Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 11. maj 2018.

Vlada usvojila informaciju omodernizaciji i održavanju željezničke infrastrukture

Tražepetmilionaeura

zaodržavanjepruge

PODGORICA

Petmiliona

eurapotrebno je za šinska

vozila i opremuzaodržava-

njepruga, jer su stara, rezer-

vnihdjelovanema, nemani

novijeopreme, štoutičena

kvalitet održavanja, navodi

seu izvještajuoodržavanju i

modernizaciji željezničke

infrastrukture za 2017, koji

jeVlada jučeusvojila. Pred-

laže sedaovaj novacbude

obezbijeđenkrozvećodo-

brene ili novi kredit.

Uinformaciji senavodi da je iz

budžeta za prošlu godinu za

održavanje željezničke infra-

strukture opredijeljeno 6,8

miliona eura i 50.000 eura za

investicionoodržavanje, što je

kao 2013. godine, ali znatno

manje nego u periodu od

2008. – 2012.

Vlada je juče razriješila

Miodraga Vujovića direk-

tora Agencije za zaštitu

konkurencije zbog isteka

mandata i imenovala ga

za v,d.

Imenovan je i odbor za

upravljanje projektom

1000+, u kojem su Marko

Čanović, Mersija Purišić,

Pavle Kaluđerović, Goran

Kuševija, dr Miloš Knežević,

Sanja Živković, Veselin

Vukčević, Milena Mijajlović,

Radmila Lainović, Ljubiša

Pavićević, Milica Abramo-

vić, Za sekretara projek-

tnog odbora imenovana je

Ana Đukanović.

Vlada je predložila skupšti-

ni NTO da zbog isteka man-

data izabere nove članove

Izvršnog odbora: Damira

Davidovića, Milenu Mijaj-

lović i Ahmeda Zajmovića,

a za novi nadzorni odbor

Jelenu Jovetić i Vesnu

Simović.

Imenovan

odborza

Hiljaduplus

Ministarstvo poljoprivrede ustupilo je Upravi za nekretnine

,,Digitalni ortofoto“ i ,,Izmjene digitalnogmodela terena“,

navodi se u informaciji koja je usvojena na Vladi. Očekuje se

da će Uprava za nekretnine učiniti te dokumente dostupnim

za sve zainteresovane državne institucije.

Podsjećaju da je u okviru projekta jačanja poljoprivrede pri-

premljena speci ikacija za nabavku softvera, hardvera i novih

digitalnih ortofoto snimaka, nabavka hardvera koji je ispo-

ručen i instaliran u Ministarstvu poljoprivrede, proizvodnja

prostornih fotogra ija je završena, dok je testiranje softvera u

završnoj fazi.

Digitalniortofotoustupili

Upravizanekretnine

Željeznička infrastruktura,

kako se ističe, ne može iz po-

slovnih sredstava da finansira

investicije, niti da vraća me-

đunarodne kredite, jer za pla-

tedaju6,8milionaeura,koliko

dobijuizbudžeta.Podsjetilisu

i da su milion dobili od iznaj-

mljivanja optičkog kabla.

- Za trase putničkih i teretnih

vozova fakturisano je Monte-

kargu i Željezničkomprevozu

894,5 hiljada eura (bez PDV-

a). Zbog problema likvidnosti

ova preduzeća duguju Želje-

zničkojinfrastrukturi 1,6mili-

ona eura. Obaveze prema do-

bavljačima iz poslovnih

sredstava su 1,2 miliona, a po

osnovu poreza i doprinosa na

zarade 3,6 miliona eura - kon-

statovano je u izvještaju.

Iz ove kompanije navode da

improblemprave ne samo re-

zervni djelovi nego i krađe.

- Nemogućnost nabavke re-

zervnih dijelova zbog zastar-

jele tehnike kod signalno-si-

gurnosnihuređaja,dotrajalost

postrojenja, kao i otuđivanje

bakarnih kablova, AKU bate-

rija na putnim prelazima i te-

gova za zatezanje kontaktne

mreže su opterećivali rad svih

službi elektrotehničkog odr-

žavanja -upozoreno jeu infor-

maciji.

Među problemima navode i

staru radnu snagu. Od 789 za-

poslenih 46,68 odsto je starije

od 50 godina, 12,6 odsto preko

60 godina. Prosječna plata je

405 eura.

M.P.M.

Javni pozivMinistarstva ekonomije

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomije raspisalo je juče

javni poziv za korištenje 150

hiljada eura podsticaja za

razvoj klastera. Poziv je otvo-

ren do 11. juna.

Predviđena je pomoć do

polovine, odnosno 65 odsto

okoncesijama

Zaklastere 150hiljada

izdvajanja korištenja prirodnih

bogatstava iz zakona o javno-

privatnompartnerstvu, kao i

izuzimanja koncesija u oblasti

javnih radova i javnih usluga iz

zakona o koncesijama.

Komentare, primjedbe i suge-

stije svi zainteresovani mogu

dostaviti na adresu Ministar-

stva ili na mejl primjedbe.kon-

[email protected]

.

S.P.

investicije za klastere iz manje

razvijenih opština, a najviše

15.000 eura po projektu.

Strateški prioritetne djelatno-

sti su prerada poljoprivrednih

proizvoda, prehrambena

industrija, drvoprerada, ostale

proizvodne djelatnosti, turi-

zam i ugostiteljstvo. Ministar-

stvo će, tokom trajanja javnog

poziva, organizovati info dane

kako bi zainteresovanim kla-

sterima pružilo sve potrebne

informacije.

S.P.

poslovanja na crnogorskom tržištu

za50odsto,

avnica

la 25 objekata i 665

6 zaposlenih, od čega

ažovano posredstvom

ović

dinašerobnemarkeMontella.

Crnogorski potrošači su tradi-

cionalno orijentisani ka itali-

janskim proizvodima tako da

u marketima posebno mjesto

zauzima robnamarkaConad i

već pomenuti BioDar.

POBJEDA:

Utoku jekampa-

nja „Kupujmodomaće“, koja

jevašaulogauprojektu?

ŠĆEPANOVIĆ:

Sa zadovolj-

stvomučestvujemo u kampa-

nji Ministarstva ekonomije i

PKCG „Kupujmo domaće“.

Projekat,pokrenutuciljuafir-

macije i jačanja domaće proi-

zvodnje, je pokazatelj da će

proizvođači imati veću po-

dršku nesamodržavnih insti-

tucija već i ekonomske zajed-

nice. Svi maloprodajni lanci

su se pridružili, što pokazuje

da vjerujemo u domaću proi-

zvodnju i njen razvoj. Osim

toga, pojedini domaći proi-

zvođači uključeni su i u proi-

zvodnju naše robne marke

Montella, što je dodatni do-

prinos kompanije ovom pro-

jektu.

POBJEDA:

Dalijevelikakon-

kurencija u trgovini u Crnoj

Gori?

ŠĆEPANOVIĆ:

Poslovna

praksa je pokazala da jača

konkurencijautičena kvalitet

usluge ipovoljnijecijene.Utoj

utakmici u prvom planu je

kvalitet jer samo on opstaje.

Siguran samda smo to u pret-

hodnih pet godina kroz Aro-

ma markete i Conto diskonte

dokazali. Zdrava konkurenci-

ja je bitan aspekt i podstrek u

razvoju poslovanja. Ona sti-

muliše na konstantan rad na

razvojusvihsegmenataposlo-

vanja što vas drži u „budnom

stanju“, a to je bitno ukoliko

želitedanastavitedapostižete

uspjehe.

POBJEDA:

Da li ste zado-

voljni uslovima poslovanja

na crnogorskomtržištu?

ŠĆEPANOVIĆ:

Promjene na

svjetskom i regionalnom trži-

štu su svebrže takoda jeneop-

hodnokontinuiranoanalizira-

ti situaciju i usmjeravati se ka

novimpravcimarazvoja.Trgo-

vinameđuprvimosjeti tržišna

kretanja, kako dobra tako i lo-

ša.Kreiranjempovoljnijegpri-

vrednog i regulatornog ambi-

jenta omogućava se efikasan

razvoj ove privredne djelatno-

sti, koja je u prvom kvartalu

obilježilarast9,7odstouodno-

suna isti periodprethodnego-

dine.

J.R.

Otvoren četvrti NTC sajamvina i gastronomije

Učestvuje40 izlagača

HERCEGNOVI

Četvrti

NTCsajamvina i gastrono-

mije, koji jeokupio40 izla-

gača, otvorio je jučeuGrad-

skoj kafani predsjednik

opštineHercegNovi Stevan

Katić.

Ovegodinena sajmusuPlanta-

že, šest vinarija iz Srbije, osam

iz Hrvatske, četiri iz Slovenije,

dvijeizBiH,azahvaljujućiuvo-

zniku i iz Italije i Francuske.

-HercegNovi jeturistički grad

koji teži razvoju i kvalitetu,

prepoznat u regionupogosto-

ljubivosti,mjestokojemse go-

sti rado vraćaju - kazao je Ka-

tić i istakao da veliku zaslugu

za to imajunovski privrednici,

koji lokalnu upravu vide kao

partnere u stvaranju što pri-

vlačnijeg ambijenta.

ObradRajković izvinarijeDo-

rić sa Fruške Gore prvi put

učestvuje na sajmu.

- Predstavili smo se sa svježim

bijelim vinima, idealnim za

ljeto, kao što je ,,sovinjon

blan“. Imamo lijep ,,pino no-

ar“.NaSajmuočekujemdobro

druženje i uspostavljanje važ-

nih poslovnih kontakata -

objasnio jeRajković.

Ivan Aleksić, ispred Vinarije

Zvonko Bogdan iz Subotice,

kazao je da se predstavio sa

osam etiketa, dvije crvene,

dvije roze, i četiri bijele. Tiho-

mir Kuduz, direktor vinarije

Tvrdoš, iz svog asortimana je

izdvojio autohtone hercego-

vačke sorte vranac i žilavku.

Osimopštine NTC sajamvina

i gastronomije je podržala i

TO Herceg Novi, jer, kako je

reklaOlgaPejović, „ovakvi do-

gađaji donose jednu dodatnu

vrijednost Herceg Novom i

unapređuju ga kao turističku

destinaciju“.

NTC sajamvina i gastronomi-

je završava večeras.

Ž.K.

oz struje

potrošnje i kompletna potroš-

nja goriva od biomase, iako

je vrlomala upotreba briketa

i peleta. Ocijenili su da su

domaćinstva slabo upoznata

sa grantovima i povoljnim

kreditima za energetsku e ika-

snost.

S. P.

Skupština

akcionara CDA

zakazana za 31. maj

Odlučujuo

povećanju

kapitala

PODGORICA

Central-

na depozitarna agencija

zakazala je skupštinu akci-

onara za 31. maj tekuće

godine.

Akcionari će raspravljati

o povećanju kapitala,

godišnjem računu za 2017,

revizorskom izvještaju,

razrješenju odbora direk-

tora i imenovanju novih.

Podsjetimo da CDA vodi

registre 400 kompanija i

račune za više od 250.000

akcionara.

M.P.M.

IvanŠćepanović

Vlada

Sa sajma

HEPiva