Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Društvo

Ugovora (zaveden u RTCG

pod brojem 01-1326 od 16. 03.

2018),Agencija jekonstatova-

lada članovi 3 i 4regulišupra-

va i obaveze RTCG i CGO na

način koji ostavlja prostor za

neprimjerenomiješanjeNVO

CGO u uređivačke odluke

RTCGuvezi sa emisijamako-

je će biti realizovane u sklopu

projekta –naveo jeDžafić.

Agencija je upozorila RTCG

dase„prilikomuspostavljanja

i realizacije bilo kojeg vida sa-

radnjene smijedovesti upita-

nje nezavisnost uređivačke

politike i omogućiti direktno

ili indirektno neprimjereno

miješanje u proces donošenja

odluka od značaja za pro-

gramski radJavnog servisa“.

PREPORUKE

- Agencija smatra da bi ugovor

trebalo revidirati tako da ned-

vosmisleno bude jasno da na-

čin i uslovi obezbjeđivanja

sredstava i realizacije

ovog ugovora, to je-

ste cijelog projek-

ta ne smiju utica-

ti na uredničku

nezavisnost i

s amo s t a l -

nost RTCG.

Trebalo bi

revidirati odred-

be ko j e s ada

ukazujudaCGOima„kontrolu

konačnih priloga prije njiho-

vog emitovanja“ (član 3 tačka

7) i „kontrolukonačnihpriloga

prije njihovog emitovanja na

osnovu čijeg pisanog odobre-

nja kao nosioca projekta isti

mogu biti emitovani“ (član 4,

tačka 6) ili slično - navedeno je

udokumentuAgencije.

Džafić je, pored ostalog, upo-

zorio i na neodrživost člana 6

ugovora, kojim je precizirano

dasu„ugovorenestranesagla-

sne da podaci, informacije i

dokumentacija do kojih bi

došli pri izvršenju poslova po

ovom Ugovoru predstavljaju

poslovnu tajnu, pa se obave-

zujuda ćepodatke čuvati i ne-

će ih ni na koji način učiniti

dostupnima trećim licima,

obavezujući na istu posebno

svoje zaposlene koji će raditi

naizvršavanjuovogUgovora“.

Predložio jeda se ovaj član iz-

mijeni, kako se ne bi dovodila

u pitanje obaveza RTCG da

bude odgovorna javnosti, što

je propisano članom 12 Zako-

na o Javnom servisu, podsje-

ćajući da „podaci o zaključi-

vanjui realizacijiovakvevrste

ugovora treba da budu dostu-

pni na transparentan i cjelovit

način“.

Kadija je nakon Džafićevog

dopisazaPobjedukazaladaće

usvojiti preporukeAgencije.

- Ne mislim da je ugovor sa

CGO ugrozio nezavisnost

RTCG. Prihvatićemo sugesti-

je Agencije za elektronske

medije i smatramo ih do-

bronamjernim, zapravo,

neke od preporuka smo

kroz aneks već i uvažili,

pa smatram da oko toga

neće biti problema - re-

kla je ona, pored osta-

log.

K.KRSMANOVIĆ

PODGORICA

–Za izradu

strategijepametne specijali-

zacijepotrebno jepovezati

sve aktereuzemlji, ali osla-

njati se i nameđunarodnu

saradnju, unamjeri da seus-

postave jakeoblasti specija-

lizacijeukojimabi preduze-

ća iznašedržavemoglada

dajuznačajandoprinos i ti-

meostvare šansuna širem

tržištu - kazala jeministarka

naukeSanjaDamjanović.

Ona je juče na konferenciji

„S3.me

- Pametna specijaliza-

cija: inovacije, preduzetništvo

i konkurentnost“, na kojoj je

bilo oko 150 aktera iz privred-

nog, akademskog i nevladinog

sektora, kazala da je kreiranje

ove strategije državna politika

čiji je cilj strukturna transfor-

macijanašeprivrede,bazirane

na inovacijama.

Naša država je počela proces

preduzetničkog otkrivanja,

što predstavlja treću fazu u

izradi strategije pametne spe-

cijalizacije,nakonkvalitativne

i kvantitativne analize eko-

nomskog, inovativnog i nauč-

noistraživačkog potencijala,

koja je predstavljena umartu.

-Ovaj dokumentnedabi znat-

no podstakao efikasnije kori-

šćenje pretpristupnih fondo-

va, kao i fondova iz evropskih

programa poput Horizonta

2020, nego bi pomogao i u rje-

šavanju izazova koji su tipični

za male zemlje poput naše –

kazala jeDamjanović.

Cilj je, kako je pojasnila, da se

definišu prioritetne oblasti i

pronađu inovativne niše koje

imaju najveći potencijal da

podstaknu ekonomski razvoj i

konkurentnost naše zemlje, a

da se zatim naša nacionalna

sredstva fokusiraju na istraži-

vanje i inovacije u okviru tih

oblasti.

Predsjednik Privredne komo-

reVlastimirGolubovićistakao

je da se „zajedničkim snaga-

ma“ moraju identifikovati po-

dručja koja će pružiti dugoro-

čanrast i razvoj, i topristupom

„odozdo“, jer „građani i po-

slovna zajednica najbolje po-

znaju potencijale područja u

kome žive“.

J.B.

PODGORICA

–Upravni

odborUniverzitetaCrne

Gore juče jena sjednici

predložioda seuprvugodi-

nuosnovnih studija za stu-

dijsku2018/19. upiše 3.501

brucoš koji će se finansirati

izbudžeta.

Kako je saopšteno, prijedlog

će biti dostavljen na dalje raz-

matranje Ministarstvu pro-

svjete,akonačnuodlukudoni-

jećeVlada.

Iako je Bjelica na dnevni red

bio stavio i tačkukoja seodno-

sila na izjašnjenje o statusu tri

dekana kojima su istekli ugo-

vori o radu na osnovu izbora u

zvanje, o čemu je Pobjeda pi-

sala, a predsjednik UO UCG

potom burno reagovao, ona je

uklonjenaposlijenašegteksta.

To jebila treća tačka: „Preispi-

tivanje zakonitosti statusa or-

gana rukovođenja organizaci-

onih jedinicaUCG“.

Jedan od trojice dekana ume-

đuvremenu je, u utorak na

sjednici Senata, ipak, promo-

visan u više zvanje, tako da vi-

še nije formalno problemati-

čan.

Zašto je Bjelica odustao od ra-

sprave o dvojici preostalih, za

njega i novu upravu spornih,

dekana - Elektrotehničkog i

Filološkogfakulteta–drZora-

na Veljovića i dr Dragana Bo-

gojevića, za sada, nema pojaš-

njenja.

Poslije jučerašnje sjednice sa-

opšteno je da je predsjednik

UpravnogodboraDuškoBjelica

kazao da se prilikom utvrđiva-

nja prijedloga za upis studenata

vodilo računa o standardima

kvaliteta nastave, broju nastav-

nogosoblja,materijalnoj osnovi

zarealizacijupojedinačnogstu-

dijskog programa, kao i o ade-

kvatnomodnosubrojastudena-

ta i nastavnog osoblja.

-Sagledanesuipotrebe tržišta

rada za pojedinim obrazov-

nimprofilima, kroz sprovede-

nu analizu tržišnih i društve-

nih zahtjeva, u odnosu na

Strategiju visokog obrazova-

nja uCrnoj Gori - rekao je on.

Navedeno je i da je predloženi

broj studenata u okviru proš-

logodišnjeg prijedloga za upis

i u skladu je sa licencomMini-

starstva prosvjete.

Upravni odbor je ponovo iza-

brao za dekanicuMetalurško-

tehnološkog fakulteta Miru

Vukčević, za mandatni period

2018-2021.

Za direktora Istorijskog insti-

tuta izabran je, kako je saop-

šteno, dosadašnji vršilac funk-

cije direktora tog instituta,

RadoslavRaspopović.

Pobjedajeusrijeduobjavilada

je Senat na sjednici u utorak

prihvatio prijedlog uprave

Pravnog fakultetaUCGda ove

studijske godine ,,odmrzne“

odlukuoobustaviupisastude-

natanaOdjeljenjupravnihna-

uka u Bijelom Polju, koja se

primjenjivala dvije godine.

Ove studijske godine moći će

da se upiše 50brucoša.

DekanPravnog fakultetaVeli-

mirRakočevićkazao je tadaza

Pobjedu da su ponovo aktivi-

rali prijem brucoša, jer je to u

skladu sa Vladinom strategi-

jomo razvoju sjevera.

K.K./N.K.

PODGORICA

–Dosadašnji

odnosorganaUniverziteta

CrneGorepremazahtjevuza

provjeruplagijatauslučaju

magistarskogradamrAlekse

Bečića jezabrinjavajući -na-

pisano jeutekstupeticijekoju

jepokrenuo izvršnidirektor

Centrazaakademski integri-

tetMitarĐukanović.

To što već 15 dana ne uspijevaju

dasedogovorekojenadležanza

provjeru plagijata daje prostor,

navodi on u peticiji, da se dove-

de u pitanje više puta iskazana

spremnost Univerziteta da pre-

duzme neophodne korake u

borbi protiv ove neprihvatljive

prakse.

Peticija se može naći na linku

https://www.change.org/p/

univerzitet-crne-gore-peticija-

univerzitetu-crne-gore.

UnjojsetražidaUniverzitetCr-

ne Gore „u najkraćem roku

ustanovi nadležnost za utvrđi-

vanje plagijata umagistarskom

radu mr Alekse Bečića“, kao i

„da univerzitetsko tijelo, čija se

nadležnost ustanovi, najhitnije

formira stručnu komisiju za

utvrđivanje plagijata u magi-

starskom radumr Alekse Beči-

ća“.

-Kaoidatraženipostupakbude

transparentan, odluke stručne

komisije javne, a da se, u slučaju

potvrđivanjanavodaoplagijatu,

pokrenepostupakzaponištava-

njediplome i oduzimanjemagi-

starske titule mr Alekse Bečića

– traži seupeticiji.

Izvršni direktor Centra za aka-

demski integritet predao je i

Osnovnom državnom tužilaš-

tvu u Podgorici tužbu protiv

Alekse Bečića zbog navodnog

plagiranjamagistarskograda.Iz

Demokrata su odbacili ove op-

tužbe.

J.B.

Održana konferencija o strategiji pametne specijalizacije

Podrškaprivredi

kroz inovacije

POVEZATI SVEAKTERE:

Sakonferencije

Sa jedneod ranijihsjednicaUpravnogodbora

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore predložio upis 3.501 brucoša

Uklonjena tačkadnevnog

redaospornimdekanima

Radio televizije Crne Gore i CGO

Agencija smatra da bi ugovor trebalo

revidirati tako da nedvosmisleno

bude jasno da način i uslovi

obezbjeđivanja sredstava i realizacije

ovog ugovora, to jeste cijelog projekta

ne smiju uticati na uredničku

nezavisnost i samostalnost RTCG –

navedeno je u preporukama

ža ć

Izvršni direktor CAI pokrenuo peticiju

Đukanovićnezadovoljan

inertnošćuUniverziteta

MitarĐukanović

AndrijanaKadija