Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 11. maj 2018.

Preliminarni rezultati poslovanja preduzeća u prošloj godini

PODGORICA

Profit crno-

gorskihkompanija iz 2017.

godinebio je 192miliona eu-

ra, što je tri putavišenego

2016, saopšteno je izBICon-

sultinga, koji realizujepro-

jekat ,,100najvećihuCrnoj

Gori“.

Ukupni prihodi firmi bili su

8,5 milijardi eura, što je rast

od12odsto, broj zaposlenihje

povećanšestodstona120.000

hiljada.

-Rezultati naosnovupredatih

finansijskih izvještaja poka-

zuju da je prošla poslovna go-

dina bila znatno uspješnija od

2016. - kazali su predstavnici

BIkonsaltinga idodalida jedo

trenutka obrade podataka fi-

nansijske izvještaje predalo

20.346 preduzeća. Prema tim

podacimaukupneprihodeve-

će od milion eura imalo je

1.154kompanijailidevetodsto

više,agodinujeuplusuzavrši-

lo 8.987 kompanija, 177 više

negoprethodne godine.

Iz BI konsaltinga tvrde da je

rast zabilježen u svimdjelat-

nostima osim u telekomuni-

kacijama, gdje je nastavljen

trend pada dobiti. Negativan

kumulativni poslovni rezul-

tatostvarenjeuhotelijerstvu,

upravljanju nekretninama i

pružanju medicinskih uslu-

ga.

S.P.

Predstavnici Ministarstva nansija, Svjetske i četiri komercijalne banke

Ministarstvo ekonomije otvorilo javnu raspravu

PODGORICA

Ministar inan-

sija Darko Radunović i direktor

Svjetske banke za Crnu Goru

Emanuel Salinas potpisaće

danas ugovor o kreditu od 250

miliona eura, koji će biti iskori-

šćen za otplatu obaveza iz ove i

naredne godine. Iz Ministarstva

su Pobjedi objasnili da je u pita-

nju formalizacija aranžmana

podržanog garancijom Svjet-

ske banke iz decembra prošle

godine. Ugovor će biti potpisan

između Crne Gore kao zajmo-

primca, Međunarodne banke

za obnovu i razvoj kao garanta

i Credit Suisse, OTP, CKB i Sosi-

jete ženeral kao aranžera i ori-

ginalnih zajmodavaca.

M.P.M.

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomije organizuje javnu

raspravu o Nacrtu zakona

o izmjenama i dopunama

Zakona o koncesijama, koja

će trajati 40 dana.

Izmjene su, kako je saopšte-

no, nastale kao posljedica

Potpisna250milionaeura zajma

Očekujuprimjedbenaak

Direktor Domaće trgovine Ivan Šćepanović o pet godin

Povećali prihode

duplirali broj pro

PODGORICA

Domaća trgo-

vina je preuzela poslovanje od

DelizeCrnaGora2013. godine

i bili smo u prednosti što smo

nastaviliradnakonteuspješne

kompanije sa dugogodišnjom

tradicijom, kazao je izvršni di-

rektor Domaće trgovine Ivan

Šćepanović, govoreći opet go-

dina poslovanja ovog brenda

na crnogorskom tržištu. Pod-

sjetio je da je prije toga malo-

prodajnu trgovačkumrežu od

2007.do2011.vodilakompani-

jaDeltaMaxi.

-Uposljednjemkvartalu2013,

kad smo kupili mrežu, bilo je

25 objekata, a danas ih imamo

duplo više. Dobra osnova, iza-

zovi koje smo u međuvreme-

nu prevazišli i unapređenje

procesa rada doprinijeli su

uspješnom poslovanju. Preu-

zimanje mreže bio je, u stvari,

svojevrstan povratak kući u

crnogorsko vlasništvo malo-

prodajnog lanca kroz Aroma

markete iContodiskonte–re-

kao je Šćepanović u intervjuu

Pobjedi.

POBJEDA:

Koliko trenutno

imate prodavnica i da li ste

zadovoljni rezultatima po-

slovanja?

ŠĆEPANOVIĆ:

Trenutno

imamo50 prodajnihobjekata.

Nakon preuzimanja Domaća

trgovina je imala 25 objekata i

665 zaposlenih, a danas 1096

zaposlenih, od čega je 936 za-

poslenounašemsistemu,a133

angažovano posredstvom

agencije za zapošljavanje.

Upravo smootvorili tržni cen-

tar Aroma u podgoričkomna-

selju Donja Gorica na 1.300

kvadrata, gdje osim standar-

dnog prodajnog sadržaja nu-

dimo druge prodajne i ugosti-

teljske usluge neophodne

stanovnicima ovog naselja.

Za ovih pet godina bilježimo

konstantan rast, najviše kroz

širenjemreže, ali i zbogpravil-

ne optimizacije poslovnih

procesa i primjene novih teh-

noloških rješenja. To je bitan

segment koji može da iznena-

di kroz uvećanje troškova, ako

se konstantno ne unapređuje.

U prethodne dvije godine

imali smo rast poslovanja od

14 odsto, a od 2014. poslovni

prihodi su se uvećali za 50 od-

sto, što je, složićete se, veliki

uspjeh za relativno mladu

kompaniju kakva je Domaća

trgovina.

Nakon preuzimanja Domaća trgovina je im

zaposlenih, a danas imamo 50 objekata i 1.

je 936 zaposleno u našemsistemu, a 133 an

agencije za zapošljavanje, kaže Ivan Šćepa

POBJEDA:

Koje su vaše osnovne vrijednosti

poslovanja?

ŠĆEPANOVIĆ:

Insistiramo na profesiona-

lizmu, korporativnomupravljanju, ulaganju i

nastojimo da budemo prijatelj zajednice u kojoj

radimo. Jedna smo od rijetkih domaćih kom-

panija koja je od početka uspostavila sistem

upravljanja kroz profesionalni menadžment i

vodi kompaniju nezavisno i bez učešća vlasni-

ka u sistemu odlučivanja.

Sa profesionalne strane, usmjereni smo ka

kreiranju partnerskog poslovnog okruženja sa

dobavljačima i domaćinskompristupu kupci-

ma. Ulaganjemu ljude unapređujemo njihova

znanja, kreiramo zdrav poslovni ambijent gdje

svi zaposleni imaju sigurne i redovne zarade

sa punimporezima i doprinosima. Ne manje

bitan segment je društvena odgovornost, gdje

nastojimo, shodnomogućnostima, da učestvu-

jemo u projektima koji podržavaju najranjivije

članove društva i lokalnu zajednicu. Kako nam

i ime kaže, mi smo domaća trgovina i to je

postulat na kojem razvijamo poslovanje.

Profesionalizam

POBJEDA:

Kakvi suVaši pla-

novi?

ŠĆEPANOVIĆ:

Do kraja go-

dine planiramo da proširimo

prodajnu mrežu za još deset

objekata, kao i da renoviramo

postojeće. Značajna ulaganja

su usmjerena ka razvoju logi-

stike i skladišnih kapaciteta

kako bi potrošačima obezbije-

dili kvalitet, posebno svježih

proizvoda.Logičnojeiprirod-

no da tamo gdje su kupci pre-

poznali kvalitet nastavimo da

ispunjavamo njihova očekiva-

nja.

Sa posebnom pažnjom smo

pristupili organizaciji kon-

ceptadanasvakojmikroloka-

ciji ponudimo stanovništvu

ono što im je potrebno, uz

konstantno prilagođavanje,

jer jemaloprodajaživproces i

zahtijeva neprekidno nova

poslovnarješenja. Shodnoto-

me, naša strategija se zasniva

na konstantnom razvoju pro-

izvoda i usluga prilagođenih

potrebama kupaca. Po tom

principu je nastao i Bio Dar

kutak u okviru većih Aroma i

Contoobjekata,jedinstvenpo

konceptu zdrave i organske

hrane.

Investiranjem u zaposlene,

koji su najvažniji resurs kom-

panije, doprinosimo struktur-

nomunapređenju poslovanja,

uvođenju novih standarda i

svježih ideja. Jačanje mreže,

ulaganjeunoveobjekte,ljudei

prodajniportfoliočininas jed-

nim od najvećih maloprodaj-

nih lanaca uCrnoj Gori.

POBJEDA:

Kojijoš brendovi

postoje u portfoliju Domaće

trgovine?

ŠĆEPANOVIĆ:

Aromajepre-

poznatljiva po vizuelnom

identitetu i pažljivo biranom

asortimanu. To je brend koji

njeguje koncept kvalitetnih

svježih proizvoda i u fokusu

zaposlenih je pozitivno kori-

sničko iskustvo. UokviruDo-

maće trgovine posluju i Conto

diskonti koji pristupačnim ci-

jenama,objektimavelikogfor-

mata potrošačima obezbjeđu-

ju veliki izbor i konstantne

promotivne akcije. Za oba

brendasujedinstveniproizvo-

Profit privrede 192miliona

Ocjena Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Obnovljivi izvori smanjuju

PODGORICA

Crna Gora ima

dovoljno potencijala za pove-

ćanje korištenja obnovljivih

izvora energije i sprovođenje

mjera energetske e ikasnosti u

domaćinstvima, ocijenjeno je

iz Instituta za preduzetništvo

i ekonomski razvoj (IPER). U

Institu smatraju da bi iskori-

šćenje tog potencijala moglo

eliminisati potrebu za uvozom

električne energije.

- Većinu električne energije

generišu termoelektrana i

hidroelektrane, dok se deset

odsto struje uvozi. Očekuje se

da će vjetroelektrana na Krno-

vu zadovoljiti pet odsto uku-

pne potražnje za električnom

energijom, ali vrlo je malo struje

proizvedeno iz solarne energije

- rekli su predstavnici IPER-a.

Dodali su da se na domaćin-

stva odnosi polovina ukupne

USD

1.18780

JPY 130.22000

Kursna lista

GBP

0.87810

CHF

1.19080

AUD

1.58650

CAD

1.51720

CZK 25.49800

TRY 5.04290