Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE:

Vlada i ,,Voter grupa“ potpisali ugovor o koncesijama za izvorište

Prve flašesaČeoča

napunićena jesen

Odmah počinjemo rekonstrukciju izvorišta. Oprema je poručena, tehnolozi

stižu narednih dana, kao i cijevi koje će zamijeniti stare. Paralelno sa tim

radovima rekonstruisaćemo fabriku, koja zahtijeva temeljan pristup jer je u

velikoj mjeri propala – rekao je Boris Rašković

BIJELOPOLJE

-Ugovor o

koncesijimineralnevode sa

izvorištaČeočepotpisali su

jučeministarMilutinSimo-

vić i u imekoncesionara

,,Voter grupe“ (kupac fabri-

kemineralnevode ,,Rada“),

izvršnadirektoricakompa-

nijeMilenaVaragić. Prema

najavama, prvi litrimineral-

nevode iz takoreći nove fa-

brikepoteći ćeunovembru.

Simović jepodsjetioda jeVla-

da nakon što je prošle godine,

umaju, ufabricipokrenut ste-

čaj, preduzela aktivnosti koje

zarezultatimajuizvjestanpo-

četakproizvodnje.

- Značajno je što će se pored

mineralne vode proizvoditi i

drugi proizvodi koji nedosta-

ju tržištu. Za nas je važno i što

će uskoro doći do smanjenja

uvoza, koji je kada jeupitanju

mineralna voda iznosio oko

30 miliona litara godišnje, za

štajeodlaziloposedammilio-

na eura - kazao je Simović.

RADNICI

Predsjedniku opštine Bijelo

PoljePetruSmolovićuznačaj-

na ječinjenicadaćefabrikana

jesen otvoriti vrata za nove

radnike.

- Fabrika Mineralna voda

,,Rada“ ima veliku simboliku

zaBijeloPolje, zatonamjepo-

sebno drago da se danas pot-

pisujeugovor, jerza imefabri-

ke i njenog brenda, jedinog te

vrste u Crnoj Gori, čulo se i

van granica države. Nadamse

daće taj brendponovozasijati

punimsjajem, ne samo na do-

maćemtržištu - rekao jeSmo-

lović ističući kako će menad-

ž m e n t f a b r i k e i m a t i

nesebičnu pomoć lokalne

uprave.

Suvlasnikfirme ,,Voter“,Boris

Rašković, zadovoljan je.

-Mineralnavodauzvodu,,su-

za“ kojom kompanija podmi-

ruje tržište već 12 godina,

otvara novemogućnosti i per-

spektive kompaniji. Odmah

počinjemo rekonstrukciju

izvorišta, što će biti završeno

do sredine juna. Oprema je

poručena, tehnolozi stižu na-

rednih dana, kao i cijevi koje

će zamijeniti stare i dotrajale,

kako se ne bi kvalitet vode gu-

NOVUOPREMUMONTIRAĆEUAVGUSTU:

Varagić i Simović

Bespovratnu podršku od

10.000 eura za pokretanje

poljoprivredne proizvodnje

dobilo je 60mladih farmera.

Rješenja su im juče uručili

ministar poljoprivrede Milutin

Simović, te predsjednici opšti-

na Bijelo Polje i Petnjica Petar

Smolović i Samir Agović.

Simović je naglasio da ga

posebno raduje što se pove-

ćava broj mladih koji su zain-

teresovani za ove programe

podrške.

- Najveći broj korisnika je sa

sjevera Crne Gore, iz Petnjice

14mladih poljoprivrednika,

Bijelog Polja 12, Nikšića devet,

Podgorice šest, Šavnika pet,

po tri poljoprivrednika iz

Berana i Rožaja, dva iz Dani-

lovgrada, Bara, Andrijevice,

Pljevalja i Plava po jednog.

Zato su ovakvi i slični projekti

za nas posebno obavezujući -

naveo je ministar.

Po10.000

euradobilo

60mladih

farmera

MLADI ŽELEDASEBAVEPOLJOPRIVREDOM:

Korisnici podrškeMinistarstvapoljoprivrede

Rašković: Fabrika će

zaposliti 20 radnika,

a do ljeta naredne

godine još toliko

biood izvorištado fabrike. Pa-

ralelnosatimradovimaobavi-

ćemo rekonstrukciju fabrike

koja zahtijeva temeljan pri-

stup, koji će obuhvatiti skoro

svaki njen dio, jer je fabrika u

velikoj mjeri dotrajala i pro-

pala. Predvidjeli smo i ugrad-

njucentralnog grijanja i svega

što bi proces proizvodnje uči-

nilo konkurentnim. Građe-

vinski radovi bi trebalo da bu-

du završeni najkasnije do

početka avgusta - najavio je

Rašković.

LINIJA

On jekazaoda ćeuprvoj polo-

vini avgustapočetimontiranje

potpunonovih linija zapunje-

nje pet i staklene ambalaže.

- Riječ je o linijama kapaciteta

7.000 jedinica u satu. Upočet-

ku ćemo krenuti sa jednom

smjenom u kojoj će raditi 15

osoba. Uz petoro koji će se ba-

viti distribucijom vode, fabri-

ka će, dakle, zaposleti 20 rad-

nika. Do ljeta naredne godine

uposlićemo još toliko radnika,

koji će odgovoriti potrebama

još jedne radne smjene - ista-

kao je Rašković podsjećajući

da je u protekloj godini proi-

zvedeno10miliona litaravode

,,suza“, čime je postala apso-

lutni lider uCrnoj Gori.

V.Šb

.

DANILOVGRAD:

Osnovna škola „Vuko Jovović“ proslavila 140 godina rada

Istorijuobrazovanja stvarajuod 1888. godine

DANILOVGRAD

– Za skoro

vijek i po, u teškimi oskud-

nimvremenima, ova škola iz-

njedrila jeveliki broj značaj-

nih imena izoblasti nauke

kulture, sporta, politike…

Zatomoramovjerovati da

sadašnje i generacijekojedo-

lazemogubolje i više, nado-

brobit i ponos i porodica i

Danilovgrada i CrneGore–

kazala jedirektoricaOŠ ,,Vu-

koJovović“ NatašaVuletić,

na svečanosti povodomobi-

lježavanja 140godina rada te

ustanove.

Njena zamjenicaOlgaGrguro-

vić je podsjetila na istorijat

školstva u ovoj sredini, ističući

da jedavne 1888. godinepona-

redbi knjaza Nikole ustanov-

ljena škola za bjelopavlićku

mladež.

– Tako je nastavljena tradicija

školstva i obrazovanja na po-

dručju Bjelopavlića, započeta

osnivanjemprve osnovne ško-

lenaOrjojLuci1857.godine,da

bi zatimu periodu od 1860. do

1874. godine zazvonilo školsko

zvono u Ostrogu, Ždrebaoni-

ku, Zagaraču, Rsojevićima i

Frutku, a do 1909. i u Spužu,

Martinićima, Barama Šuma-

novića, Pavkovićima, Novom

Selu iGostilju. Početkomproš-

log vijeka radi niža realna gi-

mnazija koja će 1953. godine

preći u osmogodišnju školu, a

sedam godina kasnije dobiti

sadašnje ime revolucionara

Vuka Jovovića. Od tada veoma

uspješno radi, o čemu govore

najvećapriznanja, nagrade, di-

plome i ordenje- rekla jeGrgu-

rović i naglasila da školske vi-

trine krase Orden zasluga za

narod sa srebrnim zracima,

Nagrada oslobođenja grada ,,9.

decembar“, StatuakuriraJovi-

ce,priznanjezanajboljiškolski

list, zlatni znak Crvenog Krsta

i mnoga druga. među kojima

posebno zrači najprestižnija

od svihnagrada ,,Oktoih“.

Školupohađa1.101učenik,u49

odjeljenjaumatičnojškoliipo-

dručnim odjeljenjima u Do-

njem Selu, Ždrebaoniku i Ko-

sovomLugu.

Svečanosti je prisustvovao

predsjednik Skupštine Crne

Gore Ivan Brajović, poslanici

Milorad Vuletić, Branka Tana-

sijević i Nikola Rakočević, te

predstavnici Zavoda za škol-

stvo i druge ugledne zvanice iz

kulturnog, javnog i društveno-

političkogživotaDanilovgrada

i CrneGore.

B.K.

JUBILEJZAPONOS:

JučeuDanilovgradu

Cetinje

Danas

osvajanje

Začirske

pećine

CETINJE

– Riječkanahija će

ovogvikendapeti put biti

domaćinbrojnimsportisti-

makoje ćeokupitiNVO

Akademija.

Za subotu je planirano „osva-

janje“ Začirske pećine, iznad

sela Začir. Vođa ekspedicije

biće profesor Goran Barović i

predstavnici ,,Montenegro

trofi“ izNikšića.Poznatespor-

tistkinje Slađana Perunović,

Ana Petrović-Njegoš i Demir

Murićnajavićesjutrašnjutrku

, a članovi klubova ,,Perun“,

,,Džada“ i „Njegoš“ govoriće o

značaju biciklizma. Sa Dvor-

skog trga krenuća vožnja bici-

klima u kojoj će učestvovati

majke sa djecom.

U nedjelju se održavaju dvije

trke–polumaratonZačir-Lju-

botinj-Građani, staza je duga

15.300metara. Prošlogodišnji

rekord na ovoj stazi drže Dra-

go Koprivica i Slađana Peru-

nović. Druga trka, biciklistič-

ka, održaće se od Virpazara,

preko Komarna, Čukovića,

Dujeva, Rijeke Crnojevića,

Košćela, Začira doLjubotinja.

Manifestaciju su podržali i

prijestonica Cetinje, opština

Bar, Nacionalna turistička or-

ganizacija,Nacionalniparkovi

CrneGore,AtletskisavezCrne

Gore i brojni drugi prijatelji

NVOAkademija.

J.Đ.

Gusinje

GUSINJE

- Sekretarijat za

opštuupravu i društvene

djelatnosti raspisao je kon-

kurs za raspodjelu sredstava

nevladinimorganizacijama i

sportskimklubovima.

Pravoučešćanakonkursuima-

ju NVO koje su registrovane u

CrnojGori,imajusjedišteiupi-

sane suuopštinski registar.

Jedna nevladina organizacija

nemože dobiti više od 20 odsto

od ukupnih sredstava predvi-

đenihbudžetom-navedenojeu

pozivukoji je otvoren 30dana.

Sredstva predviđena budže-

tom za sufinansiranje progra-

ma rada biće raspoređena

sportskimklubovima na osno-

vu pravilnika o bližim kriteri-

jumima za dodjelu sredstava.

Pravo učešća imaće sportski

klubovi koji su upisani u op-

štinski registar, registrovani na

teritoriji i klubovi koji sudobili

finansijskasredstva izakojesu

dužni dostavljati finansijske

izvještaje (račun, izvod iz ban-

ke itd). Konkurs je otvoren 15

dana.

M.N.

Opština

podržava

NVOi sportske

klubove