Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 12. maj 2018.

Hronika

KOTOR

–Ruskinjakoja jeposljed-

njihnekolikogodina živjelauCrnoj

Gori AnastasijaLašmanovaprona-

đena jemrtva sinoćunjenomstanu

unaseljuDobrotauKotoru.

Sveukazujeda jeLašmanovaubijena

nožem.

Da je došlo do surovog zliočina in-

spektori su saznali kada su dobili po-

ziv od njene prijateljice, koja ih je

obavijestila da sumnja da joj se nešto

dogodilo. Pokušala je da stupi u kon-

taktsnjom,alijojsenijejavljala.Otiš-

la je kodnje, ali Lašmanovanije otva-

rala. Vatrogasci su razbili blindirana

vrata, gdje su istražitelji zatekli jeziv

prizor – glava joj je bila smrskana, a

na tijelu je imala više ubodnih rana.

Po stanu subili tragovi krvi.

Kako nezvanično saznajemo, riječ je

o direktorici kompanije ,,Sea trade“,

koja je prije tri godine kupila tivatski

hotel „Mimoza“ i na tommjestu je iz-

građenhotelski kompleks „Perla“.

Lašmanova je vlasnica salona ljepote

„Femme fatale“.

Unašu zemlju došla je prije nekoliko

godina i radila je kao konobarica. Po

nalogu Višeg državnog tužilaštva si-

noćjeobavljenuviđaj. Upravapolici-

je sinoć se oglasila saopštenjemda je

u naselju Dobrota pronađeno tijelo

ukrajisnke državljanke.

- Policijski službenici Odjeljenja be-

zbjednostiKotor suodmahpoprijavi

došlinalicemjestaiobezbijediliga.U

tokujeuviđajnalicumjestakojimru-

kovodi nadležni državni tužilac uVi-

šemdržavnom tužilaštvu u Podgori-

ci. Slijede dalje mjere i radnje u cilju

utvrđivanja okolnosti nastupanja

smrti A. L. kao i radi potpunog ra-

svjetljavanja događaja – navodi se u

saopštenjupolicije.

A.G.

PODGORICA

- Evropski ko-

mesar zadobrosusjedsku

politiku i proširenjeJohanes

Hankazao jedanapadna

novinarkuVijestiOliveru

Lakić i ostali neriješeni na-

padi naposlenike javne rije-

či predstavljajuozbiljnubri-

guzavladavinupravau

Crnoj Gori.

Han je juče na tviteru objavio

da je novinarkuLakić posjetio

uprostorijamaVijesti.

- Lakić i ostali neriješeni slu-

čajevi napada na novinare po-

jačavaju ozbiljnu brigu za vla-

davinu prava u Crnoj Gori.

Evropska unija očekuje da ti

slučajevi budu istraženi valja-

no i da napadači i nalogodavci

budu privedeni pravdi - napi-

sao jeHanna tviteru.

On je, novinarima, nakon su-

sreta sa Lakić i rukovodstvom

Vijesti, kazao da u Crnoj Gori

boravi povodom proslave 9.

maja, DanaEvrope.

- Proslava ovog datuma je u si-

jenci događaja kojima smo

svjedočili prije nekoliko dana,

koji je predstavljao napad na

medijske slobode, slobodu iz-

ražavanja koja je centralna

vrijednost Evropske unije. To

je nešto što smatramo nepri-

hvatljim- kazao jeHan.

Brisel, kako je istakao, očekuje

da odgovorni za napad na La-

kić buduprivedeni pravdi.

-Nijebitnoda li se radi ositnoj

ili krupnoj ribi. Radi seoneče-

mu o čemu nema pregovara-

nja, riječ je o Evropskoj uniji i

pravu svakog pojedinca, ne

samo novinara, na slobodu iz-

ražavanja –kazao jeHan.

On je rekao i daovaj slučaj sto-

jinavrhunjihoveagendeuod-

nosu saCrnomGorom.

- Niko nas ne može uvjeriti da

je situacija dobra, ukoliko to

nije tako. Gledamo suštinu i

gledamo listu postignutih re-

zultata. Ne samo da li su usvo-

jeni adekvatni zakoni, već i da

li su oni sprovedeni – naveo je

Han.

Evropskikomesarseosvrnuoi

naocjeneda jeCrnaGora lider

u evropskimintegracijama.

- Uvijek govorim da budem

precizan, da je Crna Gora, ka-

da je u pitanju otvaranje po-

glavlja, najviše napredovala u

odnosu na sve ostale zemlje

kandidate u regionu. Ali otva-

ranje poglavlja i vođenje pre-

govora sa nama još uvijek nije

garancijadastenaprvommje-

stu ukoliko stvari nijesu ona-

kve kakve bi trebalo da budu.

Treba razlikovati koliko je po-

glavlja otvoreno i ono gdje se

zemlja zapravo u suštini nala-

zi. Dakle to je jasna razlika ko-

ju bih vas zamolio da razumi-

jete i poštujete - zaključio je

Han.

C.H.

PODGORICA

–MilošVid-

mar (26) izPodgoriceosum-

njičenzanedozvoljenodr-

žanjeoružja i eksplozivnih

materijaostajeupritvoru,

jer je sudija za istrage

Osnovnog sudaodbioza-

htjevnjegovogbraniocada

sebrani sa slobode.

Prema saznanjima Pobjede,

uskoro se može očekivati

okončanje istrage jer su svi

svjedoci u ovompredmetu sa-

slušani.

Policija je 14. decembra prošle

godine, u automobilu u kojem

su se nalazili Vidmar i Miloš

Radović(28),pronašlaeksplo-

ziv, nakon čega su obojica

uhapšeni.

Istraga je proširena i protiv

Podgoričanina Nikole Vujoti-

ća, ali je on nedostupan crno-

gorskimvlastima.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, Vujotić se našao pod

lupomTužilaštvanakonštosu

forenzičari pronašli DNK tra-

govenaspoljašnjemiunutraš-

njem dijelu eksplozivne na-

prave koja je pronađena ispod

sjedišta okrivljenog Vidmara.

Osim DNK tragova Vujotića

pronađeni su i biološki tragovi

NN osobe, ali i okrivljenog

Vidmara koji seod sredinede-

cembranalazi upritvoru.

B.R.

PODGORICA

–Pritvorenik

IlijaPavlović zadobio jepo-

vreduokakada jenanjega

nasrnuoVladimirUlamadok

je razgovarao telefonomto-

komredovneposjete.

KakoPobjedasaznaje,Ulamaje

nakon toga prebačenu samicu.

Istražitelji provjeravaju zbog

čega jeUlama, bez ikakvog po-

voda i kontakta sa Pavlovićem,

nasrnuona njega.

Ulama je s leđa prišao Pavlovi-

ću i počeo da ga tuče. Ulami se

sudi za ubistvo Petrovčanina

NemanjeMedina.

Osim Ulame optužnicom su

obuhvaćeni Vladimir Mijović

i BogdanMilić, koji se sumnji-

če za krivičnadjelapomoćuči-

niocu poslije izvršenog krivič-

nog djela.

Sa Ulamom u sobi se nalaze

Drago Ćetković, koji se tereti

da je nabavio oružje kojim su

ubijeniMilošŠaković(32)islu-

čajnažrtvaRadivojeJovanović

(41) i Aleksandrom Kekovi-

ćem, koji je nepravosnažno

osuđenzbogbombaškognapa-

da.

Ilija Pavlović se iza rešetaka

našaozbogsumnjeda jesabra-

tom Boškom učestvovao u li-

kvidacijiĐorđaBorete i slučaj-

ne žrtve Dragana Zečevića u

lokalu „Trofej“ uBudvi.

Protiv Ilije Pavlovića treba da

počne suđenje zbog prijetnji

specijalnom tužiocu Saši Ča-

đenoviću.

Ovo nije prvi put daUlama na-

srne na pritvorenika. Krajem

decembra 2016. godine to je

učinio i Aleksandru Markovi-

ću, takođe za vrijeme posjete,

dok su obojici bili tu članovi

familije.

Ulama je, iznenada s leđa na-

paoMarkovića.

Marković je zajedno sa držav-

ljaninom Južnoafričke Repu-

blikeMajklomGregorijemFe-

rarisom oglašen krivim za

stvaranjekriminalneorganiza-

cije i osuđeni je na pet, odno-

sno šest godina zatvora.

M. Ž.

Inspektori zatekli tijeloLašmanove sa

višeubodnih rana i smrskanomglavom

Sudija za istrage odbio zahtjev odbrane

osumnjičenog za nedozvoljeno držanje oružja

Vidmar ostajeupritvoru

Istražitelji provjeravaju pozadinu sukoba u

Istražnomzatvoru ZIKS-a

SaprivođenjaUlame

Ulama prebačen u samicu

zbog nasrtaja na Pavlovića

Evropski komesar posjetio redakciju Vijesti

Han: Napadi

nanovinare su

ozbiljnabrigaza

vladavinuprava

Simović: Đukanović jasno

osudionapadnaLakić

PODGORICA

- Lider Demokratske partije socijalista i novo-

izabrani predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović jasno je

osudio napad na novinarku Vijesti, Oliveru Lakić, kazao je

funkcioner DPS-a Milutin Simović.

Simović je podsjetio kako je Đukanović osudio napad, izra-

zio žaljenje i najavio borbu protiv svih oblika kriminala.

Potpredsjednik Vlade smatra i da svi ne tumače dobrona-

mjerno izjavu Đukanovića.

- Svi dobronamjerni mogli su da zaključe da je Đukanović

više nego jasno osudio napad na Lakić i izrazio žaljenje zbog

napada, da je više nego jasno saopštio da je to atak na slo-

bodu izražavanja i demokratiju i da je to pokušaj udara na

državne insitucije i istaknute javne ličnosti - rekao je Simović

za RTCG. On je kazao kako je Đukanović saopštio i da je

napad na Lakić „pokušaj urušavanja međunarodnog ugleda

Crne Gore“.

- Više nego jasno je da je Đukanović poručio da će se kao

izabrani predsjednik države Crne Gore boriti protiv svih

vidova kriminala, bez obzira sa koje adrese dolazili. Kazao je

da očekuje od svih nadležnih institucija da ostvare rezultate

povodomovog, ali i svih ostalih slučaja, da će se pokazati

efikasnost nadležnih državnih institucija i neselektivnost -

kazao je Simović.

Han razgovaraosaLakić

AnastasijaLašmanova

UKotoru u naselju Dobrota pronađeno tijelo ukrajinske državljanke