Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Zamjenik predsjednika DPS-a razgovarao sa

stanovnicima najudaljenijih bjelopoljskih sela

Marković:

Naša

politikaafirmiše

regionalni razvoj

PODGORICA

Zamjenik

predsjednikaDemokratske

partije socijalistaDuško

Marković razgovarao je juče

sa žiteljimamjestaKorita,

koje senalazi na40kilome-

taraodBijelogPoljaprema

Boljarima i predstavlja jed-

noodnajudaljenijihbijelo-

poljskih sela.

Kako je saopšteno, mjesnoj

tribini prisustvovao je veliki

broj ljudi iz zaselaka Ličine,

Sušica, Osmanbegovo selo,

Đalovići-Dupljaci, Staro selo,

Lautovići i Negobratina.

Marković je predstavio pro-

gramske ciljeve DPS kad je u

pitanjuovopodručje,ukazavši

na veliki razvojni potencijal

koritskog kraja.

Zamjenik predsjednika je sa-

opštio da politike DPS snažno

afirmišu ravnomjerni regio-

nalnirazvojiutomsmislupre-

poznao potrebu ovog kraja za

boljim i rekonstruisanim lo-

kalnimputevima, izgradnjom

nove škole, ali i sanacijompo-

stojećih seoskihvodovoda.

- Autoput koji će proći preko

Koritske visoravni, kao i valo-

rizacija Đalovića pećine koja

se proteže do ovog mjesta,

otvoriće cijeli kraj i omogućiti

bolje mogućnosti za život na

selu - kazao jeMarković.

N.K.

Ocjena poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović

Podgorički izbori višeod lokalnih

PODGORICA

Podgorički

izbori suvišeod lokalnih jer

je gubitakvlasti uglavnom

gradupočetakkraja zaDe-

mokratskupartiju socijali-

sta, ocijenila jeposlanicaSo-

cijaldemokratskepartije

DraginjaVuksanović.

Ona je agenciji Mina kazala

da, ako odnekud promjene

trebada krenu, to je iz glavnog

grada, jer suopozicioni naboj i

građanska svijest u Podgorici

najsnažniji.

Kako je kazala, podgorički iz-

bori su, ipak, i dalje lokalni iz-

bori, zato što slobodni građani

i ostatak opozicije nemaju ne-

slaganja o promjenama koje

treba sprovesti na lokalnom

nivou,atojeoslobađanjeinsti-

tucija, departizacija i smjena

DPS-a.

-Uovompogledu, postizborni

anti-DPS koalicioni aranžma-

ni nijesusporni jernema spor-

nih državnih pitanja - rekla je

Vuksanović.

Na pitanje u kojim opštinama

još očekujepobjeduopozicije,

ona je rekla da u SDP-u od

predstojećih izbora najprije

očekujuda proteknuukoliko-

toliko demokratskoj atmosfe-

ri, iako će, kako je navela, DPS

i satelitskepartijeobilatokori-

stiti državneresurseu izborne

svrhe.

- I u takvim nedemokratskim

izbornim uslovima sigurna

sam da će se pokazati snaga

građana i da će opštinu Kola-

šin, recimo, nastaviti da vodi

naša gradonačelnica. I umom

Baru je došlo vrijeme za pro-

mjene, pogotovo zbog načina

na koji je skrpljena sadašnja

većina - kazala jeVuksanović.

Dodala je da se SDP sigurno

može nadati da bez njih neće

biti vlastiuPljevljima,Bijelom

Polju, Rožajama i Plavu.

Ona je istakla da se ne može

dogovarati oko togada jeCrna

Goranezavisnadržavaidalito

treba biti.

-Naprosto, oko toganema ra-

sprave. Ko to ne želi i ko to ne

priznaje, antidržavni je ele-

ment i sa njima nema prego-

vora. To je ključna podjela u

Crnoj Gori koja je nametnuta

od DPS-a i koju će ta partija

da održava zaradodržanjana

vlasti - precizirala je Vuksa-

nović.

Sadrugestrane,kakojekazala,

u SDP-u neće prihvatiti da

DPSmarkira lojalne građane i

političke subjekte uCrnoj Go-

ri kao izdajice, ako to nije isti-

na.

-DPSradi toetiketiranjesamo

da bi širio strah od gubitka dr-

žave i to mu se više ne smije

dozvoliti - poručila je Vuksa-

nović.

N.K.

PODGORICA

Jučerašnja

izjavaDraginjeVuksanović

najbolja jepotvrdaonogana

štaDemokratskapartija so-

cijalistaupozoravavećdvije

godine– rukovodstvoSDP-

a, sadveć i neskriveno, srlja

u izdaju svihdostignućakoja

promovišu suverenu, neza-

visnu i dostojanstvenuCrnu

Goru, kazao jeMilošNikolić,

poslanik i kandidat zaod-

bornikana listi ,,Zadobro

građanaPodgorice–Po-

bjedničkakoalicijaMiloĐu-

kanović“.

- Budući da, kako kaže Vuksa-

nović, postizborni anti-DPS

koalicioni aranžmani nijesu

sporni, otvoreno je pozivamo

da saopšti odgovor na jedno-

stavno pitanje: Da li je SDP

spremna da, u slučajuda se na-

đe u toj mogućnosti, sklopi ko-

alicioni sporazum sa Demo-

kratskim frontom i Pravom

Crnom Gorom i na taj način

dovrši sa izdajomkoja je zapo-

četa u Kolašinu prije četiri go-

dine, a nastavljena svuda gdje

su za to imali priliku - kazao je

Nikolić.

Kaže da su u DPS-u uvjereni

dajejedinimotivkojimseSDP

vodi prilikom formiranja koa-

licija isključivovlast, bezobzi-

ra na suštinska ideološka raz-

mimoilaženja.

-Jersamotako,uzagrljajuAn-

drijeMandića i Bečića, koji ih

uzgredujavnostiotvorenopo-

nižava, oni mogu računati na

mjesta u sekretarijatima,

upravnim odborima, javnim

Nikolić:

Vuksanović

priznaladaSDP

ponovosrljau izdaju

DraginjaVuksanović

MilošNikolić

Američki analitičar Danijel Server o relacijama Podgorice i Kremlja

PODGORICA

Ne postoji

ništa loše ukoliko članica

NATO-a traži dobre odnose

sa Moskvom, ali zavisi šta su

uslovi. Mislimda je predsjed-

nik Đukanović pokazao veli-

ku hrabrost opirući se naj-

gorem ponašanju Moskve,

koje je uključivalo državni

udar i ubistvo - kaže profesor

na američkomUniverzitetu

,,Džon Hopkins“ i ekspert

za Balkan Danijel Server

komentarišući najavu novoi-

zabranog predsjednika da će

se zalagati za normalizaciju

odnosa sa Rusijom. Server

ističe da nije optimista kada

je u pitanje poboljšanje ovih

relacija.

- Ako on sada može da

poboljša odnose sa Mos-

kvom, imajući u vidu sve

one rezerve koje i EU i NATO

imaju prema Moskvi, tim

bolje. Možda sumnjamda to

može da se uradi, ali vrijedi

pokušati - kazao je Server.

On je naglasio da Moskva

nikada neće odustati od Crne

Gore, niti od regiona.

- Ruski marifetluci su pone-

kad vrlo e ikasni. Moskva

je dala Podgorici i mnogim

drugimglavnimgradovima

DuškoMarković jučenamjesnoj tribini

kaže da zemlje Zapadnog

Balkana moraju da urade

više same za sebe.

- Državama regiona je ponu-

đen datumulaska, takođe

Unija je spremna da pomo-

gne zemljama Zapadnog Bal-

kana da dostignu potreban

nivo reformi - kaže Server.

Na pitanje da li je EU dovoljno

posvećena Balkanu, Server

kaže da je vrijeme da države

regiona počnu da ostvaruju

rezultate u reformama.

Mr. J.

regiona dobre razloge da budu

privrženiji NATO-u, a ne Rusiji,

koja je uostalom regionalna

sila kojoj opada moć. Rusija

regionumože da ponudi samo

destabilizaciju, tako da će

nastaviti da destabilizuje Crnu

Goru. Članstvo države u Ali-

jansi je u tome neće zaustaviti.

Uostalom, zašto bi stali, Balkan

je za njih strateško područje -

poručuje Server.

Komentarišući veliki samit

Zapadnog Balkana i EU, koji

će 17. maja biti održan u So iji,

i očekivanja od njega, Server

Sumnjamubolje

odnose saRusijom

Poslanik vladajuće partije poručio

preduzećima…Sjediteukoali-

cijama gdje stub čine partije

koje su protiv članstva Crne

Gore u Alijansi, sa onima koji

su rušili Podgoricu kada je

vlastukojojstesjedjeliprizna-

laKosovo…Vi njihnijestepro-

mijenili, ali oni očigledno jesu

vas i to je žalosna činjenica

zbog koje su vam vaši birači u

svim gradovima okrenuli leđa

- dodajeNikolić.

Napominje da je pitanje nekih

budućih koalicija SDP u Pod-

gorici krajnje hipotetičko, jer

je faktičko stanje ipak daleko

od onog što je imaginacija li-

dera i umišljenog rukovodstva

SDP-a.

- Podgorički izbori označiće

novu fazu u daljem razvoju

političkog života Crne Gore,

budući da će nakon još jedne

pobjede Demokratske partije

socijalistadiosadašnjeopozi-

cije po prirodi stvari morati

da napusti politički život, jer

bi to bio minimum odgovor-

nosti nakon kontinuiranih

poraza koje doživljavaju već

preko 20 godina - poručio je

Nikolić.

R. P.

Mislimda je

predsjednik

Đukanović

pokazao veliku

hrabrost opirući

se najgorem

ponašanju

Moskve, koje

je uključivalo

državni udar i

ubistvo - kazao

je Server

Danijel Server

Kremlj