Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

– Mirjani Škrijelj

(29) izBara juče jeodređenpri-

tvor do30dana zbog sumnjeda je

ubila svoju šestomjesečnubebuu

porodičnoj kući uSutomoru.

KakoPobjedasaznaje, njoj jepritvor

određen zbog mogućeg uticaja na

svjedoke.

Onajeranijepredtužiocempriznala

da je ubila bebu, pravdajući se da je

to uradila jer je bila pod terapijom i

jakim ljekovima koje uzima zbog

epilepsije.

NasaslušanjuuTužilaštvu, kaoipri-

likomprvog saslušanja pred inspek-

torima, nije pokazivala emocije.

Ubistvo bebe istražitelji su otkrili

nakon obdukcionog nalaza i tragova

koje supronašli ukući Škrijelj.

Prema nezvaničnim saznanjima, u

porodici su bili poremećeni odnosi

između supružnika, ali će se dodat-

nim vještačenjima utvrditi psihičko

stanjemajke u vrijeme ubistva.

Tijelo je pronašao otac u krevecu.

Beba jebilazamotanaumušemi i ni-

je davala znakove života.

Otac je odnio dijete uHitnu pomoć,

gdje su ljekari konstatovali smrt.

O svemu tome ljekari su obavijestili

policiju i tužilaštvo, a zatim je obav-

ljena obdukcija.

Nalaz je pokazao da je beba zadav-

ljena mušemom, pa su inspektori

obavi poligrafsko ispitivanje koje

Mirjana Škrijelj nije prošla.

Policajcisuobaviliuviđajpoodobre-

nju tužioca, izuzeli tragove i poslali

ih na vještačenje u Forenzički cen-

tar.

M. L.

Osumnjičena za ubistvo šestomjesečnog sina saslušana kod sudije za istragu Višeg suda

MirjanaŠkrijelj

PODGORICA

- Istražitelji

ćeuskoropodnijeti krivičnu

prijavuprotivosobe zakoju

sumnjajuda jeupetakveče

unaseljuDobrotaubila

ukrajinskudržavljanku

AnastasijuLašmanovu.

Prema saznanjima Pobjede,

policija je prikupila mnoštvo

materijalnih dokaza koji uka-

zuju da iza zločina stoji osoba

sa kojom je bila u dugogodiš-

njoj emotivnoj vezi.

Među pronađenim tragovima

je iDNKosobezakojusesum-

nja da je ubila Lašmanovu. In-

spektori na osnovu izuzetih

dokaza pretpostavljaju da je i

napadač povrijeđen u zločinu

iz strasti.

U okviru istrage saslušano je

više osoba.

Pri identifikaciji osumnjiče-

nog za ubistvo policiji je po-

mogao pregled snimaka sa ka-

mera koje su postavljene u

okolini zgrade u kojoj je Laš-

manova stanovala, ali i analiza

listinga telefonskih komuni-

kacija koje je žrtva ostvarila

posljednjihmjeseci.

Lašmanova je izbodena no-

žemu svomstanu.

Zazločinsu inspektori saznali

kada su dobili poziv od njene

prijateljice, koja ih je obavije-

stila da sumnja da joj se nešto

dogodilo. Pokušala je da stupi

u kontakt s njom, ali joj se nije

javljala. Otišla je kod nje, ali

Lašmanova nije otvarala.

Vatrogasci su razbili blindira-

na vrata, gdje su istražitelji za-

tekli jeziv prizor – glava joj je

bila smrskana, a na tijelu je

imala više ubodnih rana. Po

stanu subili tragovi krvi.

Lašmanova je u Crnu Goru

došla prije nekoliko godina i

radila kao konobarica.

Ukratkomroku ona je postala

moćna i uticajna osoba, a imo-

vina kojom raspolaže, prema

procjenama, vrijedi na deseti-

ne miliona eura. Riječ je o di-

rektorici kompanije ,,Sea

trejd“, koja je prije tri godine

kupila tivatski hotel „Mimo-

za“ ina tommjestuje izgrađen

hotelski kompleks „Perla“.

Lašmanova je vlasnica salona

ljepote „Femme fatale“ koji se

nalazi u hotelu ,,Tre kane“ u

Budvi.

A.Ga.

Istražitelji prikupili dokaze protiv osumnjičenog za ubistvo Ukrajinke

PronađenDNKubice

ustanuLašmanove

AnastasijaLašmanova

PODGORICA

–Graničnapolicijauhapsila je juče albanskog

državljanina IlijaPlumbaja (30) umjestuKučkaKorita jer je

kodnjegapronađeno 100kilogramamarihuane, saznajePo-

bjeda.

Kako naš list saznaje, policija traga za još dvije osobe koje su,

kako se sumnja, učestvovale u krijumčarenjumarihuane iz Al-

banije uCrnuGoru.

Plumbaj će biti priveden višemdržavnom tužiocu zbog sumnje

da jepočiniokrivičnodjelonedozvoljenaproizvodnja, držanje i

stavljanje upromet opojnihdroga.

ZaplijenjenadrogabićeposlataForenzičkomcentruradivješta-

čenja.

M.Ž.-M.L.

PODGORICA

–Ustavni sud

prihvatio ježalbuadvokata

DušanaM. Jovovića idonio

odlukukojomjeutvrđenoda

jeLukaTrubljanimprotivza-

konitobioupritvoruprošle

godinekada jeuhapšenzbog

sumnjeda jebiočlankrimi-

nalnegrupekojasebavila

prodajomdroge.

UodluciUstavnogsudasenavo-

di da je Trubljaninu pritvor

odredio prvo sudija za istragu

Višeg suda, pamu je zatimpro-

dužavan rješenjemVišeg i Ape-

lacionog.

-Unavedenimrješenjimasudo-

vi su obrazlagali princip sraz-

mjernostinanačindajenavede-

na mjera svojom težinom i

trajanjem srazmjerna težini

krivičnih djela koja se stavljaju

na teret. Međutim, ocjenjujući

osporeno rješenje Vrhovnog

suda, utvrđeno je da je izostala

analiza principa srazmjernosti,

odnosnoda li jeproduženjepri-

tvora L. T. mjera koja je svojom

težinomi trajanjemsrazmjerna

težini krivičnihdjelakojamu se

stavljajuna teret -pišeuodluci.

Luka Trubljanin predao se 30.

maja prošle godine jer je za nje-

govohapšenjebilaizdatanared-

ba zbog sumnje da je bio član

kriminalne grupe koja se bavila

prodajomdroge.Tada jeuakciji

,,Šado“ uhapšena 21 osoba zbog

šverca narkotika. Ovoj grupi 5.

junatrebalobidapočnesuđenje

predVišimsudom.

U akciji ,,Šado“ zaplijenjeno je

oko 77 kilograma marihuane i

skanka, tri pištolja, jedna lovač-

ka puška, oko stotinu komada

metaka, dvije radio-veze, više

mobilnih telefona i simkartica i

65 ličnihkarata.

M.L.

NIKŠIĆ

- U saobraćajnoj nez-

godi, koja se dogodila juče na

magistralnomputu Nikšić – Plu-

žine, teže je povrijeđeno troje

maloljetnika.

Oni su bili u vozilima iste marke

,,folkvagen pasat“, a povrijeđen

je 14-godišnji A. M. koji je zbog

povrede glave, nakon ukazane

pomoći u nikšićkoj Opštoj bolni-

ci, prevezen u Klinički centar na

dalje liječenje.

Povrijeđen je i D. M. (16), kao i K.

J. (16), koji je zbog unutrašnjih

povreda stomaka hitno operi-

san i sada je stabilnih vitalnih

parametara. Saobraćaj je bio u

prekidu dva sata.

Ra. P.

PODGORICA

-Motociklista, čiji identitet nijepoznat, lakše

jepovrijeđen uudesukoji se sinoćdogodionaugluBulevara

IvanaCrnojevića iUliceStankaDragojevića.

IzUpravepolicijepotvrdilisudasedogodioudes,alinijesumog-

li saopštiti više detalja.

U udesu su učestvovali motor reg. (PGAS 34) i taksi vozilo (PG

TX289).

Uviđaj jeobavilapodgoričkapolicija, a istragaćeutvrditi kako je

došlodoudesa.

M.L.

PODGORICA

-Zavodza iz-

vršenjekrivičnihsankcija

(ZIKS)odbio jezahtjev jed-

nogodlideraDemokratskog

frontaMilanaKneževićada

mutokomsluženjakazne

budeodobrenokorišćenje

mobilnogtelefonasa interne-

tom24časadnevno, pišePor-

talAnalitika.

Advokat Miroje Jovanović is-

tiče, komentarišući tu odluku

Ministarstva pravde i ZIKS-a,

da se pokazalo kao naivno vje-

rovanjedajeprošlovrijemeGo-

lihotoka.

-Utomsvjetlu,zahtjevposlani-

kaMilana Kneževića da mu se

omogući upotreba interneta

jeste samo izraz onoga što je

potpuno normalan i opravdan

zahtjev, u skladu sa standardi-

ma koje promovišu međun-

arodne organizacije. Stav Paži-

novog službenika, izvjesnog

Tomića, da odbije Milanov

zahtjev, je u suprotnosti sa

deklaracijomUjedinjenihnaci-

ja izmaja 2011. godine, po kojoj

je pristup internetu osnovno

ljudskopravo-ističeJovanović.

Kako kaže, bez namjere da po-

lemiše sa službenicima režima,

kao advokat koji je zadužen za

ustavno-sudsku zaštitu prava

gospodina Kneževića, dodaće

jošnekolikostvari.

- Dakle, kada se osuđene ubice

šetkaju po regionu o trošku

poreskih obveznika Crne Gore

potpuno je prirodno da se

pjesniku i poslaniku uskrati

pravo da putem interneta ko-

municira sa svojimprijateljima

ipolitičkimsaborcima.Ovoviše

nije pitanje poštovanja os-

novnih regula savremenog svi-

jeta – ovo je šema ponašanja

jednog retrogradnog sistema, u

kojemštosipismenijiipošteniji

to imaš više šanse da budeš zat-

voreniliupucan-poručiojeJo-

vanović.

Član predsjedništva DF-a Pre-

drag Bulatović kaže da vrh

Demokratske partije socijalista

i Vlada uporno pokušavaju da

ubijede javnost da je Knežević

dobio pravednu i dobro odm-

jerenu zatvorsku kaznu i da je

on zasluženo izdržava upravo

sada.

- Štaviše, naglašavaju da je on

zatvorenik kao i svaki drugi.

Nažalost, njima na ruku idu

neke NVO i vrlo konkretni

opozicioni političari koji ćute

na zatvor Milana Kneževića,

kao i na progonDF-a u drugim

montiranimkrivično-pravnim

političkimprocesima (državni

udar i pranje novca) - dodaje

Bulatović.

Naglašava da je Knežević

politički zatvorenik, te da je os-

uđen za nepostojeće krivično

djelo.

-Kazna jepolitičkimotivisana i

termin njenog izdržavanja je

precizno isplaniran. Trebalo je

jednog od najuticajnijih i na-

jpopularnijih opozicionih

političara, a savim sigurno

najjačegpolitičkogborcaprotiv

režima, poslati u zatvor uoči

predsjedničkih i lokalnih izbo-

ra.Onjeeliminisanizkampanje

svojestranke,kampanjeDF,alii

izkampanjeopozicijezapobje-

du nad DPS-om, uključujući

posebno kampanju u Podgorici

iZeti - smatraBulatović.

-Ne samodamu je određenza-

tvor, već Pažin zabranjuje ko-

rištenje interneta poslaniku i

predstavniku građana i naroda.

Politička presuda i zatvorska

kazna koju izdržava nijesu uk-

inuli ustavnu funkciju poslani-

ka koju Milan Knežević ima i

koju treba da vrši iako je u zat-

voru, a za tomu je neophodno i

da ima pristup savremenim

sredstvimakomunikacije-kaže

Bulatović.

C.H.

Odluka ZIKS-a izazvala reakcije advokata lidera DF-a i njegovog kolege

Na KučkimKoritima uhapšen albanski državljanin

Uhvaćensa 100kgdroge

Usvojena žalba advokata koju je podnio zbog

neosnovanog pritvaranja njegovog branjenika

Trubljaninuprotivzakonito

produžavanpritvor

Udes u Podgorici

Motociklista

zadobio lakše

povrede

Povrijeđena trojicamaloljetnika

Saobraćajna nezgoda na putu Nikšić – Plužine

Kneževiću

zabranjen

internet u

zatvoru

MirjanaŠkrijelj poslataupritvor