Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

jepokrenuo realizacijuniza

projekatakoji će, nakonza-

vršetka, građanimaUlcinja

obezbijediti kvalitetnijena-

pajanje električnomenergi-

jom, naročitouperiodupo-

većanjapotrošnje tokom

ljetnje sezone, saopštili su

predstavnici kompanije.

TrafosTanica

- Višemilionske investicije,

koje realizuje CEDIS, potvr-

đuju našu odlučnost da djelu-

jemoupravcumodernizacijei

razvoja sistema za distribuci-

ju električne energije, u cilju

pružanjaštoboljeuslugekori-

snicima u Ulcinju - kazali su

agenciji Mina-biznis iz CE-

DIS-a i objasnili da je najvaž-

niji, ali i finansijski i izvođački

najzahtjevniji projekat koji je

aktuelan u Ulcinju, izgradnja

trafostanice 35/10 kilovolti

(kV) Novi Ulcinj, čija ukupna

vrijednostiznosiokodvamili-

ona eura. Gradnjom tog

objekta, kako su naveli, direk-

tnopoboljšanjekvalitetauna-

pajanju električnom energi-

jom može očekivati 3,07

hiljada korisnika sa područja

Pinješa, NoveMahale, Metri-

za, Prisana, Staroggrada, kao i

hoteli ,,Albatros“, ,,Medite-

ran“ i ,,Holegro“. Bolje napa-

janje može očekivati i 5,53 hi-

ljade korisnika sa područja

užeg gradskog jezgra, usljed

rasterećenja trafostanice

35/10 kV Grad. Realizacijom

tog projekta biće riješeno i

ljetnje preopterećenje vaz-

dušnog voda iz trafostanice

110/35 kV Kodre do trafosta-

nice 35/10kV Grad, a koje je

posljedica nekontrolisane

gradnjeobjekatadužkoridora

tog voda.

- Ovaj objekat je neophodan

infrastrukturni preduslov za

dalju turističku valorizaciju

opštineUlcinj, odnosnoza, sa-

da već izvjesno, povećanjeho-

telskih kapaciteta. Takođe,

otvara se i mogućnost za ra-

zvoj deset kVmreže i priklju-

čenje novih individualnih i

stambeno-poslovnih objekata

- dodali su izCEDIS-a.

Kablovi

Izkompanije sukazali da imaju

problema sa prostorno plan-

skim dokumentima, imovin-

sko-pravnimodnosima i proce-

duromjavnihnabavki.Završeni

su tenderski postupci i potpisa-

ni ugovori za gradnju tri ka-

blovska voda čija je vrijednost

oko 456 hiljada eura, kao i ugo-

vor za gradnju deset kV podze-

mnih vodova u vrijednosti od

oko 620 hiljada. Do početka

ljetnjeturističkesezonenajavili

su završetak još deset investici-

onih projekata, čija je ukupna

vrijednost oko 213hiljada eura.

Zbog radova u Ulcinju mjese-

cima su blokirane određene

saobraćajniceunaseljuPinješ,

jermorajudapoložetripodze-

mna kablovska voda od 35 kV i

sedam od deset kV, što, kako

objašnjavaju, nijemoguće uči-

niti bez radova koji podrazu-

mijevaju raskopavanje ulica.

- U potpunosti razumijemo re-

volt građana jer je djelimično

narušeno funkcionisanje sao-

braćaja na dionicama izvođe-

nja radova, ali tražimo razumi-

jevanje jer se radi oprojektuod

kojeg će kompletno područje

grada imati višestruke benefite

- poručili su iz CEDIS-a i pod-

sjetilidajepotrošnjaelektrične

energije u Ulcinju ljeti izuzet-

no visoka i da je dugogodišnja

nelegalna gradnja i izostanak

detaljnih prostornih planova

blokirala razvijanje i osavre-

menjavanje distributivne mre-

že.

Minabiznis

DANILOVGRAD

-Dani-

lovgradskakompanija ,,Šiš-

ković“, koja sebavi eksploa-

tacijomi obradomkamena,

planiradapovećaproizvod-

njuna rudniku, a time i final-

nuproizvodnju i otvori nova

radnamjesta, saopštio je iz-

vršni direktorpreduzećaLa-

ketaĐurović.

Podsjetio je da se bave eksplo-

atacijom i finalnompreradom

kamena prvenstveno iz sop-

stvenogrudnikaVisočica,kaoi

preradom ostalih mermera i

granita iz cijelog svijeta.

MN: Visočica

- Za kamen u Visočici, koji se

plasira na svjetsko tržište is-

ključivo kao finalni proizvod,

pod imenom Visso Montene-

gro, kaže se da je neponovljiv i

neobnovljiv prirodni dar, zato

ga koristimo odgovorno i raci-

onalno - rekao je Đurović za

GlasnikPrivredne komore.

Kupcima je, kako je dodao, na-

mijenjeno samo ono što je već

oplemenjeno ljudskimduhom

- finalni proizvod u suptilno

dizajniranimformama.

- Za rudnik Visočica kod Spu-

ža preduzeće ,,Šišković“ je u

maju prošle godine potpisalo

ugovor o koncesiji sa Vladom

na 30 godina, sa mogućnošću

produženja za još 15 godina -

precizirao jeĐurović.

Godišnja proizvodnja u rudni-

ku Visočica je minimum 3,5

hiljade kubika blokova i 15 hi-

ljada kubika tehničko-građe-

vinskog kamena, a finalnapre-

rada u fabrici u Danilovgradu

prelazi 110hiljada kvadrata.

-Imamonajsavremenijuopre-

mu za eksploataciju i za final-

nu preradu kamena, kao i sva

odobrenja, licence i sertifikate

- naveo jeĐurović, koji odpro-

izvodnog asortimana ističe

izradufasadaodkamena,obla-

ganje podova, izradu enterije-

ra i eksterijera odkamena i sve

tou raznimvrstama obrade.

- Izvozimo 70 odsto ukupne

proizvodnje.Izvoziseisključi-

vo finalni proizvod, a prisutni

smo na svim kontinentima.

Najveće tržište nam je Rusija,

Švajcarska, Amerika, a izvozi-

moizaAustraliju,Kanadu,To-

go, Italiju, Francusku, Nje-

mačku, Srbiju, Hrvatsku i

Bosnu iHercegovinu- rekao je

Đurović i objasnio da su radili

hotele ,,Hilton“ u Podgorici i

Beogradu, ,,Radison“Moskva,

,,Regent Porto Montenegro“,

,,Mediteran“ i Akva park Beči-

ći, hotel ,,Pansionat Južnij“ i

rezidenciju ruskog predsjed-

nika u Sočiju, Poslovni centar

MilenijumuPodgorici,zgradu

željezničke stanice uMaribo-

ru, Univerzitet Donja Gorica i

mnogoprivatnihvila.

MN: Školovanje

Istakao je da je jedan od glav-

nih problema u industriji ka-

mena nedostatak kvalifikova-

neradnesnage.Tajproblembi,

smatra, trebalo riješiti tako da

država u saradnji sa opštinom

Danilovgrad razmotri moguć-

nost otvaranja škole srednjeg

stručnog obrazovanja za zani-

manje kamenoklesar. To bi,

dodao je, moglo biti po ugledu

na školu koja decenijama po-

stoji naBraču i koja je iznjedri-

la vrhunske majstore. To bi

umnogome riješilo probleme

stručne radne snage, a samim

tim i oplemenilo finalni proi-

zvod. Preduzeće je osnovano

1994. godine, kao nastavak du-

gogodišnjeporodičnetradicije

kojomse bavi familija Šišković

izTrebinja. Kompanija ima 60

stalno zaposlenih radnika u

Danilovgradui20naodređeno

vrijeme. Takođe, u Trebinju

postoji firma ,,Dragan Šiško-

vić“ koja zapošljava 20 radni-

ka.

Minabiznis

CEDIS privodi kraju izgradnju trafostanice 35/10 kilovolti

Bolji naponzaosam

hiljadagrađana

Preduzeće „Šišković“ izvozi 70 odsto proizvodnje

VissoMontenegroza svekontinente

ca i finansiranja terorizma

stvarnih vlasnika. Nova za-

konska rješenja i registar

stvarnihvlasnika trebalobi da

prilikom registracije pravnih

lica u potpunosti uklone mo-

gućnost manipulacije u vezi

sa imenima fizičkih i pravnih

lica koji su registrovani kao

vlasnici, suvlasnici ili osnivači

pravnih lica.

POBJEDA:

Nakoji način se

tretirajuneuobičajene tran-

sakcije i one savisokorizič-

nimtrećimzemljama?

LEKIĆ:

Prošireni su slučajevi

primjene sprovođenja mjera

provjere identiteta i praćenja

poslovanja na složene i neuo-

bičajene transakcije, posebno

ako se radi o neuobičajenim

obveznicima (šemama) kao i

na izvršenja transakcija koje

nemajuočiglednuekonomsku

opravdanost ili pravnu svrhu

ili odstupaju od uobičajenog i

očekivanog poslovanja klijen-

ta.

Propisane su imjereutvrđiva-

nja iprovjere identitetaklijen-

taipraćenjeposlovanjaklijen-

ta iz visokorizičnih trećih

država. Obveznik je dužan da

mjere preduzima na osnovu

procjene rizika odpranja nov-

ca i finansiranja terorizma i

definisanih kriterijuma za

prepoznavanje klijenata i

transakcija iz visokorizičnih

trećihdržava.

POBJEDA:

Uprijedlogu iz-

mjenanijesu samoprošire-

njaobaveza. Ima i smanje-

nja. Da li tomožeuticati na

povećanje rizikaodovih

opasnihpojava?

LEKIĆ:

U predloženim iz-

mjenama zakona smanjen je

obuhvat obveznika za – hu-

manitarne, nevladine, vjerske

idrugeneprofitneorganizaci-

je, sportske organizacije i one

koje obavljaju djelatnosti

mrežne prodaje, otkupa pro-

meta sekundarnih sirovina,

pružanja ugostiteljskih i turi-

stičkih usluga, marketinških i

konsultantskih aktivnosti u

vezi sa poslovanjem i ostalim

upravljanjem, izvođenja gra-

đevinskih radova, razrade

građevinskih projekata. Glav-

ni razlog je što pojedini obve-

znici nijesu definisani kao ta-

kv i po međuna rodn im

standardima, ali i zbog činje-

nice da je na osnovu procjene

utvrđeno da pripadaju kate-

goriji niskog rizika.Međutim,

njihovo praćenje na primjeni

mjera za otkrivanje i spreča-

vanjepranjanovca i finansira-

nja terorizma će se nastaviti

odstraneobveznika sakojima

budu imali poslovni odnos ili

obavljali transakcije, primje-

nompristupa zasnovanomna

riziku.

MiraPoPoviĆ-MiloviĆ

Uveden

„trust“

POBJEDA:

U zakon se

prvi put uvodi pojam

„trust“ – udruženi ili

umreženi veliki proizvo-

đači. Na koji način će se

oni kontrolisati?

LEKIĆ:

Kao obveznici

ovog zakona, u skla-

du sa preporukom

10 FATT-a, članom 13

Direktive EU i preporu-

kom eksperata Savjeta

Evrope – MANEYVAL-a

uvedeni su i „trustovi“

i sprovođenje provjere

identiteta i praćenja

poslovanja kod ove

vrste klijenata.

U crnogorskomprav-

nom sistemu ne postoji

pravni oblik „trust“, ali

postoji u drugimdržava-

ma i može se pojaviti kao

klijent kod crnogorskih

obveznika. Da bi se zašti-

tio crnogorski finansijski

sistem i spriječilo pranje

novca i finansiranje tero-

rizma od strane klijenata

„trustova“ u predlog

zakona je uvedena,

odnosno propisana

definicija trusta, obaveza

obveznika da vrše iden-

tifikaciju kao i provjeru

stvarnog vlasnika i prate

poslovni odnos klijenta

koji je trust.

ILUSTrAcIjA

Kompanija ,,Šišković“

VeskoLekić