Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Ministar fi-

nansijaDarkoRadunović i di-

rektor Svjetskebanke zanašu

zemljuEmanuel Salinas pot-

pisali su jučeugovor o finan-

sijskomaranžmanuod250

miliona eura, izmeđuCrne

Gore i IBRDkaogaranta iKre-

dit suise, OTP, CKB i Socijete

ženeral bankekaoaranžera i

originalnihzajmodavaca.

Ovaj kredit je podržan garanci-

jomSvjetske banke. Rok otplate

je 12 godina, grejs period četiri

godine, a kamatna stopa 6-mje-

sečni Euribor + margina 2,95

odsto-naveli suizMinistarstva.

Radunović je istakao da je ovaj

ugovor potvrda kredibilnosti

mjera fiskalne politike Vlade

usmjerenih na jačanje makroe-

konomske stabilnosti i unapre-

đenje životnog standarda gra-

đana.

-Vlada će i unarednomperiodu

nastojatidakroznastavakzapo-

četih reformi ažurno ispunjava

kriterijume za obezbjeđivanje i

drugogpaketapodrškeSvjetske

banke, čime bi se centralni

budžet dodatno osnažio - ista-

kao jeRadunović.

SalinasjekazaodaSvjetskaban-

ka pozdravlja predanost Vlade i

aktivnosti kojepreduzimateka-

kobi vratiliCrnuGorunaodrži-

vimakrofiskalni put.

- Čvrsto vjerujemo da je to pre-

duslovzadaljirazvojekonomije

i oslobađanje potencijala pri-

vatnog sektora za stvaranje ve-

ćeg broja i kvalitenijih radnih

mjesta – rekao je Salinas.

M.P.M.

HERCEGNOVI

–Premijer

DuškoMarković sinoć je

otvoriohotel „IberostarHer-

cegNovi“uNjivicama. Obje-

kat sapet zvjezdica (nekadaš-

nja ,,Rivijera“) učiju

rekonstrukciju jeuloženo 17

miliona eura, vlasništvo je

kompanije „Montenegroho-

tels“d.o.o. Kotor, vlasni-

kaBrankaĆupića, koji je su-

vlasnikkompanije „Iberostar

Belvi hotel“ (Bečići), čiji je

osnivačMigel FluksaRoseljo.

Marković je kazao da je riječ o

impresivnom projektu koji

predstavlja novu vrijednost u

Crnoj Gori, nove mogućnosti

zaulaganjainovaradnamjesta.

- Otvaranje ovog hotela je po-

tvrda posvećenosti Fluksa Cr-

noj Gori. ,,Iberostar Herceg

Novi“ćenampomoći daosna-

žimonašuviziju turizma–ka-

zao jeMarković.

Premijer je podsjetio da Crna

Gora ima jasnu strategiju ra-

zvoja, a to je ubrzani ekonom-

ski razvoj.

- Prethodnih godina pokazali

smo da smo sposobni da naše

potencijale pretvorimo u op-

šte dobro u korist svih građa-

na. Cijela prošla godina bila je

posvećena tom naporu, a za

rezultat imamo rast ekonomi-

je u iznosu od četiri odsto, što

je jedna od najvećih stopa u

Evropi i daleko je iznad one

koju smo projektovali našom

ekonomskom politikom – ka-

zao jeMarković.

Premanjegovimriječima,tom

rastu je znatno doprinijela tu-

ristička privreda.

- Učešće turističke porivrede

uBDPbilo jevišeod23odsto.

Resornoministaratsvo lani je

izdalo 60 građevinskih do-

zvola za nove hotele od kojih

je nekoliko sa pet zvjezdica, a

procijenjena ulaganja su oko

400 miliona eura. Danas u

Crnoj Gori imamo kapitalne

poslove u vrijednosti tri mili-

jarde eura – rekao je pred-

sjednikVlade ističući kakoće

nastojati da te rezultate una-

prijedi.

Nekadašnji hotel „Rivijera“,

kupila je u avgustu prošle go-

dine kompanija „Montenegro

hotels“ na javnoj licitaciji, za

6,8miliona eura.

Rekonstruisano je 220 soba i

apartmana, uređene vile „Ste-

la“, „Venera“ i „Kometa“, ho-

telskaplažakao i okruženje.U

sklopu kompleksa u Njivica-

ma biće izgrađen još jedan

objekat sa 220 smještajnih je-

dinica čiji nivo usluga investi-

tor ima namjeru da dovede do

pet zvjezdica.

Hotelskagrupa Iberostar ima

više od 100 hotela sa 33.500

soba u 30 država i više od 40

destinacija širom svijeta.

Grupa koja zapošljava oko

27.000 ljudi godišnje ostvari

više od dvije milijarde eura

prometa. Migel Fluksa Rose-

ljo je 581. na Forbsovoj listi, a

u Španiji četvrti po bogatstvu

koje se procjenjuje na 4,4mi-

lijarde eura.

Ž.K.

PODGORICA

- Javni po-

zivza građanekoji želeda

kupe stanuovogodišnjem,

trećemprojektu ,,Hiljadu

plus“biće raspisanuprvoj

polovini juna - kazao jePo-

bjedi generalni direktor

Direktorata za razvoj sta-

novanjauMinistarstvu

održivog razvoja i turizma

MarkoČanović. On ističe

da je juče završen javni po-

zivzakomercijalnebanke

i da se još čeka završetak

javnogpoziva za investito-

re i fizička i pravna lica–

ponuđače stambenih

objekata.

-Nakontogapravimokonačnu

listu ponuđenih stanova i ras-

pisaće se javni poziv za građa-

ne, koji je prema planu imple-

mentacije projekta predviđen

za prvu polovinu juna - kazao

je Čanović podsjećajući da je

javni poziv za komercijalne

banke raspisan27. aprila.

POVOLJNOSTI

- Banke su imale priliku da do

juče dostave ponudu za uče-

šće. Javnim pozivom su defi-

nisani uslovi: fiksna kamatna

stopa do 2,99 odsto, period ot-

plate do 20 godina bez obave-

znog učešća i obrada kredita

do0,3odsto. Prijavile suseSo-

cijete ženeral Montenegro,

NLB, CKB, Lovćen i Erste

banka - kazao je Čanović isti-

čući da banke koje su dio ovog

projekta, imajurasprostranje-

numrežufilijalausvimgrado-

vima.

- Osimnavedenih uslova, ban-

ke su ponudile niz povoljnosti

korisnicima projekta ,,Hiljadu

plus“, a naročito se odnose na

životno riziko osiguranje. S

obzirom da su korisnici pro-

jekta građani sa srednjim i ni-

žimprimanjima, teda troškovi

osiguranja života predstavlja-

ju dodatno opterećenje za nji-

hov budžet, neke odbanaka će

nuditi osiguranje na 40, odno-

sno 50 odsto iznosa kredita,

dodatne popuste koji su pred-

viđeni kroz partnersku sarad-

nju između određe-

nih banaka i

osiguravajućih

kuća, doknekenećeni

tražiti osiguranje kao

sredstvo obezbjeđenja

–objašnjavaČanović.

Banke su, kako je dodao,

pripremile i gotovinskekredi-

te po povoljnim uslovima, za

opremanje stanova.

- Maksimalno dozvoljeno

mjesečno zaduženje je do 50

odsto mjesečnih primanja i

kreditnasposobnostmožebiti

uvećana udruživanjem sred-

stava članovaporodice tj. uče-

stvovanjemporedpodnosioca

zahtjeva i kreditnosposobnog

sudužnika. Rata za kredit od

40.000 eura će iznositi 220

eura, a 276 eura za kredit od

50.000 eura - napominje Ča-

nović, koji smatra da je iznos

prosječne rate za kredit na ni-

vou prosječne rente za stan i

da je ovo idealna prilika da

građani riješe stambeno pita-

nje i mjesečno odvajaju sred-

TIVAT

–Dokraja 2018. go-

dine četiri tivatskahotela

saukupno450kreveta tre-

badausklade rad saprinci-

pima „zelenog“poslovanja,

štoće imomogućiti be-

splatnodobijanje eko serti-

fikata.

U zgradi opštine juče su pot-

pisani memorandumi o sa-

radnji između lokalne turi-

stičkeorganizacije,UNDP-a i

hotela „Helada“, „Magnoli-

ja“, „Palma“ i „Astoria“, aodr-

žana je i promocija programa

podsticaja za dodjelu među-

narodnih eko sertifikata.

- Cilj opštine je da pomogne

tivatskim hotelijerima da

unaprijede sposlovanje u

skladu sa direktivama EU i

principima održivog razvoja

-kazalajepredsjednicaopšti-

ne Snežana Matijević. Pred-

stavnicaUNDP-auCrnojGo-

ri Fiona Mekluni je najavila

da će Crna Gora do kraja

2018. godine imati 25 sertifi-

kovanih hotela, koji raspola-

žu sa 3.500 kreveta. Direkto-

rica Turističke organizacije

Tivat Gabrijela Glavočić je

kazala da će eko sertifikati

uvesti tamošnje hotele u ’po-

rodicu’ sa 500 miliona eko

prepoznatih stanovnika - in-

dividualnih turista.

Odabrani hoteli će imati

prednosti u dobijanju pečata

kvaliteta poslovanja kroz

oslobađanjeodplaćanja revi-

zorskog pregleda, registraci-

je i članarine, što će biti obez-

bijeđenoizfondovapartnera,

Predstavnici Vlade i Svjetske i četiri komercijalne banke potpisali ugovor o kreditu

Ugovorili 250milionana 12godina

UNjivicama otvoren hotel ,,Iberostar Herceg Novi“

DuškoMarković: Nove

mogućnosti zaulaganja

i nova radnamjesta

UTivtu potpisani memorandumi za besplatan zeleni serti kat

Četiri hotelauprogramuekosertifikacije

Hotel „Karuba“ u Donjoj Lastvi prvi je u Crnoj

Goridobioekološkuoznaku„Zeleniključ“,mko-

ji mu je dodijelila Fondacija za ekološku eduka-

ciju „Green Key“ (Zeleni ključ) uKopenhagenu.

Predstavnica fondacije Odri Sabet juče je eko

priznanje, diplomu i serti ikat, uručila vlasniku i

direktoruhotela„Karuba“StanislavuKožanu.

- Hotel primjenjuje solarne panele, energetski

e ikasnurasvjetu,selektivnoodlažeotpad,kori-

sti ekološki serti ikovane lokalneprehrambene

proizvode, promovišeekološkestandardeme-

đu osobljem, klijentima i u lokalnoj zajednici.

OvojeujednoipriznanjeTivtuzazaštituokoline

- kazala jeSabet.

Za „Zeleni ključ“ treba ispuniti 100kriterijumau

13 kategorija. Ovuoznakuposjeduje 2.900ho-

tela i drugih objekata u 57 zemalja. Kampanju

„Zeleniključ“uCrnojGorisprovodiNVO„Ekom“,

anjenpredsjednikSašaKarajovićjenaglasioda

seseri ikatdodjeljujesamozagodinuiobnavlja

seuz redovnekontrolenacionalnekomisijeko-

ju je formiraloMinistarstvoturizma.

S.K.

,,Karubu“ otvara „Zeleni ključ“

Juče završeno prijavljivanje komercijalnih banaka za p

MarkoČan

Javni pozi

građaneu

polovini ju

- Veliko je

interesovanje svih

potencijalnih učesnika,

a s obziromda su stanovi iz

starogradnje novitet u ovoj

fazi projekta, očekujemo da

će ova faza biti ujedno i

najuspješnija do sad -

kaže Čanović

MarkoČanović

Potpisivanjeugovoraokreditu

Dobitnici Zelenogključa

Fluksa:

Njivice su

nestvarne

Migel Fluksa kazao je

da je oduševljen Crnom

Gorom i Njivicama.

- Deceniju smo u Crnoj

Gori ali je ovaj hotel

nešto posebno, biće

nezaboravan. Moj posao

je da činim, ljude srećnim

– rekao je Fluksa ističući

da su Njivice nestvarno

lijepe.

Saotvaranjahotela „IberostarHercegNovi“