Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 13. maj 2018.

Društvo

uticajamobilnih uređaja namlade generacije

jahipnotišedjecu

Dr Nada Cicmil-Sarić ističe da Svjetska zdrav-

stvena organizacija upozorava da udisanje

kobaltovog praha (kobalt i bakar su osnovne

supstance za proizvodnju elektroda mobilnih

telefona), kao i duža izloženost tommineralu

može da izazove dugoročne posljedice.

- Brojne studije su rađene i rade se sa

ciljemustanovljavanja eventualne

štetnosti upotrebe mobilnih telefona.

Većina njih je sprovedena u Skandina-

viji, kolijevci mobilne telefonije. Najviše

je ispitivano da li upotreba ovih aparata

dovodi do povećane pojave glioma i

akustičnog neurinoma, moždanih,

odnosno tumora nervnog tkiva.

Najveći problemovih istra-

živanja leži u činjenici da su

ovi tumori inače u populaciji

veoma rijetki - 81 na

30.000, odnosno 1

na 100.000 – kaže

Cicmil-Sarić.

Ona napominje da su u Inerphone Study

Group i IARC zaključili da ukupno gledajući nije

zapažen povećan rizik od obolijevanja od gli-

oma, meningeom i akustičnog neurinoma pri

upotrebi mobilnih telefona.

- S druge strane, neke manje studije su

donijele zaključak da biološki štetni

uticaji mobilnih telefona postoje:

mobilna telefonija može da ometa

električne aktivnosti mozga. Naj-

važnije je imati u vidu da je period u

kome se rak može razviti neuporedivo

duži od vremena koje je proteklo

od trenutka masovnog uvo-

đenja mobilne telefonije.

Zbog toga UK IEGMK izvje-

štaj preporučuje neophod-

nost nastavljanja istraži-

vanja na ovompodručju

– naglašava Cicmil-Sarić.

Telefoniometajuaktivnostiumozgu

Mineraliza

elektrode

sti je izgubila smisao, kontrolu i

postala samoj sebi cilj.

Ona smatrada jeovisnost omo-

bilnoj telefoniji najopasniji

oblik ovisnosti jer je, za razliku

oddrugih, najšire i najlakše do-

stupna. Za cigarete, alkohol,

drogu i kocku je neophodno

imati neuporedivovećemateri-

jalne resurse nego za mobilni

telefon, koji je danas dostupan,

nažalost, i djeci u vrtićima.

-Bajke smooduvijekvezivali za

djecu: elektronskasredstvadje-

ci pričaju bajke i pjevaju uspa-

vanke koje su mame odavno

prestale da pričaju i pjevaju.

Odrasli su se toliko okrenuli i

posvetili sebi, sebičnost je po-

stalaopšteusvojena,važnaivri-

jedna socijalna kategorija da je

kao očekivana posljedica došlo

do usmjeravanja djece prema

šarenim sličicama, stikerima,

crtanim filmovima čiji sadržaji

često sadrže ogromne količine

nasiljakaooblikzabavezadjecu

i metafore kako postati neko u

životu, bezkontroleposistemu:

samodasudjecamirna,dameni

ne smetaju da se bavim sobom

–objašnjavaCicmil-Sarićdoda-

jući da djeca sve više koriste

elektronske uređaje zato što

odrasli koji moraju znati proci-

jeniti stvarnost i pri tome zau-

zeti zdrav, kritički stav, to ne či-

ne. Daju djeci loš primjer

sopstvenimponašanjem, ne sa-

vjetujudjecu, neusmjeravajuih

naprave,dječijojdobiprimjere-

ne, trajno vrijedne i kvalitetne

sadržaje.

ŠTOJE LAKŠE

- Mnogojelakšeisključititablet

nego skupljati razbacane dječi-

je igračke i lakše je kupiti skup

elektronskiuređajkaoznakpri-

padnosti određenom socijal-

nom sloju nego čitati, učiti, for-

mirati sebe kao jedinstvenu,

prepoznatljivu jedinku – objaš-

njavaCicmil-Sarić zaPobjedu.

Kako ističe, hodanje sa drža-

njemtelefonauruci i gledanjeu

ekran, pisanje teksta tom (ne)

prilikom,kaoiupravljanjeauto-

mobilom u ovakvim uslovima,

razgovori koji traju beskrajno

dugo i najčešće ne sadrže ništa

važno, zajedničko sjedjenje bez

međusobne verbalne komuni-

kacije uz istovremeno stalno

gledanje u telefon... Sve ovo su

znaci teških poremećaja u soci-

jalnoj komunikaciji, znaci bole-

sti društva, međusobnog uda-

ljavanja, otuđivanja, odsustva

svijesti o značaju zajednice u

maniru nasljeđa izreke kralja

Luja XV: ,,Država - to sam ja“ i

njene radikalizacije u ,,Planeta

to samja!“

- Ne samo da ljudi ,,uživo“ jedni

drugima postaju nepotrebni

(bićedajetozbogtoga,glečuda,

što niko od nas nije savršen i što

jedni drugemoramo uvažavati i

tolerisati), nego se na virtuelan

načinljudidružesamisasobom,

ne povjeravaju jedni drugima

probleme i tajne, ne razmjenju-

ju mišljenja, odgovore i istine

vide u nepostojećem svijetu,

gdje je sve baš onako kako oni

žele i gdje su uvijek samo oni u

pravu–kažeCicmil-Sarić.

Kako dodaje, tu im niko ne pri-

govara, ne kritikuje ih, tuposto-

je samo oni sadržaji koji njih

zanimaju, tustvaraju lažne slike

o tomeko su i kakvi su, tuposto-

je samo lijepe i zanimljive stvari

jer se onim drugim nećemo ba-

viti.

- Zamislite kad bi neko uzeo

knjigu ili svesku u ruku i čitao i

pisao ulicomtumarajući tako sa

svim mogućim posljedicama

povređivanja i samopovređiva-

nja. Šta čak i hipotetski može

postojati tako važnodanemože

sačekatidazaustavimoautomo-

bil da to saopštimo, a ne da na

najstrašniji način ugrožavamo

sebe i druge?Šta je toštonas tje-

ra da besposlicu i dokolicu

umjesto sadržajem od koga će-

mo imati vrijedan proizvod is-

punjavamo praznom pričom,

štajetoštobrojneodnasmotivi-

še da čak i bez sagovornika i još

manje teme za razgovor drže

telefonporeduhadabi(samone

znam kome osim samim sebi),

izgledali kao veoma važna oso-

ba sa kojom svi žele da komuni-

ciraju i od koje zavise važne

stvari i sudbine drugih ljudi –

ističenašasagovornicadodajući

da je očigledno neuporedivo

lakše shvatiti šta je materijalno

dobro nego šta je intelektualni

kapital (koji je, uostalom, proi-

zveo i svamaterijalna dobra).

- Konačno, ljudski mozak o či-

jim tajnama danas oni koji naj-

bolje poznaju ovu materiju ne

znaju više od jedne osmine, je

osmislio mobilni telefon. Jedi-

noštosemožeočekivatijeda,ne

daj bože, ovaj ljudski izum po-

stane naš sopstveni ,,mozak eli-

minator“. Dječija životna dob je

medij koji upija, pamti i repro-

dukuje ono što joj se ponudi: do

četiri godine života spoznamo

višenegozacijelinjegovostatak

koliko god on trajao. Zato rodi-

telji djeci ne kupuju igračke i

slikovnice nego tablete i telefo-

ne. To je ,,put kojimse češće ide,

ali, nažalost, nikada i nigdje ne

stiže –poručujeCicmil-Sarić.

,,ZRAČENJE“

Prof. doc. drEnisKočansaElek-

trotehničkog fakulteta smatra

da se percepcija ljudi o uticaju

elektromagnetnog (EM) polja u

posljednje vrijememijenja.

- Sarazvojembežičnihkomuni-

kacionih tehnologija različitih

vrsta, ljudi supostali svjesni pri-

sustva uređaja i u svojimdomo-

vima, i u naposrednom okruže-

nju, koji predstavljaju izvore

EM polja. Zbog toga u javnosti

se danas često čuju razgovori i

polemike oko toga da li postoji

opasnostodpostavljanjabaznih

stanicamobilnihoperaterauur-

banim sredinama i naseljenim

područjima, da li je bezbjedno

postaviti access point u prosto-

rijama gdje borave djeca, da li je

bezbjedno da djeca koriste mo-

bilne telefone i sl. Ono što je bit-

no napomenuti da je u Crnoj

Gori 2013. godine usvojen Za-

kon o zaštiti od nejonizujućih

zračenja (do tada je bio na snazi

JUS standard

N.NO

. 205), a na

osnovu njega i potrebni podza-

konski akti, tako da su definisa-

ne granice izlaganja elektroma-

gnetnimpoljimazastanovništvo

i za profesionalno osoblje –

objašnjavaKočan zaPobjedu.

On dodaje da su definisane gra-

nice kod nas u skladu sa evrop-

skimCENELEC standardom, a

u oblastima gdje borave ljudi,

koja se u našem zakonu prepo-

znaju kao ,,područja povećane

osjetljivosti“,tegraničnevrijed-

nosti elektromagnetnihpolja su

dva puta niže nego u odnosu na

onedefinisaneCENELECstan-

dardom.

- Za izgradnju infrastrukturnih

telekomunikacionihobjekatase

nemože dobiti dozvola za grad-

njuakoseneispoštujuzakonom

definisana rješenja, odnosno

ako elaborat o procjeni uticaja

tog objekta na životnu sredinu

ne pokaže da je bezbjedno gra-

diti i sa stanovišta uticaja objek-

tanazdravljeljudiisastanovišta

uticaja na životnu sredinu – ka-

žeKočan.

Definitivno je, međutim, kako

ističe, da je savremeni način ži-

votapostaonezamislivbezupo-

trebe ,,smart“ mobilnih telefo-

na, tablet računara, laptopova i

sl. i obično ljudi i podrazumije-

vaju uticaj ove vrste uređaja na

zdravlje ljudi kada govore o uti-

cajuEMpolja.

- Prvo, treba napomenuti da ta-

kve uređaje posmatramo kao

izvore EM polja samo kada se

na njima koriste aplikacije za

koje je neophodna bežična ko-

nekcija prema baznoj stanici ili

access pointu (govorne komu-

nikacije, različite aplikacije ko-

je koriste internet konekciju) –

zaključujeKočan.

NadaKOVAČEVIĆ

ticajima ovih uređaja na zdrav-

ipak njihovo korišćenje treba

koriste ove uređaje, a neki

avili promotivne spotove na

lnom korišćenjumobilnih

elektromagnetnog polja, što

akne od glave sve dok se ne

oristi u slučajevima kada je

(npr. u liftovima, podrumima i

k spavamo – savjetuje Kočan.

ajtemobilne

Kako je istakla dr Cicmil-

Sarić, minerali za elektro-

de mobilnih telefona, njih

više od 20, dobijaju se u

rudnicima centralne Afri-

ke, u Kongu.

- Sredstvima od prodaje

se godinama inansira

građanski rat u ovom

dijelu svijeta, svjetske

kompanije ne pitaju za

cijenu. I dok naša djeca

koriste mobilni telefon

kao inalni proizvod,

djeca rudari u Kongu

rade od ranog jutra kako

bi iz rudnika iskopala

sastojke potrebne za

baterije. Radni danmali-

šana, od kojih pojedini

imaju svega četiri godine,

traje 12 časova, a plaćeni

sumizerno: toliko da

imaju hranu za sjutradan

– kaže Cicmil Sarić.

PODGORICA

NinaMitro-

vić izTivta iOgnjenĐuko-

vić izPodgoriceosvojili su

bronzanumedaljunaBal-

kanskojmatematičkoj

olimpijadi (BMO), takmiče-

njuučenika srednjih škola,

koje jeodržanouBeogra-

du.Mitrović jeučenica

SMŠ ,,Mladost“ izTivta, a

ĐukovićučenikGimnazije

„SlobodanŠkerović“.

Učestvovalo je 65 takmičara

iz 11 zemalja, stalnih članica

BMO - Albanije, Bosne iHer-

cegovine, Bugarske, Kipra,

Grčke,Makedonije,CrneGo-

re, Moldavije, Rumunije, Sr-

bije, Turske.

Učestvovali su i 42učenika iz

sedam gostujućih zemalja -

Azerbejdžana, Italije, Ka-

zahstana, Saudijske Arabije,

Srbije (B tim), Turkmenista-

na, UjedinjenogKraljevstva.

CrnuGorunaovomtakmiče-

nju predstavljali su i učenici

Kosta Vukićević, Vladimir

Bošković iMatijaDelić.

Organizator i pokrovitelj od-

laska na BMO2018. je Ispitni

centar, a tim su predvodili

GoranPopivodasaPrirodno-

matematičkog fakulteta i Ta-

tjanaVujošević, savjetnica za

matematiku u Ispitnom cen-

tru.

S.P.

Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi

učestvovali i crnogorski srednjoškolci

Mitrović i Đuković

osvojili bronzu

NadaCicmil-Sarić

NIKŠIĆ

Svetom arhijerejskom liturgijom i svečanom litijom, koja

je okupila nekoliko hiljada građana, u Nikšiću je juče obilježen

Dan Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, duhovnog zaštitnika

grada podno Trebjese.

Kolona vjernika krenula je juče u 18 sati ispred Sabornog hrama,

posvećenog SvetomVasiliju Ostroškom, a litija se zaustavljala na

više gradskih raskršća i na centralnomgradskom trgu, odakle su

upućivani blagoslovi i molitva za zdravlje i napredak Nikšića, kao i

svih ljudi. Ulicama Nikšića pronijet je jastuk Svetog Vasilija, koji se

čuva u nikšićkom Sabornomhramu.

Svečana litija je centralni događaj tradicionalne duhovno-kul-

turne manifestacije ,,Dani Svetog Vasilija Ostroškog“ koju orga-

nizuje Eparhija budimljansko-nikšićka i Crkvena opština Nikšić.

Litiju su predvodili mitropoliti crnogorsko-primorski Am ilohije,

sveštenik Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata

Antonije, episkopi novogračanički i srednjezapadno američki

Longin, mileševski Atanasije, južnoamerički i Buenos Airesa Kirilo,

novoizabrani zahumsko-hercegovački Dimitrije i budimljans-

ko-nikšićki Joanikije sa sveštenstvom i monaštvom.

Manifestacija se završava danas svečanom liturgijomu Manastiru

Piva, koju će služiti mitropolit Antonije i vladika Joanikije.

Praznik Svetog Vasilija obilježen je prvo ponoćnimbdenijem, a

juče ujutru i svetom liturgijomu Manastiru Ostrog gdje su se sve-

titeljevimmoštima poklonile desetine hiljada vjernika iz brojnih

zemalja.

S. P.

UNikšiću obilježen Dan Svetog Vasilija Ostroškog

Nekolikohiljada

građanana litiji

Detalj ispredManastiraOstrog

ILUSTRACIJA

OgnjenĐuković i NinaMitrović

Učesnici olimpijade