Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 13. maj 2018.

U fokusu

Inspekcija otkrila nepravilnosti pri zasnivanju radnog odnosa u beranskoj i plavskoj opštini

PODGORICA

– Inspekcijski

nadzoruopštini Berane, od

26. i 27. decembraprošle go-

dine, pokazao jeda65 služ-

benikauorganimaove lokal-

ne jedinicene ispunjava

uslove za ta radnamjesta. In-

spekcija je 12. i 13. aprilaove

godineotkrila i da jeuorga-

nimaopštinePlavzaposlen

21 službenikkoji ne ispunja-

vauslove za ta radnamjesta.

To supodaci izdokumenata

Uprave za inspekciju, ukoje

jePobjeda imalauvid.

Kontrolisano je, kako se navo-

di, popunjavanje ukupno 88

radnih mjesta u opštini Bera-

ne.USekretarijatuzakomunal-

no-stambene poslove i saobra-

ćaj nezakonito je imenovanje

starješine organa, kao i zasni-

vanje radnog odnosa jednog

službenika. U Službi za unu-

trašnju reviziju, kao i u Infor-

macionom centru, zaposlena

su po dva službenika nezako-

nito. U komunalnoj policiji je

deset službenika zasnovalo

radni odnos suprotno zakonu,

auSekretarijatuzaplaniranjei

uređenje prostora jedan. U

svim pomenutim slučajevima

Pravilnikounutrašnjojorgani-

zaciji i sistematizaciji nije bio

usklađen sa zakonom i ured-

bomo službenim zvanjima lo-

kalnih službenika i namješte-

nika.

U Službi predsjednika sedmo-

ro ih je zasnovalo radni odnos

suprotno zakonu jer oglašeni

uslovi za imenovanje rukovo-

dilacaSlužbenijesuodgovarali

zakonu. U Službi zaštite 12

službenika zasnovalo je radni

odnos suprotno zakonu, među

kojima je i komandir. Od 14

službenikaSlužbezazajednič-

ke poslove, sedam ih je zasno-

valo radni odnos nezakonito,

među kojima je i načelnik. In-

spekcija je i u ovim slučajevi-

ma ukazala na neusklađenost

Pravilnika o unutrašnjoj orga-

nizaciji i sistematizaciji. U

Službi menadžera nezakonito

je imenovanje menadžera jer

oglašeni uslovi ne odgovaraju

zakonskim, anijepozakonuni

zasnivanje radnog odnosa jed-

nog službenika, jer javnom

oglasu nije prethodio interni.

Iz istih razloga u Sekretarijatu

za opštu upravu i društvene

djelatnosti nezakonito je ime-

novan sekretar, kao i dva služ-

benika.

USekretarijatuzapoljoprivre-

du, turizam, vodoprivredu i

zaštitu životne sredine dva

službenika i sekretarnijesuza-

konito zaposlena, jer oglašeni

uslovi ne odgovaraju zakon-

skim. Uprava za naplatu lokal-

nih i javnih prihoda, kao i Di-

rekcija za imovinu, imaju po

jednog službenikakoji jeneza-

konito zasnovao radni odnos.

Oglašeni uslovi za imenovanje

direktora Uprave, kao i Direk-

cije, ne odgovaraju zakonskim

uslovima. Sekretarijat za fi-

nansije i ekonomski razvoj ima

tri službenika koja su nezako-

nito zasnovala radni odnos.

Nezakonito je imenovanje se-

kretara i šefa Odjeljenja za fi-

nansije, kao i zasnivanje rad-

nog odnosa dva službenika jer

nedostaje odluka o pokretanju

postupkazazasnivanjeradnog

odnosa, kao i dokaz o polože-

nom stručnom ispitu. I Sekre- tarijat za inspekcijske poslove

ima dva službenika nezakoni-

to zaposlena – sekretara i nje-

govog pomoćnika.

Kada je riječ o opštini Plav, u

tamošnjem Sekretarijatu za

opštu upravu i društvene dje-

latnosti tri službenikazasnova-

la su radni odnos nezakonito, a

u Službi zaštite i spašavanja

pet. Oglasi nijesu bili u skladu

sa zakonom.

U Sekretarijatu za inspekcij-

ske poslove četiri službenika

zasnovala su radni odnos su-

protno zakonu.

-Oglasizapopunuradnihmje-

sta ne sadrže opšti uslov za

zasnivanje radnog odnosa,

odnosno dokaz da lice nije

osuđivano. Komunalni in-

spektor II u dosijeu nema od-

govarajućeg dokaza da ispu-

n j ava p rop i s ano r adno

iskustvo od tri godine, inspek-

tor III za drumski saobraćaj

nema dokaza da ispunjava

uslovzapropisanoradno isku-

stvo od jedne godine, inspek-

tor III za drumski saobraćaj i

samostalnisavjetnikIIInema-

jupoloženstručni ispit–navo-

di se udokumentu.

Službakomunalnepolicijeima

jednog službenika koji je za-

snovao radni odnos suprotno

zakonu, jer oglas ne sadrži do-

kaz da lice nije osuđivano, a

nema ni položen stručni ispit.

U kabinetu predsjednika tri

službenika zasnovala su radni

odnos suprotno zakonu - sa-

mostalni savjetnik III, refe-

rent-vozač, kao i viši savjetnik

III.Oninemajuuvjerenjedase

protivnjihne vodi krivični po-

stupak, ni uvjerenje o zdrav-

stvenoj sposobnosti, nemaju

položenstručniispit,neposto-

ji odluka o pokretanju postup-

ka za popunu radnog mjesta,

niti lista kandidata koji ispu-

njavaju uslove oglasa, nije

sproveden postupak provjere

sposobnosti, niti ocjenjivanje

kandidata, nije sačinjena lista,

ni donijeta odluka o izboru

kandidata. Sekretarijat za pri-

vredu, finansije i razvoj ima

petslužbenikakojisuzasnova-

li radni odnos suprotno zako-

nu – samostalni savjetnik III,

savjetnik III za razvojne pro-

jekte, poreski inspektor II, kao

i dva referenta za utvrđivanje

stanja na terenu i donošenje

rješenja.

I.K.

Predsjednik opštine Plav Orhan Šah-

manović tvrdi da nijedan službenik u

toj lokalnoj samoupravi nije zaposlen

mimo zakona, te da su svi primljeni

na osnovu konkursa i pravilnika o

unutrašnjoj organizaciji i sistemati-

zaciji.

- Radi javnosti, opština Plav u orga-

nima lokalne samouprave

sada ima manje zapo-

slenih nego što je

to bio slučaj kada

smo došli na vlast.

Time smo ispo-

štovali memorandum sa Poreskom

upravom i što je najvažnije sve plate i

doprinose izmirili prema radnicima –

rekao je Šahmanović Pobjedi.

Predsjednik opštine Berane Dra-

goslav Šćekić nije juče mogao da

komentariše nalaz Uprave za inspek-

cijske poslove, navodeći da nije

upoznat sa tim rešenjem.

- Ja nijesam vidio tu odluku i

ne znamo čemu je tačno riječ.

Nešto više vammogu reći tek

kad dobijem taj dokument –

naveo je Šćekić.

Đ. Ć.

Šahmanovićtvrdidajesvebilopo

zakonu,aŠćekićnijeinformisan

Inspekcija je u svimslučajevima ukazala da pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji nijesu

bili usklađeni sa zakonom i uredbomo službenimzvanjima lokalnih službenika i namještenika

Nezakonito

zaposleno

86službenika

Berane

Plav

OrhanŠahmanović

DragoslavŠćekić