Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ministar-

stvozdravlja tokomsljedeće

sedmicepredstaviće zdrav-

stvenimradnicimanovi ser-

vis zakazivanja/otkazivanja

specijalističkihpregleda, ko-

ji podrazumijevada će tele-

fonski automat pozivati pa-

cijentena telefonnekoliko

danapredzakazani pregled

kakobi sedobilapotvrdaho-

će li pacijent doći ili ne, na

koji načinćebaza automat-

ski biti ažurirana i oslobođe-

ni termini, saznajePobjeda.

Kako nam je saopšteno izMi-

nistarstva, kada govorni auto-

mat pozove pacijenta on će za

potvrdu dolaska na specijali-

stički pregled pritisnuti, naj-

vjerovatnije,broj1,azaotkazi-

van j e , kako j e za s ada

predviđeno, broj 9.

OslObađanjemjesta

- To će omogućiti oslobađanje

još25do38odstonovihtermi-

na, koliko se u posljednjih šest

mjeseci kretao procenat neo-

stvarenih specijalističkih pre-

gleda – rekli suoni za naše no-

vine.

Sistemelektronskogzakaziva-

nja specijalističkih pregleda,

koji se primjenjuje od prošle

godine, izaziva brojne proble-

me u sistemu zdravstvene za-

štite, prije svega, na štetupaci-

jenata, a građani koji su se u

više navrata obraćali Pobjedi,

Ministarstvo zdravlja uvodi novi servis zakazivanja specijalističkih pregleda, nakon brojnih primjedbi

Govorni automat ćepozivati

pacijente i potvrđivati termine

Težak samsrčani bolesnik i sve procedure koje treba da prođempred kontrolni

pregled su obavezne, kao štomi je obavezna i sama kontrola. Ovakvom

organizacijomsistemnas tjera da zdravstvenu zaštitu tražimo kod privatnika. Ako ne

možeš da platiš onda umri – ogorčen je jedan od pacijenata koji se obratio Pobjedi

Izabrani doktori, kako su nam

rekli građani koji su pozvali

redakciju žaleći se na elek-

tronski sistem zakazivanja,

više neće da izdaju ni uput

bez zakazanog termina, što

su ranije radili kada procijene

da je slučaj hitan.

- Neki su kažnjeni zbog takve

prakse i doktori, očekivano,

više ne žele da rizikuju – ispri-

čao nam je jedan pacijent

kojem je ljekar ranije izdavao

takve upute.

Nevladina organizacija

Udruženje doktora opšte/

porodične medicine počet-

kommaja otvorenimpismom

obratila se ministru Kenanu

Hrapoviću ukazujući da elek-

tronski sistem zakazivanja

pregleda na sekundarnom i

tercijarnomnivou, kao i pisa-

nje elektronskih recepeta, ne

funkcioniše kako je planirano

jer udaljavaju ljekare od paci-

jenata i zatražili su da se ovaj

problemhitno riješi.

Sjutradan ih je ministar pri-

mio, a na sastanku, kako su

saopštili, definisane su kon-

kretne aktivnosti kojima će

se nadograđivati sistem elek-

tronskog zakazivanja.

Izabrani ljekari u otvorenom

pismuministru ukazali su i

na činjenicu da je 11 njihovih

kolega, iz Doma zdravlja Pod-

gorica i dva doktora Doma

zdravlja Nikšić, kažnjeno nov-

čano u iznosu od 250 eura.

Njih je kaznila inspekcija Mini-

starstva zdravlja zbog izda-

vanja uputa za specijalistički

pregled bez zakazivanja ter-

mina, ne unošenja kompletno

svih podataka iz nalaza dru-

gih specijalista u elektronski

karton pacijenta…

- Mnogi pacijenti, čak i vrlo

teškog zdravstevnog stanja

uopšte nijesu prepoznati u

sistemu elektronskog zakazi-

vanja i jedini način da dobiju

uput jeste upravo da imga

izabrani doktor izda bez

zakazanog termina. Treba li

kao ljekari da imamo dilemu

da li nam je važniji pacijent ili

poštovanje administrativne

procedure – upozorili su oni

tada. Iz Ministarstva zdravlja

juče nijesu komentarisali

kažnjavanje izabranih ljekara.

Nemavišenedatiranihuputa

Nadležni senadajudaćenovi servis smanjiti gužve

iznijeli su niz primjedbi na

ovunovinu.

- Ministarstvo zdravlja pažlji-

vo analizira svaku primjedbu

pacijenatana sistemelektron-

skog zakazivanja i sa menad-

žmentom zdravstvenih usta-

nova traži rješenja za svaku

pojedinačnu situaciju. To, još

jednom,potvrđujeznačajelek-

tronskog zakazivanja u nepo-

grješivom identifikovanju or-

ganizacionih i kadrovskih

problema u funkcionisanju

zdravstvenog sistema – istakli

suoni.

Pobjedi se i prije nekoliko da-

na obratio jedan pacijent koji

je ukazao na problematičnu

situaciju u kojoj se našao ne

svojomgreškom.Onje„težak“

srčani bolesnik zbog čegamo-

ra svakih šestmjeseci da uradi

niz specijalističkih pregleda,

kao i obavezan kontrolni pre-

gled, ali uz svu prateću doku-

mentaciju, što mu, kako kaže,

novi sistem zakazivanja

uskraćuje.

- Izabrani doktor ne može da

mi zakaže specijalističke pre-

glede pola godine unaprijed, a

mjesec pred kontrolu nema

slobodnih termina?! Težak

sam srčani bolesnik i sve pro-

cedure koje treba da prođem

predkontrolnipregledsuoba-

vezne, kao štomi je obavezna i

sama kontrola. Ovakovom or-

ganizacijom sistem nas tjera

da zdravstvenu zaštitu traži-

mokodprivatnika.Akonemo-

žešdaplatišondaumri –ogor-

čen je on.

PrOblemi

Ističeda supacijenti dovedeni

u loš položaj i bezmogućnosti

da se izbore za svoja prava.

- Možeš sve da završiš i ako

imaš vezu, ako je nemaš pre-

pušten si u Božje ruke. Plaćali

smo zdravstveno osiguranje, a

adekvatna i pravovremena

zdravstvena zaštita nam je

uskraćena–upozoravanaš sa-

govornik čiji je identitet po-

znat redakciji.

Osimnjega, uposljednjihmje-

sec Pobjedi se javilo više paci-

jenata sa sličnimproblemima.

Ukazali su da ne mogu da za-

kažu kontrolne preglede kod

gastroenterologa, hematologa

u vrijeme kada im je specijali-

sta naložio kontrolu.

-Uzaludu izvještaju specijali-

ste piše kontrola za 21 dan, ili

zamjesec, dva, tri... Slobodnih

termina nema i izabrani dok-

tor je nemoćan, a i mi – isku-

stvo jemnogihpacijenata.

Pobjedi je iz Ministarstva

zdravlja juče saopšteno da su

„upravljačke strukture zdrav-

stvenih ustanova isključivi

izvor informacija o praktičnoj

implementaciji sistema elek-

tronskog zakazivanja, njego-

vih prednosti i ograničenja u

svijetlu kadrovskihmogućno-

sti“.

K.K.

Urađen inspekcijski nadzor na radilištu uMeterizima u Ulcinju

Masline sigurne

PODGORICA

- Inspektor za

kulturnadobrauutorak je

obavionadzoruUlcinjuu

područjumemorijalnog

kompleksa crkveSvetogaNi-

kolajanaMeterizima i utvr-

dioda se radovi ne izvodena

ovomobjektu i damaslineu

ovompodručjunijesuugro-

žene – rekli suPobjedi iz

ovog resora, dodajući da ćeu

daljempostupkuzatražiti od

Uprave za zaštitukulturnih

dobarada li jeparcela gdje se

obavljajuradovi u sastavu

kulturnogdobra.

Kako oni navode, radovi se

izvode na dijelu urbanističke

parcelebroj1,zonaBuzahvatu

IDDUP-a Ulcinj, koju čini dio

katastarske parcele broj 2272

saLNbroj 3594KOUlcinj.

radilište

- Radi se o izlivenoj betonskoj

ploči, a ovaj dioparcele senala-

zi sa zapadne strane crkve sve-

tog Nikolaja, prema Limanu 2.

Inspekcijskim nadzorom je

konstatovano da se radovi ne

izvodenacrkvisvetogNikolaja,

koja je stavljena pod zaštitu 11.

avgusta 1954. godine – saopšte-

no je izUprave za inspekciju.

Kakosudodali,predsjednikcr-

kveno-opštinskog odbora Ul-

cinj Slobodan Đakonović dao

jenauvidinspektoruzakultur-

na dobra rješenje o izdavanju

građevinskedozvolezaizgrad-

nju objekta na dijelu urbani-

GradilišteuUlcinju

stičke parcele br. 1, zona B, u

zahvatu ID DUP-a „Ulcinj

Grad“ za lokalitet „Liman 1“,

koja čini sastavni dio katastar-

ske parcele br. 2272KOUlcinj.

-Ovo rješenje izdao jeSekreta-

rijat za prostorno planiranje i

održivi razvoj opštine Ulcinj 7.

maja ove godine. Inspektoru je

dat na uvid i ugovor o naknadi

za komunalno opremanje gra-

đevinskog zemljišta koji je ta-

kođe 7. maja zaključen između

opštine Ulcinj i Pravoslavne

crkveopštinaUlcinj–istaklisu

iz Uprave za inspekcijske po-

slove.

Kako su naglasili prilikom vr-

šenja nadzora inspektor je

konstatovao da na mjestu iz-

gradnje objekta nije bila ista-

knutatablasapodacimaoinve-

stitoru,projektantu,revidentu,

izvođaču radova, stručnom

nadzoru, ovlašćenom inženje-

ru koji je rukovodio izradom

tehničke dokumentacije, revi-

zoru koji je rukovodio revizi-

jom tehničke dokumentacije,

ovlašćenom inženjeru koji ru-

kovodi građenjem i revizoru

koji rukovodi stručnimnadzo-

rom.

dOKumentacija

- Prisutni je naveo da je tabla u

fazi izrade i da će do petka biti

postavljena u skladu sa Zako-

nomo planiranju prostora i iz-

gradnji objekata. Takođe, na-

veojedasenamjestuizgradnje

objekta nalazila bašta i jedna

mlađa maslina i da nije došlo

do uništavanja stabla masline,

već da su je stručna lica presa-

dila uportu. Prisutni je dodao i

da se u porti Crkve svetog Ni-

kolajanalazi ukupno72korije-

na masline, sorte žutica, te da

nijedno stablo nije posječeno

niti uništeno, već da posjeduju

irasadnik, takodaradenapod-

mlađivanju i zasađivanju no-

vih–kazali suPobjedi izUpra-

ve za inspekcijske poslove.

Oni takođe navode da je uvi-

domuLNbroj 3594, konstato-

vano da se u tom dokumentu

ne nalazi zabilješka da se kata-

starska parcela broj 2272 nala-

ziugranicamakuturnogdobra

„Crkva svetog Nikolaja“ – Ul-

cinj.

- Da bi inspektor preduzeo

mjere iz svoje nadležnosti, ne-

ophodno je da se u rješenju,

kojim je crkva Svetog Nikolaja

stavljena pod zaštitu, jasno

precizira granica zaštićene

okoline navedenog kulturnog

dobra –kazali su izUprave.

Crnogorski pokret najavio je

da će podnijeti krivičnu prija-

vu protiv Srpske pravoslavne

crkve, parohije ulcinjske, zbog

devastacije memorijalnog

kompleksa crkve Svetoga Ni-

kolaja na Meterizima, u Ulci-

nju.

U Crnogorskom pokretu su

istakli da SPC obavlja nelegal-

ne građevinske radove na za-

konom zaštićenom memori-

j a l n o m k o m p l e k s u ,

uništavajući maslinjak, koji

ima istorijsku i simboličnuvri-

jednost.

N.K.

Otpuštena nastavnica ponovo protestovala

Savović: Sindikat

jeuzkoleginicu

PODGORICA

–Otpuštena

nastavnica informatikeu

Osnovnoj školi „Štampar

Makarije“uPodgoriciMirja-

naVidaković juče jeponovo

protestovala ispredoveusta-

nove, apodršku joj jepružio

predsjednikOpštinskogod-

boraSindikataprosvjete

PodgoriceSlobodanSavović.

On jezaPobjedurekaoda joj se

pridružio u protestu zbog toga

štopoštujepravoVidakovićeve

„da na miran i dostojanstven

način izrazi protest za ono što

joj se desilo“.

- Dao sam joj podršku u ime

svih prosvjetnih radnika Pod-

gorice, poštujući njeno pravo i

razumijući da je prosvjetni

radnik i u učionici i van nje na-

stavnik, te da svojim primje-

rom treba da pokaže svima,

prije svega okolini, kako izgle-

da boriti se za svoja prava –

objasnio je Savović za naš list.

Ponoviojedasukoleginicipru-

žili i pravnu podršku. Preko

sindikalnog advokata predali

su tužbu Osnovnom sudu u

Podgorici.

- Predmet je uproceduri. Slije-

di izjašnjavanje tužene strane,

odnosno škole, zakazivanje ro-

čišta. Skoro samubijeđenda će

se sudski spor, gledajući disci-

plinski postupak, pozitivno ri-

ješiti po koleginicu Vidaković

–naglasio je Savović.

Međutim, onoštosedesilonjoj

„vrlo je opasna situacija koja se

javlja kod prosvjetnih radni-

ka“.

-Moramo imatinaumuda je to

danas Mirjana Vidaković, a

sjutra, sa takvim načinom po-

našanjaivođenjadisciplinskog

postupka bez ikakve potrebe,

bilo ko drugi od nas – kazao je

Savović.

Savovićjeistakaodasunasudu

sličneslučajevedosadadobija-

li. Ono što ga brine je, a na što

su, prema njegovim riječima,

kao granski odbor i ranije upo-

zoravali, da direktori koji su u

tim sporovima gubili nijesu

snosili nikakvuodgovornost.

Vidaković je nedavno ostala

bez posla nakon što je vršitelj-

ka dužnosti direktorice škole

Milica Stanković po okonča-

nju disciplinskog postupka

ustanoviladajebezodobrenja

krajemjanuara izškole iznije-

ladioračunarskeopreme.Na

-

stavnica negira krivicu tvrde-

ći da je krajem januara

odnijela računar želeći da sa-

čuva podatke koji su joj ranije

nestajali.

j.b.