Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Televizijskim

prenosomsuđenjaoptuženi-

mazapokušaj terorističkog

napadanacrnogorskiparla-

mentoktobra2016. godine

široj javnosti jeomogućeno

daocijeni korektnost suđe-

nja, dasesvi zainteresovani

uvjereunezavisnost inepri-

strasnost suda, kao idasepra-

vaoptuženihosobapoštuju,

smatradekanPravnogfakul-

teta, kriminologprofesorVe-

limirRakočević.

Sa druge strane, u konkretnom

predmetuzadevet i pomjeseci,

koliko traje ovo suđenje, crno-

gorska javnost je svjedok i broj-

nih ispada pojedinih optuže-

nih, upućivanja neprimjerenih

riječi i nepoštovanja suda zbog

čega ovaj prenos često izjedna-

čava sa političkim rijaliti pro-

gramom.

REDUSUDNICI

Rakočević pojašnjava da se ne-

gativni efekti ogledajuupravou

nemogućnostisudadanekadau

kontinuitetu drži kontrolu nad

svim učesnicima postupka,

zbog čega se emituju i neki sa-

držaji koji se ne odnose na kon-

kretanslučaj.

-Može doći do vrijeđanja suda

ili drugih lica. Sudija profesio-

nalac ne smije dozvoliti da se

akteri postupka udaljavaju od

predmetasuđenja. Predsjednik

vijeća je dužan da održi red u

sudnici i da sankcioniše svakog

ko krši procesnu disciplinu –

pojasnio jeon.

Rakočevićjenaveodasusvasu-

đenja javna osimnekih koja su,

po zakonu, zatvorena za jav-

nost: brakorazvodne parnice,

odnosi roditelja i djece kao i su-

đenjaza silovanja.

Prisustvo javnosti podrazumi-

jevada sudskomtokupostupka

u sudnici fizički mogu prisu-

stvovati svi zainteresovani me-

đukojimasunajčešćepredstav-

nici medija, članovi porodice

stranaka u postupku, ali i po-

smatrači iznevladinogsektora.

- Načelo javnosti glavnog pre-

tresapropisanojeudvanajzna-

čajnijapravnaaktausvakojmo-

dernoj državi, odnosno u

UstavuCG i Zakoniku o krivič-

nom postupku CG. Svako ima

pravo na javnu i pravičnu ra-

spravu, predviđeno je u članu 6

Evropske konvencije o ljud-

skim pravima. Shodno ovim

pravnimnormamamožesereći

da je predsjednica Vrhovnog

suda postupila u skladu sa rele-

vantnimpropisimaučinivši ko-

rak više u poštovanju načela

krivičnog postupka – kazao je

Rakočević.

POLITIČKAPROMOCIJA

ProfesorRakočević jemišljenja

i da prisustvo kamere u sudnici

ne može biti izvor pritiska na

učesnike u postupku već da

upravo ovu situaciju javni pre-

nos suđenja mogu iskoristiti

advokati, okrivljeni i druga lica

zavlastitupromociju.

- Kada su u pitanju lica sa poli-

tičke scene u svojstvu okrivlje-

nih koristiće svaku priliku za

iznošenje političkih partijskih

stavova ukoliko im sud to do-

zvoli. Mislimda je ovo najbolji

način informisanja javnosti o

sudskompostupkupri čemu su

neuporedivo više koristi od

eventualno štetnih posljedica.

U ovom vrlo važnom slučaju

najvažnije je da sud bude na vi-

sini zadatka i spriječi bilokakve

opstrukcije glavnog pretresa –

pojasnio jeRakočević.

PremamišljenjuadvokataVeli-

bora Markovića, javni prenos

suđenja nemože imati negativ-

neefekte.

- Ništa nema negativno u tome

što ne samo da je suđenje javno

negose javnoprenosi –kazao je

on.

Što se tiče eventualne političke

promocijepojedinihstranakau

konkretnompostupku,poocje-

niadvokataMarkovića,tojeveć

stvar umješnosti predsjednika

sudskogvijećakoji upravljapo-

stupkomu smislu da li je u sta-

nju ili nije da kroz rukovođenje

suđenjem ograniči učesnike

samo na ona pitanja koja su

predmet optužbe.

- Sutkinja Suzana Mugoša se

priličnodobrosnalazikaopred-

sjednik vijeća u predmetu pro-

tiv okrivljenih za pokušaj

terorističkog napada – smatra

advokatMarković.

Onnavodi dabi sesa jednestra-

nemoglodjelimičnoprigovoriti

sudskomvijeću, štomožda ne-

kim od saslušanih lica nije do-

zvoljeno da kažu nešto što su

namjeravali da kažu, a što je od

uticaja na sami postupak i utvr-

đivanječinjenica.

- Ipak, sutkinja Mugoša ovaj

pretres vodi i korektno i veoma

stručno. To se potvrdilo u po-

sljednjih nekolikomjeseci gdje

je ona prihvatila predloge od-

brane za saslušanje određenih

lica u svojstvu svjedoka za koja

jesobziromnanjihova svojstva

i funkcije na kojima se nalaze

unaprijedbilozaočekivatidaće

svjedočitiukoristodbrane–ka-

zao jeadvokatMarković.

On ističe da način vođenja su-

đenja najbolje mogu da osjete

učesnici u postupku tako da se

uzdržao od nekih daljih ko-

mentara s obzirom da nije

uključen u proces kao branilac

nekogodokrivljenih.

- Ovaj postupak mogu komen-

tarisati samo malo nešto više

negoprosječnigrađanin–poja-

snio jeMarković.

ODLUKA

Odlukompredsjednice Vrhov-

nog suda Vesne Medenice od

prošlegodineomogućenjetele-

vizijski prenos suđenja za po-

kušaj terorizma.

Ovakva odluka tada je obrazlo-

žena time da je neophodno da

glavni pretresi uovompredme-

tu budu praćeni uz audio-vizu-

elno snimanje tokom cijelog

postupka, imajući u vidu da je

krivično-pravni slučaj koji se

odnosinadogađajpovodomko-

ga se vodi krivični postupak

protivvišelica,čijizaštitniobje-

kat sunajvažnijedruštvene vri-

jednosti, i to ustavno uređenje i

bezbjednost Crne Gore i dobra

zaštićena međunarodnimpra-

vom, a koji je pokrenuo najviši

stepen interesovanja javnosti.

Pola godine kasnije u izjavi za

TVCG,Medenicajekazaladaje

od sudnice Višeg suda naprav-

ljen ,,politički poligon“.

Za pokušaj terorizma na okto-

barskim izborima 2016. godine

optuženi su lideri Demokrat-

skog fronta Andrija Mandić i

MilanKnežević.

Osimnjih, na optužnici Speci-

jalnog državnog tužilaštva su

ruski državljani Edvard

Šišmakov, Vladimir Popov,

Mandićev vozač Mihailo

Čađenović i devet srpskih dr-

žavljana, među kojima je i bivši

šef srpske žandarmerije Brati-

slavDikić.

Postupak protiv prevodioca

DF-a Ananija Nina Nikića vodi

seposebno.

B.ROBOVIĆ

Javnost seedukuje,

ali i gleda rijaliti šou

Suđenje Nikoli Kaluđeroviću sa Cetinja zbog

ubistva iz krvne osvete je prvi sudski proces

koji je prenošen putem televizije širom Jugo-

slavije.

On je osuđen na dvadeset godina robije za

dvostruko ubistvo iz bezobzirne osvete, ali

je odležao neštomanje od devet.

Kaluđerović je 21. januara 1989. godine

ispred lokala ,,Orion“ na Svetom Stefanu iz

puške ubio Rajka Grdinića, mlađeg brata

Rada Grdinića, koji je godinu i po ranije slu-

čajno u kafanskoj svađi ubio njegovog sina

Željka Kaluđerovića.

Nikolin sin Željko završavao je Kulturološ-

ki fakultet i imao samo 23 godine kada je

ubijen avgusta 1987. ispred ka ića ,,Čarli“ u

Cetinju.

Prema pisanjumedija, došlo je do tuče izme-

đumomaka iz familije Šoć sa braćomGrdi-

nić. Željko je pošao da razvađa. Stradao je od

metka Rada Grdinića. Podlegao je ranama tri

dana kasnije u podgoričkoj bolnici.

U jednoj od brojnih ispovijesti za medije,

Nikola je govorio da zbog svega nije imao

mira. Znao je da je njegov sin nevin. Iz zatvo-

ra je izašao Rajko Grdinić zvani Hladni, brat

Radev, koji je takođe učestvovao u tuči.

Poslije godinu i po dana od ubistva sina i pra-

ćenja Grdinića, Nikola ga je ubio na Svetom

Stefanu. Kada je pucao puška je zaglavila,

uslijedilo je rvanje na smrt i Nikola je uspio

da savlada Grdinića i ubije ga. U pucnjavi je

ranjen i Dragan Šofranac, koji je poslije dva-

deset dana dobio sepsu i umro.

Suđenjezakrvnuosvetujeprvi

procesprenošenprekotelevizije

VelimirRakočević

VeliborMarković

Detalji sa suđenja

Profesor Rakočević

smatra da kamera

u sudnici nemože

biti izvor pritiska na

učesnike upostup-

kuveć da upravo

ovu situaciju javni

prenos suđenja

mogu iskoristiti

advokati, okrivljeni

i druga lica za vlas-

titupromociju

Advokat Velibor

Marković kaže da

se sutkinja Suzana

Mugoša prilično

dobro snalazi

kao predsjednik

vijeća upredmetu

protiv okriv-

ljenih za pokušaj

terorističkog

napada

Kakav je efekat TV prenosa suđenja optuženima za pokušaj terorizma

Javnimprenosomgrađanima je omogućeno da ocijene

nepristrasnost suđenja. Sa druge strane, crnogorska javnost

je svjedok brojnih ispada pojedinih optuženih, upućivanja

neprimjerenih riječi i nepoštovanja suda zbog čega ovaj

prenos često izjednačava sa političkim rijaliti programom

NAŠATEMA