Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 11. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

–Javnopre-

duzeće zaupravljanjemor-

skimdobromraspisaće javni

pozivza zakupobale za iz-

gradnjunovihkupalištau tri

opštine. Odobrenje za toda-

la jeVladana jučerašnjoj

sjednici.

Nove plaže, ukupne površine

8.671 kvadratni metar, kako je

objašnjeno, dobiće Bar, Her-

cegNovi i Tivat.

- Ugradu podRumijomplani-

rana sudvanovakupališta. Pr-

vonalokacijiDobraVoda,stje-

novita obala i plaža sjeverno

od Velikog pijeska (Mali pije-

sak) u dužini od 100 metara,

površine1.447kvadratnihme-

tara. Druga na neuređenoj

obali uuvaliUjtinpotok, duži-

ne 80 metara i površine 1.337

kvadratnih metara. UHerceg

Novomnovokupalištebiće iz-

građeno na poluostrvu Lušti-

ca,južnoodnaseljaRose.Riječ

je o neuređenoj obali ispod i

iznad lokalnog puta Luštica -

Rose, dužine 85 metara, povr-

šine 4.187 kvadrata – navede-

no je u informaciji objavljenoj

nakon sjedniceVlade.

U dokumentu se navodi da je

novo kupalište u Tivtu plani-

ranounaseljuBelane, gdjepo-

stoji istoimena pješčana plaža

dužine 95 metara, površine

1.700kvadrata.

- Uprava za zaštitu kulturnih

dobara je konstatovala da na

lokacijama na kojima se pred-

viđa izgradnja kupališta u Ba-

ru, nema zakonom zaštićenih

kulturnih dobara kao ni doba-

ra sa potencijalnimkulturnim

vrijednostima. Realizacija i

uređenje plaže u Herceg No-

vom i u Tivtu, imajući u vidu

da senalazeuobuhvatugrani-

ca prirodnog i kulturno-isto-

rijskogpodručjaKotoraupisa-

nog na Listu svjetske baštine

Uneska, moraju se sprovoditi

u skladu sa konzervatorskim

uslovima i konzervatorskim

projektom– navedeno je u in-

formaciji.

Minimalnacijenagodišnjegza-

kupa iznosi europo kvadratu.

- Zemljište se daje u zakup ili

na korišćenje od maksimalno

20 godina za lokacije Mali pi-

jesak i neuređena obala i plaža

uuvaliUjtinpotokuBaru, naj-

više 30 godina za lokaciju na

poluostrvu Luštica južno od

naselja Rose uHerceg Novom

i do 15 godina za lokacijuuna-

selju Belane u Tivtu – piše u

dokumentu.

D. Š.

HERCEGNOVI

-UJPU ,,Naša

radost“ iDječjemdomu ,,Mla-

dost“uBijeloj juče je, uruči-

vanjemdonacije, pribora za

crtanje, počela realizacija

projekta ,,Oslikajmo ljubav“.

Vođeni idejomda kulturu, um-

jetnostitolerancijutrebarazvi-

jati na svim nivoima i među

svimuzrastima, u skladu sa cil-

j ev ima s t ra t eg i j e ranog

predškolskogvaspitanja i obra-

zovanja, NVO Kult je osmislio

projekat ,,Oslikajmo ljubav“

koji realizuju sa djecom

predškolskog uzrasta i onom

čiji razvoj ometaju različiti in-

validiteti.

Zahvalnost što je pokrenut

ovakav projekat i što je novska

predškolska ustanova dio nje-

ga, izrazila je direktorica vrtića

TanjaDulić.

– Ideja vodiljaprojekta jenešto

što se nalazi u osnovi našeg

cjelokupnog vaspitno-obra-

zovnog rada. Sigurna samda će

sva naša djeca sa puno uspjeha

odgovoriti na temu likovnog

konkursa koji je upravo ot-

voren–kazala jeDulić.

Konkursjeotvorendo23.maja.

Pi-ar projekta Milice Radović

kazalajedaće stručnakomisija

odabrati podeset radova izsva-

kog grada, koji će biti nagrađe-

ni. Na godišnjem kalendaru

JUBCrneGoreza2019. godinu

naći će se 12najboljih.

Projekat se, osimuHercegNo-

vom, realizuje u još pet grado-

va: Beranama, Budvi, Cetinju,

NikšićuiPljevljima,aobuhvata

djecu u predškolskim ustano-

vama, dnevnim centrima i

udruženjima djece sa poseb-

nimpotrebama.

Generalni sponzor je kom-

panija JUB Crna Gora, po

zamisli NVOKult Montenegro

iz Podgorice, a uz podršku

Ministarstva prosvjete i Zavo-

da za školstvo.

Ž.K.

Vlada: Morsko dobromože da ponudi u zakup 8.671 kvadrat obale

NovakupalištauBaru,

HercegNovomi Tivtu

NOVAPLAŽABIĆEDUGA85METARA:

Luštica

Plaže su

planirane na

Malompijesku,

u uvali Ujtin

potok, u Dobroj

vodi, zatimna

poluostrvu

Luštica i u

naselju Belane

HercegNovi:

Projekat NVOKult

„Oslikajmo ljubav“

uvrtićima i Domu