Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Aktuelno

Nedjelja, 13. maj 2018.

PODGORICA

Novimzako-

nomo turizmu i ugostitelj-

stvu sekvalitetnijeuređuje

oblast pružanjauslugau tu-

rizmu i ugostiteljstvu, defi-

nišunovimodeli poslovanja,

pojednostavljujuprocedure

i uvodi elektronskoposlova-

nje.Međutim, poredpovolj-

nosti kojepružaovaj zakon

imaprostora i zapoboljša-

njeprije svegauoblasti in-

spekcijskognazora - ističe

zaPobjeduprof dr IvoŽu-

panović saFakulteta zabi-

znis i turizamuBudvi i Fa-

kulteta zamendžment u

HercegNovom.

NADLEŽNOST

OnobjašnjavadaunovomZa-

konu o turizmu i ugostitelj-

stvu treba jasnije definisati

nadležnosti u vršenju inspek-

cijskog nadzora između turi-

stičkog inspektora i inspekto-

ra nadležnog organa lokalne

uprave, definisanih članom

121 zakona, koji se posebno

odnosi na kontrolu ugostitelj-

skedjelatnostiuprivremenim

objektima.

Kako je dalje naveo, u određe-

nom dijelu zakona treba po-

red jasno propisane nadlež-

nosti u vršenju inspekcijskog

nadzora definisati i određene

nedostajućekazneneodredbe

zasankcionisanjenepravilno-

sti.

- Treba poraditi na involvira-

nju i definisanju pojma ,,difu-

zni hoteli“ u okviru normira-

nja smještajnih kapaciteta, ali

i jasnognotiranjadaserazvoj-

ne turističke strategije mogu

kreirati i na lokalnom i kla-

sterskom nivou, a na fonu

strategije razvoja koja je krei-

rana na makro nivou. Takođe

jeneophodno izraditi setpod-

zakonske regulative, prevas-

hodno kada je u pitanju defi-

nisanje turističkih razvojnih

zona - istakao jeŽupanović.

Kako dalje dodaje, zajedno sa

rješenjimapredviđenimuZa-

konu o planiranju prostora i

izgradnji objekata treba jasno

definisatimjerezaobjekteko-

ji se ne privode namjeni duži

vremenski period, a za koje

postojejasnarješenjaudome-

nu planske dokumentacije i

svojinskihodnosa.

On vidi i pozitivnu stranu

ovog zakona.

- Mislim da su pozitivne stra-

ne navedenog zakonskog

okvira jasno definisanje kon-

do modela poslovanja, kao i

mješovitog oblika poslovanja

hotela, kao i prava i obaveze

vlasnika i kompanija koje bi

upravljale navedenimkapaci-

tetima.

Ukoliko se navedeni modeli

reorganizacije i transformaci-

jeprivatnogsmještaja(uzmo-

del difuznih hotela) na pravi-

lan način implementiraju

mislim da će to biti ključan

iskorakudomenupoboljšanja

strukture smještajnih kapaci-

tetairastasegmentaosnovnih

kapaciteta - kazao je Župano-

vić.

Takođe, misli da je jasno uo-

bličeno upravljanje plažama i

definisanje prioritetnih turi-

stičkih lokaliteta.

- Precizno su definisane i nor-

me koje trebaju zadovoljavati

kadrovski resursi upojedinim

segmentima turističke indu-

strije, prevashodnomislimna

domen distributivnih kanala

- naglasio jeŽupanović.

Što se tiče nacrta strateškog

marketing plana za turizam

Crne Gore za period 2018-

2022. godine u globalu, misli

da on predstavlja značajan

iskorak u odnosu na dosadaš-

njepercipiranje tržišnihokol-

nosti upoređujući ga sa aktu-

elnim stanjem, a uvažavajući

interne mane i vrline Crne

Gore kao turističke destinaci-

je.

TRŽIŠTE

Što se tiče domena tržišta i or-

ganizacije smještaja, ističe da

je izražena sezonalnost, kao i

struktura smještaja, gdje su

dominirali komplementarni

objekti (što jenotiranounacr-

tu) i samo targetiranje emitiv-

nih tržišta.

-Zabilježeno je i zaostajanjeu

odnosu na procentualnu za-

stupljenost zapadnoevrop-

skih tržišta u okviru najbližeg

regiona.Međutim, unacrtuse

nudi i jasna strategijau smislu

učestvovanjauvisokoprofesi-

onalnomprocesuizradetržiš-

nih planova za top pet priori-

tetnih tržišta. Ovi planovi će

imati jasne ciljeve, kao i mjere

za njihovo postizanje - kazao

jeŽupanović.

Kako jedodao, prevazilaženje

sezonalnosti se podrazumije-

va prevashodno boljom orga-

nizacijomdogađaja, saposeb-

n im f okusom na MICE

turizam.

- Fokus ovogdijela strateškog

plana je na proširenju palete

proizvoda koji omogućavaju

produžetak sezone. U tom

kontekstu treba posmatrati i

pokretanje plana komunika-

cija 360 stepeni u smislu bo-

ljeg pozicioniranja brenda

Crne Gore, koji se reflektuje

ne samo produženjem sezo-

ne i privlačenjem novih trži-

šta i klijenata, već i snažnijom

sinergijom sa turističkim

konzumentima, kao aktuel-

nim i potencijalnim ambasa-

dorima navedenog brenda -

kazao jeŽupanović.

Unavedenomkontekstu,kako

jenaveo, je i predloženamjere

formiranjadestinacijskihme-

nadžment kompanija (DMC),

koje bi se bavile kanalisanjem

turista kaCrnoj Gori.

- Potom, predlaže se model

drugačije kategorizacije, ali i

novimodelipovezivanjaupri-

vatnomsmještaju.Tutrebada

idemoupravcumodela,kojije

već dao rezultate u regionu,

poput difuznihhotela za stara

gradska jezgra, ali i integral-

nihhotelaupogleduujedinja-

vanja privatnog smještaja ka-

da su u pitanju stambene

zgrade - kazao jeŽupanović.

Ova rješenja u operativnom

smislu se, kako je naglasio, u

stvari nadovezuju na zakon-

skupodlogukoja jedefinisana

u prethodno pomenutomZa-

konu o turizmu i ugostitelj-

stvu.

Štosetičeupravljanjadestina-

cijon, on kaže da se sugeriše

uvođenje modela destinacij-

skihmenadžmentorganizaci-

ja (DMO), koje bi omogućile

efikasniji razvoj turističkog

proizvoda,aliiintegrisanipri-

stupmarketing aktivnostima.

-Takođesesugerišeinvolvira-

nje modela partnerstva izme-

đu javnog i privatnog sektora,

ali u vođenje regionalnihme-

nadžera unutarNTO - zaklju-

čio jeŽupanović.

N.KOVAČEVIĆ

Sa rješenjima predviđenimu Zakonu o planiranju prostora i izgradnji

objekata treba jasno de nisati mjere za objekte koji se ne privode

namjeni duži period, a za koje postoje jasna rješenja u domenu planske

dokumentacije i svojinskih odnosa - predlaže prof. dr Županović

Prof. dr Ivo Županović o Zakonu o turizmu i

ugostiteljstvu i nacrtu strateškogmarketing plana

Definisatinadzor

inspekcije

zakontrolu

ugostiteljske

djelatnosti

IvoŽupanović

Detalj iz Sutomora