Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

- Podgorica,

Tuzi i Golubovci broje 50

mjesnihudruženjapenzio-

nera i 20klubovaukojima

najstariji sugrađani provo-

de slobodnovrijemeuzpar-

tije šaha, pikada, karata…

Tu sedogovarajuputovanja

na godišnjeodmore i izlete,

tu se takmiče, ali i ostvaruju

svojaprava za jednokratne

pomoći, zatimzakupovinu

stana i zimnice. Penzioneri

voledaputuju, pa često ima

višeprijavljenihodraspolo-

živihmjesta. Rado seodazo-

vupozivuza izlete, kao i na

godišnjeodmoreuUlcinj i

naŽabljak. Lijepo se, kažu,

provedu, ali želja imjedaot-

putujuuRimi Barselonu.

Prostor za kancelarije i klubo-

ve dobili su od Glavnog grada,

pa u Podgorici ima 37mjesnih

udruženja, uTuzima sedam, a

u Golubovcima šest. Ukoliko

nastane neki kvar, tu je Glavni

gradda pruži podršku.

Putovanja

Koordinator za raspodjelu

penzionerskihstanovaPuniša

Stanišić kazao je da penzione-

ri voledaputuju. Bili sunaŽa-

bljaku i Ulcinju, a često orga-

nizuju i izlete na Skadarsko

jezero, u Bandiće, posjećuju

raznemanifestacije, idu na ta-

kmičenja.

- Organizujemo odmor dva

puta godišnje, u Ulcinj se ide

odaprila,anaŽabljakodmaja.

Cijena putovanja zavisi od vi-

sine penzije, pa oni što imaju

do 300 eura plate pet eura, a

oni višeod300 trebada izdvo-

je 10 eura. Plaćanje je u rata-

ma. Ima više zainteresovanih

penzionera od brojamjesta za

putovanja –kaže Stanišić.

Penzioneri takođe imaju pra-

voinazimnicu,čijisuproizvo-

di jeftiniji za 40 odsto u odno-

suna prodavnice.

- Dajemo u 10 rata. Imamo ra-

znevrstemesaisuhomesnatih

proizvoda.Zarazlikuodputo-

vanja, zimnica sljeduje sveko-

ji se prijave – ističe Stanišić.

Tusutakođe i jednokratnepo-

moći od 30 eura za siromašne

penzionere.

KvadratuPolamanji

Ove godine krov nad glavom

dobiloje88penzionerskihpo-

rodica.

-Kvadrat stana za penzionera

mora biti za 50 odstomanji od

tržišne vrijednosti. Tako su

umjesto 1.118 eura po kvadra-

tu, izdvajali od 375 do 490 eu-

ra. Ukoliko, recimo, dobiju

stan od 30.000 eura, za učešće

daju 15.000, a ostatakna rate –

kaže Stanišić.

Za stanmogu da apliciraju sa-

mo oni penzioneri iz Podgori-

ce koji nemaju stan ili kuću.

Oni koji su imali, pa prodali ili

poklonili, nemaju pravo uče-

šća na konkursu za raspodjelu

stanova, ističe Stanišić.

Stotinu penzionera riješilo je

stambeno pitanje 2013. i 2016.

godine, a kupovina stana po

povoljnimuslovima nastaviće

se i ubuduće.

- Podnijeli smo zahtjev za iz-

gradnju stanova, očekujemo

odgovor u skorije vrijeme –

ističe Stanišić.

Penzionerski klub uNovoj va-

roši, ističe predsjednik Mje-

snog udruženja tog dijela gra-

da Ratko Nikolić, smješten je

na najatraktivnijoj lokaciji, pa

ga često posjećuju penzioneri

iz svihdjelovaPodgorice.

-Družimosesvi, igramokarte,

domine, šah. Čitamo štampu

koju dobijamo besplatno, gle-

damo televiziju, pričamo.

Imamo i tople i hladne napit-

ke, a cijene su prilagođene na-

šembudžetu–kažeNikolić.

Penzioneri, dodaje, imaju naj-

više primjedbi na zdravstvo i

ljekove. Jedan od zahtjeva je i

dom za stare, koji očekuju da

će uskoro biti izgrađen.

PredsjednikMjesnogudruže-

nja Tološi Krsto Radusinović

ističe da penzioneri iz ovog

kraja borave u klubu u Bloku

IX.

- Nemamo još svoj klub, ali

postoje naznake da ćemo ga

dobiti. Često idemo u Blok

IX i tamo provodimo vrije-

me. UTološima imamo kan-

celariju, gdje održavamo sa-

stanke i sjednice, dijelimo

zimnice, jednokratne pomo-

ći, raspodjeljujemomjestaza

odmore. Imamo dosta nepo-

kretnihpenzionera pa suoni

prioritet u raspodjeli jedno-

kratnepomoći.Odnjih1.500

naknadu od 30 eura dobije

107penzionera–kažeRadu-

sinović.

Ondodajedasukarte i aparate

zabranili, pa igraju šah i domi-

ne. Bave se i ribolovom, pa če-

sto idu i na takmičenja, gdje

ostvaruju zavidne rezultate.

njegosavaBoŠKoviĆ

Podgorički penzioneri slobodno vrijeme provode u klubovima i

mjesnimudruženjima uz društvene igre i ,,čašicu razgovora“

Želja imjeda

otputujuuRim

SAfet MALJeVIĆ:

Ne-

mamnikakvih problema. U

klubu samčesto, pričamsa

prijateljima, kartamo se. Svi

mi volimodaputujemo. Vo-

lio bih da odemo negdje

van Crne Gore, damalo še-

tamo po Rimu, obiđemo

znamenitosti.

tAhIR LIČINA:

Imamo

svoje prostorije u kojima

obavljamo dužnosti, klubo-

ve gdje se zabavljamo. Or-

ganizuju se razni obilasci,

putovanja, manifestacije.

Cijeneuklubunijesuvelike,

minimalne su. Kao bivši ak-

tivista znamda je želja pen-

zionera da odemo u Rim i

Barselonu. Postoje prego-

vori, nadam se da će nam

ostvariti tuželju.

VOJISLAVMILIĆ:

Uklubu

za penzionere na Starom

aerodromu je dobro druš-

tvo, prije svega. Kvalitetna

je i usluga i dobra atmosfe-

ra. Okupljamo se ovdje, do-

lazimsvakidan.Šaljunasna

rekreaciju, takmičenja, pu-

tovanja. Zadovoljansam.

DžAkAhAROVIĆ:

Druži-

mosesvakodnevnouklubu,

igramo karata. Ne učestvu-

jemna takmičenjima, ali ov-

dje igramdami brže prođe

vrijeme. Volimo da putuje-

mo, radoseodazovemo.

Kafa50centi, viski 1,50

Cijene toplih i hladnih napitaka iste su u svim klubovima. Pen-

zioneri kažu da su prilagođene njihovombudžetu.

Kafa i čaj koštaju 50 centi, kisjela i flaširana voda 70, limunada

80, a sokovi 1,20. Cijena piva iznosi od 1,20 do 1,50 eura, a crno

vino 60. U ponudi je i prvijenac za 90 centi, viski 1,50, vilja-

movka euro.

MirjanaLakićevićnajboljaustreljaštvu

Penzioneri iz svih djelova Podgorice takmičili

suseprošlenedjeljeustreljaštvu,šahuipikadu.

UstreljaštvuprvomjestoosvojilajeMirjanaLa-

kićević, drugoMila Adžić, a treće Vera Pejović.

Umuškoj ekipi najbolji jebioMiodragRaduno-

vić, zatim Rifat Babaklić, pa Dragan Perović.

Dalje takmičenje nastavljaju na državnomni-

vou.

PobjednikušahubiojeBudimirVidaković.Dru-

gomjestozauzeojeDraganSavović,trećeMili-

vojePejović, ačetvrto, peto i šestoDaniloŠara-

nović, ZoranRalević iDragomirNikolić.

U pikadu najbolja je bila Perka Brnović, zatim

MirjanaBoljević iDarkaAladin.

Predsjednik Mjesnog udruženja Ljubović Mi-

ljenkoMarković kazao je da je takmičenje do-

bro organizovano, te da se prijavio veliki broj

takmičara.

Detalj salokalnogtakmičenjaušahu:

Spremni zadržavnoprvenstvo

Dobri rezultati:

Takmičenjepenzionerkiustreljaštvu

D. MALIDŽAN

D. MALIDŽAN

Podgorica broji

pedesetmjesnihudruženja

penzionera i dvadeset

penzionerskih klubova. U

njima se penzioneri okupljaju

i zabavljaju uz partije karata,

šaha, pikada, ostvaruju svoja

prava za kupovinu zimnica i

stanova. Vole da putuju, pa ne

kriju svoje želje – da prošetaju

Rimom i Barselonom

kartanjeuzrazgovor:

JučeuklubupenzioneranaStaromaerodromu