Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Intervju

PODGORICA

-Stručneškole

netrebadabudurezervni, već

prvi izbor, trebada ihpohađa-

juodličniđaci, pobjednici ta-

kmičenjauznanjuida impre-

dajekvalitetannastavni

kadar, istakao jeurazgovoru

zaPobjeduministarprosvjete

DamirŠehović.

BEZ PREDRASUDA

Uovojškolskojgodiniusistemu

dualnog obrazovanja je 101 re-

nomirani poslodavac, a za novu

školskugodinuvećsadaimaoko

150 zainteresovanih poslodava-

ca.

- Očekujemo da će taj broj do

početkaškolskegodinebitiveći.

Ovegodineimamooko280uče-

nika u dualnom sistemu, a broj

novihmjestazanarednugodinu

će biti još najmanje toliko, što

značidaćemoimatinemanjeod

500učenikaudualnomobrazo-

vanju od septembra – istakao je

Šehović.

KampanjaMinistarstva za upis

u srednje stručne škole, dodaje

on, ne govori da svi treba da ih

upišu, već ona djeca koja za to

imajusklonosti.

- Mi šaljemo poruku da izbor

srednješkolenetrebadaprepu-

stimopredrasudama već ozbilj-

nom informisanju. Da stručne

škole ne treba da budu rezervni

već prvi izbor. Mi poručujemo

daoveustanovepohađajuodlič-

ni đaci, pobjednici takmičenjau

znanju i da im u tim školama

predaje kvalitetan nastavni ka-

dar. Kao ilustrativan primjer

konstantno ističemo činjenicu

da suprošlogodišnji spot zaovu

kampanju, kojim se ponosimo,

napravili učenici trećeg razreda

Elektrotehničkeškole„VasoAli-

grudić“. Pored novih, savreme-

nih obrazovnih programa u

stručnomobrazovanju, radimo

na opremanju školskih kabine-

ta, te je uprošloj godini uloženo

skoro 350.000 eura u opremu

radionicauosamstručnihškola.

I na kraju, poručujemo da na-

kon stručne škole imate - zani-

manje, a time imogućnost da se

zaposliteilipokrenetebiznis,ali

i nastavite obrazovanje na ne-

kom od srodnih fakulteta. Čini

mi se zato da smo pred sebe po-

stavili veliki i težak cilj – mije-

njanje svijesti čiji je cilj preuzi-

manje odgovornosti mladih za

svoju budućnost i razvijanje

preduzetničkogduha. Ondaka-

da sami, nezavisno od bilo ka-

kviheksternihokolnosti,shvati-

mo da su naša djeca toliko

različita i da je naša obaveza da

ih podstičemo da tu različitost

razvijaju, cijenim da ćemo iza

sebe ostaviti mnoga otvorena

pitanja sa kojima se sada suoča-

vamo–poručio jeŠehović.

POPULARNI ZANATI

Govoreći i o tome koliko su po-

pularni zanati u 21. vijeku, naš

sagovornik naglašava da je ono

što popularno zovemo zanati-

ma, zapravo, jedan dio profesija

trećeg stepena i samo mali dio

ponude srednjihstručnihškola.

- Elektrotehničar za razvoj mo-

bilnih i veb aplikacija,mehatro-

ničar i drugi, neki su od novih i

vrlo interesantnih smjerova če-

tvrtogstepena,kojimasetakođe

rješava disbalans na tržištu, a

ujedno su, rekao bih, vrlo krea-

tivno usmjerenje za mlade lju-

de. Kuvar, pekar, frizer su neka

odtzv. zanatskihzanimanja tre-

ćeg stepena koja su perspektiv-

na i tražena. Svakako, umjetnič-

ke š ko l e č i ne po s eban ,

podjednako važan segment.

Promovisanjemsrednjih struč-

nihškolauglobalu,aneisključi-

vo zanatskih zanimanja, poku-

šavamo da olakšamo mladima

tranzicijuusvijetsrednješkolei

upoznamoihsaizborimakojisu

pred njima. Jedna od naših

osnovnih poruka jeste da svaki

posao koji obavljamo možemo

dovesti na vrhunski nivo, akoga

radimo sa entuzijazmom i vo-

ljom– poručio je ministar pro-

svjete.

Podaci Ministarstva pokazuju

dajeoveškolskegodinebilooko

20 odsto više djece koja su upi-

sala programe u trogodišnjem

trajanju, a skoro 40 odsto sve

djece na trećemstepenu je isto-

vremeno u dualnomobrazova-

nju. Šehovićočekujeda se takav

trendnastavi.

- Ovi podaci nijesu začuđujući

akouzmemouobzirdasupred-

nosti dualnogobrazovanjaviše-

struke i odnose se i na učenika i

naposlodavca i nadržavu.Kada

jeoučenicimariječ,mladčovjek

je, po završetku dualnog obra-

zovanja,umogućnostidasamo-

stalnoradiposloveuprofesijiza

kojuseobrazovao, apostoji i ve-

likavjerovatnoćadaćeseizapo-

slitikodsamogposlodavacakod

koga se školovao. Kada je o po-

slodavcima riječ, oni učešćemu

dualnomobrazovanjupokazuju

društvenu odgovornost i imaju

priliku da usmjeravaju buduće

zaposlene shodno realnim po-

trebama. Država sa svoje strane

imavišestrukebenefiteoddual-

nog obrazovanja, a najveća je ta

štosenatajnačinrješavavišede-

cenijski problemneusklađeno-

sti ponude i tražnje za radnom

snagom–rekao jeŠehović.

Opštine u kojima se realizuje

dualno obrazovanje su Bar, Be-

rane, Bijelo Polje, Budva, Ceti-

nje, HercegNovi, Kolašin, Moj-

kovac, Nikšić, Plav, Petnjica,

Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ti-

vat, Ulcinj i Žabljak. Naš sago-

vornik najavljuje da će biti

uključeno još gradova, jer je cilj

dađacisvakeopštineimajumo-

gućnostovakvogmodelaobra-

zovanja.

Poslodavci su, navodi Šeho-

vić,uznatnojmjeriuključeni

u glavnomgradu – njih 34, a

indikativnimmusečinidaih

imaupriličnombrojuiusje-

vernimopštinama – Rožaje

- 14, BijeloPolje - 16, Berane

- sedam, Plav - četiri...

- Ove podatke cijenim još

jednompotvrdomkoliko

obrazovanjenanajdirek-

tniji načinutiče na deša-

vanja u privredi i obrat-

no i koliko je zapravo

neophodno da poslo-

davci budu dio čitavog

procesa–ocijenio jeŠe-

hović.

UTICAJNA

PRIVREDU

Za naknade i stipendije

učenicima u narednoj

školskoj godini opredije-

ljenojeoko450.000eura,

aministar prosvjete ističe

da jesopstveniprihodveli-

kamotivacijazanjih.

- Potpuno je prirodno da svako

teži da što bolje valorizuje svoj

rad i umijeće. Novac nije nešto

što koristimo kao primarno i je-

dino sredstvomotivisanjamla-

dih, ali cijenimo da je naša oba-

veza da im kažemo da treba da

prate svoje sklonosti, da imtako

nešto omogućimo, ali da ih in-

formišemo šta je to što će im

obezbijediti najboljuperspekti-

vunatržišturada–istakaojeon.

Sviseškolujemodabismoživje-

li odsvog rada, dodao jeon i, ka-

ko kaže, upravo zato su cijenili

da jezajedničkaobavezadržave

i privrednika koji djecu obuča-

vajudaseobezbijedifinansijska

naknada i tako đacima, već na

početku obrazovanja, omogući

da imaju prihod, što im može

biti podsticaj da pokrenu sop-

stveni biznis.

-No, novac je samo jedanunizu

aspekata koji pokušavamo da

predočimo djeci i samo jedan

vidovekompleksnepriče.Priče,

koja će, siguran sam, prodrmati

sisteminatjeratinasdaozbiljni-

je promislimo o izborima koje

naša djeca prave u obrazovanju

–poručio jeŠehović.

J. BEHAROVIĆ

RAZGOVOR S POVODOM:

Ministar prosvjete Damir Šehović o očekivanjima od dualnog obrazovanja

Stručne škole šansa i

zapokretanjebiznisa

Nakon stručne škole

imate - zanimanje, a time i

mogućnost da se zaposlite

ili pokrenete biznis, ali i

nastavite obrazovanje

na nekomod srodnih

fakulteta – naglasio je

ministar Damir Šehović

Damir Šehović

Jedna od strategija Vlade je razvoj sjevera,

a ministar Šehović, odgovarajući na pitanje

koliko je privredni sektor, s obziromna opštu

„nerazvijenost“ ove regije u odnosu na central-

ni i južni dio naše države, uključen u program

dualnog obrazovanja, te koliko je interesova-

nje đaka, kaže da je čitav privredni sektor Crne

Gore zauzeo otvorenu, partnersku ulogu.

- Svakako, ne bismo načinili ovolike pomake da

privreda nije prepoznala značaj sistema dual-

nog obrazovanja. Kada je riječ o sjeveru, vje-

rujemda i činjenica da je od 18 opština uklju-

čenih u dualno obrazovanje devet sa sjevera

države, što govori o tome koliko smo uspjeli

da animiramo djecu i poslodavce i iz ovog

dijela Crne Gore. Upravo to je suština dualnog

obrazovanja: uvezivanje privrede i edukacije i

pokretanje privrednih aktivnosti kroz obrazo-

vanje koje nije usmjereno samo na sebe, već

na tržište – naglasio je naš sagovornik.

Pritom, dodaje Šehović, ni u jednom trenutku

obrazovanje neće izgubiti osnovni cilj: opleme-

njivanje i samorazvoj.

- Vjerujemo da kroz profesionalno napredo-

vanje i uvezivanje obrazovanja sa tržištem

možemo govoriti o punom razvoju pojedinca

– istakao je ministar prosvjete.

Podsjeća da je Ministarstvo prosvjete počelo

sa dodjelom stipendija za sve učenike srednjih

stručnih škola koji se opredijele za neko od

de icitarnih zanimanja. Sredstva koja su za

narednu školsku godinu opredijeljena u ove

svrhe su oko 200.000 eura, a ove školske

godine, dodaje Šehović, i sama Privredna

komora učestvovala je dodijelivši dio stipen-

dija.

Privredaprepoznalaznačaj reformi

U okviru reforme uvedeni su i modularizovani programi, a

ministar Šehović objašnjava da taj model zapravo znači da

učenici, u skladu sa svojimmogućnostima, postupno, zavr-

šetkompojedinihmodula, stiču kvali ikaciju ili stepen stručne

spreme, kako smo to nekada zvali.

- Učenik koji eventualno napusti obrazovanje ranije, a sa

uspjehom je savladao predviđene module do toga trenutka,

može svakako steći serti ikat o kvali ikaciji i sa njimnaći mje-

sto na tržištu rada – rekao je on.

Uvedeno je ukupno 25 novih, modularizovanih programa za

srednje stručne škole.

- Kada kažemo da ovi novi obrazovni programi sadrže ishode,

mislimo na to da se čitav obrazovni proces organizuje tako da

se na kraju zna kakve je tačno vještine i znanja učenik stekao

- dodao je Šehović.

Neki od novih programa su nautički tehničar, elektrotehni-

čar elektronike, elektrotehničar elektronskih komunikacija,

elektrotehničar računarskih sistema i mreža, gastronom,

elektrotehničar energetike, ekonomski tehničar, arhitektonski

tehničar, mehatroničar, modni dizajner...

- Ti programi nijesu rađeni napamet, već smo, uz interne

analize Ministarstva, imali komunikaciju sa poslodavcima, koji

su učestvovali u pripremi. Oni su, dakle, bili umogućnosti da

preuzmu ulogu u utvrđivanju nedostajućih kvali ikacija i pro-

grama, kao i u izradi sadržaja koji će učenici izučavati u školi.

Upravo je ovaj segment bio nešto na šta je i Evropska komi-

sija u posljednjem izvještaju stavila akcenat i to je dobrim

dijelom razlog prilično pozitivnih ocjena koje su dali u dijelu

obrazovanja – naglasio je ministar prosvjete.

Modularizovaniprogrami

500

učenika najmanje očekuje

se sljedeće školske godine u

sistemudualnog obrazovanja,

a ove godine ih je bilo oko 280