Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Uokviru

kampanje ,,Budi odgovoran“

minule sedmice je evidenti-

rano 18primjedbi, naosno-

vukojih je izrečena jedna

novčanakaznaod 100eura.

Toliko jekažnjen frizerski

salonuNikšiću, uUlici Vuka

Karadžića, zakoji su inspek-

tori naložili da seobavi op-

šta registracija.

Prilikom kontrole veterinar-

ske ambulante Veterinar Co-

klica u Ulcinju utvrđeno je da

poslodavac nije isplatio jednu

zaradu zaposlenom u rokovi-

mainanačinpredviđenkolek-

tivnim i ugovoromo radu. Po-

slodavacjenaknadnootklonio

utvrđene nepravilnosti, o če-

mu je obavijestio inspektora.

Pečenjari ,,Durmitor“ u Bije-

lom Polju izrečena je mjera

ukazivanja, nakon što je utvr-

đeno da subjekt nadzora re-

klamira navedeni prostor u

komneobavljadjelatnost. Pri-

likomkontroletrafikeuškoliu

Tuzima izdat je prekršajni na-

log jer je utvrđeno da se u njoj

ne izdaju fiskalni računi.

Inspektori nijesumogli obavi-

ti kontrolu kafane u podgorič-

komnaseljuMasline jer obje-

kat nije pronađen.

Nepravilnostinijesuutvrđene

prilikom kontrole podgoričke

kafane ,,Prazna čaša“ i pekare

Sara, Pivnice imarketaCentar

uBeranama,hotela,,Bjanka“u

Kolašinu, ,,Stare kuće“ i Peka-

re u Nikšiću, apoteke Monte-

farm i firmeMiveks u Pljevlji-

ma i lokala ,,Jugoslavija“ u

Danilovgradu.

Od 18 prijava, koliko ih je evi-

dentiranoodponedjeljka, dvi-

je nijesu dobile odgovor, a od-

nosile su se na nepropisno

parkiranje službenog vozila i

deponiju.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajem decembra 2013. godi-

ne pokrenuli su Ministarstvo

finansija i UNDPuCrnoj Gori

s ciljem da doprinese jačanju

svijesti javnosti i većemuklju-

čivanju građana u borbu pro-

tiv sive ekonomije. Projekat

omogućava građanima da jed-

nostavno i brzo ukažu na ne-

pravilnosti,poputneizdavanja

fiskalnih računa, rada na crno

ili kršenja potrošačkih prava i

pomognu nadležnim institu-

cijama da se što uspješnije iz-

bore sa sivom ekonomijom.

Građanima su ostavljene na

raspolaganje tri opcije da pri-

jave uočene nepravilnosti, pu-

tem mobilne aplikacije Budi

odgovoran, web sajta www.

budiodgovoran.me

i kol cen-

tara Poreske uprave na broj

19707 ili Uprave za inspekcij-

ske poslove 080555 555.

R. E.

PODGORICA

–Uprava za

sprečavanjepranjanovca i

finansiranja terorizmaod

januaraprošle godinedo

danas nadležnimdržavnim

organimauputila je 102

predmetapoosnovu sum-

njeda jepočinjenokrivično

djelopranjenovca i 25pred-

meta saosnovomsumnjena

finansiranje terorizma, ka-

zao jeu intervjuuPobjedi

v.d. direktoraoveuprave

VeskoLekić.

- To je urađeno nakon obrađe-

nihpodataka i procjeneda jeu

konkretnimslučajevima poči-

njeno krivično djelo pranje

novca i/ili finansiranje tero-

rizma. Inače, Uprava za spre-

čavanjepranjanovca i finansi-

ranja terorizma svakodnevno

prima i analizira podatke koje

dostavljaju poslovne banke:

gotovinske i sumnjive, kao i

sve druge finansijske transak-

cije dobijene od drugih obve-

znika i partnerskih finansij-

sko-obavještajnih službi.

Ukoliko se nakon obrade po-

dataka procijeni da u vezi sa

nekim licem ili transakcijom

postoji osnov sumnje da je iz-

vršeno krivično djelo pranje

novca ili finansiranje teroriz-

ma,Upravadostavljarezultate

analiza, informacije i doku-

mentaciju nadležnim držav-

nim organima na dalje postu-

panje - objašnjavaLekić.

POBJEDA:

IzmjeneZakona

o sprečavanjupranjanovca i

finansiranja terorizmaušle

suu skupštinskuproceduru.

Da li ćeusvajanjemzakona

biti umanjeni rizici odpra-

njanovca i finansiranja tero-

rizmauCrnoj Gori?

LEKIĆ:

Prijedlog zakona o iz-

mjenama i dopunama Zakona

o sprečavanju pranja novca i

finansiranja terorizma dobio

je u prošloj godini pozitivno

mišljenje Savjeta Evrope, a u

februaru tekuće godine usa-

glašenjesaekspertimaEvrop-

ske komisije. Sada je u skup-

štinskoj proceduri.

Cilj je bio usklađivanje sa no-

vimmeđunarodnim standar-

dima i preporukama direktiva

EU,čimećeseiotklonitinedo-

staci utvrđeni u izvještajuKo-

mitetaMANIVAL-a, odnosno

eksperata Savjeta Evrope za

evaluaciju mjera u borbi pro-

tiv pranja novca i finansiranja

terorizma.

Nova zakonska rješenja utica-

će na preduzeća i druga prav-

na lica, preduzetnike i fizička

lica koja obavljaju djelatnost

(obveznike) da na efikasniji i

efektniji način preduzmu

mjere i radnje za otkrivanje i

sprečavanje pranja novca i fi-

nansiranja terorizma, prili-

kom i nakon završetka prima-

nj a , ul aganj a , zamj ene,

čuvanja ili drugog raspolaga-

nja novcem, imovinom, odno-

sno transakcijama za koje po-

stoji osnov sumnje da su

povezane sa pranjemnovca ili

finansiranjem terorizma.

Obezbijediće se i viši nivo

pravne zaštite i integriteta po-

slovnog ambijenta, riješiće se

problemi u primjeni važećeg

zakona…

POBJEDA:

Predloženo je i

da firme i fizička licakoja se

bavevirtuelnimvalutama

morajudaprijavljuju sum-

njive transakcije i sprovode

preventivnemjere. Nakoji

način?

LEKIĆ:

Zbog porasta prijetnji

od terorizma kako u Evropi,

tako i na globalnomnivou, or-

gani EU su kroz direktive

predložilidanalistiobveznika

budu i pravna lica, privredna

društva i fizička lica koja oba-

vlaju djelatnost, odnosno po-

slove vezane za izdavanje i

upravljanjevirtuelnimvaluta-

ma, uključujući i usluge mije-

njanja ovih valuta u konvenci-

onalne i obrnuto.

Predloženo je da ova lica ima-

ju iste obaveze u odnosu na

sprečavanje pranja novca i fi-

nansiranja terorizmakao i tra-

dicionalni pružaoci finansij-

skihusluga. To znači da će biti

obavezni da sprovode preven-

tivne mjere i prijavljuju sum-

njive transakcije.

U kontekstu ovog predloga

moraseuzetiuobzirmišljenje

Evropske centralne banke da

ovoneznačiprihvatanjevirtu-

elnih valuta kao zvanične va-

lute.

Najnovija analiza sprovedena

nanivouEUiširemeđunarod-

ne zajednice pokazuje da je

kod funkcionisanja virtuelnih

valuta izražen veliki broj rizi-

ka, posebno u dijelu zamjene

za konvencionalne valute.

Transakcijama sa virtuelnim

valutamaostvarujeseveći ste-

pen anonimnosti u poređenju

sa klasičnim prenosom sred-

stava. Zatooneuključuju rizik

da bi terorističke organizacije

mogle upotrijebiti virtuelnu

valutu za prikrivanje prenosa

novca.

POBJEDA:

Zakonskimtek-

stomjepredviđeno i formi-

ranje registra stvarnihvla-

snika. Da li će to razotkrivati

ko stoji iza firmi koje suregi-

strovanena „pozajmljena“ –

tuđa imena?

LEKIĆ:

Definisano je uspo-

stavljanje registra stvarnih

vlasnika kako bi se obezbije-

dio viši nivo pravne zaštite,

transparentnosti i integriteta

biznisambijentaprilikomus-

postavljanjaposlovnogodno-

sa.

Uspostavljanje registra omo-

gućiće obveznicima pristup

relevantnim podacima za po-

trebe preduzimanja mjera

utvrđivanja i provjere identi-

teta klijenta kao i nadzornim

organima, sudovima, tužilaš-

tvu i ostalima za potrebe izvr-

šavanja obaveza iz oblasti

sprečavanja pranja novca i fi-

nansiranja terorizma.

Nakon stupanja na snagu

Predloga zakona o izmjena-

maidopunama,Poreskaupra-

va je dužna da u roku od godi-

nu dana formira registar

Kampanja „Budi odgovoran“

Nikšićki frizeraj

kažnjen 100eura

INTERVJU:

Vesko Lekić, direktor Uprave za sprečavanje pranja no

Tužilaštvu

podnijeli

127prijava

Izmjenama Zakona o sprečavanju pranja novca

i nansiranja terorizma, koji je u skupštinskoj

proceduri, predviđeno je uspostavljanje registra

stvarnih vlasnika. Firme i zička lica koja se

bave virtuelnimvalutamamoraće da prijavljuju

sumnjive transakcije i sprovode preventivnemjere

Povećaneobavezeadvokata i notara

POBJEDA:

Ukomdijelu su predloženim

izmjenama zakona proširene obaveze

advokatima i notarima?

LEKIĆ:

Advokatima i notarima, shodno

preporukama MANEYVAL-a, proširene su

obaveze. Oni prilikomobavljanja poslova

kupovine ili prodaje nepokretnosti, privred-

nog društva, upravljanja novcem, hartijama

od vrijednosti ili drugom imovinom klijenta,

otvaranja ili upravljanja bankarskih računa,

štednimulogom ili računom za poslovanje

sa hartijama od vrijednosti, prikupljanja

sredstava za osnivanje, poslovanja ili uprav-

ljanja privrednimdruštvom, ustanovom,

fondom ... dužni su da sprovode produbljene

mjere utvrđivanja i provjere identiteta klije-

nata i prate njegov poslovni odnos prema

politički eksponiranim licima, kod elektron-

skog prenosa novca i složenih i neuobičaje-

nih transakcija.

Označavanje terorista

POBJEDA:

Proširuju li se i ovlaštenja organa uprave u

dijelu prijedloga Vijeću za nacionalnu bezbjednost?

LEKIĆ:

Proširena su ovlaštenja organa uprave da pradlaže

Vijeću za nacionalnu bezbjednost uključivanje pravnih i

izičkih lica na nacionalnu listu označenih lica kao terorista,

terorističkih organizacija ili njihovih inansijera.

To se odnosi na preporuku Manivala iz četvrtog kruga eva-

luacije u kojoj je navedeno da Crna Gora nema zakone ili

procedure za označavanje lica na nacionalnoj listi terorista,

terorističkih organizacija ili njihovih inansijera. Nema ni

zakone i procedure koji se odnose na zamrzavanje terori-

stičkih novčanih i drugih sredstava lica koja su označena u

skladu sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti S/RES/1267 iz

1999, i 1373 iz 2001. i po proceduri iniciranoj od strane trećih

država.

USD

1.19340

JPY 130.44000

GBP 0.88000

CHF

1.19330

AUD

1.58010

CAD

1.51970

Kursna lista