Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 15. maj 2018.

PODGORICA-

Pokušaj da

seSrpskapravoslavna cr-

kvauCrnoj Gori veže isklju-

čivoza jednupolitičkuopci-

ju, vrlo jeopasna

propaganda i pokušaj da se

diovjernikaodvrati od te

ckve, ocijenjeno je izDemo-

kratskog fronta.

Profesor na Filozofskom fa-

kultetuuBeograduŽarkoKo-

rać ocijenio je da je SPC u Cr-

noj Gori, za razliku od Srbije,

potpuno javno politizovana i

praktično identifikovana sa

DF-om.

Portparol i funkcioner DF-a

Marko Kovačević kazao je da

u tom političkom savezu naj-

oštrijeosuđujuizjavuKoraća.

- SPC u Crnoj Gori je jedna

otvorena kuća za sve pravo-

slavnevjernikeunašoj zemlji,

ma kojoj političkoj opciji pri-

padali i ma koje nacionalne

pripadnosti bili, navodi se u

reagovanjuKovačevića.

Prema njegovim riječima,

najbolji dokazza to jesudeša-

vanja ovih dana koja su veza-

nazaproslavuvelikogprazni-

ka pravoslavnog naroda u

Crnoj Gori, Svetog Vasilija

Ostroškog.

Kako je naveo Kovačević,

ogroman broj vjernika koji je

pristupio svecu u Ostrogu i

koji je izašaona tradicionalnu

litiju u Nikšiću, pokazuje da

pravoslavna vjera i SPC pre-

vazilaze dnevnopolitičke po-

djele, „idapodtimkrovomsvi

mi koji smo pravoslavci, ma

kojoj političkoj opciji pripa-

dali i ma koje nacionalnosti

bili,možemoda stanemo“.

- Ovaj pokušaj da se SPCuCr-

nojGori veže isključivoza jed-

nupolitičkuopcijujevrloopa-

sna propaganda koja je zloban

pokušaj dadiovjernikaodvra-

ti od crkve u kojoj su kršteni,

smatraKovačević.

R. P.

Predsjednik kotorskog SDP-a Branko Nedović

upozorio na partijsko zapošljavanje u luci

ULukuKotor se

dovodi ,,kadar“ od

BaradoKolašina

KOTOR-

Predsjednikkotor-

skogodboraSDP-aBranko

Nedovićuputio jeotvoreno

pismopredsjednici Skupšti-

neKotorDragici Perović i

predsjednikuopštineVladi-

miruJokiću, ukojemse isti-

čeda gradskavlast ubrzano

postaje talac, kakokažu,

grupekojaodKotorapoku-

šavanapraviti sredstvou

unutarpartijskoj borbi u

SNP-u.

- Problemi se uKotoru gomila-

ju i prijete da se ta nemoć pre-

tvori u nezakonitosti koje gra-

duvećnanoseštetneposljedice,

navodi Nedović.

OnkažedaseSDPdokazaobra-

neći javna dobra Kotora, počev

od Luke, kada su „vratili Vrata

od grada građanimaKotora“.

- Ne želimo da u ovim izbor-

nim danima otvaramo bolne

teme, ali smo blagovremeno,

prije više od šestmjeseci, uka-

zali na neprihvatljivost da se

najuspješniji gradski privred-

ni subjekt,LukaKotor, pretva-

raupartijskiplijen. Dovodese

„kadrovi“ od Bara do Kolaši-

na, koji treba da vode vrlo

stručne i specifične lučke po-

slove. To nijedna vlast sebi do

sada nije dozvolila, a građani i

SDP na to ne smiju i neće pri-

stati, piše u otvorenom pismu

čelnicima kotorske opštine

predsjednik OOSDP-a ovog

grada.

U SDP-u su, kako kaže Nedo-

vić, začuđeni što dogovor sa

kolegijuma o dnevnom redu

Skupštineopštinenije ispošto-

van.

- Odbornički klub SDP-a neće

dati legitimitet takvom pre-

tvaranju Skupštine opštine u

poligon za štetno nadigrava-

nje, mimo zakonskih i politič-

kihprincipa. Očekujemoda se

svi konstituenti vlasti okrenu

ispunjenjuobećanjadatihgra-

đanima, a do tada nećemopri-

sustvovati sjednicama Skup-

štine opštine Kotor, navodi se

u pismu Branka Nedovića,

predsjednikaOOSDP, čelnici-

ma opštineKotor.

R. P.

BrankoNedović

PODGORICA-

VojskaCrne

Gorevježbaćenapoligonu

na istočnoj Sinjajevini to-

komcijele godine, ali će ak-

tivnosti biti različite, i zavi-

sićeodgodišnjegdoba.

Iz Ministarstva odbrane Po-

bjedi je saopšteno da u Vladi-

nomprijedlogu za formiranje

vježbovno-strelišnog poligo-

nazapotrebeVojskeCrneGo-

re, precizno stoji da Vojska

CrneGore odmaja do oktobra

ne bi koristila poligon za boje-

vagađanja,odnosno–zagađa-

nja bojevim oružjem. Među-

t im i z resora Predraga

Boškovića objašnjavajuda po-

stoje druge aktivnosti za koje

će poslužiti poligon.

- Poredgađanja bojevimoruž-

jem, osposobljavanje jedinica

vojske podrazumijeva još

mnogodrugihpoligonskihak-

tivnosti,kojesebezproblemai

opasnostimoguobavljatiupe-

riodu odmaja do oktobra, po-

jašnjeno je uMinistarstvu.

Dodaju da Vojska nema ade-

kvatan vježbovno-strelišni

poligon, kakav je nekada po-

stojao na planini Radovče, pa

jeMinistarstvo odbrane, u sa-

radnjisaUpravomzaimovinu,

više godina tragalo za lokaci-

jom,kojabiucjelostibilauvla-

sništvudržave, a koja bimogla

biti

iskorišćenazapoligon.Ta

-

kva lokacija pronađena je, do-

daju,naistočnojstraniplanine

Sinjajevina, koju administra-

tivnodijeletri opštine,Mojko-

vac, Kolašin i Šavnik.

- Važno je objasniti da je u do-

sadašnjoj proceduri, pored

vojne, poligon imao namjenu

uništavanja zaostalih neek-

splodiranih ubojnih sredstava,

što je u nadležnosti Ministar-

stva unutrašnjih poslova. U

javnosti je ovo često kreiralo

zabune, budući da je u nadlež-

nosti Ministarstva odbrane

uništavanje viška naoružanja,

zaostalog iz vremena bivše Ju-

goslavije, kazali su uMinistar-

stvu.

Značajno je, dodaju, što su za-

ključcima Vlade, od 26. aprila,

ove dvije namjene poligona

odvojene, pri čemu je Mini-

starstvo unutrašnjih poslova

zaduženo da za svoje potrebe

pronađe novu lokaciju.

Govoreći o saglasnosti opština

danapodručju istočneSinjaje-

vine bude formiran poligon, iz

Ministarstva su kazali su sma-

trali poželjnimda, ako je riječo

terenu koji je u državnom vla-

sništvu, usaglase sa lokalnim

upravama detalje oko korišće-

nja poligona, budući da tokom

ljetnjegperioda na ovoj lokaci-

ji ima aktivnihkatuna.

- Ministarstvo odbrane je

uvjerenoda će senaći rješenje

kojebi bilozadovoljavajuće za

sve jer, nedostatak poligona

dovodi u pitanje dalje osposo-

bljavanje jedinica i komandi

VojskeCrneGore, za izvršava-

nje zadataka u okviru dodije-

ljenih misija, zaključuju u

ovomvladinomresoru.

Podsjećamo, Vlada Crne Gore

odlučila je da na planini Sinja-

jevini formira poligon za po-

trebe Vojske Crne Gore. Ideja

jedasenapravipoligonzaobu-

ku i gađanje sličan onome na

Pasuljanskim livadama u Srbi-

ji, koji je jedan od najboljih na

ZapadnomBalkanu.Poligonje

nepravilnog geometrijskog

oblika dimenzija 10×25 kilo-

metara i čitavo zemljište na

kom se nalazi je u državnom

vlasništvu.

J.ĐURIŠIĆ

Vojskaće imati

aktivnosti tokom

cijelegodine

Reagovanje DF-a na intervju Žarka Koraća

Tvrdeda sevodi opasna

propagandaprotivSPC

Nosilac liste DPS-a na lokalnim izborima u Podgorici, Ivan Vuković u Tuzima

Podgorica simbol evropske

i stabilneCrneGore

PODGORICA–

Podgorica je

proteklih20godina, zahva-

ljujući predanomraduaktu-

elne i bivše gradskeuprave,

doživjelapreporodkaonije-

dandrugi graduregionu,

kazao jenosilac listeDemo-

kratskepartije socijalistana

lokalnimizborima, IvanVu-

ković.

On je, na tribini uTuzima, kao

jedan od glavnih prioriteta

istakaounapređenje stanja sa-

obraćajne infrastrukture.

-PutRadomira Ivanovićapre-

tvorićemo umodernu saobra-

ćajnicu bulevarskog tipa. U

potpunostićemorekonstruisa-

ti put koji Tuzi povezuje s Ma-

tagužima i Golubovcima, a koji

će kroz koju godinu predstav-

ljati najkraćuvezu s autoputem

Bar - Boljare, kazao je Vuković,

saopšteno je izDPS-a.

Uskoro će, kako je naveo, biti

gotova i rekonstrukcija gra-

ničnog prelazaBožaj.

- To će, nakon što je moderni-

zovan put koji do tamo vodi iz

Tuzi, ljudima ovog kraja omo-

gućiti još lakšu komunikaciju

sa susjednom Albanijom, re-

kao jeVuković.

Prema njegovim riječima, je-

dan od prioriteta DPS-a biće

izgradnjaobilazniceokoTuzi,

kako bi centar buduće opštine

bio oslobođen tranzitnog sao-

braćaja.

- Unapređenje stanja saobra-

ćajne infrastrukture čini samo

jedandionašegprograma. Za-

to ćemo, nedaleko od mjesta

nakomsenalazimo, zaparda-

na položiti kamen temeljac za

izgradnju vrtića, vrijednog vi-

še od dva miliona eura, kazao

jeVuković.

On je rekao da će, u saradnji s

Fudbalskim savezom, uskoro

započeti i rekonstrukciju sta-

diona fudbalskog kluba „De-

čić“, a da će uložiti maksimal-

ne napore kako bi u Tuzima

bila izgrađena nova pijaca i

sportska dvorana.

R. P.

Podgorička promocija koalicije DF i SNP „Sve zamoj grad“

Radunović:

Stanovnici Kakarickegorebezosnovnihuslova zaživot

PODGORICA –

Stanovnici

Kakaricke gore trpe ogro-

mne posljedice nebrige ak-

tuelnevlasti,bezobezbijeđe-

nih i osnovnih uslova za

normalan život, ocijenili su

iz koalicije „Sve zamoj grad“

prilikomposjete tompodgo-

ričkomnaselju.

Nosilac liste u kojoj su Demo-

kratski front i Socijalistička

narodna partija, Slaven Radu-

nović, poručio je mještanima

da daju šansu toj koaliciji koja

bi se, kako je kazao, više borila

za njihove interese, za razliku

od onih koji predstavljaju tre-

nutnu vlast i koji su im davali

samo lažna obećanja u pret-

hodnih20godina.

On je, kako je saopšteno iz ko-

alicije, istakao da je stanovni-

cima vlast „davala na kašičicu

struju, pa malo vodu, pa malo

put, tek tolikoda ihodobrovo-

lje malo da glasaju za njih, uz

ucjene kojima se služi“.

- Ja sam za to da svaki građa-

ninPodgorice, kadgoddošao,

gdje se god naselio, ako je vo-

ljan da živi u skladu sa nor-

malnim standardima i da

Podgoricu doživljava svojim

gradom, bude ispoštovan.

Ovaj jeproblemnastaou toku

nekoliko decenija, i neko je to

namjerno gledao i nije vas za-

ustavljao.Nikovasodavdene-

će seliti, poručio je Raduno-

vić.

On je, govoreći o legalizaciji

domova na Kakarickoj gori,

kazaodaćesemoratinapraviti

neka razlika između onih koji

su se „bukvalno sakrili pod

krovda imajugdje sadjecom“,

od onih koji imaju objekte od

400kvadrata.

R.P.

IvanVuković

MarkoKovačević

Ministarstvo odbrane o izgradnji prostora za vježbe na Sinjajevini

Geografski prostor

gdjećebiti poligon