Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 11. maj 2018.

Društvo

BERANE

–Tužilaštvo je

otvorilo istraguu slučaju

smrti novorođenčeta, koje

jepodnerazjašnjenim

okolnostimaumrlonapu-

tukaKliničkomcentruu

Podgorici, gdje jebebahit-

noupućenanakon što je

rođena carskimrezomu

beranskoj bolnici.

Po naredbi Višeg državnog

tužilaštva iz Bijelog Polja bi-

će urađena obdukcija.

Novorođenče muškog pola

preminulojeubolničkimko-

lima blizuKolašina.

Kako ističu u beranskoj op-

štoj bolnici, beba rođena

prije nekoliko dana bila je u

teškomstanju, pa su neona-

tolozi odlučili da je upute u

Podgoricu. Porodilja K. J,

kako su kazali, porodila se

carskim rezom nakon čega

su, tvrde, preduzete sve ne-

ophodnemjeredaspasuno-

vorođenče.

Direktor Opšte bolnice dr

Budimir Dabetić kaže da je

nakon porođaja beba reani-

mirana.

- Odmah zatimnovorođenče

jeupratnjiljekaraspecijalista

i kompletne medicinske eki-

peupućenouKlinički centar,

alijenažalostpreminulo.Slu-

čaj je uredno prijavljen poli-

ciji poslije čega je Tužilaštvo

izdalo naredbu da se izvrši

obdukcija tijela preminulog

novorođenčeta. Tek nakon

što obdukcioni nalaz bude

gotov moći će sa sigurnošću

da se kaže o čemu se zapravo

radi - kazao jeDabetić.

Ondodajedajetrudnoćabila

rizična, jer se K. J. treći put

porađala carskimrezom.

Nakon naredbe Tužilaštva,

beranska policija preuzela je

medicinsku dokumentaciju

vođenu u ovom slučaju. Od

ljekara i čitave medicinske

ekipe uzete su izjave.

V. J.

PODGORICA

–Portal IN4S

objavio jeprijenekolikoda-

na tekst ukome su iznešene

neprimjerenekvalifikacije

na račun jedneBudvanke

koja jenadruštvenimmre-

žamakritikovalaplakat ko-

jimseovaj portal pridružio

neprihvatljivoj akciji lokal-

nihvlasti - proslavi 100godi-

naodulaska srpskevojskeu

Budvu.

Osim kvalifikacija izrečenih o

toj ženi, objavili su i njenu fo-

tografiju, saFejsbukprofila.

TEKSTOVI

Žestoka reakcija portala usli-

jedila je nakon što je „njihov“

bilbord poliven i isprskan ze-

lenom farbom u znak otpora

na obilježavanje dana kada su

Budvuokupiralesrpske trupe.

U tekstu pod naslovom „Re-

žimski robovi i vandali ne trpe

ni podsjećanje na slobodu“,

pored ostalog navode, kako su

„agilni robovi režima najavlji-

vali na društvenimmrežama

neku akcijuovog tipa“.

A onda su se obrušili na ovu

Budvanku,navodećikakoje,za-

jedno saBoženomJelušić i Slo-

bodanom BobomMitrovićem

vrlo aktivna „u pozivima na

vandalizampremasrpskimobi-

lježjima na teritoriji Budve“.

Potom su „iznijeli dokaze“ o

srpskom porijeklu ove Bud-

vanke i SlobodanaMitrovića.

- Ona ne samo da nema pošto-

vanjapremaonimakojimadu-

guje slobodu pa i sam život,

nego je još zaprijetila uredni-

ku IN4S Gojku Raičeviću da

„će se mazati još“ – ističe se u

tomtekstu.

Spočitali su joj i da „Otvoreno

čezne za austrougarskimoku-

patorima, citirajući jedan

njen, post na Fejsbuku, iako je

jasnoda je ironičan.

Čitav tekst ilustrovan jeprepi-

skom na Fejsbuku ove Bud-

vanke sa pratiocima njenog

profila i nekih stranica na ovoj

društvenojmreži.

Dva dana kasnije ovaj portal

neprimjerenojereagovaoina-

kon što je oštećen bilbord sa

posteromkoji su oni postavili,

takođe, kakosunaveli, „uslavu

i čast oslobodiocima i ujedini-

teljima iz 1918, povodom 10

godina rada IN4S portala“. U

tekstu naslovljenom„Mali ze-

leni izrodi oštetili bilbord u

Danilovgradu“ navode da je

„kao i onda tako i danas bilo

izroda koji ni onda kao što ne-

ćenidanaspokvaritinašeslav-

ljeničko raspoloženje“?!.

Zakomentarjezikauvredako-

ji se plasira na portalu IN4S,

ali i targetiranje jedne građan-

kekojanijeakterka javogživo-

taCrneGore, osimšto jeaktiv-

na na društvenoj mreži

Fejsbuk, pitali smo zaštitnika

ljudskihprava i sloboda Šućka

Bakovića, koji jepozvaomedi-

je da izvještavanje prilagode

javnomiprofesionalnominte-

resu i ne šire uvredljiv govor,

govor mržnje i druge izjave

kojima se vrijeđa ljudsko do-

stojanstvo.

Iz ove ustanove su podsjetili

da su i ranije, u više navrata,

skrenuli pažnjuna status žena

u crnogorskim medijima i

društvuu cjelini.

INSTITUCIJE

- Pri tome jasno smo naglasili

potrebu eliminisanja svakog

oblika diskriminacije, netole-

rancije i uvreda prema žena-

ma,bezobzirananjihovstatus

i angažovanje u društvu – sa-

opštili su izkanclarijeombud-

smana.

Upozorili su i da kontekst u

kom se diskutuje o odluci vla-

sti Budve da obilježe ovaj da-

tum, te „tenzijekoje sunastale

povodom određenih istorij-

skihi aktuelnihdogađaja, oba-

vezuju učesnike debate da sa

posebnomdozomodgovorno-

sti iznose stavove i mišljenja

kako bi komunikacija ostala u

granicama dozvoljenih okvi-

ra“.

Naglasili su i da je internet

prostor koji je još bezadekvat-

nekontrole sadržaja i dajepri-

liku za brojne zloupotrebe.

- A prije svega za širenje netr-

peljivosti,mržnje, uvreda i ne-

prihvatljivog ponašanja – ka-

zali suoni.

Iz Ministarstva za ljudska i

manjinska prava saopštili su,

odgovarajući na naša pitanja,

da izjave na društvenimmre-

žama u posljednje vrijeme sve

češće imaju karakteristike go-

vora mržnje i apelovali su na

građane i građankedaseuzdr-

že od vrijeđanja svojih sugra-

đana i sugrađanki ističući nji-

hove posebnosti po bilo kom

osnovu.

-CrnaGorajemultikulturalna,

multikonfesionalna i multina-

cionalna država svih svojih

građana i građanki. Očekuje se

da se članovi i članice njene

društvene zajednice ponašaju

u skladu sa tim, poštujući ljud-

ske i zakonske vrijednosti na

kojima se naša država temelji -

saopštili suoni, poredostalog.

N.Đ./K.K.

Tužilaštvo otvorilo istragu u slučaju smrti novorođenčeta u Beranama

Beba rođenacarskim

rezomumrlanaputu

kaKliničkomcentru

OpštabolnicauBeranama

Portal IN4S pokrenuo neprimjerenu kampanju protiv jedne Budvanke

Crtanjemetezbog

drugačijegmišljenja

Žestoka reakcija portala uslijedila je nakon što je

„njihov“ bilbord poliven i isprskan zelenom farbom

u znak otpora na obilježavanje dana kada su Budvu

okupirale srpske trupe. Osimkvali kacija izrečenih o

ženi, objavili su i njenu fotogra ju, sa Fejsbuk pro la

dišnjici Podgoričke skupštine

kuju

cije

Zloupotreba

Njegoša

Istoričar Boban Batrićević

ukazao jenazloupotrebuNje-

goševog lika i djela u kontek-

stu priključivanja Crne Gore

Srbiji 1918. godine. Trebalo je,

kazaojeon,stvoritijavnusliku

otomeda je ,,najveći crnogor-

ski Srbinbiozaujedinjenje“.

- Svjesna činjenice da kontro-

verznoujedinjenjeCrneGorei

Srbijemožeizazvatidubljupo-

litičkukrizuuzemlji,novavlast

prekoNjegošapokušava reto-

rički amortizovati novonasta-

lostanje.Montažomvladičinih

stihova između redova dnev-

nopolitičkih potreba ostalim

Južnim Slovenima poslata je

porukadajedinastijaKarađor-

đević jedina kadra da ,,varvar-

ske lance sruši“, te to Srbiji

omogućava paternalizam u

toku potpuno novih političkih

procesa - rekao jeon.

PrekoNjegoša, dodao je, stva-

rani su poželjni stereotipi o

prošlimdogađajima, a njego-

va djela služila su za kontek-

stualizaciju akutnih društve-

nihproblema.

Istoričar i poslanik Dragutin

Papović ocijenio je da je ideja

Podgoričke skpuštine dodat-

no kompromitovana tokom

rata 1941-1945, jer su glavni

protagonisti te ideje u Crnoj

Gori uglavnom bili četnički

kolaboracionisti i profašisti.

- Komunistička štampa u Cr-

noj Gori je na početku rata

imala zadatak da definiše ka-

ratkter Podgoričke skupštine

kako bi stvorila svijest kod

građana o neophodnosti po-

novnogdefinisanjastatusadr-

žavne Crne Gore. Tako je u

jednom članku Narodne bor-

be 1941. navedeno da su crno-

gorski komunisti godinama

tražili ravnopravnost crno-

gorskognaroda.Usklopupro-

pagande protiv crnogorsko-

četničkog tabora, crnogorski

komunisti su govorili da su to

isti ljudi koji su ,,1918. napoziv

beogradske gospode odrubili

na stotine glava i bacili crno-

gorski narod na koljena“. Cr-

nogorski komunisti su naveli

da su četnički rukovodioci

,,isti stari krvnici i palikuće“

koji su željeli da opet pale ku-

će podignute na zgradištima

1918. da opet ubijaju sinove

očevakojesutadaubili-kazao

je on.

Papović je naglasioda je za cr-

nogorske komuniste Podgo-

rička skupština bila metafora

za zlo.

Istakao je da su od 1941. do

1945. godine Komunistička

partija Jugoslavije (KPJ) i Na-

rodnooslobodilački pokret

(NOP), u sklopu stavaranja

nove federativne Jugoslavije,

faktički poništili odluke Pod-

goričkeskupštine-CrnojGori

vratili državnost i ravnoprav-

nost, a građanima dali pravo

na nacionalno samoodređe-

nje.

Drugiokrugli stonatemu ,,Cr-

nogorska 1918“ održaće se u

novembru.

N.ĐURĐEVAC

ISTINAO1918.IDALJEUJAVNOSTINEPOZNATA:

Saokruglog stola

parka

Iz Ministarstva nauke su sa-

opštili da je u planu gradnja

sjedišta u Podgorici, sa tri im-

pulsna centra u Nikšiću, Baru

i Pljevljima. Ekspert za razvoj

biznismodela u jednoj od, ka-

ko je navedeno, najpoznatijih

brzorastućih firmi u Sloveniji

(CosyLab) i bivši državni se-

kretar uMinistarstvu ekono-

mije i Ministarstvu javne

uprave Slovenije Janko Bur-

garrekaojedasumnogipoku-

šaji uspostavljanja naučno-

tehnološkihparkovaudrugim

Za ovaj projekat potrebni

suproduktivni ljudi, a

znamda ih ima unašoj

državi, ali i udijaspori –

naglasila jeDamjanović

zemljama bili neuspješni, ali

zato što se na vrijeme nije stra-

teški vodilo računa o modelu

održivosti.

J. B.

BilborduBudvi poliven farbom