Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Hidroelek-

tranaPerućica, kojadanas

obilježava 58godinapostoja-

nja, odpočetka radaproizve-

la je 50,25milionamegavat

sati (MWh) električne ener-

gije. Rekordna je, kako je sa-

opšteno izEPCG, bila 2010,

kada jeHEPerućicaproizve-

la 1,4milionaMWhenergije.

- Dobre hidrološke prilike i

izuzetnapogonska spremnost

postrojenjarazlogsuštojeHE

Perućica od januara do aprila

proizvela 670 hiljada MWh

električneenergije i većostva-

rila 73 odsto godišnjeg plana.

To je čak 53 odsto višeuodno-

sunaplanzaprvačetirimjese-

ca - navodi se u saopštenju i

podsjeća da je planirano da se

u naredne četiri godine u HE

Perućica uloži 6,3 miliona eu-

ra u revitalizaciju svih sedam

generatora i kompletnu za-

mjenupet blok–trafoa.

- Time će se produžiti životni

vijek Perućice za još 15 do 20

godina i obezbijediti visoka

pogonska spremnost proi-

zvodnih kapaciteta. Uporedo

sa tim ući će se u realizaciju

druge faze modernizacije i

stvoriti potrebni uslovi za

ugradnjuosmogagregata -ka-

zali su izEPCG.

S.P.

PODGORICA

–Predsjednik

parlamenta IvanBrajović

kazao je jučeda jeSlužba

skupštineunaprijeđena ta-

koda su sadaonemogućene

zloupotrebepoput onihkoje

je tokomrevizijekonstato-

valaDRI u2016. kada je

utvrđenodanije razduženo

239putnihnaloga zakoje je

isplaćena akontacijaod

120.785 eura.

Brajović i predsjednik Senata

DRI Milan Dabović juče su u

Vili Gorica u Podgorici potpi-

sali protokol o saradnji koji bi,

kako je ocijenjeno, dodatno

trebalo da doprinese kontroli

trošenja sredstava državnog

budžeta, zaduživanja i raspo-

laganja imovinom.

- Uočili smo višegodišnji ne-

mar u trošenju sredstava, koji

je konstatovan i u nalazu DRI

za 2016. godinu, a Tužilaštvo

je pokrenulo izviđaj. Interna

revizija je utvrdila da je bilo

finansijskih malverzacija go-

dinama unazad, posebno

2015. i 2014. godine i ti izvje-

štaji su proslijeđeni DRI i Tu-

žilaštvu - kazao je Brajović i

istakao da parlament i DRI

imaju intenzivnu komunika-

ciju, posebno u prošloj i ovoj

godini.

- Unapređenje mehanizama

nadzora i kontrole čini da fi-

nansijski proces i trošenje

sredstava budu jasniji i dostu-

pniji građanima - ocijenio je

Brajović i dodaodapažnja jav-

nosti i treba da bude usmjere-

na na raspolaganje državnim

budžetom, a da je zadatak dr-

žave da pokaže građanima da

sejavnimfinansijamaupravlja

javno i odgovorno.

- Skpština je primjer kako in-

stitucija treba da se odnosi

prema realizaciji preporuka

DRI. Uz to što su ih ispunili i o

tomeobavijestiliDRI, samosu

kroz jačanje interne kontrole

ojačali nadzorni mehanizam.

To je primjer koji bi trebaloda

slijede sve institucije – ocije-

nio je Dabović i naglasio da je

protokol primjer dobre prak-

se kojim će DRI i Skupština

dodatno ojačaiti saradnju.

- DRI će uzimati u obzir suge-

stijeSkupštineprilikomdono-

šenjagodišnjegplanarevizijai

obezbjeđivati parlamentu sve

relevantne informacije, te po-

jačati učešće u radu skupštin-

skih radnih tijela, posebno

kod održavanja kontrolnih ili

konsultativnih saslušanja -

istakao je Dabović i najavio da

će DRI nastaviti da širi mrežu

protokolasadržavniminstitu-

cijama kako bi se obezbijedili

snažni kontrolni mehanizmi

kod korištenja državnog nov-

ca.

M.P.M.

PODGORICA

–Grupa turo-

peratora izDoheboravi u stu-

dijskoj posjeti Crnoj Gori, ko-

jabi trebaloda rezultira

privlačenjemvećegbroja tu-

rista saBliskog Istoka.

- Riječ je o predstavnicima Qa-

tar Tours/Darrwish Holidays,

Mosafer Travel, NBK Travel &

Tourism, Deluxe Travels, Al

TawfeeqTravel, ITLWorld, Ali

Bin Ali Travel, Leading Hotels

of theWorld i TurkishAirlines-

a Doha - navodi se u saopštenju

Nacionalneturističkeorganiza-

cije.

Agenti iz Katara posjetili su

Budvu, Cetinje, Nacionalni

park ,,Lovćen“, Kotor i Tivat, a

najvišesuseinteresovalizaelit-

ni segment turističke ponude,

pa su imali poslovnu radionicu

sakolegamaizCrneGoreuPor-

toMontenegruiobišlisuPorto-

novi.IzNTO-asunavelidasesa

Bliskog Istoka u ovoj godini,

prema prognozama Svjetske

turističke organizacije, očekuje

rastturističkihputovanjaizme-

đu četiri i šest odsto.

N.K.

HE Perućica obilježava 58 godina postojanja

Proizvela50milionaMWh

amenadžementui zaposleni-

mabićeobezbijeđena tehnič-

ka podrška u cilju ispunjava-

nja kriterijuma za dodjelu

sertifikata.

EU Eko znak je prepoznat-

ljiv evropski ekološki znak

za hotele, male smještajne

kapacitete i kampove, kod

kojih dominiraju online re-

zervacije. Sertifikovani

objekti moraju zadovoljiti

kriterijume zaštite životne

sredine, uštedeenergije i vo-

de, redukcije otpada, pro-

mocije ponude turizma u

prirodi i održivog transpor-

ta. Sertifikat se izdaje na pet

godina, auCrnoj Gori gapo-

sjeduju pet hotela i četiri

apartmana. Travelife sertifi-

kat ima jedanhotel, a obnav-

lja se svake dvije godine.

S.K.

ojekat ,,Hiljadu plus“

stva sa kojima će otplaćivati

svoj stan.

Naš sagovornik podsjeća da je

javni poziv za investitore i fi-

zička i pravna lica – ponuđače

stambenih objekata raspisan

27. aprila i da će trajati do 28.

maja, nakon čega će znati u

kojimgradovima inakojimlo-

kacijama će biti ponuđeni sta-

novi.

- Veliko je interesovanje svih

potencijalnih učesnika koji će

senaćikaoponuđačistanova,a

s obziromda su stanovi iz sta-

rogradnje novitet u ovoj fazi

projekta, očekujemo da će ova

faza biti ujedno i najuspješnija

do sad, kako po pitanju broja

stanova koji će biti u ponudi,

tako i po pitanju broja opština

ukojimćestanovibitiponuđe-

ni. Očekujemo da će ova novi-

nadoprinijeti dagrađani usje-

vernomdijeluCrneGore, gdje

jemanja zastupljenost izgrad-

nje novih objekata, moći da ri-

ješe stambeno pitanje - ističe

Čanović.

INTERESOVANJE

S obzirom, kako dodaje, da je

veliko interesovanje kako fi-

zičkih, tako i pravnih lica čija

pretežnadjelatnostnijegrađe-

nje novih objekata, on navodi

dokumentaciju koju treba da

dostave, a to je: izvod iz kata-

stra nepokretnosti, ponuda i

izjavaoučešću,plandispozici-

je i fotografijestana, azaobjek-

te za koje je građevinska do-

zvola izdata prije 16. oktobra

2013. godine - izvještaj ovla-

šćenog lica da objekat ispunja-

va minimalne zahtjeve ener-

getske efikasnosti.

- Spisak ovlaščenih lica koja vr-

še energetske preglede, kao i

ostale informacije koje se tiče

ovog Projekta, mogu se naći na

sajtuwww.1000plus.me.

Tako-

đe, bitno je napomenuti da ova

licamogu ponuditi samo izgra-

đene individualne stambene

objekte - kaže Čanović i dodaje

da je na sajtu www.1000plus.

me spisak potrebne dokumen-

tacije i forme izjava i saglasno-

sti koje se traže. Uskoro će biti

aktivitran i kol centar, preko

kojegćegrađanimoći dadobiju

sve informacije.

Pravo na kupovinu stanova u

okviru ovog projekta imaju

građani koji imaju državljan-

stvo i prebivalište Crne Gore;

nemaju stan, odnosno imaju

manje od trećine stana u su-

svojini, štovaži i začlanovepo-

rodice, kreditno su sposobni i

zadovoljavaju kriterijume u

pogledu visine kumulativnih

primanja (600 eura za podno-

siocazahtjeva,420eurazasva-

kog punoljetnog i 300 eura za

svakog maloljetnog člana do-

maćinstva).

N.KOVAČEVIĆ

vić:

za

rvoj

a

Popusti

zanotare i

osiguranja

Čanović ističe da su i u

ovoj fazi ostvarili saradnju

sa Notarskom komorom,

pa će korisnici projekta

,,Hiljadu plus“ imati niže

cijene prilikom sastavlja-

nja notarskih akata.

- Takođe, kroz saradnju

sa osiguravajućimdruš-

tvima obezbijedili smo

dodatne popuste kako za

životno, tako i za neživot-

no osiguranje - poručio je

Čanović.

Predstavnici Skupštine Crne Gore i DRI potpisali protokol o saradnji

Brajović: Zloupotrebe

višenijesumoguće

Protokol o saradnji bi dodatno trebalo da doprinese kontroli trošenja

sredstava državnog budžeta, zaduživanja i raspolaganja imovinom

Grupa turoperatora iz Dohe u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Privući više turista saBliskog Istoka

USD

1.19340

JPY 130.44000

GBP 0.88000

CHF

1.19330

AUD

1.58010

CAD

1.51970

Kursna lista

PODGORICA

- Agencija za elek-

tronske komunikacije i Komisija

za javni servis Letonije potpisale

su juče u Rigi memorandum

o razumijevanju i razmjeni

informacija. Memorandum su

potpisali predsjednik Savjeta

EKIP-a Šaleta Đurović i predsjed-

nik letonske komisije Rolands

Irkilis. - Zajednički cilj je razmjena

informacija i iskustava koja se

ogledaju u primjeni zajedničkih

mjera, strategija i mehanizama u

regulaciji u svimoblastima elek-

tronskih komunikacija - navodi

se u saopštenju EKIP-a. Potpisi-

vanje memoranduma će olakšati

i unaprijediti razvoj sektora elek-

tronskih komunikacija u Letoniji

i Crnoj Gori. EKIP ima potpisane

memorandume sa regulatornim

tijelima Srbije, Poljske, Mađarske,

Bosne i Hercegovine, Turske,

Makedonije, Kosova, Bugarske,

Rumunije, Hrvatske, Češke, Alba-

nije, Slovenije i Italije.

S. P.

Primijeniti zajedničkemjere u regulaciji

HEPerućica

Sapotpisivanjaprotokola