Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 11. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

-Agencijaza

sprečavanjekorupcije(ASK)

donijela jeodlukeda jepet

javnihfunkcioneraprekršilo

Zakonosprečavanjukorupci-

je, aline i članSavjetaRadio

TelevizijeCrneGore(RTCG)

IgorTomić.

ASK je ocijenio da Tomić, kao

javni funkcioner, nije prekršio

Zakon jer je u nevladinoj orga-

nizaciji (NVO) Kulturni centar

Homer u tokuprošle godine, po

osnovuugovoraodjelu,ostvario

naknadeu iznosuod185eura.

- A ostvarivanje naknade po

osnovu ugovora o djelu u NVO

koja sebavi kulturnimdjelatno-

stima je dozvoljeno Zakonomo

sprečavanju korupcije i nije za-

branjeno posebnimpropisom -

pojasnili suizAgencije, prenije-

la jeagencijaMina.

Kako je saopšteno iz ASK-a,

član Upravnog odbora Fonda

penzijsko-invalidskog osigura-

nja Branko Vešović, prekršio je

zakon zato što je ostvario mje-

sečni prihod kao predsjednik

Saveza udruženja penzionera

CrneGore,uiznosuod721euro.

Iz Agencije su podsjetili da je

Zakonom propisano da „po

osnovu članstva u organima

upravljanja ili nadzornimorga-

nima javni funkcioner nemože

ostvaritiprihodilidrugunakna-

du“.

NavodisedasuZakonprekršilii

odbornici cetinjskog i kolašin-

skog parlamenta, Goran Vušu-

rović i Vladan Bulatović, pred-

sjednik Odbora direktora

hercegnovskog Vodovoda Mi-

lan Zarić, kao i i član Savjeta za

saradnju lokalne samouprave u

opštiniGusinje IsmetBrdakić.

Onisu,kakojesaopšteno,prekr-

šiliZakonzatoštosunakoniste-

ka zakonom propisanog roka,

istovremeno sa javnom funkci-

jom,obavljaliidužnostdirekto-

ra, odnosno ovlašćenog zastu-

pnikauprivrednomdruštvu.

IzAgencijesukazalidasuodlu-

kedonijeli„postupajućiposluž-

benoj dužnosti, na osnovu sop-

stvenihsaznanjailizahtjevaNN

lica“.

- Ove odluke su konačne u po-

stupku pred Agencijom, objav-

ljene su na internet stranici

ASK-a i dostavljene javnim

funkcionerima, organima vlasti

ukojima ti javni funkcioneri vr-

še javnu funkciju i organima

nadležnim za izbor, imenova-

nje, odnosno postavljenje jav-

nog funkcionera - dodaje se u

saopštenju.

R.D.

PODGORICA

–Najzaslužniji

dobrovoljnidavaoci krvi,Goj-

koBubanja–102puta,Milo-

vanMirković -67 iBlagoje

Krsmanovićza58davanjakr-

vidobili sujučepriznanjaza

humanost ipromocijudobro-

voljnogdavalaštva.

Crveni krst Crne Gore je u sa-

radnji saMinistarstvomzdrav-

ljaiZavodomzatransfuzijukrvi

obilježio je 11. maj, Dan dobro-

voljnih davalaca krvi, prigod-

nomsvečanošću na kojoj jeMi-

nistarstvo zdravlja nagradilo

najzaslužnije za razvoj dobro-

voljnog davalaštva krvi u pret-

hodnoj godina.

Priznanja je uručio ministar

zdravlja Kenan Hrapović, a

osim Bubanje, Mirkovića i

Krsmanovića nagrađen je i naj-

aktivniji Klub dobrovoljnih da-

valaca krvi „Toš Čelik“ izNikši-

ća. Priznanja za profesionalni

doprinos uoblasti transfuziolo-

gije dodijeljena su dr Draganu

Gazivodi, transfuziologu iz Za-

voda za transfuziju krvi Cetinje

i Leli Gogić, medicinskoj tehni-

čarki transfuzerki Zavoda u

Pljevljima.

Za doprinos u oblasti vaspitno-

motivacionog radapriznanja su

dodijeljena Lidiji Lekić iz Bera-

na iZoriciBešović izPodgorice.

Ministar je kazao da je prošle

godine u Crnoj Gori bilo oko

17.720 donacija krvi, što je za

500višenego2016.

Krvjelijek,poručiojeHrapović,

ističući da jedino ako svi bude-

mo odgovorni prema zajednici

tog lijekanećenedostajati.

Predsjednica Crvenog krsta

Gordana Mijović kazala je da

kontinuirano snabdijevanje

zdravstvenihustanovabezbjed-

nom krvlju i krvnim produkti-

mapredstavlja važanpreduslov

za funkcionisanje zdravstvenog

sistema svakezemlje.

DirektoricaZavodaza tranfuzi-

jukrviGordanaRašović rekla je

da su prošle godine došli blizu

propisane granice od tri odsto

dobrovoljnih davalaca po sta-

novniku.

- To je izuzetan uspjeh ako se

podsjetimo da smo prije nepu-

nih pet godina bili na svega 2,2

odsto - kazala jeRašović.

Prošle godine realizovano je vi-

še od 200 akcija dobrovoljnog

davanjakrvi.

-Krupnimkoracimagrabimona-

prijed sa blizu50odstodonacija,

za razliku od prethodnog perio-

da kada smo bili na manje od 20

odsto - kazala jeRašović.

N.K.

PODGORICA

–Evropskom

suduza ljudskapravaupret-

hodnoj godini podnijeto je

138predstavki protivCrne

Gore– saopštila je zastupnica

našedržavepredSudomu

StrazburuValentinaPavličić.

Ukupno je u radu bilo 250

predmeta, jer ihje iz2016. neri-

ješenih ostalo 112. Sud je od to-

ga riješio 19 predmeta, dok je

zbog neprihvatljivosti odbače-

no 150, anakrajugodineu radu

je ostalo 80.

Vlada je juče usvojila izvještaj

Kancelarije zastupnika Crne

Gore pred Evropskim sudom

za ljudska prava za 2017. godi-

nu, kojim je konstatovano da je

ovaj sud u 13 predmeta utvrdio

kršenje barem jednog konven-

cijskogprava, dok je šest riješe-

no odlukom, što znači da su

odbačene.

PREDSTAVKE

- U 13 presuda koje su donijete

uglavnom se radi o povredama

iz člana 6, odnosno povredi

pravanapristupsudu i suđenju

urazumnomroku,povredačla-

na 3, odnosno nedjelotvornosti

istrage, kao i člana 13 i 14, koji se

odnosi naodređeni nivodiskri-

minacije, ali uodnosunačlan6,

odnosno pravom na pravično

suđenje – rekla jePavličić.

Ove presude i odluke donijete

„po prijateljskim poravnanji-

ma“ u kojima je dosuđena pra-

vična naknada (nematerijalna i

materijalna šteta), kako je rekla,

koštalesuCrnuGoru388.918,70

eura. Po osnovu presuda, preci-

zirala je, isplaćeno je 81.641 eu-

ra, a po osnovu prijateljskih po-

ravnanja279.647,70eura.

Broj od 138 predstavki u pret-

hodnoj godini, kako je kazala

Pavličić, pokazuje procentual-

nosmanjenjeuodnosuna2016.

od 16odsto, kada ih jepodneše-

no 165.

- Razlog tome tražimo u tome

što je ustavna žalba prihvaćena

kao djelotvorno pravno sred-

stvo, odnosno što se zaštita tra-

žinaunutrašnjemnivou–obja-

snila jePavličić.

PORAVNANJA

Kancelarijazastupnika, kako je

navedeno u izvještaju, pred su-

domu Strazburu ima u radu 61

„WECL“ predmeta. Ova ozna-

ka, kako je objašnjeno, pred-

stavlja repetetivne predmete u

kojima se strankama nudi pri-

jateljsko poravnanje, jer je ma-

lovjerovatnodaćedoći dodru-

gačijeg tumačenja u odnosu na

već zauzetu sudskupraksu.

U ovoj godini je u 23 predmeta

zaključeno i završenoporavna-

nje, dok će u ostalimpredmeti-

ma poravanje biti završeno do

kraja godine.

Sudski postupci protiv Crne

Gore pred Evropskim sudom

za ljudska prava, kako je ista-

knuto u izvještaju, kroz činje-

nična i pravna pitanja koja se

razmatraju, mogu ukazati i na

značajne indikatore unutar

pravnog sistema naše države,

za koje postoji potreba da se si-

stemski unaprijede i time pre-

ventivno uklone slabosti, koje

bi mogle biti povod za nove

predstavke protivCrneGore.

U izvještaju se navodi da činje-

nica da se najveći broj presuda

odnosi na nerazumnu (preko-

mjernu) dužinu trajanja sud-

skihpostupaka,namećezaklju-

čak da domaći pravosudni

sistem u cjelini nije odgovorio

potrebama razumnog roka za

suđenje.

J.B.

PODGORICA

–Centar izvrsnosti za istraživanje i inovacije

(BIOICT)bićesamostalnauniverzitetska jedinica, nakonšto je

Vlada jučeusvojilaovakvuodlukuUpravnogodboraUniverzi-

tetaCrneGorekoja jedonešena19. februara.

Centar izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT) osnovan je umaju

2014, ugovoromizmeđuMinistarstva nauke i Elektrotehničkog fa-

kultetaUCG-a, koji se finansiraouokviruprojekta „Visokoobrazo-

vanjeiistraživanjezainovacijeikonkurentnost-INVO“,izsredsta-

vakreditaMeđunarodnebankezaobnovu i razvoj.

Djelatnost Centra je, poredostalog, realizacija osnovnih, razvojnih

i primijenjenih istraživanja, izrada i realizacija međunarodnih i

nacionalnihprojekata,razvojinovativnihrješenja,patenata,proto-

tipovaislično,obukeudomenuistraživanja,zaštitepravaintelektu-

alne svojine, prijave patenata, i slično, projektovanje i izrada struč-

nihelaborata, analiza i studija.

Direktora Centra biraće Upravni odbor UCG, na osnovu javnog

konkursa, na period od tri godine, po prethodnommišljenju

rektora.

R.D.

Sudu u Strazburu prošle godine podnešeno 138 predstavki

Popresudama iz

budžetaisplaćeno

388.918,70eura

Valentina Pavličić kazala je da je juče na

Vladi, po ugledu na praksu država članica

Evropske unije, predloženo razmatranje

mogućnosti uvođenja inansijske odgovor-

nosti onih državnih organa u čijem radu je

utvrđena povreda Evropske konvencije za

zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

- Sada, kada se donese presuda, nju izvršava

Ministarstvo inansija i veoma često organ

kod koga je utvrđena ta povreda, on i ne

bude informisan o tome – kazala je Pavličić.

Rješenjem koje je Vlada juče usvojila, kako je

kazala, podiže se stepen odgovornosti i pro-

fesionalnosti u radu državnih organa.

Državniorganikojisuprekršilizakonod

sadaćeisplaćivatinovacizsvojekase

U 13 presuda koje su donijete uglavnomse radi

o povredama prava na pristup sudu i suđenju u

razumnom roku, nedjelotvornost istrage, kao i na

određeni nivo diskriminacije – rekla je zastupnica

Crne Gore pred Sudomu StrazburuValentina Pavličić

ValentinaPavličić

Zakonprekršilopet

javnih funkcionera

Centar izvrsnosti je

samostalna jedinica

Agencija za sprečavanje korupcije

Vlada prihvatila odluku Upravnog odbora UCG

HUMANITARCI:

SvečanostjučeuCrvenomkrstu

Crveni krst prigodnomsvečanošću obilježio Dan dobrovoljnih davalaca krvi

Hrapović: Krv je lijek

Počelo prikupljanje informacija o putnoj mreži

Za razvoj bazepodataka

356,9hiljadaeura

PODGORICA

-Uokviruprojekta ,,Razvoj bazepodatakaopu-

tevimaCrneGore“unedjeljujepočeloprikupljanjepodatakao

stanjuinventaracrnogorskeputnemreže, što jepreduslovstva-

ranjakompjuterizovanogsistemaupravljanjanacionalnom

putnommrežom, saopšteno je izMinistarstvasaobraćaja.

Ukupnavrijednostugovoraje356,9hiljadaeura,odčega303,3hilja-

de eura, odnosno85odstopredstavljaju IPAsredstva, a 53,5hiljada

euraodnosno15odsto jenacionalni doprinosovomprojektu.

Usaopštenjusenavodidajeprojekat,kojijefinansiranodEU,počeo

udecembruprošle godine, saperiodomimplementacije od 12mje-

seci i obuhvata prikupljanje i obradu podataka na svimmagistral-

nimi regionalnimputevima, ukupnedužine 1.783kilometara.

- Izvođači u okviru projekta, italijanske firme Spea Engineering

S.p.A. i Progetti e Servizi S.r.l, obezbjeđuju visokokvalitetnu i brzu

mjernu opremu, koja imaminimalni uticaj na poremećaj odvijanja

saobraćaja–dodaje seusaopštenju.

IzMinistarstva saobraćaja je saopštenoda je vozilozaprikupljanje

podataka, dopremljeno iz Italije, a ima instalirannapredansistem.

- To vozilo obavljaće sveobuhvatno prikupljanje podataka o stanju

kolovoza, uključujući geometriju puteva, oštećenja površina kolo-

voza, hrapavost, makro-teksturu i dubinu kolotraga – kazali su iz

ovogVladinogresora.

S.P.