Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora je

lideruevropskimintegraci-

jama, ali treba još radana

vladavini prava i slobodime-

dija, ocijenjeno jena sastan-

kupremijeraDuškaMarko-

vića i evropskogkomesara

zapolitiku susjedstva i pre-

govoreoproširenju, Joha-

nesaHana.

Na prijemu koji je povodom

Dana Evrope Han priredio u

Tivtu poručili su da je Crna

Gora lider u evropskim inte-

gracijama, ali da našu zemlju

očekuje još korakameđuosta-

lim i u borbi protiv organizo-

vanog kriminala i slobodi me-

dija.

Han jeponovioda jeStrategija

za Zapadni Balkan, koju je

Evropska komisija usvojila

prije nekolikomjeseci, veoma

važanpolitičkisignalohrabre-

nja i jasnopotvrđujeda suvra-

ta Unije otvorena za Zapadni

Balkan, „ali nije blanko ček“.

Kako je istakao, jačanje sud-

stva, snažnijaborbaprotivko-

rupcije i organizovanog kri-

minala, stvaranje sredine koja

u potpunosti garantuje slobo-

du izražavanja i medija, obe-

zbjeđenje i omogućavanje

atmosfere i iskrene saradnje

sa civilnim sektorom, ključni

su izazovi koji imaju direk-

tnog uticaja na život građana,

zapošljavanje i poslovne mo-

gućnosti.

Komesar Han je istakao da je

Evropskaunijadanas tošto je-

ste upravo zahvaljujući politi-

ci proširenja i integracija dru-

gihdržava.

Premijer DuškoMarković ka-

zao jedaDanEvrope, kojimse

proslavlja usvajanje Šumano-

vedeklaracijekaozačetka jed-

neodnaujspješnijihzajednica

država u civilizaciji – važan je

za sve nas i kao praznik, i kao

simbol.

- On za CrnuGoru predstavlja

ne samo ideal slobodne i de-

mokratske Evrope, već potvr-

đujestrateškoiprirodnoopre-

djeljenjenašezemlje-kazaoje

predsjednikVlade.

Naglasio je da Crna Gora po-

nosno i dosljedno baštini tra-

diciju antifašizma kao vrijed-

nosti koja „nam je uz međuet-

nički i međuvjerski sklad

pomogla da u vremenu ratova

u bivšoj Jugoslaviji sačuvamo

mir i unutrašnju stabilnost, ali

i održimo dobre odnose sa

svim susjedima, doprinoseći

regionalnoj i evropskoj stabil-

nosti“.

- Praznik Evrope povod je da

istaknemo da su vrijednosti

Evropske unije zapravo i isto-

rijske vrijednosti Crne Gore,

zbog kojih se suštinski osjeća-

mo dijelom Evrope. Kao i da

snažno i posvećeno idemo u

susretdanukadaćemo to i for-

malno postati - rekao je Mar-

ković.

On se zahvalio komesaru Ha-

nu i Evropskoj komisiji na ne-

sebičnimzalaganjima i podrš-

ci da evropska perspektiva

regiona dobije novi impuls i

podsticaj, posebno nakon

usvajanja Strategije zaZapad-

ni Balkan.

-UStrategiji, kao i uIzvještaju

o napretku za Crnu Goru, kao

što sam više puta rekao, evi-

dentirano je sve ono što nas

kao zemlju kandidata intere-

suje i podstiče: objektivne

ocjene, realni planovi i per-

spektive kako za nas tako i za

Evropsku uniju. To su, dakle,

odrednice za našu sveobu-

hvatnu pripremu u pravcu za-

jedničke evropske budućnosti

- smatra premijerMarković.

Naglasio je da Crna Gora ima

politički i svaki drugi potenci-

jal da pregovarački proces

kvalitetno dovede do kraja, i

da na taj način kroz dalju de-

mokratizaciju i jačanje insti-

tucija – evropske vrijednosti u

potpunosti zažive u našem

društvu.

-CrnaGora, kaobudućačlani-

ca Evropske unije pripremaće

se za punopravno članstvo su-

štinski. A to ćemo najbolje i

najprije učiniti jačanjem vla-

davine prava, nadgradnjom

slobodnog i prosperitetnog

društva, ijačanjemnezavisno-

sti i slobodemedija kao njego-

ve važne komponente - kazao

je Marković i ponovo pozvao

nadijalog svedruštvene snage

koje mogu doprinijeti evrop-

skomputuCrneGore.

Z.D.

PODGORICA

ČlanicaSa-

vjetaAgencije za sprečava-

njekorupcije i izvršnadi-

rektoricaMANS-aVanja

Ćalović-Markovićukonflik-

tu je interesa jer je izborom

za javnog funkcionerabila

dužnadapodneseostavku

namjestodirektoriceNVO

MANSurokuod30dana,

štoonanijeučinila, kazao je

Pobjedi direkorASKSreten

Radonjić. On tvrdi da jeVa-

njaĆalović-Marković sa

mjesta javnog funkcionera

obećalaEvropskoj komi-

siji da ćepodnijeti 2.000

prigovora za izbornene-

regularnosti, auzamje-

nuza grantEKod

150.000eura.

- Ona to može da radi sa

mjesta direktorice

MANS, ali ne sa

mjesta člani-

ce u Savjetu.

Ne može da

podnosiprija-

vezaradgran-

tova, a onda

da ona o nji-

ma odlučuje -

rekao je Rado-

njić.

Direktorica MANS-a Vanja

Ćalović-Marković juče je na

sjednici Savjeta ASK komen-

tarišući ocjene iz Izvještaja

Evropske komisije o ASK, ka-

zala da je komisija jasno uka-

zaladaASKnijenezavisnaveć

da je politički instrumentali-

zovana.

-Ovaj Savjetmora tražiti razr-

ješenje Sretena Radonjića

zbog ocjena iz izvještaja - ka-

zala jeĆalović.

Direktor ASK je odgovorio

Ćalović da plasira političku

pričuidajeonasamabliska

političkim krugovima te

da sve radi zbog finan-

sijskih dobiti njene

NVOMANS.

-Ona jeukonflik-

tu interesa i ovih

dana će biti po-

krenuto njeno

razrješenje- re-

kao je Rado-

njić.

Njena kritika

je, tvrdi Rado-

njić,motivisa-

na parama, i dodaje da je

MANSutoku izbornogproce-

sa dobio 150hiljada eura.

Radonjić je dodao da nikoga

nikad iz Vlade nije pitao kako

da donosi odluke.

-Ako imatedokazdanekovrši

politički uticaj na Agenciju, ja

ću odmah podnijeti ostavku -

rekao jeRadonjić.

On je dodao i da političke

stranke poštuju sve obaveze i

ograničenja u izbornoj kam-

panji.

- Sada je zadovoljstvo komu-

nicirati sanjima, svi sushvati-

li da semorapoštovati zakon i

zasadanemamoprimjedbina

izborni proces - poručio je di-

rektorAgencije.

J.Đ.

Premijer DuškoMarković i evropski komesar Johanes Han na prijemu povodomDana Evrope u Tivtu

Treba još radana

vladavini prava

i slobodimedija

Han je kazao da je Strategija za Zapadni Balkan, koju je Evropska komisija

usvojila prije nekolikomjeseci, veoma važan politički signal ohrabrenja

i jasno potvrđuje da su vrata Unije otvorena za Zapadni Balkan, „ali nije

blanko ček“. Premijer Marković ističe da su vrijednosti EU zapravo i istorijske

vrijednosti Crne Gore, zbog kojih se suštinski osjećamo dijelomEvrope

Marković:

Mijenjaćemo

direktoredoknenađemo

sposobneda rješavaju

kriminalne slučajeve

PremijerMarković i JohanesHangovorili suonedavnomna-

padunanovinarkuOliveruLakić.

- Han se u tomkontekstu, osvrnuo na napad na istraživačku

novinarkuOliveruLakić, naglasivši dasubezbjednost i slobo-

damedija širi pokazatelj vladavine prava u demokratiji i zato

ključanzaevropski putCrneGore, kažeseusopštenju.

Premijer Marković je poručio da će rukovodstvo bezbjedno-

snihorgana iznadležnosti Vladebitimijenjanodokneprona-

đepočinioce i nalogodavcenapada.

- Odlučno osuđujem taj kukavički čin kao događaj koji je po

svojoj prirodi napad na demokratiju i građanske slobode, i

ataknanezavisnemedije i demokratske institucije. Nezavisni

mediji i profesionalni novinari su produžena ruka svakog de-

mokratskogsistema - rekao jeMarković.

Premijer je kazao da je suštinska obaveza e ikasna istraga i

sposobnost za potpuno rasvjetljavanje ovog događaja, koja

podrazumijevaotkrivanjepočinilacainalogodavacainjihovo

procesuiranje.

- Zatonećuprihvatiti ništa osimrezultata koji očekujem– a to

jehapšenjepočinilacaovogkrivičnogdjela.Želimdaporučim

da će direktori i rukovodstvo bezbjednosnih službi i organa,

koji suunadležnosti Vlade, bitimijenjani svedoknepronađe-

moonekoji susposobni da rješavajuovakve i sličnekriminal-

neslučajeve, istakao jeMarković.

Onjedodaodaće,zaonestarješineirukovodiocekojinijesuu

Vladinoj nadležnosti, javno zahtijevati preispitivanje i njihove

odgovornosti, odnosno sposobnosti kod drugih grana vlasti

kojesunadležnezanjihovmandat.

-Vladanećetolerisatinapadenanovinare,anjihovasigurnost

i bezbjednost građanabićemjeranašegpovjerenja i podrške

onima koji su najodgovorniji za rad i rezultate institucija - re-

kao jeMarković.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije tvrdi da je članica Savjeta ASK-a Vanja Ćalović-Marković u kon iktu interesa i traži njeno razrješenje

Radonjić: Podnosilaprijavezbog

grantaEK, paodlučivalaonjima

ASK:

Nemazloupotrebe javnih resursa

Upredizbornoj kampanji uoči lokalnih izbora u

12crnogorskihopštinanijebilozloupotrebe jav-

nih resursa, ocijenila jeAgencija za sprečavanje

korupcije.

Savjet ASK razmatrao je aktivnosti Agencije u

tokukampanjezaizborodbornikau12crnogor-

skih opština, koji će biti održanii 20. i 27. maja i

upoznao se sa sadržajem Izvještaja o napretku

Evropskekomisije, koji seodnosi na radAgenci-

je.

Kako jesaopšteno, konstatovano jedaAgencija

u potpunosti sprovodi Plan kontrole i nadzora i

daorgani vlasti i politički subjekti ukontinuitetu

izvršavajuzakonompropisaneobavezeidanije

biloprigovoranaradpolitičkihsubjekata i orga-

navlasti.

- Sprovedeno je 49 terenskih kontrola - tri mini-

starstva, 11 opština, 23 obrazovne ustanove i 12

organavlasti, kazali su izAgencije.

Navodi se da su posebno kontrolisane jedno-

kratnepomoći,socijalnadavanja,isplateizsred-

stavabudžetske rezerve i zapošljavanje, kakou

izbornoj kampanji tako i uperioduprije izborne

kampanje, i nijesupronađenenepravilnosti.

SretenRadonjić

VanjaĆalović -Marković

JohanesHan i DuškoMarković