Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 13. maj 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

-Vrijednost

realizovanogplatnogpro-

meta za 21 radni danuaprilu

iznosila je 1,15milijardi eura,

3,4odstomanjeuodnosuna

mart, pokazujupodaci Cen-

tralnebanke (CBCG).

Od toga je 94,25 odsto realizo-

vanouRealTimeGrossSettle-

ment (RTGS) sistemu, a os-

t a t a k u De f e r r e d Ne t

Settlement (DNS) sistemu.

U RTGS sistemu se obavljaju

pojedinačne platne transakci-

je između učesnika po bruto

principu u realnom vremenu,

a u DNS sistemu međuban-

karske platne transakcije po

neto principu u odloženom

vremenu.

-Uaprilu je za 21 radni dan re-

alizovano 897,1 hiljada naloga

u nacionalnom platnom pro-

metu, od čega 39,82 odsto u

RTGS sistemu, a ostatak u

DNS sistemu - navodi se u izv-

ještajuCBCG.

U aprilu za 10.710 minuta pro-

dukcije nije bilo zastoja u radu

sistema,pajenjegovaraspoloži-

vost bila 100odsto.

S.P.

Platni

promet 1,15

milijardi eura

Aprilski podaci

Centralne banke

Potpredsjednik VladeMilutin Simović razgovarao sa privrednicima iz Bijelog Polja

Novimprojektimado

novih radnihmjesta

PODGORICA

-Nabazi ak-

tuelnih i planiranihprojeka-

ta i investicijauBijelomPo-

lju stvaraju sepretpostavke

zadalji rast i razvoj bjelo-

poljskeprivrede, štobi tre-

baloposebnodadoprinese

otvaranjuznačajnogbroja

novihradnihmjesta, ocije-

njeno jena sastankukoji je

potpredsjednikVlade imi-

nistarpoljoprivredeMilu-

tinSimovićodržao sapri-

vrednicima izbjelopoljske

opštine, prilikomradnepo-

sjeteovoj opštini, saopšteno

je izMinistarstvapoljopri-

vrede.

Sastanku je prisustvovao

predsjednikopštineBijeloPo-

lje Petar Smolović i predsjed-

nik Odbora direktora Investi-

ciono-razvojnog fonda (IRF)

ZoranVukčević.

- Sastanku je prisustvovao

značajan broj privrednika i

iskazana je spremnost za na-

stavak partnerstva u izgradnji

jošpovoljnijegposlovnogam-

bijenta, sa nivoa kompanija,

lokalne samouprave i držav-

Na sastanku Simovića sa bjelopoljskimprivrednicima posebno

je ukazano na potrebu sagledavanjamogućnosti za dalje

poboljšanje konkurentnosti našeg poslovnog ambijenta u

dijelu smanjivanja poreskih opterećenja, a posebno poreza na

rad, saopšteno je izMinistarstva poljoprivrede

nih institucija. Posebno je

ukazano na potrebu sagleda-

vanjamogućnosti za dalje po-

boljšanje konkurentnosti na-

šeg poslovnog ambijenta u

dijelu smanjivanja poreskih

opterećenja, a posebno pore-

za na rad – kaže se u saopšte-

nju.

Navodi se da je potpredsjed-

nik Simović istakao da na tom

planu svoj doprinos treba da

daju i lokalne samouprave u

dijelu snižavanja lokalnih po-

reskih opterećenja kao i da

Vlada ozbiljno razmišlja u

tom pravcu, ohrabrena posti-

gnutim rezultatima na planu

konsolidacije javnih finansija.

- Neophodan uslov za takve

odluke je i dodatno suzbijanje

svih pojavnih oblika sive eko-

nomije, a kada je porez na rad

u pitanju, potrebno je značaj-

no smanjenje sive ekonomije

na tržištu rada – naglasio je

Simović.

Dodaje se da je tokom sastan-

kadatajasnaprezentacijamo-

gućnosti koje postoje sa nivoa

IRF-a, kao i brojnih resornih

ministarstava koja raspolažu

sa značajnim podsticajnim

bespovratnim sredstvima za

privredu.

- Smolović je predstavio broj-

ne aktuelne i planirane ra-

zvojne projekte u BijelomPo-

lju, koji su od velikog značaja

za postojeće privredne su-

bjekte, kao i za animiranjeno-

vih investitora – navodi se u

saopštenju.

Saopšteno je da je potpred-

sjednik Vlade u nastavku po-

sjete Bijelom Polju posjetio

preduzećeEkopromet–Riba-

revine, koje se bavi preradom

hrane biljnog porijekla, kon-

kretno zamrzavanjem borov-

nica,malina i pakovanjempe-

čurki.

-Ekopromet jekorisnikpodrš-

ke Ministarstva za izgradnju

objekta, krozkoju jeza investi-

ciju vrijednu 215.000 eura do-

bio bespovratnu podršku u

iznosu od više od 90 hiljada

eura. Zahvaljujući toj investi-

ciji, korisnik je unaprijedio

proizvodnju, posebno u dijelu

ispunjavanja standarda be-

zbjednosti hrane, čime je pre-

šao u kategoriju objekta za

preraduhrane, što znači da za-

dovoljavastandardeEU–obja-

snili su iz ovog resoraVlade.

Simović je nakonobilaska po-

gonaistakaodajeriječoodgo-

vornom poslovanju i stvara-

nju uslova da firma ima

kapacitet zadalji rast i konku-

rentnost.

- Simović je pozvao vlasnika

da nastavi da koristi sredstva

koja je obezbijedila Vlada,

preko resornog ministarstva,

kroz programe i mjere podrš-

ke unapređenju proizvodnje

–dodaje se u saopštenju.

S.P.

PODGORICA

- Podgorič-

komi tivatskomaerodro-

muove sedmice je, uoči po-

četka ljetnje sezone,

isporučenanovaoprema

koja ćeomogućiti brži i efi-

kasniji radzaposlenih. Iz

kompanijeAerodromi Cr-

neGore je saopštenoda su

pripreme za ljetnju sezonu

ušleuzavršnu fazu.

- Ove sedmice su podgorič-

kom i tivatskom aerodromu

isporučeni novi elevatori,

najnovije proizvodnje, u vri-

jednosti od 400.000 eura.

U pitanju sumobilni tran-

sporteri za ukrcaj i istovar

prtljaga i tereta - navodi se u

saopštenju.

Za oba aerodroma nabavlje-

na su po tri takva elevatora.

- Do početka ove sedmice

bilježimo rast prometa put-

nika od oko 19 odsto, što

znači da smo opslužili skoro

70 hiljada putnika više nego

tokomprva četiri mjeseca

Aerodromima isporučena nova oprema

Stigli elevatori

vrijedni

400.000eura

rekordne prošle godine -

kazao je izvršni direktor kom-

panije Danilo Orlandić.

Upravo zato se, kako je naveo,

kompanija užurbano sprema

za početak predstojeće turi-

stičke sezone.

- Nova oprema koja nam je

stigla, ali i ona koja će tek stići,

pomoći će našim radnicima

da efikasnije obavljaju svoje

zadatke, ali će se i svaki putnik

osjećati komfornije - ocijenio je

Orlandić.

On je najavio da će do početka

ljetnje sezone na oba crnogor-

ska aerodroma biti isporučene

nove stepenice kao i da će

zaposleni dobiti nove uniforme.

Aerodromi su do 6. maja

opslužili 408.000 putnika,

a prema najavama do kraja

godine će kroz crnogorske

aerodrome proći oko dva i po

miliona putnika.

S. P.

Mobilni transporteri zaukrcaj i istovar prtljaga i teretaparkirani naaerodromu

Partnerstvomsaprivrednicimadoboljegposlovnogambijenta