Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

„Izrada

Bihorskog

ćilima“ na

Cetinju

Milijana

Vujovićna

Bijenalu

akvarelau

Beogradu

CETINJE

Izložba „Izrada

Bihorskog ćilima“ biće otvo-

rena večeras u 19 sati u Mini-

starstvu kulture na Cetinju. Na

otvaranju će govoriti ministar

kulture Aleksandar Bogdano-

vić i predsjednik opštine Petnji-

ca Samir Agović.

Izrada Bihorskog ćilima je

nematerijalno kulturno dobro

Crne Gore i predstavlja proces

izrade – tkanja ćilima od vune-

ne niti, koja se priprema na

tradicionalan način predenjem

i bojenjem. Bihorski ćilimi su

prepoznati po koloritu, kombi-

naciji boja, sa loralnim i geo-

metrijskimmotivima u tradici-

onalnoj kompoziciji u pogledu

estetike, umjetničke vrijednosti

i motiva perunike, kruške,

vijenca, nebrojenih geome-

trijskih kombinacija, cvijetnih

aranžmana i lisnih loznica.

Izložba je realizovana u okviru

programa Evropske godine

kulturne baštine, kojim koor-

dinira Ministarstvo kulture.

Postavku je organizovalo Mini-

starstvo kulture, u saradnji sa

opštinomPetnjica.

R. K.

PODGORICA

Slikarka Mili-

jana Vujović predstavljaće

Crnu Goru na petom izdanju

Međunarodnog bijenala akva-

rela u Beogradu, koje će biti

otvoreno 22. maja u galeriji

„Progres“. Crnogorska umjet-

nica tamošnjoj likovnoj publici

predstaviće dva svoja rada.

Na izložbi, koja je žiriranog

karaktera, uz našu slikarku,

učestvovaće još 55 uglednih

umjetnika iz Italije, Njemač-

ke, Pakistana, Španije, Irana,

Bugarske, Rusije, Brazila, Tur-

ske, Indije, kao i zemlje domaći-

na Srbije.

Nakon Beograda, postavka će

11. juna biti preseljena u Bazel

(Švajcarska).

Milijana Vujović rođena je u

Podgorici 1973. godine. Aka-

demiju likovnih umjetnosti

završila je na Cetinju 1996. u

klasi profesora Smaila Karaila,

odsjek slikarstvo. Članica je

ULUCG od 1997. godine.

R. M.

Premijera predstave „Cvrčak i mrav“ u režiji Branka Ilića večeras u Kotoru

Važnapričao radu i prijateljstvu

KOTOR

Predstava „Cvrčak

imrav“, koju jeprema tekstu

MileneDepolo, režiraoglu-

macBranko Ilićpremijerno

ćebiti izvedenavečeras u 19

sati uKotoru. Predstava je

rađenaukoprodukcijiNVO

„Teatarmladih“, kulturnog

centra „NikolaĐurković“

Kotor, Gradskogpozorišta,

HercegFesta i BudvaGrad

teatra.

Kako je najavljeno, projekat je

namijenjen mališanima koji

suudanašnjevrijemezatrpani

obavezama i ne stižu da se

igraju, ali i starijoj djeci kojasu

na pragu odrastanja i počinju

da se bune protiv svojih auto-

riteta.

EDUKACIJA

Glumica i predsjednica NVO

„Teatar mladih“ Katarina

Krek na konferenciji za novi-

nare u Kotoru kazala je da je

jakovažnoštosukoproducen-

ti prepoznali važnost projekta

i stali u odbranu ideje koju za-

jednički teže da prenesu.

Prema riječima direktorice

kulturnogcentra„NikolaĐur-

ković“ Marije Bernard pred-

stava je značajna iz više razlo-

ga, a glavni je edukacija.

-S obzirom na to da „Cvrčak i

mrav“ govori o radu, prijatelj-

stvu, preprekama i izazovima,

uticajima i manipulaciji okoli-

ne, važno je slušati svoje srce i

ne dozvoliti da materijalno

nadvladaonoduhovno-istakla

jeBernard.

Ona je dodala da je predstava

uvrštena u zvaničan progam

ovogodišnjegKotorskog festi-

vala pozorišta za djecu.

-Kada radimo zajedno učimo

jedni od drugih, nadograđuje-

mo se, stvaramo lijepe i kvali-

tetne stvari, a uz to su nam i

dometi mnogo veći. Sigurna

sam da je ovo samo početak

jedne divne i kvalitetne sarad-

nje između ovih institucija -

kazala je Bernard.

UimeBudvaGradteatraobra-

tila se direktorica Milena

Lubarda-Marojevićkoja je

takođe istakla zadovolj-

stvo što je i njena ustanova

jedan od koproducenata

predstave.

-PozivTeatramladihbioje

zanas idealanput dodjece

i mladih, a budvanski fe-

stival dobio jeprilikudase

na kvalitetan način pribli-

ži ovoj grupi gledalaca i

budućoj publici Grad tea-

tra - kazala je Lubarda-

Marojević.

AKTUELNOST

O saradnji crnogorskih

institucija kulture u ime

Gradskog pozorišta go-

vorila jeAnaMedigović,

-Gradsko pozorište dugi niz

godina sarađuje sa Teatrom

mladih. Članovi Teatra mla-

dih su i članovi Gradskog po-

zorišta, „Cvrčak i mrav“ je do-

brapriča, takva je i ekipa, a sve

to predstavlja garant da će i

predstava biti dobra – ocijeni-

la je Medigović.

GlumacBrankoIlić, koji sepr-

vi put potpisuje kao režiser,

smatrada jeEzopov tekst i da-

lje vrlo aktuelan i da je važno

djeci skrenuti pažnju da je

umjetnost prije svega igra.

-„Cvrčakimrav“ćebitivrloza-

nimljiva i adolescentima.

Odrasli koji budu doveli djecu

da gledaju predstavu moći će

da vide sebe. Jer sve te tate i

mame koji budu sjedjeli u pu-

blici uglavnom su mravi iz

ove priče. Oni rade, nemaju

vremena ni za sebe, ni za po-

rodicu,nizasvojživot-kazao

je Ilić.

Pored njega, u predstavi

igraju Branka Femić-Šćekić,

KatarinaKrek iGoranSlavić.

Scenografiju je uradio Bran-

ko Ilić, akostimografijuTija-

na Todorović i Marta Garče-

vić. Muziku za predstavu

ustupiojesastav„WhoSee“,a

muzički aranžman uradio je

Peđa Nedeljković. Za koreo-

grafiju je zadužena Marija

Brajković, lektorka jeKatari-

na Krek, dizajner svjetla Ni-

kola Krstić, a scenografi De-

jan Radonjić, Bato Raičević i

MiraPerišić.

Podgorička premijera pred-

stave biće u srijedu 16. maja, u

12 sati, u KIC-u „Budo Tomo-

vić“, a dan kasnije u Herceg

Novom. U Budvi je premijera

zakazana za 5. jul na festivalu

Grad teatar, a 12. jula „Cvrčak i

mrav“ zatvoriće Kotorski fe-

stival pozorišta za djecu.

R.M.

Polaganjemvijenaca juče obilježeno 160 godina od Bitke na Grahovcu

Kult slobodarstvau

temeljima identiteta

Odajući priznanje grahovačkim junacima, želimo

podsjetiti nove naraštaje na kult slobodarstva, koji

zauzima centralnomjesto u kodeksu viševjekovnog

trajanja Crne Gore – kazao jeministar Bogdanović

NIKŠIĆ

Sto šezdeset godi-

naodBitkenaGrahovcu, ko-

ja je izmeđuostalogCrnoj

Gori donijela i teritorijalno

proširenje, obilježeno je juče

polaganjemvijenacana spo-

menobilježje. Na svečanosti

sugovoriliministar kulture

AleksandarBogdanović i

predsjednikopštineNikšić

VeselinGrbović.

Da je Grahovačka bitka odlu-

čila dalji tok stvaranja države,

podsjetio je ministar Bogda-

nović. Kako je kazao, skoro

svakapobjedacrnogorskevoj-

ske u brojnim bitkama tokom

naše burne istorije, bila je

izvojevana iz neravnopravnog

odnosasnagaizmeđuCrnogo-

raca i onih sa kojima su se su-

kobljavali. Ministar Bogdano-

vić je istakao i značaj mudrog

upravljanja knjaza Danila ta-

dašnjimpolitičkimdešavanji-

ma, koji je shvatio težnju veli-

kihsiladaseuticajOtomanske

imperijepolakosmanjinaBal-

kanskompoluostrvu.

NAJSJAJNIJI DRAGULJ

- Bitka na Grahovcu, kao ni-

jedna prije u crnogorskoj isto-

riji, imala je epilog na polju

međunarodne politike i statu-

saCrneGore.Samudropromi-

šljenom idejom o proširenju

teritorije prema Hercegovini,

odnosno na one oblasti koje su

predstavljale strateški interes

velikihsila,knjazDanilosepo-

kazao kao prvi crnogorski vla-

dar koji je slobodarske težnje

svog naroda uvrstio u širi plan

dominatnih tokova tadašnje

evropske politike, što je za cr-

nogorsku državnost bilo od

presudnog značaja - kazao je

ministar Bogdanović.

Prema njegovim riječima,

knjaz Danilo upotrijebio je

model vođenja politike koji

manjimdržavama obezbjeđu-

U zgradi opštine Nikšić juče

je održan i naučni skup

povodom 160 godina od

Bitke na Grahovcu. Prema

zaključcima učesnika

simpozijuma, podvig i

pobjeda crnogorske vojske

zauzimaju posebnomje-

sto u istoriji. Kako se čulo,

trijumf nad turskom voj-

skomdonio je Crnoj Gori

zaokret na diplomatskom

polju, prije svega jer velike

sile više nijesu gledale

istimočima na ovaj dio

Balkana. Zaključeno je i da

je bitka na Grahovcu dala

puni podsticaj za sticanje

nezavisnosti Crne Gore na

Berlinskom kongresu 1878.

godine. Skup je obilježilo

prisustvo brojnih uglednih

istoričara, a među učesni-

cima bili su prof. dr Nada

Tomović, dr Adnan Prekić,

mr Sait Šabotić, mr Vukota

Vujačić, Slobodan Bato Mir-

jačić, mr Vesna Kovačević,

Snježana Bošković... Skup

je organizovalo Udruženje

boraca NOR-a i antifašisti

Nikšića.

Posebno

mjesto

uistoriji

je suverenitet, ali koji i danas

može funkcionisati.

-Bitka na Grahovcu jeste bila

krvavizalogtakvestrategije,ali

je bila i neminovnost u izmje-

štanju Crne Gore iz ukletog

kruganjenekrvave istorije, ko-

ja je za tadašnji razvijeni svijet

uporno ostajala na nivou ro-

mantičnog herojskog narativa.

PriznanjemgranicaCrneGore

od strane velikih sila poslije

bitke na Grahovcu, mjesto je u

istoriji naše države od kog po-

činje ono što bismo mogli na-

zvati državotvorna osviješće-

nost i što će dobiti s punu

realizacijunaBerlinskomkon-

gresu - rekao je ministar Bog-

danović.

Nakon Grahovca, kako je ka-

zao, izmijenile su se i društve-

no-političke prilike u državi,

kao i odnos velikog dijela

Evrope premaCrnoj Gori.

- Kada se, pak, osvrnemo na

onaj segment koji je vezan za

karakterološku crtu crnogor-

skih borbi za slobodu, onda je

jasno da Bitka na Grahovcu

predstavlja jedan od najsjajni-

jih dragulja u tom viševjekov-

nomnizu. To je bitkaukojoj se

prenosio onaj slobodarski za-

vjet pređašnjih vojevanja na

one koji će uslijediti u Veljem

ratu,Mojkovačkoj bitci, sve do

antifašističke borbe uDrugom

svjetskom ratu. Upravo zbog

toga, danas na ovom mjestu,

odajući priznanje grahovač-

kim junacima, želimo podsje-

titi nove naraštaje na kult slo-

bodarstva, koji zauzima

centralno mjesto u kodeksu

viševjekovnog trajanja Crne

Gore i njegovom značaju za

očuvanje naših državotvornih

i identitetskih temelja - napo-

menuo je na kraju ministar

Bogdanović.

SNAGA I UPORNOST

Grahovačka bitka Crnoj Gori

donijela je značajno teritori-

jalnoproširenje, a kako je ista-

kao predsjednik opštine Nik-

šić Veselin Grbović, ni ratovi

prije 1858. godine crnogor-

skom čovjeku nijesu oduzeli

hrabrost, snagu i upornost.

- Grahovačka bitka presudno

jeuticalanadalji putCrneGo-

repremadobijanjudržavnosti

koja je ozvaničena na Berlin-

skom konresu 1878. godine.

Još jednom je hrabri narod iz

male zemlje sa brdovitog Bal-

kanazadiviosvijet.Biojetojoš

jedandokaz da ni zla vremena

ni ratovi crnogorskom čovje-

kunijesumogli oduzeti iskon-

sku snagu, hrabrost i upor-

nost. Cijeli svijet je odaopoštu

onima koji su golim životima

prkosili puškama i bajoneti-

ma, vjerni Crnoj Gori i njenoj

slobodi - kazao jeGrbović.

U umjetničkom programu

učestvovali su Orkestar garde

Vojske Crne Gore, sopran

AleksandraVojvodić Jovović i

glumci SlobodanMarunović i

MiroNikolić.

S.D.

Sa svečanosti naGrahovcu