Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Hronika

SUTOMORE

– Mirjana Škrijelj

(29) iz Bara uhapšena je juče

zbog sumnje da je ugušila

svoju šestomjesečnu bebu

a onda pokušala da prikrije

zločin.

Gnusan zločin nad šestomje-

sečnombebom istražitelji su

otkrili nakon obdukcionog

nalaza i tragova koje su pro-

našli u kući Škrijelj.

Do zaključenja lista istražitelji

nijesu sa sugurnošću utvrdili

motiv monstruoznog zločina

u kući Škrijelj.

Nezvanično saznajemo da

su u porodici bili poremećeni

odnosi između supružnika, ali

će se dodatnim vještačenjima

utvrditi psihičko stanje majke

u vrijeme ubistva.

Tijelo je pronašao otac u kre-

vecu. Beba je bila zamotana u

mušemi i nije davala znakove

života.

Otac je odnio dijete u Hitnu

pomoć, gdje su ljekari konsta-

tovali smrt.

O svemu tome ljekari su oba-

vijestili policiju i tužilaštvo, a

zatim je obavljena obdukcija.

Nalaz je pokazao da je beba

zadavljena mušemom, pa su

inspektori obavi poligrafsko

ispitivanje koje Mirjana Škrijelj

nije prošla.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, nakon izvršene obdukcije,

u policijskimprostorijama

uzete su izjave od roditelja.

-Izvršena je kriminalistička

obrada nakon koje je, danas

oko 18 časova, slobode lišena

majka djeteta M.Š. - navodi se

u saopštenju policije.

Oni dodaju da su policijski

službenici preksinoć obavi-

ješteni da je u Službu Hitne

medicinske pomoći dovezeno

dijete bez znakova života.

Policajci su obavili uviđaj po

odobrenju tužioca, izuzeli tra-

gove i poslali ih na vještačenje

u Forenzički centar.

-Na osnovu uviđaja, policijski

službenici i nadležni državni

tužilac iz Višeg državnog tuži-

laštva su zahtijevali vršenje

obdukcije tijela djeteta budući

da su tragovi sa lica mjesta

kao i druge policijske mjere

i radnje koje su preduzete

ukazivale na to da je izvršeno

krivično djelo - ističe se u

saopštenju.

Osumnjičena će, uz krivičnu

prijavu, biti privedena tužiocu

zbog osnovane sumnje da je

počinila krivično djelo teško

ubistvo.

A. G.

MONSTRUOZAN ZLOČINU SUTOMORU:

UhapšenaMirjana Škrijelj

Majkaosumnjičenada je

mušemomzadavilabebu

Izvršena je

kriminalistička

obrada nakon

koje je, danas

oko 18 časova,

slobode lišena

majka djeteta,

navodi se u

saopštenju

policije

KOTOR

–LjekarkaHitnepo-

moći uBudvi JanaBovan (32)

ukotorskomOsnovnomsudu

negirala jenavodeoptužnice

koja je tereti zanesavjesno li-

ječenje sadapokojnogSava

Kovačevića, potvrdio je za

PobjeduadvokatRatkoPan-

tović. Sudski proces vodi sut-

kinjaTanjaČolan.

Prema navodima optužnice

koju zastupa tužilac Žarko

Pajković,Bovanjekaodežurni

ljekar 9. septembra2014. godi-

ne u Hitnoj medicinskoj po-

moći u Budvi prema Savu Ko-

v a č e v i ć u p r i m i j e n i l a

nepodoban način liječenja,

propisujući mu terapiju za al-

koholisano stanje i previdjela

dajestanjeukojemjedoveden

pacijent mogao biti i rezultata

moždanog udara.

Optužena Bovan je kazala da

seneosjećakrivomi da jeSava

Kovačevića opservirala sat i

poilidvaštoukazujedajeima-

la namjeru da pomogne tom

čovjeku.

Ona je pred sudom ustvrdila

da je prilikom prijema i otpu-

sta Kovačevića uradila orijen-

taciono neurološki pregled i

da nije primijetila simptome

neuroloških ispada koji su ka-

rakteristični zamoždani udar.

- Nejasno je kako je obducent

dr Dragana Čukić mogla da

utvrdi da nijsam uradila neu-

rološki pregled Sava Kovače-

vića prilikom prijema i prili-

komotpusta iz Hitne pomoći.

Svjesna sam da protokol nije

bio detaljan ali da ne mora da

znači da ako sve nije detaljno

napisano da pregleda nije bilo

–kazala je ljekarkaBovan.

Prema nalazu koji je potpisala

vještak dr Dragana Čukić, lje-

karka Bovan je propustila da

uradi orijentaciono neurološ-

ki pregled Kovačevića i da ga

ponovo pregleda nakon pri-

mljene terapije.

Advokat Pantović navodi da je

Bovan sudu predočila i da je

poslije dva sata opservacije,

osvijestilaKovačevića.

- Kada je otpušten Kovačević

je mogao da govori i izašao je

uiz zgrade Hitne pomoći u

Budvi na nogama, uz pomoć

brata – kazao je advokat Pan-

tović.

Prema njegovim riječima, lje-

karka Bovan je pred sudom

navela i da je prilikomotpusta

Kovačevićanaložilanjegovom

bratu da ga povede kući i pre-

poručila strogomirovanje.

Međutim Sava Kovačevića je

nakon otpusta izHitne pomo-

ći brat Milorad Kovačević

umjestoukući držaougepeku

pikapa sedamsati.

To je pred sudom ispričao po-

licajacMirkoJovanovićkoji je

te noći patrolirao i došao po

pozivuMiloradaKovačevića.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 26. jun.

B.R.

PODGORICA

– Ispod

„BMW“ukojemjeubijen

DraženČađenović (31) iz

Podgoricebio jepostavljen

GPS–potvrđeno jePobjedi

iz izvorabliskih istrazi.

Automobil je eksplodirao kra-

jemmartaupodzemnojgaraži

naRimskomtrgu.

Prema procjenama bezbjed-

nosnihslužbiČađenović jebio

blizak i sa „škaljarskim“ kla-

nom i barskom grupom koju

predvodi AlanKožar.

Nepoznate osobe postavile su

eksplozivnu napravu ispod

automobila Dražena Čađeno-

vića, pratile njegovo kretanje,

sačekale pogodan momenat i

aktiviranjem naprave likvidi-

rale žrtvu.

Eksplozivna naprava postav-

ljena je na magnet ispod poda

vozača. Sve ove okolnosti uka-

zujudajeulikvidacijiučestvo-

valovišeosoba,odorganizato-

ra, preko logističara do

direktnog izvršioca koji je ak-

tivirao napravu i, po nečijem

nalogu, presudioČađenoviću.

Da je uigrana ekipa pomno

vrebala Čađenovića i da nije

marila za mogućnost kolate-

ralnihžrtavaukazuje i vrijeme

i sam način izvršenja krivič-

nog djela.

Ubijeni Čađenović je nekada

bio blizak sa braćomVladimi-

rom i Duškom Roganovićem,

kojipremapolicijskimeviden-

cijama, slove za članove „ka-

vačkog“ klana.

Čađenović i braća Roganović

su bili osumnjičeni za ubistvo

vođe navijača „Delija“ Marka

Vesnića izBeograda u Igalu.

Duško Roganović prvostepe-

nom presudom osuđen je na

12 godina zatvora za ubistvo

Vesnića i ranjavanje Ivana

Markovića.OdlukomApelaci-

onog suda smanjenamu je za-

tvorskakaznanaosamgodina.

Vladimir Roganović i Dražen

Čađenović oslobođeni su od

optužbe.

M.Ž.

BIJELO POLJE

- Osnovno

državno tužilaštvo podnijelo

je Osnovnom sudu u Bijelom

Polju optužni prijedlog protiv

Rožajaca Ilhana i Hilma Pepi-

ća zbog sumnje da su bacili

bombu ispred kuće novinara

TVVijesti Seada Sadikovića.

Pepićima se na teret stavlja da

su počinili krivično djelo ne-

dozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnih naprava i izazi-

vanje opasnosti.

Prema navodima tužilaštva,

braća Pepić se sumnjiče da su

1. aprila, oko 22.40 časova, u

Bijelom Polju, u ulici koja se

nalazi ispred kuće u kojoj je

nastanjen novinar Sadiković,

aktivirali eksplozivnu napra-

vu.

Bombajeaktiviranaispredvo-

zila „dačia“ beogradskih regi-

starskih oznaka, koje je kori-

stioI.K,akojejebiloparkirano

na ulici. Oštećenja su nastala i

napotpornomzidu, nadvavo-

zila i objektuublizini.

V.Šb

.

CETINJE

– Cetinjska policija

je juče pretresla devetnaest

bezbjednosno interesantnih

osoba i oduzela oružje, drogu,

telefone, novac...

U saopštenju policije se navo-

di da su postupajući, na osno-

vuoperativnih saznanja, uko-

ordinaciji sa Tužilaštvom

pretresli 16 stambenih i tri

ugostiteljska objekta.

Prilikom pretresa pronađeni

su lovačka puška, vazdušna

puška, marihuana, dva fotoa-

parata, biber sprej, metalni

boks, nož, sedammobilnih te-

lefona,osamtelefonskihkarti-

ca, lap top i 8.750euračiji će se

način sticanja provjeriti.

O rezultatima pretresa upo-

znat je tužilac u Višem držav-

nom tužilaštvu u Podgorici,

koji će se o kvalifikaciji djela

izjasniti nakon provjera i vje-

štačenja.

C.H.

Rožajaci uskoro pred

sudomzbog aktiviranja

eksplozivne naprave

Optužnica

protiv

braćePepić

Pronađeno

oružje,

marihuana,

vozila, novac...

SaprivođenjaPepića

Osnovni suduKotoru

Sauviđaja

Ljekarkanegirala

navodeoptužnice

Počelo suđenje Jani Bovan zbog nesavjesnog liječenja Sava Kovačevića

Detalji iz istrage ubistva Podgoričanina

koji je likvidiran na Rimskom trgu

Ubicepostavile

GPS ispodvozila

Čađenovića

CETINJE:

Pretresene

bezbjednosno

interesantne osobe

Zaplijenjene stvari

Centar bezbjednosti Bar