Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 11. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

– UIstraž-

nomzatvoruuSpužu juče

jedošlodo incidenta izme-

đudvojicepritvorenika, ka-

da jeVladimirUlama fizički

nasrnuona IlijuPavlovića

dok je razgovarao telefo-

nomtokomredovneposje-

te–potvrđeno jePobjedi u

ZIKS–u.

Pavlović je zadobio povrede

po glavi i tijelu.

Ulama je s leđa prišao Pavlo-

viću i nasrnuo na njega. Njih

dvojica, kako nam je kazao

dobro obaviješteni izvor, ra-

nije nijesu imali sukob.

Uprava Zavoda za izvršenje

krivičnihsankcijaoincidentu

je odmah obavijestila policiju

i Tužilaštvo koji su pokrenuli

izviđaj. Istražitelji će uzeti

izjave odUlame i Pavlovića.

Ulami se sa VladimiromMi-

jovićem sudi pred Višim su-

dom zbog teškog ubistva Pe-

trovčaninaNemanjeMedina.

Osim Ulame i Mijovića op-

tužnicomjeobuhvaćeniBog-

danMilić, koji se sumnjiči za

krivična djela pomoć učinio-

cu poslije izvršenog krivič-

nog djela.

Pavlović se iza rešetakanašao

zbog sumnje da je sa bratom

Boškomučestvovao

u likvidaciji Đorđa Borete i

slučajne žrtveDragana Zeče-

vićaulokalu„Trofej“uBudvi.

Ova optužnica protiv njih

dvojice potvrđena je prošle

nedjelje.

Protiv Ilije Pavlovića treba da

počne suđenje zbog prijetnji

specijalnom tužiocu Saši Ča-

đenoviću.

M.L.

PODGORICA

– Nikšićanka

Monika Jovanović je duševno

zdrava osoba i bila je sposobna

dashvatikrivičnodjelopomaga-

njeupokušajuubistvaslužbeni-

ka ZIKS-a Miloja Pekovića za

kojejeteretiTužilaštvo,kazaoje

jučeupodgoričkomVišemsudu

neuropsihijatar Željko Golubo-

vić.

Sa druge strane, advokat Sava

Kostić je u završnoj riječi, ko-

mentarišućinalazvještakapsihi-

jatrijskestruke,kazaodatimvje-

štakanijemogaovaljanodauradi

nalaz jer su im bile uskraćene

dvije bitne informacije: vrijeme

izvršenja krivičnog djela i medi-

cinska dokumentacija njegove

branjeniceJovanović.

Zastupnik optužbe, tužiteljka

Maja Jovanović ostala je u cjelo-

sti pri navodimaoptužnice.

SutkinjaDragicaVuković izrica-

nje presude zakazala je za 24.

maj.

Prema navodima optužnice, Jo-

vanović je u pištolj nepoznate

marke,kalibradevetmilimetara,

stavilametke,akojisunepoznate

osobe koristile 25. marta 2016.

godine, kada sunavodno saumi-

šljajempokušalidaubijuPekovi-

ća.

Neuropsihijatar Željko Golubo-

vićjepojašnjavajućidetaljenala-

za psihijatrijske struke pojasnio

da je optužena Jovanović prili-

komdva pregleda tvrdila da nije

liječena kod psihijatra i negirala

jekorišćenjealkohola i opijata.

-Timvještakatokomtihpregle-

da nije uočio kod optužene po-

stojanje duševnog oboljenja,

poremećajličnosti,zavisnostod

narkotika, alkohola. Da su po-

stojaleteokolnosti,vještacibise

eventualno opredijelili da li kri-

vično djelo za koje se tereti Jo-

vanović proizilazi iz osnovne

psihopatologije i da li je psiho-

patološki motivisano. Vještaci

bi se tek onda na toj osnovi mo-

gli izjašnjavati da li jeokrivljena

duševnooštećenaosoba–kazao

je Golubović. Suprotno vješta-

ku, advokat Kostić smatra da su

reakcije koje je njegova branje-

nica ispoljilaprilikomdolaskau

ZIKS potvrda njene nevinosti i

činjenice da je optužena za ne-

štoštonijeučinila.

- Na jednoj čauri je nađen DNK

Jovanović, a ona je ranije obja-

sniladajedolazilaudodirsamu-

nicijom u mjestu Grahovo, kod

porodice Krulanović, prilikom

svadba i slava. To ne znači da je

počinilakrivičnodjelo.Smatram

dasudtrebadadoneseoslobađa-

jućupresuduzamojubranjenicu

jer nije izvršila djelo za koje se

tereti –kazao jeadvokatKostić.

Nikšićanka jeranijenegiralakri-

vicuirekladanepoznajePekovi-

ća.

B.R.

PODGORICA

–Predstavlja-

njempodatakakojesuvještaci

našliutelefonubivšegkoman-

dantasrpskežandarmerije

BratislavaDikića, jučeseu

podgoričkomVišemsudumo-

glovidjetida jeovaj optuženi

ostvariokomunikacijusasvje-

dokomsaradnikomAleksan-

dromSinđelićemdeset ipo

mjeseciprijepokušajaterori-

stičkognapadanacrnogorske

institucije.

Izpredočenihdokazaproizilazi

i da je Dikić na internetu poku-

šaoda se informišeopoziciji cr-

nogorskog parlamenta, prote-

stima opozicije, zaštitnoj

opremi.

Dikić je juče istakao da telefon

„lenovo“kojijeimaoinstaliranu

aplikacijuzazaštićenerazgovo-

renijekoristio i podsjetiodamu

je ovaj mobilni aparat, nepo-

srednoprijehapšenja „podmet-

nuoMirkoVelimirović“.

Sudski proces vodi sutkinja Su-

zanaMugoša.

KAKOJEPOČELO

Suđenje za pokušaj terorizma

juče je nastavljeno saslušanjem

vještakaMarkaLakićakojijesa-

činio izvještaj o informaciono-

tehničkom vještačenju mobil-

nih telefona i laptopa. Izvještaj

seodnosi na31mobilni telefon i

laptop.

Prema podacima koje je Lakić

izvukao iz Dikićevih telefona,

jučesemoglovidjetidajekomu-

nikaciju sa bivšim generalom

inicirao svjedok saradnik Saša

Siđelić 1. januara 2016. godine,

pola satanakonponoći, tako što

mu je preko aplikacije „mesin-

džer“ čestitaoNovugodinu.

Svjedoksaradnikjebivšeggene-

rala u tom obraćanju podsjetio

na njihov davni susret u Nišu,

gdje je Sinđelić rukovodio po-

bunomzatvorenika.

-Tadasamtiobećaogusleidaću

ti ihpredati kada bude trenutak

zato.Epanabaviosamih–pisao

jeSinđelić.

Dikićjeteksjutradanodgovorio

na ovuporuku, uzvraćajući lije-

pimželjamazaNovugodinu.

Ponovnakomunikacijauslijedi-

la je 25 dana kasnije, a potomu

martu 2016. godine. Sinđelić

hvali Dikića zbog njegovog an-

gažmanauudruženjuveteranai

interesuje se kako je dočekan u

Rusiji.

Komentarišući ove komunika-

cije,Dikićjekazaodakadamuje

Sinđelićposlaoporukuu janua-

ranijegapoznavao.Istakaojeda

jeSinđelić jedanodmnogihkoji

ga kontaktiraju preko društve-

nihmreža zbog pozicija koje je

imao tokom radnog vijeka i da

mu tonijebiloništaneobično.

-Naoveporuke samnekadaod-

govarao lično, a nekada neko iz

udruženja veterana, kada bi se

nalazio na ovomFejsbuk profi-

lu. Tada sam na svom profilu

objavio da sam bio u Rusiji kao

gost Heroja Rusije predstavlja-

jući patriotski pokret izSrbije –

pojasnio jeDikić.

DOLAZAK

Sljedeća komunikacija Dikića i

Sinđelića dogodila se 1. oktobra

2016. godine.

Bivšisrpskigeneralprimijetioje

da među predstavljenimpoda-

cimaiznjegovogtelefonaposto-

ji samo komunikacija koja je

prethodilajednomodtrisusreta

koje je imaosaSinđelićem.

- Tada smo se prvi put susreli.

Ovdje postoji samo jedna poru-

ka i samo jedno viđenje, a mi

smosesrelitriputa.Neznamšta

jerađenosapodacima–kazaoje

Dikić.

Petnaest dana kasnije, dan pred

parlamentarne izbore u Crnoj

Gori, kada je Dikić sa prijatelji-

comKristinomHristić doputo-

vao u Podgoricu, komunikacija

saSinđelićemjebilaučestalija.

UjednojporuciDikićjeSinđeli-

ću poslao fotografiju dnevne

štampe, kako bi mu dao do zna-

njada senalazi uCrnojGori i da

očekujesastanaksaprijateljima

kojisubiliorganizatoriokuplja-

nja na kojem je i on trebalo da

bude jedan od govornika. Pre-

zentirane suDikićeve fotografi-

je ispred Skupštine Crne Gore,

kod spomenika Puškinu i kod

sporednihulazauparlament.

Na jednoj slici mogao se vidjeti

bivši general koji stoji ispred

zgrade opštine glavnog grada.

On je juče tvrdiodanije znaoda

se radi ozgradi opštine, na šta je

glavni specijalni tužilacMilivo-

jeKatnićprokomentarisaodase

na desetakmetara nalazi i spo-

menikMarkuMiljanovu.

- Da zna za sljedeći put – kazao

jeKatnićkadagajesutkinjaMu-

gošaopomenula.

Dikić jenaveoda sunekeodpo-

ruka koje su juče prezentirane

iskonstruisane. Komentarišući

poruke koje je vještak uspio da

povrati nakonbrisanja, on jebio

izričit u tvrdnji daporukenikad

ne briše i da se radi omanipula-

cijama.

Takođe je naveo da njegova pri-

jateljicaKristinanije znalada je

njen broj poslao Sinđeliću kako

bi uspostavio komunikaciju sa

Velimirovićemkoji je trebaloda

mupreda specijalni telefon.

Prikazanesuislikemapecentra

Podgorice. U gornjem lijevom

uglu semoglo vidjeti da je slika

bila rezultat pretrage po zada-

timriječima,,ParlamentPodgo-

rica“.

Prikazana je komunikacija Di-

kića sa nekoliko osoba, kojima

seonžalinaSlavkaNikićakojije

negativno govorio o njemu u

štampanimmedijimaKiM-a.

- To je bio direktan udar name-

ne od Slavka Nikića zbog mog

patriotskog pokreta uoči izbora

uSrbiji.Iovonemavezesaovim

slučajem- kazao jeDikić.

RASPRAVA

Predstavljanjupodatakasatele-

fona optuženih prethodila je

skoro dvosatna rasprava odbra-

ne i tužilaštva o validnosti nala-

za i mišljenja vještaka informa-

tičke strukeMarkaLakića.

Lakić je juče pojasnio da je, po-

stupajući po naredbi sudije za

istragu Višeg suda u Podgorici

MiroslavaBašovića,izvukaopo-

datke sa telefona optuženih na

eksterni harddisk. Kazao je i da

neke kartice nijesu imale ista-

knutebrojevetelefona,takodau

izvještaju navodi samo broj sim

kartice. Na pitanje odbrane za-

štobrojeve telefonanije istražio

putemsimulacije poziva, Lakić

jeobjasnioda tumetodunikada

nekoristi.

Odbranajeprimijetiladauizvje-

štaju nema podataka izuzetih iz

telefonaMirkaVelimirovića,bit-

ne osobe u procesu protiv okriv-

ljenihzapokušaj terorizma.

Lakić je odgovorio da je njegov

telefon kasnije dobio i da se

obrada podataka sa Velimirovi-

ćevog telefona nalazi u drugom

izvještaju.

Odbrana jesmatralada izvještaj

imabrojnenelogičnosti.

Suđenje senastavlja23.maja.

B. ROBOVIĆ

SaprivođenjaUlame

Incident u Istražnomzatvoru u Spužu

Ulama fizički nasrnuonaPavlovića

Suđenje za pomaganje

u pokušaju ubistva

službenika ZIKS-a

Presuda

Moniki

Jovanović

24.maja

Dikić i Sinđelić

sukomunicirali

desetmjeseci prije

planiranognapada

SUĐENJE ZA POKUŠAJ TERORIZMA:

U telefonu bivšeg šefa

žandarmerije pronađene fotogra je Skupštine i skica centra Podgorice

U specijalnom telefonu

,,lenovo“ koji je Mirko Veli-

mirović predao Bratislavu

Dikiću uveče, 15. oktobra

2016. godine, pronađen je

sadržaj specijalne aplikacije

preko koje su organizatori

terorističkog napada mogli

da pričaju bez bojazni da ih

nekomože prisluškivati.

Vještak Marko Lakić je u

imeniku te aplikacije pro-

našaomemorisana dva

imena ,,6“ i ,,9“.

Kontakt ,,6“ je bio

vezan za broj telefona

+447839133786 i mejl

adresu

[email protected]

comdok je kontakt ,,9“ bio

za broj +447839182469

i mejl: aleksandardre-

[email protected]

Video snimak pregleda ove

aplikacije je pokazao da je

samo jedna komunikacija

od 15 pokušanih ostvarena

i to 15. poktobra 2016. godi-

ne u 14:23 časova.

Specijalni

telefon

Kadar sa jučerašnjeg suđenja

SkicacentraPodgorice

DikićispredSkupštineuoktobru2016.