Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-Sporniprediz-

borni spotDemokratskog

fronta i SNP-apovučenjena-

konintervencijeJevrejskog

nacionalnogfonda, ali i objave

pričenaportaluAntenaM,

potvrdio jepredsjednikfon-

dacijeKKL-JNFzaBalkanJa-

šaAlfandari.

Podsjetimo, spot koalicije DF-

SNP, snimljen u okviru prediz-

bornekampanjezalokalneizbo-

reuPodgorici, sadržao je i jedan

dio na osnovu koga bi se moglo

zaključiti da im je organizacija

KKL-JNFpružilapodršku.

Naime, djevojka koja je radila za

KKL-JNF, kancelarija u Nje-

mačkoj, do decembra prošle go-

dine,uzelajeučešćeuovomspo-

tu pod logom Jevrejskog

nacionalnog fonda.

-Čimsmosaznalizaovaj čin, re-

agovali smo, odnosno kontakti-

ralicentraluuIzraelu,aonidalje

kancelariju uNjemačkoj, nakon

čega nas odmah obavještavaju o

statusupomenutedjevojkei,na-

ravno, potvrđuju ono što mi svi

dobro znamo -profesionalnost,

svrhapostojanja,dugatradicijai

čvrsta riješenost da senikadane

bave politikomniti učestvuju u

ovakvim kampanjama - to je

KKL-JNF.Nakonobjaveoovom

slučaju na lokalnim portalima,

saznajemo da je spot povučen -

kazaonamjeAlfandari.

N.K.

PODGORICA

- SamitEv-

ropskeunije i Zapadnog

BalkanauSofiji nećebiti

Solun2, ali će se još jednom

potvrditi svaonaobećanja

koja suBalkanudatana sam-

ituuSolunuprije 15godina.

Infrastrukturnopovezivan-

je ćebiti prioritet kakoovaj

dioEvropenebi ostaona

margini - kažeu izjavi zaPo-

bjeduhrvatski analitičar

DavorGjenero. Ističedau

ovommomentuBrisel nije

načisto saprocesom

proširenjapanebi trebalo

mnogoočekivati odovog

samita.

– Sada u Uniji ne postoji ujed-

načena pripremljenost za

proširenje jer Francuska vrlo

otvoreno govori o skepsi prema

novimčlanicama.Nepostojiniti

jednadominantnavoljazaevro-

peizacijomu regionu, osimdva

svijetla primjera – Crne Gore

kao lidera iMakedonije, koja se

konačno pokrenula – kaže

Gjenero.

CILJEVI

Glavna tema samita će biti pov-

ezanost, a težiće ka tome da ak-

tuelizujepotrebu jačanja infra-

strukturnih, ali i obrazovnih,

kulturnih i drugih relevantnih

veza zemalja Zapadnog Balka-

na sa Evropskom unijom, ali i

među njima samima. Povećan-

je ulaganja u pomenute oblasti

bićemeđuprioritetnimzadaci-

ma ovog događaja, koji planira

da na taj načinpripremi zemlje

kandidate ovog regiona da bu-

du spremne za ulazakuEvrop-

skuuniju.

Planirano je da samitu prisust-

vuju šefovi država ili vlada ze-

malja članica Evropske unije,

kao i šest zemalja Zapadnog

Balkana.

Domaćin događaja je Bojko

Borisov, predsjednik Vlade

Republike Bugarske, koja tre-

nutnopredsjedavaSavjetuEv-

ropske unije. Na samitu će,

pored crnogorskog premijera

DuškaMarkovića, učestvovati

i predsjednik Savjeta Ev-

ropskeunijeDonaldTusk, kao

i preds j ednik Evropske

komisijeŽanKlodJunker.Do

-

datno, očekuje se prisustvo i

visoke predstavnice Evropske

unijezavanjskupolitiku i bez-

bjednost Federike Mogerini

kao i komesara za susjedsku

po l i t i ku i p regovo re o

proširenjuJohanesaHana.

Na samitu će se razgovarati i o

implementaciji Višegodišnjeg

akcionog plana za regionalni

ekonomski prostor šest zemalja

ZapadnogBalkana.Uokviruto-

ga, očekuje se prihvatanje Re-

gionalne reformske investici-

one agende, koja ima za cilj

snaženje reformskih procesa u

regionuuciljuvećegprivlačenja

investicija,kaojedneodkompo-

nenti predmetnog Akcionog

plana. Takođećebiti riječi o rat-

ifikaciji dodatnog CEFTA pro-

tokola5odsvihzemaljaregiona,

usvajanjudodatnogprotokola6,

kao i početku pregovora za

donošenje dodatnog CEFTA

protokola 7. U pogledu na

položaj regiona Zapadnog Bal-

kana i na politički značaj ekon-

omskih i drugih inicijativa koje

se tiču njegovog dugoročnog

prosperiteta i stabilnosti, može

seočekivatidaćedržavečlanice

Evropske unije i partnerske fi-

nansijske organizacije na sami-

tu u Sofiji iznijeti konkretne

predloge finansijskih i drugih

vidova pomoći, kako bi zemlje

regionabrženapredovalekacil-

jupunopravnogčlanstva.

DEKLARACIJA

Na samitu će biti usvojena i

Sofijska deklaracija sa sas-

tavnim dijelom prioritetne

agendezabudućedjelovanjeu

odnosunaglavnetemesamita.

Samit će biti prilika i za brojne

bilateralne susrete crnogorsk-

og predsjednika Vlade sa

domaćinom Bugarskom i

premijeromBorisovim kojem

ćepredsjednikzahvalitinapo-

dršci i organizaciji samita, kao

i sa evropskim zvaničnicima i

zvaničnicima država članica i

regiona. U okviru samita biće

održan i Bečki ekonomski fo-

rum 18. maja 2018. godine na

temu „Sofijski razgovori“, na

kojem će učestvovati premi-

jeri zemalja Zapadnog Balka-

na.

Mr.J.

Očekivanja od velikog samita EU i država Zapadnog Balkana, koji se 17. maja održava u prijestonici Bugarske

Gjenero:

Samit u

Sofiji neće

biti Solun2

Alfandari:

Povučen

spotDF

i SNP

Sada uUniji ne postoji ujednačena pripremljenost za proširenje jer Francuska

vrlo otvoreno govori o skepsi prema novimčlanicama. Ne postoji niti jedna

dominantna volja za evropeizacijomu regionu, osimdva svijetla primjera –

Crne Gore kao lidera i Makedonije, koja se konačno pokrenula – kaže Gjenero

Nakon intervencije Jevrejskog nacionalnog fonda

DANILOVGRAD

-Naprediz-

bornoj tribini koalicije ,,Za

dobrograđanaDanilovgrada

–pobjedničkiDPS-LPMilo

Đukanović“, koja je jučeodr-

žananaGlavi Zete, nosilac li-

ste zaovuopštinuZoricaKo-

vačević jepodsjetila

mještanenauspješno reali-

zovaneprojekte, koji suu

kontinuitetudoprinosili i do-

prinosepobjedamaDPS-ana

svimprethodnimizborima.

Ona je takođecitiralapredsjed-

nika najjače crnogorske partije

Mila Đukanovića da je Dani-

lovgrad uvijek bio moćno upo-

rište DPS-a, te da zato nema

dileme ko će 27.maja pobijediti

na lokalnim izborima u gradu

naZeti.

– Angažovanje ambicioznih

ljudi, vrijednih domaćina i

uglednih privrednika sa ovog

područja su garancija uspjeha

jerDPS karakteriše ozbiljnost i

odgovornost u radu, bolje reče-

no, sinergija mladosti i isku-

stva. Sve što obećamo, to i ispu-

nimo – rekla je Kovačević i

naglasila da je odbornička lista

sastavljenaod istaknutih lično-

sti, te mladih i stručnih ljudi

svih profila, koji su spremni za

najveća iskušenja i da na sebe

preuzmu odgovornost za brži

razvoj rodnog mjesta te obe-

zbjeđivanje boljih uslova za ži-

vot i veći standard.

O izbornomprogramu govorio

je predsjednik opštine Brani-

slavĐuranović ističući da će se

i ovoga puta tradicija nastaviti,

te da su i ranije izVražegrmaca

i Slapa kretali unove radne i iz-

borne pobjede.

- Za proteklih šest godina pla-

nirane investicije su ostvarene

u iznosu od preko 80 miliona

eura, azaposlenost jepovećana

za preko hiljadu novih radnih

mjesta. Postali smo i prepozna-

ti kao opština biznisa u koju se

dinamično dolazi kako sa ci-

ljem življenja tako i sa dobrim

preduzetničkim inicijativama

jer se broj domaćih i stranih in-

vestitora iz godine u godinu

uvećava, dok postojeći subjekti

ostvarujusveboljerezultatepri

korišćenju raspoloživih pri-

rodnih i ljudskih resursa - re-

kao jeĐuranović imeđupriori-

tetima naveo niz kapitalnih

projekata koje će realizovati u

narednom periodu. Među nji-

ma je upravo izdvojio dionicu

puta Podgorica – Danilovgrad

– Nikšić, koji je inače preregi-

strovan u regionalni od Dani-

lovgrada doGlaveZete.

B.K.

Kovačević: Sve što

obećamo to i ispunimo

DANILOVGRAD:

Na Glavi Zete održana predizborna tribina koalicije DPS – LP

ZoricaKovačević

JašaAlfandari

DavorGjenero

So ja