Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 11. maj 2018.

Politika

BEOGRAD

-Nekadašnji

predsjednikdržavne zajed-

niceSrbija i CrnaGoraSve-

tozarMarovićnemapravo

naprivilegijekojemoguko-

ristiti bivši predsjednici sa-

veznedržave, iako jeSrbija

pravnanasljednicaSCG.

-RepublikaSrbijamožedaga-

rantuje prava samo svojim

državljanima, a članom35Za-

kona o predsjedniku Repub-

like definisano je ko je bivši

predsjednik Republike, rekao

je dr Vladan Petrov profesor

Ustavnog prava sa Pravnog

fakulteta Univerziteta u Beo-

gradu zaPobjedu.

POSTULAT

-Osnovni postulat je garancija

pravavašimdržavljanimaine-

ma logike da Srbija garantuje

tapravadrugimdržavljanima,

objašnjavaprofesorPetrovna-

pominjućidajezakonkojimse

definišu prava bivših preds-

jednika i Srbije i savezne

države zakonSrbije.

Kao što je Pobjeda pisala član

35 Zakona o predsjedniku Re-

publike kaže da pravo na

počasni naziv „bivši predsjed-

nik Republike“ imaju svi

predsjedniciSrbijebiraniod9.

decembra 1990. godine, kao i

predsjednici Savezne Repu-

like Jugoslavije i predsjednici

državne zajednice Srbija i

CrnaGora birani iz Srbije.

Međutim, nedoumicu da li

prava koja su predviđena os-

talimčlanovima zakonamogu

daostvaruju i oni predsjednici

koji nijesu srpski državljani

unio je član 47 ovog zakona u

kojem se navodi da prava ut-

vrđenaodredbamaodčlana38

do člana 43 shodno se prim-

jenjuju i na SVE predsjednike

savezne države u čijem sas-

tavu je bila Republika Srbija

do istupanja Crne Gore iz

državne zajednice Srbija i

CrnaGora.

PROPUST

Prema riječima profesora

Petrova čl 47 nema nekog

smisla i on je propust zakono-

davca.

-Član47senalazi uprelaznim

i završnimodredbama zakona

koje služe za sprovođene za-

kona i nemaju materijalni

karakter kao član35, objašnja-

va profesor Petrov i kaže:

„Član 47 redefiniše ono iz

člana35,anemožeseredefini-

sati ono što je napisano u za-

konu. U slučaju dileme pri-

menjuje se član 35 ovog

zakona“.

Marović je bio jedini preds-

jednikdržavne zajedniceSCG

koja je postojala od 2003. do

2006. godine i koja je bila sa-

mo prelazno rješenje do osa-

mostaljenja Crne Gore i nju je

93 odsto finansirala Srbija a

sedamodstoCrnaGora.

V. CVEJIĆ

PODGORICA

–Predsjednik

države, premaPrijedlogu

Zakonakoji jeusvojilaVla-

da, imapravona stalno lično

obezbjeđenje i upotrebu

službenogvozila sa ili bez

vozača, doknjegova supru-

ga, ukoliko senalazi urad-

nomodnosu, imapravona

plaćenoodsustvokadauče-

stvujeuobavljanjuprotoko-

larnihposlovapredsjednika.

Ovajprijedlogzakonakojimse

prvi put reguliše funkcija

predsjednika države ima 25

članova. Njime su regulisana

prava i dužnosti predsjednika

CrneGore,pravapoprestanku

funkcije i služba predsjednika

države.

Učlanu7navedeno jedapred-

sjednik, prije stupanjanaduž-

nost, pred poslanicima u

Skupštini Crne Gore polaže

zakletvu koja glasi: „Zakli-

njem se da ću dužnost pred-

sjednika vršiti odgovorno, ča-

sno, savjesno, pravedno i

nepristrasno, po Ustavu i za-

konu“.

Učlan8sekažedajepredsjed-

nik je dužan da čuva tajne po-

datke za vrijeme obavljanja

funkcije i po prestanku funk-

cije, u skladu sa zakonom ko-

jim se uređuje tajnost podata-

ka.

Za potrebe obavljanja struč-

nih, administrativnih i drugih

poslova predsjednik države

obrazuje službu kojom ruko-

vodi generalni sekretar, akoga

on postavlja na period od pet

godina.

Predsjednik, takođe, može da

obrazuje savjete, komisije,

radnegrupe,kaoistalnailipri-

vremena radna tijela.

Sredstva za rad predsjednika,

kao i sredstva za ostvarivanje

prava po prestanku funkcije,

kako je predviđeno zakonom,

obezbjeđuju se iz državnog

budžeta.

Po prestanku funkcije pred-

sjednik stiče počasni naziv

„bivši predsjednik Crne Go-

re“. Pravo na upotrebu tog na-

ziva, kako je predviđeno ovim

zakonom, imaju i svi oni koji

sudužnostpredsjednikaobav-

ljali od obnove nezavisnosti

Crne Gore 3. juna 2006. godi-

ne.

Predsjednik po prestanku

funkcije, a do ispunjenja za-

konskih uslova za sticanje

penzije,imapravonanaknadu

zarade u visini od 70 odsto za-

rade koju je primao u posljed-

njemmjesecu prije prestanka

funkcije.

Isplata naknade se, kako je

predviđeno zakonom, obu-

stavlja ukoliko predsjednik za

vrijemeostvarivanja togprava

zasnuje radni odnos.

Po prestanku funkcije pred-

sjednik, takođe, ima pravo na

korišćenje kancelarije, stalno

lično obezbjeđenje, ima po

jednog savjetnika i službenika

za administrativne i tehničke

poslove, kao i pravonaupotre-

bu službenog vozila sa ili bez

vozača.

Nakon prestanka funkcije on,

takođe, ima pravo pristupa ar-

hivskoj građi nastaloj u vrije-

me kada je obavljao dužnost

predsjednika.

Ova prava predsjednik ostva-

rujena lični zahtijevkojimože

podnijeti najkasnije u roku od

trimjesecaodprestanka funk-

cije. Taprava, kako senavodi u

prijedloguzakona, nemožeda

ostvarujepredsjednikkome je

funkcija prestala razriješe-

njem.

Đ.Ć.

PODGORICA

-ČlanPredsjed-

ništva Demokratskog fronta i

predsjednik Političkog savjeta

Demokratske narodne partije,

PredragBulatović,inosilackoa-

licione liste DF-a i SNP-a za lo-

kalne izbore u Zeti, Mihailo

Asanović,srelisusesapredsjed-

nikomSveruske partije Rodina,

AleksejemŽuravljevim i preds-

jednikomDruštva rusko-srps-

ko-crnogorskog prijateljstva

‘Slovenski most’, Ljubomirom

Radinovićem, saopšteno je iz

Demokratskenarodnepartije.

Rečeno je da je u prijateljskom

razgovoru sa dragimgostima iz

Rusije Predrag Bulatović u ime

predsjednika DNP-a Milana

Kneževića,AleksejuŽuravljevu

i Ljubomiru Radinoviću uručio

zahvalnicu za izuzetan dopri-

nos razvoju odnosa između

CrneGore iRusije.

Predsjednik Političkog savjeta

DNP-a se posebno zahvalio

partiji Rodina i njenom lideru

Žuravljevu na nesebičnoj po-

moći u „raskrinkavanju lažnog

državnogudara,aliipodršciMi-

lanu Kneževiću koji se već pe-

deset dana nalazi u spuškom

zatvoru“.

- Podrška i prijateljski odnos

prema zatočenom lideru

DNP-a predstavljaju najbolji

dokaz o neraskidivimbratskim

i prijateljskim vezama između

naših partija i naroda, ali is-

tovremeno i poruku odn-

a rođenom c rnogor skom

režimu da DNP ni po cijenu

daljeg progona neće odustati

od svojih programskh principa

i promovisanja najboljih odno-

sa sa bratskomRusijom, piše u

saopštenju.

R.P.

PODGORICA

-KomesarEvropskeunije zapolitiku susjed-

stva i pregovoreoproširenju, JohanesHanboraviće sjutrau

Crnoj Gori povodomDanaEvrope.

Iz Vladine Službe za odnose sa javnošću je saopšteno da će se

premijerDuškoMarković sastati saHanomsjutra uTivtu.

Han je boraviouCrnoj Gori sredinomfebruara kada je kazaoda

Strategija za Zapadni Balkan pokazuje čvrstu opredijeljenost

EUevropskoj perspektivi CrneGore.

- Očigledno je, ipak, da je potrebno još mnogo da se radi, i u

Strategiji se jasnonavodi šta se tačnoočekujeodCrneGore, i šta

ćemo vamponuditi kako bi smo vas podržali na vašemputu ka

EU- kazao jeHan.

On je ranijeporučioda snažnoohrabrujeCrnuGoruda iskoristi

tu priliku, da realizuje reforme i zadrži svoju poziciju zemlje

predvodika u tomprocesu.

R.P.

PODGORICA

- Ministar od-

branePredragBoškovićdanasje

potpisao dokumente o ratifika-

ciji, odnosno Nacionalni odgo-

vor o potvrđivanju prvih dva-

n a e s t NATO s t a nd a r d a

STANAG.

Kako je saopšteno iz Ministar-

stva odbrane, tim Crna Gora i

formalno, kao članica Alijanse,

preuzima svoj dio odgovornosti

uprocesuNATOstandardizaci-

je, odnosno u uspostavljanju i

primjenistandardakojiseodno-

se na osnovneNATOdoktrine u

oblasti kodifikacije i poznavanja

engleskog jezika.

Proces prihvatanja NATO stan-

darda u Crnoj Gori počeo je

2013. godine, nakon donošenja

izmjenaZakonaoodbrani i Pra-

vilnika o standardizaciji odbra-

ne. Umeđuvremenu, dobijen je

softver za takozvanu elektron-

sku ratifikaciju i obučeni zapo-

sleni uDirekciji za standardiza-

ciju, kodifikaciju i kvalitet

Ministarstva odbrane, koja će

nastaviti sa svojimaktivnostima

na prihvatanju NATO standar-

da.

Od tada, usvojeno je preko 150

NATO standarda, koji su po-

stali standardi odbrane Crne

Gore.

R.P.

PODGORICA

–Pravoglasana lokalnimizborimauPlužina-

ma, koji ćebiti održani 20.maja, imaće 2.544birača, 42man-

jenegonaparlamentarnimizborima 2016. godine.

Kako je saopšteno izMinistarstva unutrašnjih poslova (MUP),

broj novoupisanih birača je 51, od kojih je 46 pravo glasa steklo

punoljetstvom, a pet prijavomprebivališta uCrnoj Gori.

Iz biračkog spiska su zbog smrti, izbrisana 73 birača.

Broj birača kojima je promijenjeno biračkomjesto je 46.

OnisupodsjetilidajeodponedjeljkaaktivanKol/Call/centarsa

jedinstvenim brojem 19820 koji je besplatan i dostupan za sve

korisnikemobilne i fiksne telefonije uCrnoj Gori.

- Pozivanjem tog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i

prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matič-

nogbroja, građaninćeodoperateradobiti informacijuotomeda

li je upisan u birački spisak i na kojem biračkommjestu glasa,

pojasnili su izMUP-a.

R.P.

Profesor Ustavnog prava o povlasticama za bivšeg i jedinog predsjednika SCG

Republika Srbija

može da garantuje

prava samo svojim

državljanima, kaže

profesor

Ustavnog

prava dr

Vladan

Petrov

Petrov:Marovićnema

pravonaprivilegijeza

bivšepredsjednike

IzMinistarstva

odbrane saopšteno

Potpisana

ratifikacija

12NATO

standarda

Što predviđaju odredbe Prijedloga Zakona o predsjedniku Crne Gore

Vujanović imapravona

stalnoobezbjeđenje i vozilo

Markovićdanas

saHanomuTivtu

Funkcioneri DNP

u posjeti Moskvi

Bulatović i

Žuravljevza

poboljšanje

odnosa sa

Rusijom

UPlužinamapravo

glasa ima2.544birača

DuškoMarković