Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–UorganizacijiKan-

celarije zaprevencijubolesti

zavisnosti, kojadjelujeu

okviruopštinskogSekreta-

rijata zamlade, sport i soci-

jalnapitanja, okončana je

dvodnevnaobuka završ-

njačke edukatore.

Obuku je vodila pedagog u

SMŠ„Mladost“SnežanaKrši-

kapa, a pohađalo ju je petnae-

stak učenika sedmog i osmog

razreda OŠ „Drago Milović“.

Za prikupljanje prijava i pro-

ces selekcije bila je zadužena

saradnica Kancelarije, prof.

MelitaKlakor.

Osma generacija sertifikova-

nihvršnjačkihedukatoraobu-

čavala se u domenu zdravih

stilova života, razvijanja razli-

čitih vještina i sticanja znanja

iz oblasti sprečavanja bolesti

zavisnosti. Ključni dio obuke

odnosio se na sticanje sposob-

nosti da stečeno znanje edu-

katori prenesu vršnjacima.

-Zadatakvršnjačkihedukato-

ra biće da u saradnji saKance-

larijom i stručnimslužbama u

svojim školama održavaju in-

teraktivna predavanja na te-

muprevencijebolestizavisno-

sti, sprečavanja rizičnog

ponašanja, određenih mjera

opreza, sprečavanja pojave

predrasuda, diskriminacije i

vršnjačkog nasilja - naglasili

su iz opštinskog Sekretarijata

za mlade, sport i socijalna pi-

tanja.

S.K.

Mojkovački ribolovci pripremaju poribljavanje Tare

Potočnapastrmka

stiže izBosne

U kontaktima smo sa nekoliko rmi iz Bosne, koje imajumlađ potočne

pastrmke. Uskoro ćemo izabrati najpovoljnijeg ponuđača i ući u proceduru

obezbjeđivanja papira za uvozi – kažeMarko Blažević

MOJKOVAC

–Ribolovni

klub „Tara“ ćeove godine

poribiti Taru i njenepritoke

potočnompastrmkom.

Mlađće, kakonamje rekao

predsjednikkluba,Marko

Blažević, nabaviti uBosni, a

akcijuporibljavanja će, prvi

put, pomoći i opština, sa

1.000eura.

- U kontaktima smo sa nekoli-

ko firmi iz Bosne, koje imaju

mlađ potočne pastrmke.

Uskoro ćemo izabrati najpo-

voljnijegponuđača i ući upro-

ceduru obezbjeđivanja papira

za uvozi. Po prvi put pomoći

će nam i opština, zbog čega

smo izuzetno

zahvalni.Mi

će-

mo, kao klub, obezbijediti oko

4.000 eura za nabavkumlađi -

rekao jeBlažević.

On ističe da se godinama pori-

bljavalo neplanski i u nedo-

TIVAT:

Petnaest osnovaca završilo obuku

STEKLIKORISNEVJEŠTINE:

Saobukeučenika

voljnojmjeri.

-Ubudućenećebititako.Udo-

govoru sa odgovornim ljudi-

ma opštine došli smo do kon-

kretnih mjera, ali i pripremili

planovezaunapređenjesport-

sko-ribolovnog turizma i za-

štitu ribljeg fonda. Naš dioTa-

re ima izuzetne potencijale za

tu vrstu turizma, i na tome će-

mo raditi u saradnji sa lokal-

nom upravom. Planiramo i da

izgradimo mrestilište, kako bi

se obezbijedila kvalitetna, au-

tohtona mlađ potočne pa-

strmke i na taj način redovno i

planskoporibljavanjenašihvo-

da. Planirana je i izgradnja ri-

bolovačkogdoma,sportsko-re-

kreativnevodeneakumulacijei

ostale infrastrukture za potre-

be ribolovnog turizma na Tari.

Za te planove smo od lokalne

uprave već dobili načelnu po-

dršku. Vjerujemda ni konkret-

na pomoć neće izostati - kazao

jeBlažević.

R.ĆETKOVIĆ

NIKŠIĆ – Poribljavanje jezera Slano, Krupac i

Liverovići i rijeke Zete trebalo je prema planu

da se sprovede krajem aprila, ali je, kažu u

Sportsko-ribolovnog kluba ,,Nikšić“, odgođeno

zbog primjene Zakona o slatkovodnom ribar-

stvu. Tim inoviranimdokumentompredviđeno

je da se za poribljavanje koriste isključivo

domaće, autohtone vrste dok su to ranije

mogli da rade i stranim vrstama.

- U zakonu se precizno nalaže da u poribljava-

nju isključivomoraju biti zastupljene autohto-

ne vrste. Planirali smo da u poribljavanje uklju-

čimo, kao što godinama radimo, kalifornijsku

pastrmku, ali do promjene plana je moralo

doći, pa su sada u planu riblje vrste jadranskog

sliva. Takav nalog dobili smo od Ministartsva

poljoprivrede i ruralnog razvoja – objasnio je

predsjednik komisije za informisanje u SRK

Nikšić Radovan Dragnić. On dodaje da su sred-

stva za poribljavanje obezbijedili, ali da bi kre-

nuli sa timposlom čekaju odobrenje i dodatne

informacije od Ministarstva poljoprivrede.

- Potrebne su nam informacije kojim vrstama

možemo poribiti jezera i rijeke, kojom količi-

nom, a potom i odobrenje da posao počnemo.

Prošle godine samo u Slano jezero unijeto je

hiljadu kilograma kalifornijske pastrmke.

S. DOKNIĆ

SRKNikšićčekauputstvaodministarstva

Vršnjakećeučiti

zdravomživotu

USKOROOBNOVARIBLJEG

FONDA:

RijekaTara

BAR:

Dogovor direktora Doma

zdravlja i predstavnikaMZMrkojevići

ŽITELJI DASE IZJASNEOAMBULANTI:

Pečurice

Mogućeotvaranje

ambulantePečurice

BAR

–Na zahtjevpred-

stavnikamjesne zajedni-

ceMrkojevići, ambulan-

taPečuriceu tomnaselju

ponovoćepočeti da radi.

Prethodno trebada se is-

puneuslovi zanjeno

funkcionisanje.

Dogovor su postigli juče

direktor Doma zdravlja

Borislava Lalevića i pred-

sjednik i sekretar MZMr-

kojevići Ćazim Rašketić i

Ahmet Bošković.

Kako jesaopšteno izDoma

zdravlja, iakounaseljuživi

značajanbrojstanovnika,a

300 djece pohađa školu u

Mrkojevićima, Lalević je

istakao da broj pacijenata

koji je ranije bio registro-

van u ambulanti Pečurice

nijebiodovoljanzaradiza-

branog doktora, te je tako

došlo do njenog zatvara-

nja.

-Kakobi obezbijedili uslo-

ve za rad ambulante, pred-

stavnici mjesne zajednice

utvrdićebrojneregistrova-

nih pacijenata, kao i onih

koji su registrovani u Do-

mu zdravlja Bar, a žele da

zdravstvenu zaštitu dobi-

jaju u ambulanti Pečurice.

Svi građani sa područja

MZMrkojevići o tompita-

nju mogu se raspitati kod

predsjednika i sekretara te

mjesne zajednice – navodi

se u saopštenju Doma

zdravljaBar.

I.T.

Unaselju živi zna-

tanbroj stanovni-

ka, a 300djece

pohađa školuu

Mrkojevićima

NIKŠIĆ:

Nove pogodnosti za korisnike Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis

NIKŠIĆ

– Korisnicima Ino-

vaciono-preduzetničkog

centraTehnopolis od juče je

na rapolaganju tzv. code

hubcoworkingprostor koji

seprostirenaoko200kva-

dratnihmetara. Pougledu

nanajrazvijenije svjetske

kompanije sada imajukom-

pletnoopremljenukuhinju,

prostor za rekreaciju...

Otvarajući nove sadržaje mi-

nistarka nauke Sanja Damja-

novićkazala jeda seproširiva-

njemkapacitetauTehnopolisu

stvaraju bolji uslovi za otvara-

nje novihpreduzeća.

- Kapaciteti Inovaciono-pre-

duzetničkog centra Tehnopo-

lis, zahvaljujući novommode-

lu rada, znatno proširuju i

nude nove mogućnosti umre-

žavanja, saradnje, obuke i po-

kretanju zajedničkih poslov-

nih poduhvata. Tehnopolis

otvara vrata prije svega mla-

đim generacijama. Treba da

saslušamo sa kakvim se pro-

blemima susrijeću, ali i kakva

rješenja predlažu, kako bismo

kroz dijalog došli do adekvat-

nih i izvodljivih rješenja u jav-

nim politikama. Moramo da

kreiramopodsticajniambijent

za inovativnudjelatnost, uklo-

nimo barijere i nađemo način

daprivučemostrane investici-

je.Država i gradovimorajubiti

pokretači digitalizacije druš-

tva, tako se stvaraju bolji uslo-

vi za biznis – kazala je Damja-

nović.

Predsjednik opštine Nikšić

Veselin Grbović je istakao da

je IPC Tehnopolis dom za sve

koji imaju preduzetnički duh,

želju za razvijanjemnovih bi-

znis ideja.

- Otvaranjemovakvih sadrža-

ja stvaraju se nove prilike za

naše sugrađane, privredni

sektor, ali prije svega mlade

koji svoju budućnost vide u

preduzetništvu – poručio je

Grbović.OnjedodaodauTeh-

nopolisu podršku dobijaju 23

preduzeća, kao i da su ofor-

mljena četiri klastera.

Izvršni direktor Tenopolisa

Ratko Bataković rekao je da je

na raspolaganju 30 novihmje-

stazainovativnepreduzetnike.

- Kouvorking prostor je prije

svega namijenjenmladim lju-

dima iz IT tehnologije i krea-

tivne industrije, ali i svima

onima koji žele da razviju bi-

znisu inspirativnomambijen-

tu. Njegov cilj je otvaranje no-

vih radnihmjesta, pokretanje

sopstvenih biznisa, ali i umre-

žavanjeonihkoji bi sebezova-

kvog ambijenta teže spojili i

sarađivali – pojasnio je Bata-

ković.

Sredstva za nabavku opreme

dobijena su kroz projekat

Evropske unije „CODE - Coo-

peration for Development of

Cross Border Business Envi-

roment“.

S.D.

POUGLEDUNASVJETSKEKOMPANIJE:

JučeuTehnopolisu

Dobili kuhinju i

prostor za rekreaciju