Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 11. maj 2018.

CrnomGorom

PLAV

–Srednjamješovita škola ,,Be-

ćoBašić“ je jednaod 17obrazovnih

ustanova iz 12opštinakojeprimje-

njujumodel dualnogobrazovanja.

Ove godineosambudućihkuvara

obavljapraksukod tri poslodavca.

Prema riječima direktora škole Rifata

Balića, iskustva su pozitivna pa će se

naredne školske godine u taj program

uključiti učenici još dva smjera, kao i

veći broj poslodavaca.

ISKUSTVA

-Đaciobavljajupraktičandionastaveu

restoranima „Abaz“ i „Belami“ uPlavu

i hotelu „Rosi kompani“. Iskustva su

veoma pozitivna, tako da će škola i u

narednoj godini učestvovati u progra-

mu, pa je i interesovanjedjece zaobra-

zovanje po dualnom modelu veliko.

Planiramo saradnju u narednoj godini

savišeposlodavacakodkojihćeučeni-

ci obavljati praktičnu nastavu po dual-

nommodelu, zarazličitazanimanja, te

samim tim će i veći broj učenika biti

uključen. Projekcije su da ćemo imati

još dva zanimanja, pa će pored smjera

kuvar biti zastupljeni konobar i auto-

mehaničar –najavljujeBalić.

On kaže da je prema razgovorima koje

je obavio sa poslodavcima, 11 zaintere-

sovano da se priključi tomprojektu, te

da bi tad bilomjesta za praksu za uku-

pno 28učenika.

- Zainteresovano je šest poslodavaca

da angažuje deset učenika koji će slje-

deće godine da pohađaju smjer za ku-

vara. Veliko interesovanje postoji i ka-

da je u pitanju smjer konobar, pa tako

14 učenika koji će biti na tom smjeru

mogudaobavljajupraktičandionasta-

ve kod šest poslodavaca. Četiri auto-

mehaničara trebalo bi da obavljaju

praksu kod dva poslodavca – kazao je

Balić.

DŽEPARAC

Prema pravilima dualnog obrazova-

nja, učenici prvog razreda kod poslo-

davca odrađuju praksu jednom sed-

mično, drugogdvadana, dokutrećem

razredu kod poslodavca provode tri

dana. Zaprovedenovrijemenapraksi

ministarstvo je obezbijedilo naknade

koje iznose po 50 eura za učenike pr-

vog razreda, 75 eura za one koji su u

drugom razredu, dok đacima trećeg

razreda poslodovac kod kojeg odra-

đujupraksudaje nadoknaduu iznosu

od 100 eura.

Učenica Emra Ljuca koja pohađa

smjer kuvarstvopoprogramudualnog

obrazovanja zadovoljna je pozivom

koji je odabrala i dodatnim znanjem

koje stiče kodposlodavca.

- Učim mnogo, kako od profesora u

školi tako i odposlodavaca. Preporuči-

la bih svimsvojimvršnjacima koji pla-

niraju srednje stručno obrazovanje da

pohađaju ovaj program – poručila je

Ljuca.

I.T.

GUSINJE

– Sjednica Skupšti-

neopštinebićeodržanadanas.

Na dnevnom redu prvog ovo-

godišnjeg zasijedanja naći će

se,poredostalog,prijedlogod-

luke o završnom računu

budžeta opštine za prošlu go-

dinu, kao I informacija o sta-

nju bezbjednosti u opštini za

istiperiod.Parlamentbitreba-

lo da donese odluku o visini

naknade za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta

za bespravne objekte, te da da

saglasnostdaseprodužirokza

korišćenjedeponijenalokaciji

,,Jerina“.

Biće razriješeni i imenovani

vršioci dužnosti direktora ne-

koliko javnihpreduzeća.

M.N.

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistemda-

nas nastavlja radove za kvali-

tetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljimaponekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Kralje.

Bar:

od 12 do 15 sati Bolnica,

kao i područja koja se napajaju

sa trafostanica ,,Baukovo“ i

,,Belveder“; od 8 do 18 sati dio

naselja Veliki Pijesak (ulice 82,

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, i 91).

Berane:

od 12 do 15:30 sati Tr-

pezi; od9do 14:30 sati Dolac.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Lješnica, Tomaševo, Lijeska,

Sokolac, Barice, Obod, Žaljevo,

Skočigorina, Grančarevo, Gli-

bavac i Ujniče.

Danilovgrad:

od 8 do 15 sati

Brijestovo i Sretnja.

Kolašin:

od8do14satiCrkvine

i Ravni; od 8 do 14:30 sati Jase-

nova.

Kotor:

od 11 do 14 sati dio pod-

ručja u okolini Jadran Perasta;

od9do11 sati područjeuokoli-

ni autobuske stanice.

Nikšić:

od9do 15 sati Smrduša

i Cerovica; od 10 do 11 sati dio

korisnika uKličevu; od 11 do 12

sati dio naselja Ozrinići u oko-

lini škole; od9do 13 sati diona-

selja Ozrinići; od 9 do 14 sati

dio StareVaroši iMušovina.

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati Tu-

canje.

Plav:

od8do 14:30 sati Korita.

Pljevlja: od 8 do 15 sati Meljak,

Višnjica, Popov Do, Zahum,

Leovo Brdo i Ulica Vlatka Sa-

mardžića.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati dale-

kovod ,,Kalače”, naselje Đura-

novića Luke, selo Babići, Far-

ma, Ski - lift imotel “Turjak”.

Ulcinj:

od8do18satipovreme-

ni prekidi napodručjuPistula i

Gač; od 8 do 14:30 sati povre-

meni prekidi u dijelu Štoja kod

autokampaTomi.

Žabljak:

od9do 15 sati Borje.

I.T.

NIKŠIĆ

–Nikšićkoudruže-

nje za zaštituživotinjanaj-

oštrije jeosudilo trovanja

pasakojih jeucentrugrada

biloviše tokomproteklih

nekolikodana. Usaopštenju

teorganizacijenavodi seda

jepreksinoć, uvečernjimsa-

tima, otrovanpas starpet

godinakoji je imaovlasnika,

teda je istogdana, naBule-

varuVukaMićunovića,

otrovan još jedan, kao i u

kruguGimnazije ,,Stojan

Cerović“uRastocima.

Otrovano je i nekoliko pasa

koji nijesu imali gazdu.

-Nesavjesnigrađani,uzimaju-

ći pravdu u svoje ruke, truju

životinje izrazito jakim otro-

vom. Po mišljenju veterinara,

u pitanju je limacid (pužo-

mor) ili insekticid, plavo-ze-

lenkaste boje, i na taj način se

ugrožava i život građana, po-

sebnodjece, učenika, jer jedan

od tih incidenata dogodio se

upravo u školskom dvorištu –

naveli su izUdruženja.

Oni apeluju da nadležne insti-

tucije ozbiljnije shvate pro-

blem, i počinioce tihdjela, kao

isamogzlostavljanjaživotinja,

tretiraju na način koji bi bio

primjersvimostalimučesnici-

ma, primjerenim kaznama.

Građane su pozvali da budu

savjesni i odgovorni, te da ta-

kve slučajeve prijavljuju poli-

ciji.

Ra.P.

KOTOR

- Služba zaštite i

spašavanjaod juče ima tzv.

teškovozilo sakranomka-

pacitetapodizanja 2.200ki-

lograma i generatoromsna-

ge 18kW. KomandirMaksim

kažeda imje takvovozilobi-

loneophodno jer staronije-

sumogli registrovati zbog

starosti.

Vozilo je stiglo iz Sežane (Slo-

venija), a tamošnji vatrogasci

kotorskimkolegamapoklonili

su dio opreme: hidraulični

razvalni alat, šljemove za

strukturne požare i dio apara-

ture za požare otvorenog pro-

stora.

–Dosta od toga će dobiti DVD

u Perastu, budući da su i oni

zaslužni za nabavku vozila.

Preko njih je išla nabavka, jer

su oni iskusniji u poslu sa po-

lovnim vozilima i u velikoj

mjeri sunampomogli – kazao

jeMandićobjasnivši davozilo

nijenovoali jeuodličnomsta-

nju.

Po preuzimanju vozila vatro-

gasci suprošli kratkuobuku.

Mandić se na donacijama za-

hvalio preduzećima Carin-

vest, Tujko, Magud, stovari-

štuVukšić, Đir taksiju, Domu

učenika i studenata ,,Spasić-

Mašera“, Resursnom centru

,,Dr Peruta Ivanović“, Sred-

njoj pomorskoj školi i opštini

Kotor, koja je obezbijedila

novac koji nijesu uspjeli pri-

kupiti od sponzora i donato-

ra.

S.M.

PLAV:

U SMŠ ,,Bećo Bašić“ zadovoljni učinkomdualnog obrazovanja

Odseptembraviše i

đaka i poslodavaca

Ove godine osamđaka budućih kuvara obavlja praksu kod tri

poslodavca. Na jesen u taj programbiće uključeni učenici još dva

smjera, kao i veći broj poslodavaca – kaže direktor škole Rifat Balić

Gusinje

Danas prva

sjednica

Skupštine

CEDIS

Isključenja

u 14 opština

Nikšić:

Udruženje životinja traži reakciju države

Pse trujučak i u

školskimdvorištima

Kotor:

Vatrogasci dobili tehničko vozilo

Spremniji za intervencije

VOZILOSTIGLOIZSEŽANE:

JučeuKotoru

Rifat Balić

ĐACIŽELEDAUČEIZARADE

DŽEPARAC:

SMŠ ,,BećoBašić“