Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Aktuelno

MOJKOVAC

– Radovi na

rekonstrukciji dijela magistrale

u Lepencu kod Mojkovca nijesu

završeni u novembru prošle

godine, kako je to bilo planira-

no. Za to je, po riječima savjetni-

ka u Direkciji za saobraćaj Crne

Gore Miodraga Bakrača, kriva

„viša sila“, koja je ponešto od

već urađenog i oštetila. Radnici

i mehanizacija izvođača radova,

irme „Bemaks“, nedavno su

izašli na teren, da završe posao i

poprave oštećenja.

- Radovi su trebali da budu zavr-

šeni krajemnovembra prošle

godine. Radilo se, međutim,

sporije nego što je bilo planira-

no, i to iz opravdanih razloga.

Od sredine juna do sredine

septembra nijesmomogli da

izvodimo radove na samoj trasi,

da ne bi ometali saobraćaj u

toku ljetnje turističke sezone.

To nam se svuda i svake godine

dešava na putevima, tako da se

radi veoma usporenomdinami-

kom - rekao je Bakrač.

U pomenutomperiodu, dodao

je on, radilo se van trase na

iskopima, potpornim konstruk-

cijama i nasipima. Tu se pojavio

problemna koji se nije moglo

uticati.

- U toku jesenjihmjeseci padale

su dugotrajne i obilne kiše, tako

da se pojavilo dosta izvora i

podigao se nivo podzemnih

voda. To je poremetilo ravnote-

žu već izvedenih putnih kosina i

izazvalo pojavu klizišta. Projek-

tant je, u skladu sa ugovorom,

izvršio dopunu projektne doku-

mentacije, kojom je predviđena

izgradnja novih potpornih

zidova kao i izrada dodatnih

drenaža većeg prečnika iza

zidova kao i ispod rigola, kako

bi se izvršilo sveobuhvatno

sakupljanje pribrežnih i podze-

mnih voda. Ako ne bude drugih

problema, radovi koji ne bi tre-

balo bitno da utiču na odvijanje

saobraćaja, biće završeni do 20.

juna - kazao je Bakrač.

Radovi na mojkovačkomdijelu

magistrale, podsjetio je on,

počeli su u aprilu prošle godine

i bili su neophodni.

- Raskrsnica u Stevanovcu je

bila prepoznata kao kritična

tačka, zbog izuzetno skromnih

elemenata puta – veoma

malog radijusa horizontalne

krivine, kao i dotrajale kolovo-

zne konstrukcije. U Lepencu

je put u usponu, što je dovo-

dilo do zagušenja saobraćaja

i rizičnih preticanja koja su

često dovodila do saobraćajnih

nesreća. Pored toga, na tom

dijelu bile su prisutne pojave

kolotraga na kolovozu i nabira-

nja asfalta. Sada će se na cijeloj

trasi, dužine 3,3 kilometra,

izgraditi treća traka za spora

vozila, koja će se povezati sa

trećom trakomKrstac. Većina

posla je već završena. Urađena

je i lijeva traka za skretanje u

Stevanovac, gledano iz pravca

Mojkovca. Prema tome, razlo-

ga za rekonstrukcijumojko-

vačkog dijela magistrale bilo je

više nego dovoljno - zaključio

je Bakrač, dodajući da je vrijed-

nost ugovorenih radova, koje

inansira Direkcija, 3.327.977

eura, bez PDV-a. Tome će se

dodati i troškovi dopune pro-

jektne dokumentacije.

R. ĆETKOVIĆ

PLJEVLJA

–Uprotekle tri

godinena gradskoj infra-

strukturi urađeno jemnogo.

Rezultati suvidljivi na sva-

komkoraku–oduređenih

ulica i trotoara, do izgradnje

vodovodne, atmosferske i

kanalizacionemreže–kaže

direktorDirekcije za izgrad-

nju i investicijeNenadRube-

žić ističući da je sve toostva-

renobez zaduživanjakod

banaka teda su svi akteri

uložili ogromanrad i energi-

ju.

On posebno ističe da je u tom

periodu, u saradnji saDirekci-

jom javnih radova, izvršena

potpuna rekonstrukcija Ulice

Trećesandžačkebrigade,kaoi

krakUliceVolođine.

- Duž čitave trase, a radi se o

dužini od 700 metara, monti-

rana je nova atmosferska ka-

nalizacija i toudubiniodtrido

četiri metra. Ugrađena je i no-

va fekalna kanalizacija takođe

na velikim prosječnim dubi-

nama i postavljene nove cijevi

vodovodaprimarne i distribu-

tivnemreže. Svi objekti supri-

ključeni na novu vodovodnu

mrežu i odmah se pokazaloda

je stara vodovodna instalacija

bila izuzetno loša – kazao je

Rubežić.

U prethodne tri i po godine

urađen je i krak Prijepoljske

ulice, parking iza Ekspres re-

storana. Adaptirana je glavna

gradska ulica u dijelu od zgra-

de Distribucije do zgrade op-

štine, te jednog kraka od ,,Zel-

engore“ do pošte, kao i

adaptacijaTršoveulice.Sani-

rano je i oko 10.000 metara

kvadratnih trotoara.

- Pljevlja su po statistikama

bilagradsanajmanjetrotoa-

rausvijetu, asadaseveć slika

bitno promijenila – kaže Ru-

bežić ističući da svake godine

novim slojem asfalta presvu-

kudvadesetakulica.

VODOVODI, PUTEVI

Rađeno je dosta, kaže on, na

unapređenju vodovodne in-

frastrukture.

- Sanirani su vodozahvati Ju-

goštica, Breznica, Bogiševac,

Zmajevac, Mandojevac i do-

vodnicjevovodPotpeć-Pliješ.

U gradskim ulicama zamije-

njeno je oko tri kilometra vo-

dovodnih cjevovoda i nekoli-

ko manjih zahvata u gradu. I

poredtolikihulaganja situaci-

ja je još loša što govori u ka-

kvom se stanju nalazio vodo-

vodni sistemranije. Urađen je

projekat prečišćivača pitke

vode na Pliješi i Breznici, koji

uz postojeće projekte vezane

za vodovod predstavljaju do-

bru osnovu za unapređenje

vodovodne infrastrukture u

gradu na čemu se intenzivno

radi –kažeRubežić.

On dodaje da na vodovodnoj

infrastrukturi na seoskompo-

dručju godišnje uloži oko

50.000 eura, kroz pomoć u

materijalu i izgradnjom, u

prosjeku, tri velikavodovodna

sistema.

U fokusu lokalne uprave je fe-

kalna kanalizacija. Završen je

glavni gradski kolektor od

5.000metara i fekalna kanali-

zacija Gorijevac 1.250metara,

kao i fekalnakanalizacijauna-

selju Ševari dužine 1.500 me-

tara.

- Ukupno je urađeno oko

10.000metara fekalne kanali-

zacije što je takođe veliki po-

sao za tri godine.Međutim, ne

mogu reći da smo sasvim za-

dovoljni, ima još dosta posla.

Fekalna kanalizacija i vodo-

vodna infrastruktura pred-

stavljaju zdravstveni, civili-

zacijski i kulturni napredak

zajednice u kojoj se živi, ali

tri godine su premalo da bi

seuradilotakomnogoonoga

što je potrebno da bi sistem

bio zadovoljavajući. Ali, na-

stavljamo da realizujemo i

planiramonove projekte, tako

da smo sve bliže cilju da te

probleme sasvim riješimo –

ističeRubežić.

Od brojnih drugih projekata

Rubežić ističe izgradnjugrad-

ske fontane na Trgu 13. jul i

uređenje spomenika na Stra-

žici.

– Radovi na izgradnji fontane

naTrgu13. jul uzavršnoj sufa-

zi, očekujemo da budu kom-

pletirani u narednih dvadese-

tak dana. Za izvedene radove

nasanaciji spomenikanaStra-

žici utrošeno je blizu 43.000

eura. Oko 80 odsto radova je

završeno, ali zbog nepoštova-

nja dinamike izvođača raski-

nut je ugovor –kažeRubežić.

Od kapitalnih projekata, uz

pomoć države, dovršen je

Dom kulture, izgrađen Dom

za stare, kao i aneks škole na

Gukama.

– Vrijednost tih projekata je

4,5miliona eura. Takođe, kroz

programenergetske efikasno-

sti u javnim zgradama rekon-

struisane su Osnovna škola

„Ristan Pavlović“ i Srednja

stručna škola. Realizovan je

projekat individualnih stam-

benih objekata sa pomoćnim

objektima i infrastrukturomu

Bukovici –podsjećaRubežić.

GRADSKATOPLANA

Govoreći o aktuelnim i budu-

ćim projektima on kaže da je

lokalna uprava nastavila ove

godine da uređuje grad.

- Biće uređene glavne gradske

ulice (KraljaPetraPrvog), gdje

ćeseuraditiivodovodnainfra-

struktura, radovi na Višegrad-

skojuliciunaseljuGuke,zatim

asfaltiranje gradskih ulica u

velikomobimugdjespadaina-

stavak radova u naselju Ševari.

Takođe, radimo projekat re-

konstrukcijeOmladinskeulice

čime bi se dosta postiglo na

unapređenju sistema atmos-

ferske i fekalne kanalizacije u

tomdijelu grada. Treba istaći i

kapitalni projekat izgradnje

gradske toplane i toplovoda

što na neki način predstavlja

revoluciju u Crnoj Gori pošto

još nema nijedna prava topla-

na u našoj državi – kaže direk-

torRubežić.

A.SADOVIĆ

PLJEVLJA:

Nenad Rubežić, direktor Direkcije za izgradnju i investicije

MOJKOVAC:

Rekonstrukcijamagistrale u Lepencu neplanirano nastavljena i ove godine

„Viša sila“ pokvarilaplanove

Izgradili smo

trotoare,

uređivali ulice,

unaprijeđeno je

snabdijevanje

vodom,

završen gradski

kolektor... Uz

pomoć države

je dovršen

Domkulture,

izgrađen Dom

za stare, kao

i dogradnja

škole na

Gukama. U sve

što je urađeno

uloženo je

osimmnogo

sredstava i

mnogo truda

– kaže Nenad

Rubežić

- Predstoje lokalni izbori

u 12 opština, pa želimda

upozorimprije svega poli-

tičare da razmisle ozbiljno

o budućnosti svojih gra-

dova jer ih čeka ogroman

rad. Motiv borbe za vlast

ne treba da bude samo

mržnja prema postojećoj

vlasti i lično nezadovolj-

stvo. Građanima želim

sreću da u sljedećem

periodu dobiju odgovornu

lokalnu upravu kakva je

bila u Pljevljima u prethod-

ne tri, nepune četiri godine

– poručio je Rubežić.

Upozorenje

političarima

Posvećenost razvojugrada

vidi sena svakomkoraku

4,5

miliona eura koštali su

kapitalni projekti: Dom

kulture, Domza stare

i dogradnja škole na

Gukama

Rubežić: Građanima

opština u kojima

predstoje lokalni

izbori želimsreću, da

dobijuodgovornu

lokalnuupravukakva

je bila uPljevljima u

prethodne nepune

četiri godine

NenadRubežić

Detalj sagradilišta

ODGRADABEZTROTOARA

DOUREĐENIHULICA:

Pljevlja