Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Nedjelja, 13. maj 2018.

PorodicaMašanović iz Crmnice se uselila u novi dom

KućaodsrcacijeleCrneGore

BAR

Osmočlanaporodica

Mašanović iz crmničkog se-

laPopratnice juče se zva-

ničnouselilaunovi domna-

konšto imjekrajemjanuara

upožaruza svegapetnae-

stakminutado temelja iz-

gorjelakuća.

Sreća u velikoj nesreći koja ih

jezadesila ješto je familijaMi-

lana Mašanovića ubrzo shva-

tiladaunevoljinijesusami.Na

inicijativupredsjednikaopšti-

ne Bar dr Zorana Srzentića i

predsjednikaMjesne zajedni-

ce Crmnica Đura Markovića

pomogli su lokalna uprava,

barski privrednici i građani ne

samo Bara, već i cijele Crne

Gore.

Gradonačelnik Bara obišao je

Mašanoviće vrlo brzo nakon

požara, uručio im jednokrat-

nu pomoć, a zatim organizo-

vao i donatorski sastanak sa

barskimprivrednicima.Većna

prvomokupljanju sakupljeno

je 20.000 eura i formiran Or-

ganizacioni odbor kojeg su či-

nili poznati privrednici: Hil-

mo Franca, Goran Đurović,

Mino Kalamperović i Goran

Pajković. Obećali su da će no-

va kuća biti sagrađena za dva

mjeseca i to su i ostvarili. Sre-

ćaseponovovratilauvrijednu

i složnuporodicuMašanović.

-Ovo je kuća od srca, od cijele

Crne Gore, a posebno od 16

privrednika Bara koji su uče-

stvovali svojim prilozima u

izgradnji. Zahvalan sam svi-

ma, a posebno predsjedniku

opštine dr Srzentiću i pred-

sjednikuMZ ĐuruMarkovi-

ću, koji su prvi priskočili u

ĐuroMarkovićprepoznatljiv

je kao agilan i uvijek spreman

da priskoči u pomoć. Tako je

bilo i ovoga puta.

-PredsjednikMZjepredsjed-

nik svih građana i u službi

svih mještana. Trebalo bi da

sebavi socijalnomproblema-

tikom, infrastrukturomi svim

onimštojevažnozaživotsvo-

jih sugrađana - tako ja shva-

tam zadatak predsjednika

MZ. Zato samdanas posebno

srećan i ushićenkaoda je ovo

moja kuća - kazao je Marko-

vić, koji je naglasio da suMa-

šanovići vrijedna porodica

koja živi od svog rada i da mu

je posebno drago što su u po-

moć pritekli svi, pripadnici

sve tri konfesije - pravoslavci,

muslimani, katolici. Prisjetio

se i da su, dok je vatra još od-

nosila dio po dio kuće, na lice

mjesta stigli i barski vatrogas-

ci, volonteri Crvenog krsta,

komšije...

Sakupljeno je 50.000 eura za

izgradnju kuće, a najviše nov-

ca - 15.000 donirala je barska

kompanija ,,Kalamper“, koja

je bila i izvođač radova.

- Ponosan samna privrednike

Bara i moju firmu. Srećan sam

štosamusituaciji dauzpodrš-

ku mojih sinova mogu da po-

mognem. Obećao sam da će-

mo kuću završiti za dva

mjeseca i ispoštovali smo taj

rok. Obilazila su nas ova preli-

jepa djeca dok smo radili, ča-

stila nas osmijehom, a to je

najvećebogatstvo-prisjetiose

Mino Kalamperović, vlasnik

kompanije ,,Kalamper“, prvi

privrednikkoji seodazvaohu-

manitarnoj akciji.

V.K.V.

pomoć. Danas nam je puno

srce jer su nam napravi-

li mnogo ljepši dom nego što

smo imali - kazao je Milan

Mašanović, uz zahvalnost i

svojim kolegama iz barskog

Komunalnog preduzeća, a

posebno direktorici Neni Or-

landić.

NjegovasuprugaRadmilapri-

sjetila se šoka koji je doživjela

kada je vidjela kako požar gu-

ta kuću i sve što su stekli.

- Bilo je teško vidjeti da vam

domgori.Danas stojimopred

novom i lijepom kućom i

mnogo samsrećna. Vjerovala

samudobruvoljusvih, vjero-

vala samobećanjima i tako je

bilo - srećna je Radmila Ma-

šanović i petoro djece - Gos-

pava, Ilija, Filip, Dijana i An-

đela.

- Zaista mi je puno srce i pre-

srećan sam gledajući ovu div-

nu porodicu danas i sjećajući

sekako jebiloprije trimjeseca

kada je na ovom mjestu bilo

zgarište. Tada smo istakli da je

najvažnije da niko nije nastra-

dao i obećali da ćemo sagradi-

ti novu kuću za Mašanoviće.

Zahvaljujem se svim privred-

nicimaBarakoji suseodazvali

donatorskoj akciji. Zato danas

stojimo pred ovom lijepom

kućomi gledamopetoropreli-

jepe djece sa osmijehomna li-

cu - kazao je predsjednik op-

štine Bar dr Zoran Srzentić,

koji je istakao da je posebna

vrijednost i to što je porodica

Mašanović ostala na selu, na

svom porodičnom imanju i

đedovini.

- Srećan samšto smo ih i u to-

me podržali, a ovdje će ova

pametna i zdrava djeca biti

vaspitavana na tradicional-

nim vrijednostima - naglasio

je Srzentić.

Predsjednik MZ Crmnica

Posaoza stotine

sezonskihradnika

TIVAT

Dokraja godine

ukupanbroj zaposlenihu

kompaniji „Lušticadeve-

lopment“ će iznositi 100, au

hotelu„Čedi“ 180.

Kompanija „Luštica deve-

lopment“ sjutra će u sali Paro-

hijskog doma u Radovanići-

ma, uvremenuod14do18sati,

održati prezentaciju ponuda

sezonskihposlovaukompani-

ji i hotelu „Čedi“, koji će se

otvoriti ovog ljeta.

– Radi se uglavnom o sezon-

skim radnimmjestima u sek-

toruupravljanjadestinacijom.

Ovo jedrugaprezentacija rad-

nihmjesta koju organizujemo

za stanovnikeLuštice i očeku-

jemoveliko interesovanje. To-

kommarta smo organizovali

čitavu seriju prezentacija pla-

na zapošljavanja kompanije

Luštica development i hotela

,,Čedi“, koja je počela događa-

jemu Radovićima. Nakon po-

punjavanjaovihradnihmjesta

do kraja godine ukupan broj

zaposlenih u Luštici deve-

lopment će iznositi 100, a u

hotelu ,,Čedi“ 180 – saopštila

je Antonia Kelava, menadžer-

kazaljudskeresurseukompa-

niji „Luštica development“.

„Dani zapošljavanja Luštica

Bay“prethodnosuorganizova-

ni i na fakultetima za pomor-

stvoiturizamihotelijerstvo,na

sajmovima zapošljavanja „Da-

ni karijere“ u Podgorici i

„Summer Job 2018“ u Kotoru,

te u prodajnoj kancelariji Lu-

šticeBay uTivtu.

S.KRSTOVIĆ

Ambasador Zelioli posjetio sjedište rme „Picaroti“

UKumborugrade

luksuzni rizort

HERCEGNOVI

Ambasador

ItalijeuCrnoj Gori LukaZe-

lioli posjetio je firmu ,,Pica-

roti“ (Pizzarotti), koja je

glavni izvođač radovana iz-

gradnji kompleksaPortono-

vi uKumboru i jedna jeod

najvećih italijanskih firmi

kojaposlujeuCrnoj Gori.

Obilazeći gradilištenakom-

pleksuuKumboruambasa-

dor jebio impresioniran

grandioznošćucijelogpro-

jekta, ali i građevinskimpo-

slovimakoje jedo sadaodra-

dila firma iznjegove zemlje.

Kako je rekao, namjera mu je

da obiđe sve italijanske pri-

vrednike koji rade u Crnoj Go-

ri,unaprijedisanjimasaradnju

kako bi što bolje realizovali za-

datkekoje imaju, kako jerekao,

uovoj prelijepoj zemlji.

Predstavnici investitora,

kompanije Azmont prezento-

valisuambasadoruItalijecije-

li projekat u Kumboru čija će

vrijednost premašiti 600mili-

ona eura.

Direktor ,,Picaroti Montene-

gra“ Antonio Fakineti istakao

jedaposjetaambasadoraZeli-

olija i njegova podrška mnogo

znači zaposlenima u kompa-

niji u realizaciji kompleksnog

projektaPortonovi.

Firma ,,Picaroti“, čije je sjedi-

šte u Parmi, postoji od 1910.

godine. Ima ekspoziture ši-

romsvijeta. Bavi se i građevin-

skim radovima za termo i nu-

klearneelektrane, izgradnjom

autoputeva i putne infrastruk-

ture, civilnih i vojnih aerodro-

ma, sistema navodnjavanja i

hidrauličnog uređenja, brana,

industrijske infrastrukture.

Između ostalog, gradili su dio

aerodromaŠarldeGolidioDi-

znijevog parka u Parizu, zgra-

de bolnica u Parmi i Pistoji,

autoput uRumuniji, Bergamu

i Sirakuzi, te na mnogim pro-

jektima u Monte Karlu, Nju-

jorku, na francuskoj rivijeri i u

Italiji.

Ova renomirana italijanska

građevinska kompanija na

projektu Portonovi angažova-

najekaoglavniizvođačradova

od decembra 2015. godine i,

kakonavode izmenadžmenta,

firma ,,Picaroti“ želi da ostane

uCrnoj Gori zauvijek i da radi

i na drugimprojektima.

Trenutno firma ,,Picaroti“ u

CrnojGori zapošljava više 100

ljudi, od čega suoko20 Italija-

na, a ostalo mladi inženjeri,

arhitekte, ekonomisti i advo-

kati izCrneGore.

Ž.K.

Kompanija Azmont inves-

tments ušla je na naše

tržište 2012. kao crnogora-

ska ispostava irme Sokar

iz Azerbejdžana, koja je

na 90 godina zakupila

nekadašnju vojnu kasarnu

,,Orjenski bataljon“. Proje-

kat su zvanično započeli

godinu kasnije rušenjem

80 objekata na prostoru

nekadašnje kasarne. Porto-

novi je zamišljen kao rizort

koji će pokrivati površinu

od 26 hektara zemlje,

kao luksuzno naselje sa

raznolikimnekretninama,

ukrašen buticima pozna-

tih svjetskih brendova i

eminentnim restoranima,

uz najmodernijumarinu

za megajahte i otvorenim

pristupommoru. U okvi-

ru rizorta gradi se i prvi

,,One&Only“ hotel u Evropi.

Do sada je investicija dosti-

gla blizu 300miliona eura.

Kako su ranije najavili iz

kompanije Azmont, tokom

2018. godine planirano je da

ulože 290miliona eura, dok

je projektovana sveukupna

investicija 650miliona.

Ugovorena obaveza bila je

da kompanija u prve četiri

godine investira 52 miliona

eura, odnosno 258miliona

eura za osamgodina.

Planirana

investicija

650miliona

Na inicijativu predsjednika opštine Bar dr

Zorana Srzentića i predsjednikaMjesne

zajednice Crmnica ĐuraMarkovića pomogli

su lokalna uprava, barski privrednici i

građani ne samo Bara, već i države

PorodicaMašanović

Ambasador Zelioli sa saradnicimauPortonovom

Poglednakotorskonaselje

Luštica development predstavlja

radnamjesta u Radovanićima