Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Politika

Nedjelja, 13. maj 2018.

Pobjeda

Poslanik i profesor na Filozofskom

BEOGRAD

Često se piše da

Đukanović i DPS vladaju duže

od bilo koje partije u regionu.

Ali uvijek se izostavlja i ono

mnogo bitnije - a što na tom

referendumu nudi većina

opozicije - kaže u intervjuu

Pobjedi poslanik i profesor

na Filozofskom fakultetu u

Beogradu dr Žarko Korać.

Ističe da manir ,,sjedjenja na

dvije stolice“, koji je Vučić

,,pokupio“ od Tadića, nigdje

ne vodi u vremenu opasne

konfrontacije Zapada i Rusije,

već je to samo produbljivanje

krvave srpske tragedije koja

je započela sa Slobodanom

Miloševićem.

POBJEDA:

PobjedaMila

Đukanovića na predsjed-

ničkim izborima uCrnoj

Gori porazila je one snage

koje bi CrnuGoruda vrate

sa evropskog i evroatlant-

skogputa, ponište prizna-

njeKosova i zaštitu za svoju

politiku traže uRusiji. Da

li se sadamože očekivati

smanjivanje tenzija i podje-

la unutar CrneGore?

KORAĆ:

I pored ubjedljive

pobjede Đukanovića i DPS-

a, tenzije se, na žalost, neće

smanjiti. Više je uzroka.

Možda najnebitniji je da lideri

opozicije u većini nijesu spre-

mni da snose odgovornost

za ovaj težak poraz pred

svojimbiračima. Za mnoge

od njih to bi bio kraj političke

karijere od koje, ruku na srce,

pristojno žive, a i ne umiju

ništa drugo da rade. Ali nešto

drugo je tu nevjerovatno. Naj-

veći dio crnogorske opozicije

već duže vrijeme ne kandi-

duje kao teme za izbore sva-

kodnevni život građana Crne

Gore i njihove probleme,

već jednomopsesivnošću to

stalno pretvara u referendum

o nezavisnoj poziciji crnogor-

ske države i njenoj ukupnoj

spoljnoj politici. I oni svaki put

to izgube! Razuman čovjek bi

tu rekao da je odgovor dobio

i da treba da traži druge teme

gdje bi eventualnomogao na

izborima da dobije većinu. Ali

ne. Zato vaši izbori svakom

čovjeku koji zna istoriju Crne

Gore djeluju tako anahrono.

Kao da smo vječito na Pod-

goričkoj skupštini gdje će oni

uz pomoć majčice Rusije da

ponovo pobijede. A umeđu-

vremenu prošlo sto godina i

cio svijet se promijenio. Pa on

se za posljednjih pet godina

promijenio do neprepoznat-

ljivosti.

Često se piše da Đukanović i

DPS vladaju duže od bilo koje

partije u regionu. Ali uvijek se

izostavlja i onomnogo bitnije

- a šta na tom referendumu

nudi većina opozicije? Stvari

su se unekoliko promijenile

posljednjih godina jer sada

više nijesu ni okrenuti Beo-

gradu, i jedan dio lidera DF-a

pljuje Aleksandra Vučića

što će imon zapamtiti, već

Rusiji. Zemlji koja je ophrva-

na ogromnim ekonomskim

problemima i gdje šačica ljudi

drži cjelokupno bogatstvo, a

većina jako teško živi, u voj-

noj i političkoj ekspanziji vidi

sredstvo smirivanja unutraš-

njih tenzija.

POBJEDA:

Kako će u

budućnosti izgledati odnosi

Srbije i CrneGore pošto

imamobrojna neriješena

pitanja - oddržavljanstva

doonih crnogorskihdržav-

ljana nekada visokihdržav-

nih funkcionera kojeCrna

Gora potražuje, a Srbija ne

želi da izruči – ne znamo iz

kojih razloga?

KORAĆ:

Odnosi Srbije i Crne

Gore su na nekomminimu-

mu korektnosti, ali se brojni

problemi sklanjaju u stranu i

prećutkuju. Srbija je koncen-

trisana na moguće rješenje

kosovskog problema i real-

no nema ni mogućnosti ili

potrebe da ozbiljnije pomaže

dijelu opozicije u Crnoj Gori.

Politički gledano, ona je pot-

punimokretanjemRusiji i za

nju postala problem. Ponekad

se učine simbolički potezi kao

što je Srpska kuća u Podgorici

ili ta famozna deklaracija o

položaju srpskog jezika u

regionu, ali to je daleko od

pomoći koju su pružale vlasti

Lideri crnogor

preuzeti odgo

INTERVJU

- Dakle, ako je oslanjanje na Srbiju dijela crnogorske opozi-

cije imalo izvjesno istorijsko utemeljenje, ova novina, osla-

njanje na Rusiju je povratak u devetnaesti vijek i ponuda

da crnogorska država, koja je teško osvojila svoju nezavi-

snost, postane običan ruski placdarm. To bi bilo praktično

konsekventno ukidanje njene suverenosti - kaže Korać.

OslanjanjenaRusiju

povrataku19.vijek

- Većina medija u Srbiji već

više od dvadeset godina

rutinski piše sve najgore

o Crnoj Gori. S obzirom

da se oni čitaju i u Crnoj

Gori, to ima političke kon-

sekvence. Ali ako je javna

tajna da Vučićev kabinet

najdirektnije kontroliše

većinu tabloida u Srbiji,

šta to govori o državnim

odnosima - poručuje

Korać.

Medijiu

Srbijipišu

najgoreo

CrnojGori

Crnogorski izbori svakomčovjeku koji zna istoriju

Crne Gore djeluju tako anahrono. Kao da smo vječito

na Podgoričkoj skupštini gdje će opozicija uz pomoć

majčice Rusije ponovo da pobijedi. Aumeđuvremenu

prošlo sto godina i cio svijet se promijenio, kaže Korać

Predstavnik njemačkog Bundestaga Ginter Krihbaum

poručio da Crnu Goru vidi kao buduću članicu EU

PODGORICA

Predsjednik

Odbora za evropskeposlove

njemačkogBundestagaGin-

terKrihbaumporučio jeda

CrnuGoru sa 30otvorenih

poglavljavidi kaobudućučla-

nicuEvropskeunije i da će

fokus unarednomperiodu

biti na zatvaranjupoglavlja.

Predsjednici Odbora za me-

đunarodne odnose i iseljenike

i Odbora za evropske integra-

cije Andrija Nikolić i Adrijan

Fokus

pregovora

staviti na

zatvaranje

poglavlja

Poslanik Hrvatske građanske inicijative (HGI) u Skupštini Crne

Gore Adrijan Vuksanović i predsjednik Odbora za evropske

integracije je na Međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji

imao sastanak sa zastupnikomHrvata u srpskomparlamentu

Tomislavom Žigmanovim.

- Vuksanović je iskazao snažnu podršku hrvatskoj zajednici

u Srbiji, koja se našla na udaru od poraženih političkih struk-

tura, koje svojimponašanjem evociraju tragične uspomene

iz devedesetih godina, a koje je i Međunarodni sud pravde u

Hagu označio zločinačkim – kaže se u saopštenju HGI.

Vuksanovićpodržao

hrvatskuzajednicuuSrbiji

Vuksanović učestvovali su na

dvodnevnoj Međunarodnoj

parlamentarnoj konferenciji,

održanoj u Narodnoj skupšti-

ni Srbije.

Predsjednici dva odbora sa-

stali su se tokom konferencije

sa Krihbaumom sa kojim su

razgovarali o napretku Crne

Gore na njenom putu ka EU,

saopšteno je iz crnogorske

Skupštine. Nikolić i Vuksano-

vić sa Krihbaumom su razgo-

varali i o produbljivanju sa-

radnjeBundestagaiSkupštine

CrneGore.

– Dogovoreno je da predsjed-

nici odbora za međunarodne

odnose i iseljenike i evropske

integracije Skupštine Crne

Gore do kraja godine posjete

njemački Bundestag – kaže se

u saopštenju.

Navodi se da je konferencija

okupila predstavnike izvršnih

iparlamentarnihstrukturadr-

žavačlanicaEUidržavaregio-

na, a razgovarano je o evrop-

skoj bezbjednosti: odnosuEU,

NATO i Ruske Federacije, po-

liticiproširenja idecentraliza-

ciji EU, kao i odnosumonetar-

ne i fiskalne politikeEU.

U pozdravnom govoru, pred-

sjednicaSkupštineSrbijeMaja

Gojković i predsjednik skup-

štinskog Odbora za evropske

integracije Nenad Čanak ista-

kli suda jecilj konferencijepo-

kazatinedvosmislenuprivrže-

nost evropskimintegracijama,

te osnažiti kredibilnost evrop-

ske perspektive, koja će ideju

EU učiniti snažnom i stabil-

nom.

S. P.

Nosilac liste DPS Ivan

Vuković razgovarao

sa Podgoričanima

Građani

uvjereni

upobjedu

PODGORICA

Nosilac liste „Za dobro građana Podgorice –

pobjednička koalicija Milo Đukanović“ Ivan Vuković juče je, u

pratnji kandidata za odbornike i aktivista Demokratske partije

socijalista, obišao zelenu pijacu Gintaš i razgovarao sa građani-

ma, prodavcima i zakupcima tezgi, saopšteno je iz DPS-a.

- Vukoviću, koji je njihova stalna mušterija, poručili su da su i

ovog puta uvjereni u pobjedu koalicije u glavnomgradu, te da

im je drago što se pruža šansa mladim i obrazovanim ljudima –

kazali su iz DPS-a.

Navodi se da su građani i prodavci razgovarali i o očekivanji-

ma koja imaju od Glavnog grada i njegove uprave kada je riječ

o poboljšanju uslova svakodnevnog života u Podgorici.

- Kandidati za odbornike liste „Za dobro građana Podgorice –

pobjednička koalicija Milo Đukanović“ narednih dana će kroz

niz aktivnosti širomglavnog grada iskoristiti dodatnu priliku

da građane upoznaju sa izbornimprogramom i planovima za

dalji razvoj Podgorice – poručeno je iz DPS-a.

S. P.

Funkcioner DF-a NebojšaMedojević optužio predsjednika budvanske opštine

KrapovićodgovoranzapljačkuBudve

PODGORICA

ČlanPred-

sjedništvaDemokratskog

frontaNebojšaMedojević

optužio jepredsjednikaop-

štineBudvaDraganaKra-

povićada je ličnoodgovo-

ranzapljačkugrađanaod

stranenjemačke firme

WTE.

Ova firma je, podsjetimo, po-

ručila da će raskinuti ugovor

sa opštinom Budva o izgrad-

nji i održavanju postrojenja

za tretman otpadnih voda i

aktivirati državne garancije.

- Odgovornost za ovakvu

pljačku Budve i Crne Gore

ima lično gradonačelnik Bud-

veKrapović. UmjestodaBud-

va raskine ugovor i tuži WTE

zbog korupcionaškog ugovo-

ra, Njemci raskidaju ugovor i

naplaćujuseizgarancijadrža-

ve.LičnosamponudioKrapo-

viću da besplatno pomognem

Budvi u ovoj transakciji, ali je

arogantni i neznaveni Krapo-

vić to ignorisao – tvrdi Medo-

jević.

On jenaveodasadgrađaniCr-

neGoretrebada, prekoaktivi-

ranjagarancije,plate29milio-

naeuranjemačkojfirmiWTE,

,,čiji jepredstavnikpriznaoda

je saSvetomMarovićemsklo-

pio korupcionaški ugovor“.

- Umjesto da Budva traži ra-

skid ugovora i podigne krivič-

ne tužbe u Crnoj Gori i Nje-

mačkoj i Austriji protivWTE

zbog korupcije, sada ta firma

NebojšaMedojević

Iz Opštinskog odbora

DPS-a Bar saopšteno

Uvešće

besplatne

autobuske

linije

BAR

Nova opštinska vlast

nastaviće nakon 27. maja sa

svimdobrimpraksama koje

su ustanovljene u prote-

klomperiodu. Jedna od njih,

po kojoj je Bar nedvosmisle-

no osoben u okruženju, je i

uvođenje besplatnih linija u

gradskomprevozu za pen-

zionere i učenike, saopšte-

no je iz Opštinskog odbora

DPS-a Bar.

– Ne treba posebno podsje-

ćati od kolikog je značaja

ovakav vid socijalne brige

za najranjivije društvene

kategorije i koliko ovakva

vrsta javnog servisa pogo-

duje i olakšava život svim

penzionerima i učenicima,

naročito onima koji dolaze

iz udaljenijih krajeva naše

opštine – kaže se u saop-

štenju.

Iz DPS-a je poručeno da će u

smislu naglašene odgovor-

nosti prema socijalno ugro-

ženim kategorijama, nova

opštinska uprava nastaviti

sa dosadašnjomdobrom

praksom i proširiti postojeći

paket autobuskih linija i na

druge krajeve opštine.

– Na taj način uskoro ćemo

biti u prilici da obezbijedimo

veću udobnost i bolji kvalitet

svakodnevnog života za sta-

novnike sa kompletne terito-

rije naše opštine – poručili su

iz barskog DPS-a.

S. P.

AndrijaNikolić, GinterKrihbaum i AdrijanVuksanović

naplaćuje garancijedržave od

29milionaeura–kazao jeMe-

dojević.

Premanjegovimriječima,ovo

je velika bruka vlasti uBudvi.

- Najveću odgovornost ima

Krapović koji nije valjano za-

štitio interese Budve i Crne

Gore.Koji jemotivbioKrapo-

viću da propusti da uloži efi-

kasna pravna sredstva i spri-

ječi štetu, treba da utvrdi

istraga – poručio je Medoje-

vić.

S. P.