Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

– Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo

je predmet povodom smrti trgodišnjeg dječaka A. K. i u toku

izviđaja provjeriće i utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od

značaja za ovaj slučaj.

- Posebno, da li je prilikom liječenja djeteta u Kliničkom centru

Crne Gore došlo do određenih propusta zdravstvenih radnika

tog centra - kazala je za portal CDM tužiteljka Lepa Medenica.

Trogodišnji dječak iz Nikšića preminuo je u Beogradu na Institu-

tu za majku i dijete, nakon što, kako tvrdi njegova majka, ljekari

u bolnici u Nikšiću i Institutu za bolesti djece u Podgorici više od

15 dana nijesu uspjeli da mu spuste visoku temperaturu i posta-

ve dijagnozu.

Dječakova majka objavila je hronologiju dešavanja na svom

pro ilu na Fejsbuku, pod nazivom „jedna rutinska radna nedjelja

doktorke u Podgorici i krvnička borba za život majke i djeteta“.

Napisala je da je dijete zbog visoke temperature u nikšićku bol-

nicu povela 13. aprila, odakle su ih poslije sedamdana, 20. aprila

uputili u Podgoricu.

Majka trogodišnjaka ogorčena je na ponašanje doktorke u

Institutu za bolesti djece, uz tvrdnje da se prema njoj i njenom

djetetu, odnijela neprimjereno i neprofesionalno.

U ponedeljak 30. aprila, majka i dijete su hitno upućeni u Beo-

grad, gdje je trogodišnjak, na Institutu za majku i dijete, premi-

nuo nedugo pošto je hospitalizovan.

Portalu FOS iz Kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da su „u

toku djetetovog boravka u Institutu urađene sve neophodne

dijagnostičke procedure, a terapija je bila određena na osno-

vu kliničkog pregleda i rezultata dijagnostičkih procedura, u

prvom redu punktata kostne srži“.

- Na osnovu toka bolesti i vrijednosti analiza dobijenih iz dija-

gnostičkih procedura postavljena je sumnja na rijetko oboljenje

dijela imunog sistema, koje se razvija, najčešće kao autoimuni

odgovor na određeni agens. Obavljena je konsultacija sa ljekari-

ma iz Instituta za majku i dete na NovomBeogradu i dogovoren

prijem radi nastavka ispitivanja i daljeg liječenja, te je 30. aprila

upućeno u Beograd – saopštenu je iz Kliničkog centra.

J. B.

PODGORICA

–Radio tele-

vizijaCrneGore još nijedo-

stavilaAgenciji za elektron-

skemedije ankes 2ugovora

koji jepotpisala saCentrom

za građanskoobrazovanje, a

kojimjeomogućilaovoj ne-

vladinoj organizaciji direk-

tnomiješanjeuuređivačku

politiku, tako što jeprecizi-

ranoda sadržaji emisija

obuhvaćenihugovoromne

mogubiti emitovani bezpi-

sane saglasnosti CGO-a.

Nakon što je Pobjeda objelo-

danila ovaj ugovor, iza kojeg

stojiDelegacijaEvropskeuni-

je u Podgorici, jer se radi o

grantu koji su dodijelili CGO-

u u okviru projekata za profe-

sionalizaciju medija, iz Jav-

nog servisa su poručili da su

uradili aneks ugovora i njim

riješili sporne stavke. To je, na

konferenciji za novinare re-

kao i šef Delegacije EUu Pod-

gorici AivoOrav.

NI TRAGA

Od aneksa, međutim, do da-

nas nema traga, a prema

nezvaničnim saznanjima Po-

bjede, taj dokument još nije ni

potpisan.

- Agencija još nije dobila an-

kes.Dali smomišljenje i zatra-

žili i taj dokument. Nijesmo

dali rok u kojem treba da nam

dostave aneks, ali sigurno ne-

ćemo čekati u nedogled. Sva-

kako, očekujemo i da ugovor

bude objavljen na portalu

RTCG – kazao je juče Pobjedi

direktor Agencije Abaz Dža-

fić.

Generalna direktorica RTCG

AndrijanaKadija je, kakonam

je saopštila, u Makedoniji, u

Strugi, takodanije odgovorila

na naša pitanja.

Agencija za elektronske me-

dije je nakon Pobjedinog tek-

sta tražilaodRTCGUgovor sa

aneksom1posliječega jeDža-

fićumišljenju i preporukama,

pored ostalog, konstatovao da

članovi 3 i 4 ugovora omogu-

ćavajuovojnevladinojorgani-

zaciji neprimjerno miješanje

u uređivačke odluke Javnog

servisa, odnosno emisija „Re-

plika“, „Okvir“ i „TV maga-

zin“.

-UvidomupredmetniUgovor

oposlovnoj saradnji (zaveden

uRTCGpodbrojem01-237od

16. 01. 2018) i Aneks broj 1

PODGORICA/ROŽAJE

-

Bošnjačka strankauputila je

čestitkepovodom11.maja–

Danabošnjačkenacionalne

zastave, koji predstavlja je-

danodnajvećihnacionalnih

praznika za sveBošnjakeu

Crnoj Gori i svimdržavama

ukojima živeBošnjaci - sa-

opšteno je iz te stranke.

Jedan od važnih ciljeva Boš-

njačke stranke, kako su naveli,

jeste afirmisanje nacionalnog

statusa Bošnjaka upravo kroz

svojukulturu, istorijui tradici-

jučiji je sastavni i nezaobilazni

dio zastava kao simbol mira i

slobode.

- Bošnjačka zastava predstav-

lja jedinstveni simbol objedi-

njavanja svih Bošnjaka po ko-

joj su postali prepoznatljivi u

državi i svijetu - navodi se u

saopštenju.

Kakododaju, ponosni suna či-

njenicudasenacionalnazasta-

va slobodno može istaći na

svim institucijama u opština-

ma gdje u značajnijem broju

živepripadnicibošnjačkogna-

roda.

Dan bošnjačke nacionalne za-

stave obilježava se 11. maja,

shodno odluci Bošnjačkog na-

cionalnog vijeća uCrnoj Gori i

predstavljanacionalnipraznik

Bošnjaka gdje godda žive.

Bošnjačko vijeće u Rožajama

je obilježilo ovaj praznik sve-

čanomsjednicom, kojoj supri-

sustvovalipredstavniciBNViz

Srbije, kao i predstavnici broj-

nih ustanova i institucija u Cr-

noj Gori.

PredsjednikBošnjačkogvijeća

u Crnoj Gori Mirsad Džudže-

vić je istakao da su Bošnjaci

naučili da mir, tolerancija, ra-

zumijevanje i antifašistička

udruživanja imaju posebnu

vrijednostzaopstanaknaovim

prostorima.

- Ovi ljiljani na plavoj podlozi

govore da smo dio evropskih

naroda, autohtoni na ovim

prostorima na kojima vjekovi-

ma živimo. Polumjeseci uka-

zuju na naše islamsko porije-

klo, a bajrak ima posebno

značenje, jer je utkan u srž na-

šeg postojanja, simbol je našeg

identiteta i jedinstva. Bijela

boja odražava trajnu opredije-

ljenost Bošnjaka za idejumira,

suživota, tolerancije i dobrote,

te suštinskog pomirenja prvo

nas Bošnjaka kako bismo pod

jednim bajrakom nastupali

prema našim komšijama – re-

kao je on.

N.K./F.K.

PODGORICA

-Akcija za

ljudskapravaosudila je juče

napadnaLazara Ilićamoti-

visan, kako su istakli,mr-

žnjompremadrugačijemi

apelovalanahitnopronala-

ženje, procesuiranje i strogo

kažnjavanjepočinilaca.

Oniočekujudauovomslučaju

bude primijenjen član 42a

Krivičnog zakonika: „posebna

okolnost za odmjeravanje ka-

zne za krivično djelo učinjeno

izmržnje“.

Crnogorskimodni kreatorLa-

zar Ilić napadnut je u utorak u

dvasata izaponoći, ispredjed-

nog lokala u Bokeškoj ulici u

Podgorici. On je za Pobjedu

ispričao da je bio u društvu

dvijedrugaricekada suga, bez

povoda, s leđa napala dva

momka i počeli da ga udaraju.

-Nasvusreću, brzosamsepri-

brao i počeo da se branim. Na-

kon nekoliko udaraca, oni su

pobjegli - ispričao je Ilić.

On je rekao da nema povoda

da sumnja ubilo koga.

U Urgentnom centru konsta-

tovane su mu lakše tjelesne

povrede, aIlić jenaglasiodaga

posebnoboli štosetodogodilo

ugraduukojemje rođen i gdje

živi.

IzAkcije za ljudska prava juče

suporučili daCrnaGoramora

da pokaže da joj čovječnost ne

leži samo na papiru, već da su

institucije sposobne da je efi-

kasno štite upraksi.

Ističu da je Ilić, prema izjava-

ma svjedoka, napadnut samo

zbogtogaštoizgledomoduda-

ra od načina na koji je većina

muškaracastilizovanauCrnoj

Gori.

- U Crnoj Gori nažalost nisu

rijetki napadi motivisani mr-

žnjom zbog diskriminacije po

osnovu rase, pola, pretpostav-

ljene seksualne orijentacije ili

rodnog identiteta, od kojih su

mnogi ostali nekažnjeni –

upozorili suoni.

Upozoravaju da posebno za-

brinjavapodatakkoje susaop-

štile Ilićeve drugarice, da niko

odmuškaraca koji subili ubli-

zini nije prišao da mu pomo-

gne.

K.K.

PODGORICA

- Tim Kli-

ničkog centra Crne Gore -

dr Saša Radović, specijali-

sta dječije hirurgije, dr

Nebojša Šćekić, ljekar na

specijalizaciji i dr Milica

Stanišić, specijalistkinja

anesteziologije, uradio je

prvi put minimalno inva-

zivnu operaciju retencije

testisa i kontralateralne in-

gvinalne hernije (operacija

preponske kile sa desne i

nespuštenog testisa sa lije-

ve strane), kod pacijenta

starosti četiri godine.

- Operativni i rani postope-

rativni tokprotekli suured-

no i dijete je otpušteno kući

narednog dana u dobrom

opštem stanju uz savjet za

kontrolu. Ovo je početak

standardizovanja operativ-

nih intervencija u dječijem

uzrastu primjenom laparo-

skopske (minimalno inva-

zivne)hirurgije - saopšteno

je izKCCG.

N.K.

Tužilaštvo formiralo predmet u slučaju smrti A. K.

Provjerićeda li

jebilopropusta

ljekara Instituta

Simbol jedinstva

Institut zabolesti djece

Lazar Ilić

Obilježen Dan bošnjačke nacionalne zastave

Institut za bolesti djece

Uspješna

operacija

Strogokažnjavati

napade izmržnje

Akcija za ljudska prava osudila zički nasrtaj na Lazara Ilića

Agencija za elektronskemedije još čeka aneks 2 ugovora izmeđ

Džafić:

Nećemo

čekati u

nedogled

Abaz

ZgradaRTCG