Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-Koalicija

„Sve zamoj grad!“ održala je

promotivni skupuDonjoj

Gorici, gdje je rečenodaovaj

diogradamuče isti problemi

kao stanovnikeTološa, Za-

bjela,Maslina i drugihnase-

ljauPodgorici.

Nosilac liste Slaven Raduno-

vić je istakao da se, prateći tok

izbornih ciklusa, pokazuje da

opozicija ima više glasača od

DPS, ali da jeproblemmotiva-

cije birača da izađu na izbore,

jer„ikadadobijemodesisene-

kiBogojevićuPodgorici ili ne-

ki DragoĐurović uNikšiću“.

-Nadamsedasunašekolegeiz

opozicije, a mi definitvno je-

smo, dobro razmislile koga su

kandidovale ovaj put, jer ja

samsigurandaćeopozicija27-

og da prebroji više glasova i da

osvoji više mandata - kazao je

Radunović. Onjenapomenuo

da bi se zadobilo povjerenje

građana, i time motivisali da

izađunaizbore,trebadasepo-

nude realne projekcije onoga

što će da bude ubudućnosti.

-Megalomanskemaštarijeko-

je više liče na vizuelizacijune-

kakvih dječjih snova, nego na

realnaobećanjaozbiljnihpoli-

tičara, nijesu pravi put. Zato

mi pozivamo naše prijatelje iz

opozicijesakojimamislimoda

formiramovlastdanamsepri-

druže u ostvarenju i u realiza-

ciji onih projekata koji su zai-

sta neophodni ovome gradu i

za koje imamo snage i moći -

rekao jeRadunović.

R.P.

Oslobodićemogradske

institucijepartijskekontrole

PODGORICA

-Crnogorski umjetnik i alternativnimuzičar

AntonijePušić, poznat kaoRamboAmadeus, javno jepodr-

žaokoalicijupartijaAlekseBečića iDritanaAbazovića „Za

21. vijek“, u susret predstojećimlokalnimizborima, saopšte-

no je izkoalicije „Za 21. vijek“.

-Kao i uvijek i kaou svimdržavama bivše Jugoslavije, na izbori-

ma i svuda podržavam građansku opoziciju. Jer je moderna i

mirnodopska smjena vlasti na izborima suština demokratskog

društva. Civilizovano djeluju, mladi su, i ja dajem svoj glas za

njih, napisao jeAmadeusnadruštvenimmrežama, kako jesaop-

šteno iz koalicije „Za 21. vijek“.

Tvrde da je Rambo Amadeus i ranije komentarisao društvena i

političkadešavanjauCrnoj Gori i regionu, i da su javnosti dobro

poznati njegovi stavovi prema pitanjunacionalizama.

R.P.

Kažuda ih jepodržao

RamboAmadeus

Iz koalicije Demokrate - GP URA saopštili

PODGORICA

-Kandidat

zaodbornika iministar

održivog razvoja i turizma

uVladi CrneGorePavle

Radulovićkazao jena tri-

biniDPS-auMZJedin-

stvoda će legalizacija

objekatabiti izvršenapo

socijalnopravednomprin-

cipu.

On je dodao da mu zvuči

nevjerovatno da politička

konkurencija mudrim Pod-

goričanima obećava da mo-

gu legalizovati objekte za

džabe, jer inrastrukturakoja

se obezbjeđuje za nelegalno

izgrađene objekte košta.

-Ali ono što jemoguće je so-

cijalnopravednolegalizova-

ti objekte. I toće se takodes-

iti. Novim zakonom smo

otvorili mogućnost da se

država direktno uključi u

rješavanje problema nele-

galno izgrađenih objekata

naprivatnomzemljištu - ka-

zao je Radulović i dodao da,

kaoPodgoričanin, imapose-

ban senzibilitet za porodice

starosjedilaca, načijoj zeml-

ji su neki nelegalni objekti

izgrađeni. On je rekao da će

država sa tim porodicama

napraviti razmjenu – njima

će biti dodijeljena zemlja

koja je u državnomvlasništ-

vu, a objekti izgrađeni na

njihovomvlasništvubiće le-

galizovani u skladu sa za-

konom i na socijalno prave-

dannačin.

- Zato, Podgoričani, mislim

da nema potrebe da vas

podsjećam što treba da

uradimo ovog maja, i dajte

da se ponovo gledamo u

ljepšoj i srećnijoj Podgorici

- rekao jeRadulović.

Nosilac liste IvanVuković je

kazaoda ono što ga posebno

raduje u razvoju Podgorice

je činjenica da se ne mijenja

intenzivno samo centar gra-

da, već i prigradska naselja.

- Znam o čemu govorim,

živim u Zagoriču, Zagorič

danas ima najljepši vrtić i

Podgorici,Zlaticadanas ima

najljepši fudbalski kom-

pleks u Podgorici, Masline

će uskoro dobiti najljepšu

tržnicu u Podgorici... Po-

dižemo kvalitet života i u

ovimnaseljima i približava-

mo ga onome što je kvalitet

života u centru Podgorice.

To nije dovoljno, ali može-

mo i hoćemo više, zato su u

ovu priču ušli i mladi ljudi

poput mene, bez prethod-

nog političkog iskustva, žel-

jni da pomognu, željni da

donesu nove ideje, da ono

što sunaučili u zemlji i inos-

transtvu stave u funkciju

daljeg razvoja glavnog gra-

da, naravno, pomognuti

iskustvom onih koji su tako

uspješno u prethodnom

periodu vodili našu Podgo-

ricu - kazao jeVuković.

Govoreć i o po l i t i čko j

konkurenciji, Vuković je is-

takao da opozicija Podgori-

cuvidikaosredstvodaugro-

zi političku stabilnost u

Crnoj Gori i ugrozi vlast

DPS-a i koalicionih part-

nera na državnomnivou.

-Za razlikuodnjihkoji Pod-

goricuvidekaosredstvo, na-

ma je Podgorica cilj. Za raz-

liku od njih koji ovih dana

govoreotomeda jePodgori-

ca „majka svih bitaka“, ja im

kažem da je za mene Pod-

gorica majka i tačka, ja se

odnosim prema Podgorici

na taj način, ja sam dijete

ovogagrada i želimdauovoj

kampanji, skupa sa mladim

ljudima koji su lično i profe-

sionalno ostvareni, koji

nemajusitnihpolitičkiham-

bicija i motiva i koji žele do-

bro svom gradu, dio tog du-

ga vratim, zaključio je

Vuković.

R.P.

Na tribini DPS-a kandidat za odbornika i

ministar u Vladi Pavle Radulović obećao

Legalizacijaobjekatapo

socijalno i društveno

pravednomprincipu

PODGORICA - Poslanik

Demokratskog fronta i

predsjednikPolitičkog

savjetaNove Budimir

Aleksić oštro je juče napao

čelnike koalicijeGPURA-

Demokrate optužujući ih za

antisprstvo, srbofobiju i da

svojimčinjenjem ,,rehabili-

tuju rezultate referenduma

iz 2006. godine“.

- Najbolji dokaz da smo uradi-

li dobru stvar, praveći koalici-

ju DF SNP, je činjenica da nas

je napao Neđeljko Rudović,

ostrašćeni srbofob i antipra-

voslavac koji je predvodnik

hajke za rušenje crkve na

Rumiji. Nije nikakva tajna da

je njegov partijski šef Dritan

Abazović koji inače voli da

se predstavlja kao građanski

političar, crvenio dlanove

aplauzima Tačiju dok ga je

proglašavao počasnimgra-

đaninomUlcinja i donio

iz ambasade platformu

za sastavljanje vlasti u

Nikšiću koja je bila jedan

najobičniji antisrpski

Nastavljen rat u opoziciji, poslanik DF-a Budimir Aleksić oštro

napao čelne ljude GP URA i Demokrata

,,Rudović srbofob,

Abazovićaplaudirao

Tačiju, Bečićkao

MiškoVuković“

pam let uperen protiv većine

građana Nikšića - naveo je

Aleksić u saopštenju dostavlje-

nomPobjedi.

TEKOVINE

Prema njegovim riječima, za

Srbe u Crnoj Gori 21. maj nije

tekovina, već ,,dan nacionalne

žalosti u kom je Milo Đuka-

nović ma ijaškimmetodama

pokrao većinsku volju građa-

na da žive u zajedničkoj drža-

vi sa Srbijom“.

- Abazovićevimnastojanji-

ma da nam to nametne kao

tekovinu i neku specijalnu

vrijednost nemože pomoći

ni prošlogodišnja čestitka

21. maja Alekse Bečića u kojoj

je naveo da to treba da bude

datum kom ćemo se svi rado-

vati i u kojoj je optužio Đukano-

vića da je izdao taj datum - tvrdi

Alekić.

- Đukanović nije mogao da

izda nešto što je sampokrao i

nijedan Aleksa Bečić ili Dritan

Abazović ne mogu rehabilito-

vati pred istorijom

našeg naroda

referendum-

sku krađu

Đukanovi-

ća i 21. Maj

- naveo je

Aleksić.

On je dodao da je njihov glav-

ni takmac u tomposlu Aleksa

Bečić sa svojom strankom,

koji je zaboravio odakle je

krenuo, ali zato svi vidimo

kuda se zaputio.

UPORNOST

- Upravo je neistrajnost u ide-

jama i nedostatak upornosti

kod opozicije glavni razlog

zbog koga do smjene vlasti

još uvijek nije došlo, jer su se

mnogi Bečićevi prethodnici,

kao što i on trenutno čini,

podešavali prema aktuelnim

kretanjima i režimu pa su

tako nekadašnji opozicionari

poput Novaka Kilibarde, Mika

Živkovića, Darka Pajovića,

Ranka Đonovića završavali

u naručju režima, izdajući

osnovne ideje zbog kojih

su počinjali da se bave poli-

tikom. Kao posljedicu toga

imamo činjenicu da je Aleksa

Bečić iz 2018. godine sličniji

Mišku Vukoviću iz 2006.

godine nego samom sebi

iz 2011. Godine - zaključio je

Aleksić.

N.Z.

Konvencija koalicije DF SNP u Podgorici

Radunović: Da seopoziciji ne

ponoveBogojević i Đurović

PODGORICA

-Građanski

savez zapromjene ćenakon

pobjedena izborima27.maja

osloboditi sve gradske insti-

tucijepotpunepartijske

kontrole, saopštio jenosilac

liste IvanVujović.

Iz tog saveza, koji čineSocijal-

demokratska partija i Demos,

saopštenojedasukandidatiza

odbornike danas, u razgovoru

sa građanima u naselju Zabje-

lo, pozvali ih da budu dio gra-

đanskihpromjena.

- Tražimo vaš glas da bismo

započeli promjeneodmahpo-

slije27.maja, prvouPodgorici,

a onda i u Crnoj Gori, kazao je

Vujović. Vujović je naveo da

postoje tri ključne stvari koje

ćeGrađanski savez uraditi na-

konpobjede na izborima.

Obećanje nosioca liste SDP - Demos Ivana Vujovića

Tribina koalicije GP URA - Demokrate

Čađenović: Formiraćemo

novudemokratskuvlast

PODGORICA

Nosilac iz-

borne liste „Za 21. vijek“

VladimirČađenovićporu-

čio jeda će, kako jekazao,

nakonpobjede 27.maja, po-

slati poruku svimdemo-

kratskimsnagamada for-

mirajunovudemokratsku

vlast uPodgorici.

On je rekao da će demokrat-

sku vlast predvoditi koalicija

koju čine Demokrate i Gra-

đanskipokretURAidaćetra-

žiti da odmah krenu da prave

gradpomjeri 21. vijeka.

- Na ovim izborima nemamo

konkurenciju, ali imamo za-

jedno sa građanima ljude koji

su spremni da rade za ovaj

grad, koji ga vole i koje je po-

znavanjenašePodgoricepre-

poručilodabudunalistiza21.

vijek, rekao je Čađenović na

skupu koalicije umjesnoj za-

jednici Grbavci.

Prema njegovim riječima, 27.

maja niko nema pravo da

ostane kod kuće, jer se odlu-

čujeo sudbini Podgorice i Cr-

neGore.

- Idemo olovkom i srcem da

izborimoboljedane,izvjesni-

ju budućnost i našu sigurnu

majsku pobjedu, poručio je

Čađenović.

R.P.

On je kazao da će osloboditi

sve gradske institucije potpu-

ne partijske kontrole, okupiti

sve koji imaju dobre ideje,

znanje i vole grad da zajedno

naprave plan razvoja grada u

svimoblastima.

Vujović jedodao i da ćenapra-

viti plan promjene vlasti na

državnomnivou, kakobidrža-

vuoslobodili i učinili dapripa-

da svima.

R.P.

IvanVujović

BudimirAleksić

PavleRadulović