Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Petak, 11. maj 2018.

Hercegnovska policija

podnijela prijave

protiv dvije osobe

Oduzeti

heroin,

metadon

imunicija

Optužnica

protiv

policajke i

njenekćerke

HERCEGNOVI

Protiv S.

T. (43) i M. T. (72) iz Herceg

Novog podnijeta je krivična pri-

java kada je policija u stanu koji

koriste pronašla 160 grama

heroina, metadon i municiju.

Kako se navodi u saopštenju

policije, stan je pretresen 10.

maja oko 13 sati na osnovu

naredbe sudije za istragu.

Kada su u stan ušli policijski

službenici M. T. je kroz prozor

od terase odbacila pvc kesicu,

koja je pronađena i oduzeta, a

u kojoj se nalazilo 160 grama

heroina. Pretresompolicajci

su pronašli i vagu za precizno

mjerenje i manju količinu

nepoznate praškaste materije,

tri plastične kutijice sa sadr-

žajem tečne materije za koju

se sumnja da je metadon kao

i 53 komada malokalibarske

municije. Pronađena droga,

municija i ostali predmeti biće

upućeni u Forenzički centar

radi vještačenja.

C. H.

ULCINJ

Osnovni sud u Ulci-

nju potvrdio je optužnicu pro-

tiv službenice granične poli-

cije Vesne Todorović i njene

ćerke Karnele Šćekić – prenosi

CDM. Todorović se tereti za

zloupotrebu službenog polo-

žaja, falsi ikovanje isprava i

nedozvodljeno korišćene ličnih

podataka, a njena ćerka zbog

krivičnog djela falsi ikovanje

isprave u saizvršilaštvu.

Prema optužnici, one su u

junu prošle godine u Ulcinju,

nabavile lažni pasoš turskom

državljaninu Aydi Cetinu, koji

je u toj državi evidentiran kao

osoba koja se bavi falsi ikatima

i trgovinommigrantima.

Šćekić je, kako se sumnja,

pasoš predala 10. juna, i u ime

te usluge primila novac u dva

navrata. Istog dana je primila

tri hiljade eura, koji je lično

preuzela, dok je 6. jula preuze-

la ostatak novca, u iznosu od

dvije hiljade eura koji je preu-

zela preko Vestern uniona.

Todorović je, kao zaposlena u

Sektoru granične policije, zlou-

potrebom službenog položaja

sebi i ćerki nelegalno pribavila

novac.

- Tako što je fotogra isala

službene aplikacije sa foto-

gra ijama bezbjednosno

interesantnih lica i detaljima sa

podacima njihovih dokumena-

ta – matični broj, broj pasoša,

rok važenja, ulazak i izlazak iz

države - piše u optužnici.

C. H.

U slučaju napada na novinarku Vijesti uključeno i Specijalno policijsko odjeljenje

Lakić izašla

izbolnice,

nema traga

napadaču

PODGORICA

Novinarka

VijestiOliveraLakićnakoju

jeuutorakvečepucalane-

poznataosoba izašla je iz

bolnice.

Lakić je ranjena iz revolvera

ispred njenog stana na Bule-

varu Svetog Petra Cetinjskog

uPodgorici.

Policija traga za proćelavim

napadačemsrednje građe, vi-

sokim oko 175 cm, koji je te

noći imao na sebi crni šuška-

vac i crne bermude.

Motiv napada istražitelji tra-

že u tekstovima koje je Lakić

pisala, a već su posjetili i re-

dakciju Vijesti, kako bi priku-

pili određene informacije od

njenih kolega, kao i doku-

mentaciju tekstova koji bi

mogli biti od značaja za ra-

svjetljavanje ovog napada.

Lakić jenapadačprišaodokje

izlazila iz automobila i iz ne-

posredne blizine pucao u no-

gu.

Pobjegao je kroz portun iz-

među ,,Gurmana“ i ,,Alpe ba-

ra“ u dvorišni dio i nastavio

prema zgradama gdje je neo-

svijetljeno i nema kamera.

Na osnovu prikupljenih sni-

makaistražiteljinijesuuspjeli

da ga identifikuju.

Lakić je ranjena u desnu pot-

koljenicu, pa je zbog ošteće-

nja mišića bila dva dana na

Ministar pravde Zoran Pažin gostujući

u emisiji „Načisto“ TV Vijesti rekao je da

vjeruje da će napad na novinarku Lakić

rasvjetliti do kraja i da se nada da će

forenzička ispitivanja usmjeriti istragu u

pravcu rješavanja.

- Nijedna mogućnost nije eliminisana, ali

istraga ne ide u pravcu da se radi o privat-

nimobračunima. Od posebnog značaja

za istragu je novinarski fokus Lakić – kazao je Pažin.

On je naveo da je saglasan sa direktoromdnevnika „Vijesti“

Željka Ivanovića da je ključno rasvjetliti slučaj u potpunosti,

što znači pronaći i nalogodavce.

- Ja nijesamod onih koji prihvataju odgovor da niko nije

odgovoran. Ako se ne može utvrditi ničija odgovornost, onda

je odgovoran onaj koji tvrdi da nema odgovornosti - navodi

Pažin.

Pažin smatra da svi slučajevi napada na novinare nemaju

nikakve političke koristi, već samo štete i po Vladu i Đukano-

vića.

- Svi slučajevi koji su nerasvijetljeni su bili uvod u nove sluča-

jeve – rekao je Pažin.

Pažin:

Očekujem

daćeseslučaj

rasvijetlitidokraja

Predsjednik SDP-a Ranko

Krivokapić uputio je otvo-

reno pismo predsjedniku

DPS-a Milu Đukanoviću u

kojem je naveo da očeku-

je da jasno razdvoji odnos

prema ubicama sa ulice

odmržnje prema slobod-

nimmedijima.

Izjednačavati oružane

napade plaćenih ubica

na novinare, sa boljim ili

gorim tekstovima o krimi-

nalu koji konstatuje i EU,

prema mišljenju Krivoka-

pića, je bez presedana na

javnoj sceni civilizovanog

svijeta.

- Reći ,,nema razlike“ u

nasilju koje realizuje ,,neki

ulični nasilnik ili čovjek

koji misli da mu to pravo

pripada po vlasništvu nad

medijima“ može biti pot-

puna vrijednosna izvito-

perenost, bestidan poku-

šaj zastrašivanja svih koji

imaju dužnost i hrabrost

da slobodno pišu i govore

– kazao je Krivokapić.

Krivokapić:

Bestidanpokušaj

zastrašivanjasvihkojislobodnopišu

Odjeljenju vaskularne hirur-

gijeKliničkog centra.

Napad na Lakić dogodio se u

jednom od najprometnijih

djelova grada, gdje je u tom

trenutku, u neposrednoj bli-

zini, bilo više desetina građa-

na, ali niko od njih nije detalj-

no opisaonapadača.

U znak protesta prekjuče su

se ispred stare zgrade Vlade

okupili NVO aktivisti, novi-

nari i građani, sa jasnom po-

rukom–danadležništohitni-

jepronađuzločince i stanuna

kraj napadima na novinare.

PredsjednikEvropskogpokre-

taMomčiloRadulovićkazao je

daumjestoda slavimoslobodu

i pravosvihgrađanadauživaju

u tekovinama evropskog uje-

dinjenja, danas moramo da

stanemo u odbranu osnovnih

životnihidruštvenihvrijedno-

sti.

Evropski pokret najoštrije

osuđujemučki i kukavičkina-

padna novinarkuOliveruLa-

kić i zahtijeva hitno sprovo-

đenje istrage, otkrivanje i

kažnjavanje počinilaca ovog

teškog kriminalnog čina.

- Takođe pozivamoMinistar-

stvo unutrašnjih poslova i

Agenciju za nacionalnu be-

zbjednost da hitno napravi

bezbjednosne procjene za

ostalenovinareiurednikeko-

ji mogu potencijalno biti me-

te ovakvih ili sličnih napada i

da im pruži punu zaštitu u

radu i životu. Svi imamo pra-

vo da budemo nezadovoljni

izvještavanjemmedija i novi-

nara, ali niko nema pravo da

ugrožava njihovu slobodu i

prava na rad i mišljenje, a po-

gotovo niko nema pravo da

ugrožava fizički integritet i

život novinara– ističe seure-

agovanju Evropskog pokreta

na ranjavanje novinarke La-

kić.

Dodaje se da ovakvi napadi

nijesusamonapadnanovina-

re, već i na sigurnost i slobo-

dan život svih građana Crne

Gore.

A.G.

Na suđenju za ubistvo Dragana Bećirovića okrivljeni iznio odbranu, vijeće saslušalo i svjedoke

Optuženi Šaranović tvrdi danijekriv

PODGORICA

Danilovgrađanin

MarkoŠaranovićnegirao je jučeu

sudnici Višeg sudada jeuBudvi

2011. godineubiobiznismenaDraga-

naBećirovića, tvrdeći da su„sud i

njegovprethodni advokat opstrui-

rali prethodni postupak“.

Šaranović se tereti da je u saizvršilaš-

tvusajednomilivišenepoznatihosoba

ubioBećirovićaprijesedamgodina.Na

optužnici je iMilanBulatović zbogne-

prijavljivanja djela.

ODBRANA

Optuženijučeniježeliodaodgovarana

pitanja suda, tužioca i zastupnika po-

rodiceBećirović.

Šaranović je u odbrani kazao da su na-

vodi optužnice izmišljeni i neuteme-

ljeni.

- Neutemeljene su tvrdnje da sam ja sa

više NN osoba ubio Bećirovića. Nije

vampalonapametdaprovjeritekoliko

je istinita izjava Bulatovića koju je dao

uTužilaštvu, da li sambionaraskrsnici

Podgorica - Budva. Tokom cijelog po-

stupka pravili ste opstrukcije. To ste

uradili kada ste rekli da ćete formalno

pročitati odbranu i da ćete formlano

saslušatisvjedoke-dodaojeŠaranović.

Optuženi je ponovio da nema veze sa

ubistvom Bećirovića, niti da ga je po-

znavao, a da optuženogBulatovića zna

odosnovne škole i da sukomšije.

Optuženi je na pitanje branioca, advo-

kata Borivoja Borović kazao da kada je

došao u policiju prvo je razgovarao sa

inspektorom Furtula, te i da koliko se

sjećamislidajenavratimapisaloOdje-

ljenje za krvne delikte.

- Naredni razgovor sam obavio sa in-

spektoromBoškovićem.Tadami jead-

vokat bioBrankoAnđelić koji nije pot-

pisao zapisnik predamnom. Nikada

nijesamrazgovarao sanačelnikomRa-

kočevićem, ni tada, a ni ranije. Kada

sam bio u policiji nisam vidio gdje su

Bulatovića tačno odveli, samo samčuo

kada jeBulatovićrekao ,,ima li šanseda

danas...“–kazao jeoptuženi odgovara-

jući na pitanje advokata.

Prema tvrdnjama Šaranovića, u ovom

predmetu nikada mu nijesu uzimali

krv za analizu, a ni DNK materijal sa

njegove i garderobeBulatovića.

PRIGOVOR

ZastupnikporodiceBećirović,advokat

IvanĆalovićprigovorio je iskazuoptu-

ženog.

- Poziva seda jeuvijekgovorio istinu, a

danas neće da odgovara na pitanja su-

da, Tužilaštva i zastupnika porodice -

prigovorio jeĆalović.

Na jučerašnjempretresu saslušani su i

optuženiMilanBulatovićisvjedokZo-

ranBećirović.

Bulatvićjeostaopriranijojodbrani,ni-

je želio da odgovara na pitanja suda i

advokata,istučućidanemanikakveve-

ze sa ubistvomBećirovića.

Advokat Borivoje Borović reagovao je

na to što Bulatović nije želio da mu se

postavljajupitanja,dodajućidanemogu

provjeriti kredibilnost njegove izjave.

- Ovaj svjedok je klasičan primjer po-

licijsko-tužilačke namještaljke - ka-

zao jeBorović.

Svjedok Zoran Bećirović ostao je pri

izjavi koju je dao tokomprvog postup-

ka i odgovarao je na pitanja advokata

Borovića.

SAZNANJA

Bećirović jenaodgovarajući napitanja

advokata, kazao da je načelnika bud-

vanske policije Jokića upoznao povo-

dom ovog slučaja i da ne može tačno

reći kadamu jeonrekaodaubica imaB

krvnu grupu.

Napitanjeda li jeJokićpodijeliosaBe-

ćirovićem saznanje da krv pronađena

na licu mjesta pripada ubici, on je na-

veo da mu je inspektor rekao da se

pretpostvalja da može da pripada ubi-

ci.

Bećirović jekazao i da jošnijespreman

da saopšti ko su ljudi iz bezbjednosnih

službiikojevisokipolitičkifunkcioner

koji stoje iza ubistva njegovog brata,

zbogkako jenaveo, bezbjednosti poro-

dice i njega.

- Reći ću kada za to dođe vrijeme, ne

morate vi da mi prebacujete lopticu -

kazao jeBećirović obrativši se advoka-

tuBoroviću.

Svjedok Siniša Jokić koji je u vrijeme

ubistva bio načelnik budvanske polici-

je juče je saopštio da nema nikakvih

novih saznanja o ubistvu Bećirovića i

ostao je pri ranijemiskazu.

M. L.

MarkoŠaranović

Mjestonapada

VesnaTodorović

Okončana istraga

protivVesne Todorović

i Karnele Šćekić