Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 15. maj 2018.

Politika

ŠAVNIK

–PredsjednikDe-

mokratskepartije socijalista

CrneGoreMiloĐukanović,

na tribini liste „Zadobro

građanaŠavnika–Pobjed-

nički! KoalicijaDPS-SDMi-

loĐukanović“uŠavniku,

govoreći opolitičkoj konku-

renciji rekao jedaonanikad

nije izgledala jadnije, bezi-

dejnije, posvađanije i ne-

moćnije.

- Sjetite se kako su gromogla-

sno najavljivali kraj politike

DPS na predsjedničkim izbo-

rima, a na predsjedničkim iz-

borima su pregaženi, u prvom

krugu, njih šest su uspjeli da

skupe 46 odsto, a ja, zahvalju-

jućipoliticiDPSidrugihparti-

ja koje su me podržavale, 54

odsto, kazao je on.

Đukanovićnaglašavadasupo-

ruke opozicije u kampanji ka-

koćeopet zgazitiDPS27.maja

iluzija i očigledno nerealne

nade političke konkurencije.

- Oni podsjećaju DPS i mene,

nakon svih pobjeda koje smo

ostvarili, da bi se trebali povu-

ći sa političke scene, a ne pada

im na pamet šta bi trebalo oni

da urade nakon što su danas

opozicijasanajdužomtradici-

jom poraza u Evropi. U po-

sljednjih 30 godina oni nijesu

zabilježili niti jedan politički

uspjeh, rekao jeĐukanović.

On je podsjetio da su protekli

predsjednički izbori bili više

od izbora određene osobe na

funkciju predsjednika države,

jer se našao na probi čitav si-

stemvrijednosti koji jemuko-

trpno građen tokom prethod-

nih 20 godina, od trenutka

kada je Crna Gora odlučila da

krene evropskim putem, pre-

koobnovedržavnenezavisno-

sti, sve do članstva u NATO i

skorog članstva uEU.

-Našosnovni cilj jeda seovdje

bolje živi, istakao je Đukano-

vić i to, kako je rekao, na teme-

lju naših do sada neiskorišće-

nihprirodnih resursa.

ĐukanovićjeuvjerendauŠav-

niku postoje svi uslovi da DPS

potvrdi pobjedu i sa prethod-

nih lokalnih i sa proteklih

predsjedničkih izbora, zato

što jeuŠavnikudosadaurađe-

nomnogo i danas se u taj grad

dolazi, a ne odlazi se iz njega.

Lider najjače partije u Crnoj

Gori naglasio je da Šavnik ima

mnogo bolju platformu za ra-

zvojnegoštojeimaopriječeti-

ri godine i da to znači da je lo-

kalna uprava obavila dobar

posao u proteklom periodu.

Dodao je daDPS taj grad sma-

tra snažnimuporištemdemo-

kratskog razvojaCrneGore.

- Danas u Šavniku razmišlja-

mo kako da iskoristimo ener-

getskepotencijale,potencijale

u proizvodnji hrane, za dalji

razvoj biznisa sa vodom, kako

jemoguće iskoristiti turističke

potencijale i kako je moguće

sve to dobro uvezati, šta kao

politika treba da uradimo da

dalje razvijemo ono što su ne-

ophodni sadržaji za život u

ovom gradu. Znam da veoma

cijenite ono što je vlast uradila

uprethodnomperiodu, saMi-

jom Vujačićem na čelu i mi-

slimdasutorezultatikojisene

mogu osporavati. Možemomi

različito politički misliti, mo-

žemo se sukobljavati, ali ne

možemo se samoobmanjivati,

ne možemo falsifikovati ono

što su neupitne činjenice. Da-

nas je Šavnik mnogo bolji i

mnogo razvijeniji nego što je

bio u prethodnom periodu,

kazao jeĐukanović.

Onjeistakaodaćesazadovolj-

stvom dalje afirmisati i pro-

movisati politiku evropskog

razvojaCrneGore.

Z.D.

PODGORICA

- Predsjednik

PzP i jedanod lideraDF, Ne-

bojšaMedojević, kazao jeda

je izborna listaDF i SNPbez

ikakvedilemenajpouzdani-

ja, odnosnogarant da će sva-

ki opozicioni glas biti zašti-

ćen„i odUdbe i odameričke

ambasade“.

– Zato pozivam sve opozicio-

ne birače u Podgorici da izađu

na izbore i daju glas jedinoj li-

sti na koju nemože da utiče ni

DPS, ni Udba, ni ambasada, a

tojelista„Svezamojgrad“.Od

snage ove tradicionalne i ne-

pokolebljiveopozicijezavisi-

će i ponašanje ostatka opozi-

cije. DF očekuje da bude

najjača opoziciona lista, a da

opozicija ima većinu i da će

formirati vlast, rekao je

Medojević, prenio je IN4S pi-

sanje Slobode.

Prema njegovim riječima, na

odluku ostatka

opozicije, a po-

sebno Demo-

krata, Ura i

SDP, veći uti-

caj ima strani

faktor negonjihovi birači.

- Uticaj Ambasade SAD i fon-

dova bliskih bankarskim glo-

balnim fašistima je opredje-

ljujući za ostatak opozicije i

oni, prateći interese ovih cen-

tara moći, odbijaju saradnju i

dogovor sa DF-om. Na sreću,

jedna veoma važna opozicio-

na stranka, SNP, na vrijeme je

shvatila da je služenje intere-

sima stranih sila pogubno, pa

smo uspjeli da u većem broju

opštinanapravimoovunarod-

nu, autentičnuopozicionuko-

aliciju, koja ne prima naređe-

njaniizDPS-a,niizambasada,

već je isključivo odgovorna

svomenarodu,rekaojeMedo-

jević.

Prema njegovim riječima,

Demokrate,Ura, SDPsuza-

rad nekih maglovitih obe-

ćanja od SAD pristale na

sve i skupa sa vlasnicima

„Vijesti“ i „Dana“, i njima

bliskih NVO, krenuli na DF,

umjesto naDPS. Mi znamo da

suizadministracijeSADnudi-

liovimpartijamadauđuuVla-

duDuškaMarkovića idasusvi

bili pristali, naveo je Medoje-

vić.

- Vlasnik „Vijesti“ Željko Iva-

nović je dobio ulogu modera-

tora tih razgovora, ali sve je

propalo, jer Marković nije

imao većinu u Predsjedništvu

DPS-a. Uprkos zaglušujućoj

medijskoj buci, istina je vrlo

prosta –Bečić, Abazović i Kri-

vokapićsubilipristalidauđuu

Vladu Duška Markovića, a ne

DF. Bečić, Abazović, Krivoka-

pić, skupa sa svojim medij-

skim saveznicima Ivanovi-

ćem, Perovićem, Markovićem

i Milutinovićem, treba da od-

govore zašto su pristali na dil

sa Duškom Markovićem, uz

posredovanjeAmbasadeSAD,

zaključio jeMedojević.

R.P.

Tribina koalicije DPS – SD u Šavniku

Đukanović:

Naša

opozicija ima

najdužu tradiciju

porazauEvropi

Oni podsjećaju DPS i mene, nakon

svih pobjeda koje smo ostvarili, da bi

se trebali povući sa političke scene,

a ne pada imna pamet što bi trebalo

oni da urade nakon što su danas

opozicija sa najdužom tradicijom

poraza u Evropi, rekao je Đukanović

Žabljak:

Naovim

izborimapobijedićeDPS

-OvavlastjeučiniladaCrnaGoravišenezavisiniodkogaosim

odsvogaradaisvojihresursa.CrnaGorajedanasnajrazvijeni-

ja ekonomija na ZapadnomBalkanu. Sve to je rezultat ozbilj-

nog i posvećenog rada onih koji su bili domaćini Crnoj Gori u

prethodnomperiodu. Bila je to DPS, nekada sama, nekada u

koalicijama sa odgovornimpolitičkimpartijama, našimkoali-

cionimpartnerimakojisupokazivalispremnostdazajednosa

namapreuzmuodgovornost za sadašnjost i budućnost naše

državne kuće, kazao je lider DPS-aMilo Đukanović sinoć na

Žabljaku, na promociji izborne liste koalicije DPS - SD „Za do-

brograđanaŽabljaka - Pobjednički -MiloĐukanović“.

OnjepodsjetiodasunaizbornimlistamaDPS-aprijedeset–15

godinauglavnombili ljudi koji suradili uadministraciji.

-Danassutoljudikojisebavepoljoprivredom,kojisuosnovali

svoja preduzeća, ljudi koji su u razvoju Crne Gore kakav ima-

mo prepoznali svoju šansu, prepoznali mogućnost da preuz-

mu odgovornost za egzistenciju, svoju i svoje porodice. To je

ono što je veoma ohrabrujuće, to je ono za šta se bori naša

politika, zaštaseboriDPS, smatraĐukanović.

NapromocijijegovorioivisokifunkcionerDPS-aMilanRoćen.

On je pozvao građane da, na fonu blistave predsjednikove

pobjede, ostvare još ubjedljivijupobjedu 27. maja, posebnou

sredinama sa ne tako velikimbiračkim tijelom, kao što je to

Žabljak.

Naglasio je da je analizirao odborničku listu i zna da su sve to

ugledni ljudi, ali ga je posebnoobradovalo što je na njoj veliki

broj preduzetnika.

-Mi ćemopobijediti naovimizborima jer znamoštahoćemo i

imamonajboljuponudu, rekao jeRoćen.

Nastavljeni sukobi u opoziciji, lider PzP teško optužio ostatak opozicije

Medojević:

SamoDFne igrakako

Udba i američkaambasada sviraju

Ocjena kandidata za odbornika

SD-a Senada Gačevića

Prioritet

rješavanje

stambenih

potreba

kulturnih

djelatnika

PODGORICA

- Rješavanje

stambenih potreba kulturnih

djelatnika biće prioritet Socijal-

demokrata, poručio je kandidat

za odbornika na listi te partije

Senad Gačević. Gačević je kazao

da je razvoj kulture mnogostru-

ko važan za sveukupni društve-

no-ekonomski prosperitet.

- Moja odluka da budemdio

tima SD-a na izborima je poslje-

dica činjenice da je jačanje

kulturnog identiteta jedan od

ključnih prioriteta političkog dje-

lovanja ove partije, dodao je on.

To se potvrdilo, kako je kazao, i

u praksi kroz rezultate Snežane

Burzan i Nebojše Burzanovića,

koji su kao predstavnici SD-a u

prethodne tri i po godine bili na

čelu gradskih ustanova iz oblasti

kulture, KIC-a „Budo Tomović“

i Narodne biblioteke „Radosav

Ljumović“.

R. P.

MiloĐukanović

NebojšaMedojević