Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 11. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vlada je ju-

čeusvojilaPrijedlog zakona

o saradnji CrneGore sadi-

jasporomi iseljenicimakoji,

kako je saopšteno, predstav-

ljaveliki iskoraknaplanu si-

stemskoguređivanja te

oblasti.

Direktor Uprave za dijasporu

PredragMitrović, podsjetio je

dajevažećiZakonosaradnjisa

iseljenicima usvojen 2015. go-

dine, kaoprvi normativni akt u

crnogorskom zakonodavstvu

kojimje regulisana ta oblast.

-Radiloseopionirskompodu-

hvatu, a koliko god je zakono-

davacpokušaodamaksimalno

obuhvati tu oblast, tek su se

kroz njegovu primjenu mogle

uočiti određene pravne pra-

znine, nedorečenosti i neja-

snoće u njegovim odredbama

- kazao jeMitrović.

Kako je naveo, uveden je ter-

min ,,dijaspora“ čime su uva-

ženi brojni zahtjevi našeg ise-

ljeništva pristigli tokom javne

rasprave.

Zadržano je rješenje o obavezi

formiranja Savjeta sa dijaspo-

romiiseljenicima,kaosavjeto-

davnog tijela Vlade koje čine i

predstavnici iseljenika, a do-

datno su razrađene norme ko-

je obezbjeđuju transparentiji

postupak izbora predstavnika

dijaspore u Savjet i definišu

prestanak mandata i način ra-

zrješenja članova tog tijela.

- Povećan je broj predstavnika

u Savjetu za zemlje sa većom

koncentracijom iseljenika, pa

će takoNjemačka, umjestodo-

sadašnja dva imati tri predstv-

nika, doksuRusija, Francuska,

Belgija i Holandija dobile po

jednog - kazao jeMitrović.

On je dodao da je novina u od-

nosu na postojeće zakonsko

rješenje i uvođenje dodatnog

broja članova Savjeta iz reda

istaknutih ličnosti.

Zadržane su i unaprijeđene

odredbe koje se tiču dodjela

nagrada iseljenicima i organi-

zacijamadijaspore zaposeban

doprinos koji su dali jačanju

vezasaCrnomGorom, apored

postojećihšestuvedenajeina-

grada zadoprinos uoblasti na-

uke.

Zadržane su i unaprijeđene i

odredbe koje se tiču izdavanja

iseljeničkih knjižica i organi-

zacije manifestacije Dani di-

jaspore.

Prema riječimaMitrovića, po-

glavlje koje se tiče finansiranja

pretrpjelo je najveće izmjene,

anjime jepredviđeno sufinan-

siranje programa i projekata

organizacija iseljenika na

osnovu javnog konkursa.

-Ako imamouviduda suorga-

nizacije iseljenikaobično regi-

strovane kao nevladine orga-

nizacije u stranoj zemlji, koje

nemaju izvor finansiranja i sve

svoje aktivnosti sprovode na

volonterskoj osnovi, onda je

jasno zašto je ovo neophodno

- kazao jeMitrović.

N.K.

PODGORICA

– Građani ni-

jesu informisani kakobi tre-

balooPodgoričkoj skupštini

nakojoj je 1918. godinedo-

nešenaodlukada se crno-

gorskadržavapripojiKra-

ljevini Srbiji i detronizuje

vladajućadinastijaPetrović-

Njegoš zbog čegana taj do-

gađaj pojedini gledajukao

na činoslobođenja, anekao

naokupaciju - poručeno je,

izmeđuostalog, sa jučeraš-

njegokruglog stolapovo-

domobilježavanja stogodi-

naodPodgoričke skupštine.

Organizator skupa jeFondaci-

ja Sveti Petar Cetinjski u sa-

radnji sa Filozofskim fakulte-

tom i Centromza geopolitiku,

a jedan od učesnika okruglog

stola bio je reditelj Željko So-

šić koji je istakao da je sasvim

sigurno da se Podgorička

skupštinanemožeu istovrije-

me tumačiti kao okupacija i

oslobođenje.

NezNaNje

- Istina je nesumnjivo utvrđe-

na, ali i pored toga i dalje nije

dovoljnopoznatagrađanima…

Naš problem nije nedovršeni

indentitet, većneznanje.Kada

sampočeodaproučavamisto-

riju, prilikom rada na seriji

,,Božićni ustanak“ bio samza-

panjen prvo sopstvenim ne-

znanjem, aondatokomemito-

vanja serije glavni utisak koji

sam dobijao od gledalaca bila

je zapanjenost da se o tompe-

riodu jako malo ili uopšte ne

zna ništa - ispričao je on.

Mora se, prema njegovim ri-

ječima, proširiti znaje o oku-

paciji Crne Gore i njenom

zatiranju nelegitnmnim, ne-

priznatim skupom koji je

održanpodsilompušaka iba-

jonetavojskeKraljevineSrbi-

je, akoji jenazvanPodgorička

skupština.

- Jedino se znanjemmožemo

braniti od manipulacija i ap-

surdnih tvrdnji da nijesmo to

što jesmo, ili da uopšte ne po-

stojimo… Stvari treba nazvati

pravim imenom. Mi smo već

više od sto godina u ratu sa ve-

likosrpskimnacionalizomom,

a taj rat se različitomanifesto-

vao, od pokušaja atentana na

kralja Nikolu, do okupacije

1918, Božićnog ustanka, hilja-

da zapaljenihkuća, hiljada za-

tvorenih prognanih i ubijenih

Crnogoraca i Crnogorki – ka-

zao je on.

Taj rat se, istakao je Sošić, na-

stavio i u komunizmu „u kom

susrpski komunisti nastavljali

idejeneprijateljstva prema cr-

nogorskomnarodu i državi“.

- I danas smo u hladnom ratu

sa velikosrpskim nacionaliz-

momnasvimnivoima.Idanas,

kad treba rušiti državu Crnu

Goru logistika i izvršioci dola-

ze iz Srbije - poručio je on.

Sudbina malih naroda je, pre-

ma njegovim riječima, da se

brane i da nikada ne zaborave

istinu o sebi i tragedijama iz

svoje prošlosti, a jedna od ta-

kvih je i ,,takozvana Podgorič-

ka skupština čije posljedice i

danas proganjajuCrnuGoru“.

UdžbeNici

Istoričar Petar Glendža pred-

stavio je rezultate svog istraži-

vanja, odnosnoanalizeudžbe-

nika istorije za osnovnu školu

od 1945. do 2006. godine, ista-

kavši da su upravo istoričari

,,doveli do ovakvog statusa

Podgoričke skupštine“, jer je

taj događaj u udžbenicima za

osnovnu školu nedopustivo

zanemaren.

- Istoričari u budućem perio-

du treba da budu bedem od-

brane istorijske istine - naveo

je on.

Osnovci se, kako je pojasnio,

prvi put sadogađajima iz 1918.

susrijeću tek u udžbeniku za

istoriju od 1958. godine, a ono

što je opšta karakteristika tu-

mačenja tog razdoblja crno-

gorske istorije u ovomudžbe-

n i k u p o s t a ć e o b r a z a c

narednih 30-tak godina. Kako

jerekao,teknakon2002.crno-

gorska istorija zauzimala je

neštovišeod10odstoukupno-

ga sadržaja toga udžbenika,

što je, kada se poredi sa pre-

đašnjim stanjem od 2,1 ili 3,7

odsto, znatan iskorak.

PODGORICA

–Privatni

sektor važan jepartneru

borbi protivpranjanovca i

finansiranja terorizma i od

ključne jevažnosti zbogop-

sega informacijekojemogu

pomoći policijskimslužba-

ma i drugimnadležnimor-

ganima, a efikasna i pravo-

vremena razmjena takvih

informacijapomaže sprovo-

đenjuzakona, ocijenjeno je

nakonferenciji zemaljaZa-

padnogBalkanana temu

borbeprotivkorupcije i par-

tnerstava za razmjenu fi-

nansijskihpodataka.

Kako je saopšteno izbritanske

Ambasade,kojajeorganizova-

la ovukonferencijuuoči sami-

ta zemalja Zapadnog Balkana

u Londonu u julu, radi se o

dvosmjernomodnosu između

javnog i privatnog sektora, što

se može postići ako postoje

odgovarajući mehanizmi za

razmjenu strateških, opera-

tivnih, taktičkih i ciljanih in-

formacija između organa za

sprovođenje zakona i privat-

nog sektora.

- Izgradnja mreža za razmje-

nu informacija, međusobno

povjerenje i nastavak dijaloga

između vlasti i privatnog sek-

tora može donijeti pozitivne

ishode u ovom pogledu – na-

vedeno je u saopštenju.

j. b.

PODGORICA

–Dabi prvi

naučno-tehnološki parku

našoj državi biouspješanpr-

venstveno jepotrebandobar

menadžment koji ćepoveza-

ti sve aktere– fakultete i

istraživačke timove, biznis

asocijacije, klastere, startap

zajednicu, kompanije, ali i

strane investiture, ocijenila

jeministarkanaukeSanja

Damjanović.

Onajejučenaradionicioizazo-

vima uspostavljanja naučno-

tehnološkog parka istakla da je

neophodno definisati biznis

model pokojemće ova jedinica

što prije postati samoodrživa i

nezavisna od javnog budžeta,

kao i generator privredne dje-

latnosti unašoj zemlji.

- Za ovaj projekat potrebni su

produktivni ljudi,aznamda ih

imaunašoj državi, ali i udijas-

pori. Potrebne su nam i inve-

sticije, investitori za rizične,

alipotencijalnoveomauspješ-

ne biznise zasnovane na no-

vim idejama i modernim teh-

nologijama. Treba nam i

adekvatan pravni ambijent

koji neće stvarati prepreke,

već će olakšavati i usmjeravati

biznise ka ovakvoj vrsti poslo-

vanja – naglasila je Damjano-

vić, saopšteno je iz Ministar-

stva nauke.

Naučno-tehnološkipark,kako

je rekla, šansa je da se ostvari

dugogodišnjanamjerapovezi-

vanja nauke i biznisa i stvara-

nja novog inovativnog ambi-

jenta, koji će, istakla je, da

kreira nova radna mjesta pr-

venstveno za mlade ljude, ali i

uticatina tehnološki oporavak

naše zemlje.

Konferencija o borbi protiv korupcije

Saradnja sa privatnim

sektorom izuzetno važna

Država će finansirati

programe udruženja

Prijedlog zakona o saradnji sa dijasporom

PredragMitrović

Fondacija Sveti Petar Cetinjski organizovala okrugli sto u susret stog

Istorijsku istinupoti

neznanje imanipul

Čukić:Kriminalnikarakter

politikeKarađorđevića

Publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Čukić pitao je

,,hoćemo li se zaustaviti na formulaciji da jePodgorička skupšti-

nabilanelegalna i nelegitimna i zažmuriti predčinjenicomda je

unarednedvijegodinedošlodopunog ili djelimičnoggenocida

nadcrnogorskimnarodomi kulturocidaupunomobimu“.

- Po današnjimmjerilima bio bi to genocid, a njegovi izvršioci bi

biliprocesuiranibezikakvesumnjepredMeđunarodnimsudom

pravdeuHagu - ŽivojinMišić, NikolaPašić i AleksandarKarađor-

đević– rekao jeon.

Više od sto godina smo u ratu sa velikosrpskimnacionalizomom,

a taj rat se različitomanifestovao, od pokušaja atentata na kralja

Nikolu, do okupacije 1918, Božićnog ustanka, hiljada zapaljenih

kuća, hiljada zatvorenih prognanih i ubijenih Crnogoraca i

Crnogorki… I danas, kad treba rušiti državu Crnu Goru logistika i

izvršioci dolaze iz Srbije - rekao je reditelj Željko Sošić

Radionica o izazovima uspostavljanja naučno-tehnološko

Prilika zapovezivanje

PreminulaZoricaVukić

PODGORICA

- Dugogodišnja novi-

narka i spikerka RTCG Zorica Vukić

juče je tragično preminula.

-Njen prepoznatljiv glas ostaće

upamćen kod svih onih koji su

slušali talase Radija i gledali emisije

obrazovnog i dokumentarnog

programa Televizije Crne Gore. Kao

urednica bila je i podrška generaci-

jama novinara Jutarnjeg programa

– pernio je portal RTCG.

R. d.