Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 15. maj 2018.

CrnomGorom

BAR

-Vjerujemda ćeBarani

prepoznati rad i odgovor-

nost, da će 27.maja znati uči-

je ruke graddaprepuste još

četiri godine. Jer, učinak

DPS-apotvrđujeda jenaša

partijanajbolje rješenje - ka-

že sekretar za imovinu, za-

stupanje i investicijeVido

Dabanović.

Tu tvrdnju potkrepljuje činje-

nicama da je unaprijeđena ko-

munalna infrastruktura, da su

gradili puteve, bulevare, rekon-

struisali mostove, poboljšali

snadbijevanje vodom i gradili

odvode otpadnihvoda.

-Takođe,gradilismoobjekteod

javnog značaja i stvorili povo-

ljan poslovni ambijent koji je

iskazan kroz povećanje broja i

iznosa investicija. To je dokaz

da je dosadašnja vlast pouzdan

partner za ulaganja – kaže Da-

banović.

No, ističe on, ima još dosta po-

sla.

- Naravno ima još dosta posla,

valorizacija neiskorišćenog

prostora i novih ulaganja, nova

infrastruktura, ali je potrebno

da na izborima, osim povjere-

njagrađanakojezasluženo ima

Demokratska partija socijali-

sta, dobije njihovunepodijelje-

nu i apsolutnu podršku, kako

bismo realizovali započeto i

nastavili da intenzivno razvija-

monaš Bar - kažeDabanović.

Predizborna kampanja je u to-

ku. Neke partije, kaže on, nude

slikovnice,najavljujuprojektei

rješenja čija ostvarljivost je

upitna iz više razloga.

- Potrebno je prepoznati pro-

blem i ponuditi odgovarajuće

rješenje. To mogu samo oni

koji posjeduju iskustvo i zna-

nje i novu energiju, a to imaju

naši kandidati za odbornike sa

liste ,,Za dobro građana Bara,

pobjedničkiMiloĐukanović“.

Projekti koje smo realizovali i

oni koje nemamo u planu da

realizujemo, namijenjeni su

svimgrađanima, tunemamje-

sta improvizaciji, svemorabiti

profesionalno i odrađeno od

ideje, preko njene razrade do

realizacije – objašnjava Daba-

nović.

Govoreći o konkretnimprojek-

tima, Dabanović ističe da je u

Čanju, Sutomoru, Šušnju, cen-

tru grada, Bjelišima i Polju iz-

građena vodovodna i kanaliza-

cionamrežaprofilaudužini od

preko 27 kilometara, te da je

projekat realizovan u roku i

kvalitetno u interesu svih gra-

đana.

- Projekat je uspješan i po tome

što je realizovan na javnim po-

vršinama, gdje smo imali na

stotine hiljada kubika iskopa i

nasipa, prošao je bez povrede

bilo kojeg radnika gradilišta ili

bilo kojeg sugrađanina. Radovi

su se odvijali na javnimpovrši-

nama, a pritom je snabdijeva-

nje vodom i odvođenje otpad-

nihvoda bilouredno.

SUTOMORE

Visoko na listi prioriteta lokal-

ne uprave bilo je Sutomore.

- USutomoru je, pored izgrađe-

ne vodovodne i kanalizacione

mreže u obalnom i centralnom

dijelu, izgrađena prepumpna

stanicasapotisnimcjevovodom

i podmorski ispust dužine pre-

ko 1.050metara. To jezaistabila

značajna investicija koja je po-

boljšala turističku ponudu Su-

tomora, nudeći turistima čistije

more i čistije zaleđe.

U cilju poboljšanja vodo-

snadbjevanja naselja Šušanj i

gradskog dijela Bara, izgradili

smo rezervoar Šušanj dva, ka-

paciteta 1.200 metara kubnih,

koji je u funkciji potrošača u

drugoj i trećoj visinskoj zoni

vodosnabdijevanja, jer je izgra-

đen na koti od 126metara nad-

morske visine, a njegovom iz-

g r a d n j om s t v o r e n a j e

mogućnost da Bar preuzima

dodatne količine vode iz regio-

nalnog sistema, a samimtimda

građani Bara dobiju kvalitetni-

je snabdijevanje.

KOALICIJA

DPS je dijelila vlast, tj. koalici-

onipartneribili sujoj SDP, aod

pola mandata SD, Pozitivna i

Bošnjačkastranka.VidoDaba-

nović kaže da je to bila oteža-

vajuća okolnost.

- Sve to doprinosi da se do od-

luke dolazilo znatno sporije,

odgađane su, što seodražavalo

naubrzani razvoj Bara, a time i

građana. Veliki investicioni

projekti suveoma složeni i nji-

hova realizacija zahtjeva pro-

cedure i mnogo rada, pa su ne-

minovni usponi i padovi na

koje se uvijek ne može uticati.

Naši koalicioni partneri bašti-

ne uspjehe, ali ne i odgovor-

nost. U redu je podijeliti

uspjeh, ali dijeliti vlast znači

dijelitiiodgovornostzbogura-

đenog i neurađenog. Naše od-

luke su zasnovane na radu i

odgovornosti, spremni smo da

radimo i potpuno preuzmemo

odgovornost, stoga nam treba

veća podrška ne zbog privile-

gija, već zbog odgovornosti –

kažeVidoDabanović.

PLANOVI

Kada je o planovima riječ, on

kaže da su navedeni u progra-

mu Demokratske partije soci-

jalista kao nastavak projekta

snabdijevanja za naselja Sv.

Ivan, Zaljevo, Veliki pijesak,

Utjeha i Gorana.

- Radovi na prvoj fazi vodo-

snabdijevanja naselja Sveti

Ivan otpočeli su kroz izgrad-

nju pristupnog puta prema

rezervoaru kapaciteta 500

metara kubnih, a u okviru

projekta, sem rezervoara,

gradiće se novi priključak na

regionalni vodovod, kao i cje-

vovod za naselje Polje i poti-

sni cjevovod Sveti Ivan. Nove

količine vode sune samo važ-

ne za 10.000 stanovnika koje

gravitira u ljetnjem periodu

na ovom prostoru, već i za

unapređenje poljoprivrede i

poslovne objekte namijenje-

ne za privredni razvoj. Nakon

završetka radova u Zaljevu,

pristupiće se projektovanju i

izgradnji vodovodnog i kana-

lizacionog sistema na Veli-

kom pijesku, gdje već imamo

hotele visoke kategorije – na-

vodi Dabanović.

UprogramuDPS-a naveden je

plan da će pristupiti rekon-

strukcijiputaVirpazar-Sutor-

man - Bar.

-Natajnačinćemounaprijediti

razvojizletničkogturizmaipo-

tencijala Skadarskog jezera.

Sve više turista posjećuje Ska-

darsko jezero, kroz aktivan tu-

rizam:vožnjujezerom,foto-sa-

fari, kajakašenje, biciklističke

staze i vinski podrumi u zaleđu

jezera –objašnjavaDabanović.

M.N.

CEDIS

Igalo bez

struje od

8 do 18 sati

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Bar:

od9:30do14satipotroša-

či uIlinupremaGromanićima

i Šestanksa ulica; od 10 do 11

sati Čanj; od 12 do 14 sati dio

područja koje se napaja sa TS

Končar.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Go-

ražde, Babino,Dragosava i Za-

građe.

BijeloPolje:

od9do15satiKi-

sele vode, Sutivan, Potkrajci,

Kukulje, Bistrica, Njegnjevo,

Orhaovica, Kanje, Tomaševo,

Lijeska,Sokolac,Barice,Obod,

Žaljevo, Skočigorina, Granča-

revo, Glibavac i Ujniče.

Herceg Novi:

od 8 do 18 sati

kratkotrajni prekidi Igalo -

oko vrtića i hotela „Palmon

bej; od 9 do 15 sati dio Kame-

nara i Đurića.

Kolašin:

od8do 14 sati Preko-

brđe i Šljivovica

Kotor:

od 10 do 13 sati Perast

(dio oko ,,Jadran Perasta“) i

Dobrota oko trafostanice.

Mojkovac:

od 8 do 14 sati

Ograde.

Petnjica:

od 9 do 14:30 sati

Goražde, Trpezi, Tucanje, La

Vista, Laze, Vrbica, Trpezi i

Kalica.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati ulica

BožidaraŽugića,Bitine,Kotli-

ne i Nange.

Rožaje:

od9do14:30satiCrnča.

Tivat:

oko 10 i oko 15 sati krat-

kotrajni prekidi u napajanju

područja oko aerodroma.

Ulcinj:

od 8 do 14:30 sati Štoj -

kod autokampa ,,Tomi“; od 8

do 15 sati seloSelita; od8do 18

sati Gač, Pistula i naselje kod

pekare uKodrama.

I. T.

DANILOVGRAD

–Saobraćaj preko

rijekeZeteodcentra gradaprema

naseljuPažići iMartinićima, kao i

drugimmjestimana sjeveruopšti-

neod juče seodvijaprekopomoć-

nogmosta jer jepočela rekonstruk-

cijapostojećeg.

VOJSKA

Alternativni most su za nepunih pet

dana montirali vojnici i inžinjerske

četepješadijskogbataljonaizkasarne

„MilovanŠaranović“.

Prema riječimanačelnika odsijeka za

operacije u generalštabu VCG, pu-

kovnika Saše Ivanovića ovom zadat-

ku se pristupilo na zahtjev lokalne

upraveiDirekcijejavnihradova,kako

bi se pješacima i vozačima obezbije-

dilo sigurno funkcionisanje sa jedne

na drugu stranuobale.

- Bila je ovo dobra prilika da na probu

stavimomogućnosti vojnih kapacite-

ta i da na pravi način efikasno i blago-

vremeno odgovorimo postavljenom

zadatku. Uspjeli smo da prvi put u

zemlji sklopimo „bejli“ sa dva raspo-

na i čeličnom konstrukcijom dužine

60metara koja je oslonjenana beton-

ske stubove sa jednom kolovoznom

trakom- naglasio je Ivanović.

ROKOVI

Direktor Direkcije javnih radova

Almer Kalač je uvjeren da će radovi

na postojećemmostu biti završeni do

početka školske godine.

–Dabisveteklopoplanuodlučilismo

danegradimoprovizorijumnegopo-

moćnimost da bi olakšali posao izvo-

đaču. Vijednost investicije iznosi oko

1,1 milion eura, a radovi su povjereni

podgoričkom građevinskom predu-

zeću „Intermost“ –kazao jeKalač.

Za predsjednika opštine Branislava

Đuranovićaradiseojošjednomgran-

dioznom poduhvatu na ovom po-

dručju koji će lokalna uprava realizo-

vatiusaradnjisaVladomiDirekcijom

za javne radove.

-„Mirkovmost“kakojesvojevremeno

nosio naziv ovaj važni infrastrukturni

objekat izgrađen je 1867. godine, avre-

menom sa porastombroja stanovnika

iučesnikausaobraćajupostaoje„usko

grlo“. Zato je biloneophodnoproširiti

ga, s timda se sačuva prvobitni izgled

ovog divnog arhitektonskog zdanja -

rekao jeĐuranović.

B.KADIĆ

BAR:

Vido Dabanović, sekretar za imovinu, zastupanje i investicije

Dijeliti vlast znači

dijeliti i odgovornost

Projekti koje smo završili i oni koje planiramo, namijenjeni su svimgrađanima,

tu nemamjesta improvizaciji, svemora biti profesionalno i odrađeno, od ideje,

preko njene razrade do realizacije – objašnjava Vido Dabanović

Šetališnazonapored

Sportskedvorane

Na gradskompodručju planirana je izgradnja

nadvožnjaka za naselje Bjeliši i nove saobra-

ćajnice za Ilino, Topolicu tri i Topolicu četiri.

- Pored Sportske dvorane gradićemo šetališnu

zonu i park koji će pored hrama i poslovnih

objekata, biti prava oaza za odmor i rekre-

aciju, kako naših građana, tako i turista.

Ovakav ambijent, pored sportskih

objekata, dvorane i fudbalskog tere-

na, gdje će se graditi novi zatvo-

reni bazen, stvoriće uslove za

dalji razvoj sportskog turizma

i rekreacije naših sugrađana –

uvjeren je Vido Dabanović.

Danilovgrad:

Do septembra u upotrebi ,,bejli“ umjestoMirkovogmosta na Zeti

DoPažića iMartinićapreko ,,bejlija“

Alternativni most, nedaleko od postojećeg, za nepunih

pet danamontirali su vojnici i inžinjerske čete

pješadijskog bataljona iz kasarne „Milovan Šaranović“

Gabariti

Kolovozna traka na mostu sa 7,5 biće

proširena na 11,5 metara i imaće ivič-

njake i pješačku stazu sa obje strane

sa po 1,5 metara širine. Takođe, predvi-

đeno je ojačavanje temelja i betonskih

prstenova, kao i postavljanje rasvjete.

Najviše tri

vozilanamostu

odjednom

,,Bejli“ će biti u upotrebi do sep-

tembra. Novi režim saobraćaja

podrazumijeva da u jednom

trenutku na mostu ne mogu biti

više od tri putnička automobila, a

saobraćaj će regulisati semafori.

PRVI PUTUCRNOJGORI;

Most ,,bejli”

Bar

VidoDabanović