Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Petak, 11. maj 2018.

Socijaldemokrate predstavile dio programa

Uvešćenove servise

zasocijalnougrožene

uglavnomgradu

PODGORICA

Socijalde-

mokrate će, kako su saop-

štili njihovi predstavnici,

nastaviti dauvodenove so-

cijalne servise i poboljšava-

jupostojeće sa ciljemdau

glavnomgradubudeobez-

bijeđena socijalna sigur-

nost svihgrađana.

Kandidat za odbornika na li-

sti Socijaldemokrate - Ivan

Brajović - Dosljedno za Pod-

goricu, Boris Mugoša, pred-

stavio je segment izbornog

programa te partije, koji se

odnosi na socijalnupolitikuu

glavnomgradu.

„Vođenje odgovorne socijal-

ne politike je osnov stabilno-

sti i prosperiteta svakog na-

šeg sugrađanina, odnosno

osnov dugoročno održivog

razvoja Podgorice po mjeri

svihnaših građana. Da to nije

isprazno predizborno obeća-

nje Socijaldemokrata najbo-

lje potvrđuju rezultati koji su

ostvareni u dijelu socijalne i

dječije zaštite tokom aktuel-

nogmandata, uprethodne tri

godine“, rekao jeMugoša.

On je podsjetio da je od 2015.

godine u glavnom gradu

otvorenopet novihsocijalnih

servisa – Prihvatilište za be-

skućnike, Personalni asisten-

ti za osobe za invaliditetom

(OSI), Centar za tretman za-

visnicaodpsihoaktivnihsup-

stanci, Dnevni centar za po-

drškudjeci i porodici uriziku

i Dnevni centar za djecu i

omladinu sa smetnjama i teš-

koćama u razvoju.

R.P.

Skupština za aprilske zarade poslanika izdvojila 117.980 eura

Bojkotaši zaradili 57.422

eura, Kneževićbezplate

PODGORICA

Crnogor-

skimposlanicima za april-

skenetozarade isplaćeno je

117.980eura, odčega je

57.422 eura izdvojenozapo-

slanikeopozicijekoji bojko-

tujuradparlamenta–poda-

ci suSkupštineCrneGore.

Platu prvi put nije primioMi-

lan Knežević (DF), jer mu, po

Odluci Administrativnog od-

bora, miruju prava i obaveze

naraduipoosnovuradadokje

na služenju četvoromjesečne

zatvorske kazne. Aprilsku po-

slaničku zaradu, osimKneže-

vića, nijesuprimiliTarzanMi-

lošević i Željko Aprcović, koji

su se ranije odrekli tog prava.

Najveću zaradu primio je

predsjednik Skupštine Ivan

Brajović, i to 1.900 eura. Slije-

deMarijaĆatovićiBrankoČa-

vor iz DPS-a, koji su primili

1.881, odnosno

1.838eura.Me-

đu poslanicima DPS-a koji su

primili više od 1.700 eura su

Miodrag Vuković, Branimir

Gvozdenović,JovankaLaličić,

ObradMišoStanišić, kao iMi-

lorad Vuletić. Mićo Orlandić

(SD) za april primio je zaradu

od1.723eura.Višeod1.600eu-

ra dobili su poslanici DPS-a

LuiđŠkrelja,BrankaTanasije-

vić, Ana Nikolić, Suad Numa-

nović, Petar Ivanović, Zvonko

Vuković i Predrag Sekulić. Po-

slanici Bošnjačke stranke

NedžadDrešević i Ervin Ibra-

himović primili su 1.562, od-

nosno 1.512 eura.

Od opozicionih poslanika

najveću platu za april primio

jeBrankoRadulović, i to1.811

eura. Slijede PredragBulato-

vić (DF) sa 1.759 eura, zatim

Marina Jočić (DF) iMiodrag

Lekić (Demos), čija je plata

za april iznosila 1.732 eura.

Više od 1.600 eura primili su

Ranko Krivokapić (SDP),

Džavid Šabović (SDP), Vera

Bulatović (DF), NebojšaMe-

dojević (DF), Slaven Radu-

nović (DF) i Ljiljana Đuraš-

ković (DF).

Poslanici Demokrata primili

suuapriluukupno11.018eura.

Među njima najveću platu

imao je Boris Bogdanović, i to

1.423 eura. Aleksa Bečić pri-

mio je 1.397 eura, a zarada

ostalih poslanika Demokrat-

skeCrneGore je između 1.350

i 1.390 eura.

Skupština je za plate pet biv-

ših poslanika koji ostvaruju

parvo na nadoknadu zarade

po prestanku funkcije isplati-

la 8.670 eura. Bivši poslanik

DF-a Radojica Živković pri-

mio je najviše – 1.797 eura, a

bivša poslanica DPS-a Maida

Bešlić najmanje – 1.692 eura.

Zarada generalnog sekretara

Skupštine Aleksandra Joviće-

vića u aprilu bila je 1.579 eura.

Njegova dva zamjenika Mer-

sudinGredić iMarijaMirjačić

primilisu1.260,odnosno1.254

eura. JovićevićipomoćniciJe-

lena Radonjić i Nataša Ko-

mnenićprimili su1.050, odno-

sno 1.043 eura.

Zaplateosamsavjetnikapred-

sjednika Skupštine isplaćeno

je 8.575 eura, a za zarade tri

savjetnika potpredsjednika

Skupštine izdvojeno je 2.999

eura.

I.K.

Predsjednik Odbora za odnose sa EU u njemačkomBundestagu Ginter Krihbaum

PODGORICA

Predsjednik

Odbora za odnose sa EUu

njemačkomBundestagu

Ginter Krihbaumkazao je da

je zabrinut zbog napada na

novinare koji se dešavaju u

Crnoj Gori. Smatra dameđuna-

rodna zajednica treba da izvrši

međunarodni pritisak, kako

bi ovakvih slučajeva bilo sve

manje.

- Zabrinuti smo jer ovo nije

pojedinačan slučaj, bilo ih je

mnogo više. To je neprihvatlji-

vo. Ono štomožemo da uradi-

mo je da izvršimomeđuna-

rodni pritisak koji smo

Slobodamedija

dabudeključni

zadatakzaVladu

pokazali juče kada su pred-

stavnici EU posjetili novinarku

Oliveru Lakić u bolnici, rekao je

Krihbaum tokom razgovora sa

crnogorskimnovinarima.

Kaže i da Evropska komisija

treba da izvrši pritisak, ali ne

samo posjetama u bolnici, već

u sljedećem Izvještaju o Crnoj

Gori.

- Poseban dio izvještaja treba

da bude posvećen ovompro-

blemda bi zemlje shvatile da

moraju da riješe ovaj problem.

U suprotnom, pristupanje

EU nije zamislivo. Teoretski,

zamislite da se ovaj slučaj desi

u Španiji, Njemačkoj, Holan-

diji. Nemoguće, jer se u tim

željama poštuje sloboda izra-

žavanja - rekao je novinarima

Krihbaum.

Na pitanje da li je tokom

sastanka sa izabranimpred-

sjednikomMilomĐuka-

novićem razgovorao i

o napadu na novinarku

Oliveru Lakić, njemački

diplomata kazao je da

su govorili o tome, ali i

o političkim temama,

ruskomuticaju, proce-

su proširenja, odnosi-

ma sa susjedima.

Govoreći o evropskoj

perspektivi Crne Gore,

Krihbaum kaže da je

2025. godina kao godi-

na pristupa, ,,glupa

odrednica“.

- Zato što to nije kalendar ispu-

njavanja aktivnosti, već stvar

političkih ciljeva koji treba da

budu implementirani. Gledanje

u kalendar nije odlučujuće, to

može da se desi prije ili kasnije,

i to ne zavisi odmene ili vas,

Njemačke ili bilo koga drugog.

To zavisi od Vlade. To nije lak

proces. Put ka EU je transfor-

macija zemlje iz jednog u drugi

oblik, i za to treba biti strpljiv.

Stvari se mijenjaju korak po

korak. Za sad postoji mali pro-

gres u borbi protiv korupcije.

Nadam se da će veći koraci

biti preduzeti u budućnosti. Ne

treba potcijeniti borbu protiv

korucije i ono što je postignu-

to, ali potrebno je još borbe,

naveo je on. On je odgovaraju-

ći na pitanje o progesu u obla-

sti medijskih Sloboda, rekao da

ne vidi boljitak.

- Kao što je i izvještaj rekao,

ne vidimnikakav napredak u

slobodi izražavanja. I pomom

mišjenju to bi trebao biti ključ-

ni zadatak za Vladu. Otvoreno

društvo treba da ima kvali-

tetne i otvorene medije, to je

prednost društva, zaključio je

njemački zvaničnik.

Predsjednika Odbora za

evropske poslove Njemač-

kog saveznog parlamenta

Gintera Kirhbauma primio

je predsjednik Vlade Duško

Marković, koji se tomprili-

kom zahvalio na podršci SR

Njemačke procesu evropske

integracije Crne Gore i ista-

kao kapitalan značaj u cijelom

regionu Zapadnog Balkana

inicijative koju je Berlinskim

procesom inicirala kancelar-

ka Angela Merkel.

Sa Krihbaumom su razgova-

rali i predsjednik parlamenta

Ivan Brajović, kao i izabrani

predsjednik Milo Đukanović.

J.ĐURIŠIĆ

Krihbaum se juče sastao i sa predstavnicima opozicije. Kaže

da im je predočio da je bojkot parlamenta neprihvatljiv.

- Imam jasna očekivanja od opozicionih partija - ne treba da

bojkotuju parlament. To je neprihvatljivo. Rekao sam im to

veoma jasno. Prvo, mi smo svi izabrani kao parlamentarci

da preuzememo odgovornost. Ta odgovornost može biti

samo iskazana u parlamentu, i nikakav politički uticaj se ne

može vršiti na ulici, naveo je Krihbaum. Kaže da se slične

stvari dešavaju u regionu, ali da izgovor „balkanske zemlje

su takve“ nije prihvatljiv.

- Možda ja to gledam iz perspektive Njemačke, ali mislimda

glasači žele da oni za koji su glasali preuzmu odgovornost. U

parlamentu. Zato što ima pitanja koja nisu u interesu samo

jedne partije ili druge, već cijele zemlje. Recimo pristupanje

EU, promjena Ustava, za šta je potrebna 2/3 većina. Kada

opozicija nije tu, to ide teško. S vremena na vrijeme se

pojave pitanja u kojima partije moraju da rade zajedno, čak

i kada postoje sporovi između njih, jer se radi o interesima

nacije, navodi član Bundestaga.

Smatra da oni koji snose političku odgovornost, ne samo u

vlasti, već i u opoziciji, moraju da poštuju principe EU.

- Jedan od principa je demokratija. Ona funkcioniše samo

onda kada poštujete mišljenje drugih, i mišljenje opozicije.

Takođe, opozicija treba da ima fer šansu da jednog dana

postane večina. Ako opoziciju tretirate po principu ,,pobjed-

nik nosi sve a, opoziciji ne pripada ništa, to nije fer. Zašto?

Zato što i opozicija treba da ima mogućnost da jednom

postane većina - istakao je Krihbaum.

Porukaopoziciji:

Bojkot

parlamentaneprihvatljiv

MilanKnežević

ZgradaSkupštine

BorisMugoša

GinterKrihbaum