Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 15. maj 2018.

CrnomGorom

PETNJICA

–Dooktobrau

Petnjici ćebiti izgrađenvi-

šenamjenski objekat uko-

jemćeuslugedobijati građa-

ni, te i opštineBerane i

Andrijevica. Kamen teme-

ljacpoložili suministar rada

i socijalnog staranjaKemal

Purišić i predsjednikopšti-

nePetnjicaSamirAgović.

- U ovom objektu biće kance-

larije Centara za socijalni rad

za opštine Berane, Andrijevi-

cu i Petnjicu - područna jedi-

nica Petnjica, kancelarije Za-

voda za zapošljavanje, Fonda

PIO, Fonda za zdravstveno

osiguranje Crne Gore, a jednu

kancelariju će imati i Crveni

krst. Izgradnjom nove i mo-

derne zgrade te institucije će

dobiti adekvatne prostorije i

kvalitetnije uslove za rad, što

će pomoći da se građanima

pruži dobra usluga – kazao je

Purišić.

Objekat će imati površinu od

oko 300 kvadratnih metara, a

Ministarstvo rada i socijalnog

stanja izdvojilo jeza tunamje-

nu 250.000 eura i opremiće

objekat.Utomresoruocjenju-

ju da je posebno značajno što

će pružiti usluge dnevnog bo-

ravka za stare, uciljupravični-

je brige o starijim osobama

koje žive u vlastitomdomu.

- Kroz ovaj projekat, UNDP je

kroz svoje interne procedure

raspisao tender, pripremljena

je projektna dokumentacija i

odabranjeizvođačradova.Za

-

vršetak radova planiran je za

treći kvartal ove godine – ista-

kao jePurišić.

Agović je naglasio da je obje-

kat odvelikevažnosti zaopšti-

nuPetnjica i njene građane.

C.G.

PLJEVLJA

–Gradćeuskoro

dobiti ulicukoja ćenositi na-

ziv21.maj. Riječ jeo inicijati-

vi Crnogorskekulturnemre-

žekoju jeprvomčovjeku

opštineMirkuĐačićupre-

daopredsjednik teNVO

AleksandarDamjanović.

Đačić je Pobjedi rekao da će

pokrenuti proceduru kako bi

grad što prije dobio ulicu koja

će nositi naziv najznačajnijeg

državnog praznika u novijoj

istoriji CrneGore.

- Inicijativamora proći zakon-

sku proceduru odnosno mora

biti proslijeđenanadležnoj ko-

misiji,aondaideuskupštinsku

proceduru. Razmislićemo da

tajnazivdamonekoj značajnoj

saobraćajnici –kazao jeĐačić.

Po njegovim riječima, uskoro

će pristupiti i reali-

zaciji stare inicijati-

ve da glavna ulica u

gradu, koja sada nosi

ime kralja Petra, dobije

drugi naziv.

-Planiramodaubrzopočnemo

rekonstrukcijuteulice,izabran

je izvođač radova, sačekaćemo

propisani rok za žalbe. Mislim

da bi, kada se završe ti radovi,

trebalopovestiprocedurukroz

široku akciju da se pronađe

adekvatan naziv za glavnu uli-

cu–kažeMirkoĐačić.

Prije dvije godine Opštinski

odbor SDP pokrenuo je priku-

pljanje potpisa za peticiju za

vraćanje nekadašnjeg imena

glavneulice, odnosno, preime-

novanje Ulice Kralja Petra u

UlicuMaršalaTita.

A.S.

HERCEGNOVI

-Do 1. juna

biće završena sanacija troto-

arakroz Igaloodhotela „Pal-

monbej“doOmladinskog

parka.

Radove, vrijedne oko 95.000

eura, izvodi firma „Temko“. Po

riječima sekretara Sekretarija-

ta za komunalne djelatnosti

Aleksandra Kovačevića, većina

građevinskih radova je završe-

na, osimnadionici kod„Zevsa“.

Na trasi kod Institutapostavlje-

na je i rasvjeta, a planirana je

duž cijele ulice i sadnja oko 20

sadnica mimoze, postavljanje

klupa, kako bi se kompletno

uredio centar Igala.

– Sanacija po projektu obu-

hvata novo betoniranje, po-

stavljanjepodne rasvjete, kao i

stubića kojim bi se sprečavalo

parkiranje vozila. Sa izvođa-

čem dogovaramo da se uradi

sanacija trotoara duž druge

straneuliceodskretanja izPe-

te crnogorske i Sava Ilića do

Zevsa. Očekujemo da će do 1.

juna svi poslovi biti završeni –

kazao jeKovačević.

Trotoar senalazi uz samusao-

braćajnicu koja predstavlja

vezu dvije faze Instituta „Dr

Simo Milošević“ i povezuje

velike smještajne kapacitete,

Instituta, hotela ,,Palmon bej“

i ,,Lajthaus“ saostatkomnase-

lja. Bio je u veoma lošem sta-

nju–popucao, različiteširine i

visine, savidljivimprekopava-

njima. Na pojedinim tačkama

pristup ili prolaz bio je potpu-

no onemogućen osobama sa

invaliditetom, što će biti

ispravljeno.

Ž.K.

U tomobjektu biće kancelarije Centara

za socijalni rad za Berane, Andrijevicu

i Petnjicu, kancelarije Zavoda za

zapošljavanje, Fonda PIO, Fonda za

zdravstveno osiguranje, kancelarija

Crvenog krsta i dnevni boravak za stare

Petnjica: Počela izgradnja višenamjenskog objekta

Pod istimkrovom

četiri institucije

za tri opštine

GRAĐANIĆEJEDNOSTAVNIJEZAVRŠAVATIPOSAO:

JučeuPetnjici

Mirko Đačić prihvatio inicijativu

Crnogorske kulturnemreže

Pljevljaće

dobiti ulicu

21.maj

RADOVIPRIKRAJU:

Detalj iz Igala

Na trgućeposaditi 20sadnicamimoza

HercegNovi:

Uređenje Igala u završnoj fazi

UmjestokraljaPetra

„Ulicapljevaljskogkorzoa“

Na pitanje koje bi po njegovimmišljenju bilo odgovarajuće

ime za glavnu ulicu predsjednik opštine Mirko Đačić kaže

da tomora biti ,,univerzalno ime kojimbi svi Pljevljaci bili

zadovoljni“ te da bi rado preuzeo rješenje iz Podgorice.

- Mislimda glavna ulica ne treba da nosi naziv po ličnosti.

Meni je mudro rješenje podgoričko, gdje se glavna ulica

zove Ulica slobode. Vjerujemda u Pljevljima niko ne bi

imao ništa protiv da glavna ulica nosi naziv „Ulica pljevalj-

skog korzoa“, koji je bio čuven sedamdesetih i osamdese-

tih godina – kazao je Đačić.

MirkoĐačić