Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Policija in-

tenzivno traga zanapada-

čemkoji jeuutorakveče ra-

nionovinarku ,,Vijesti“

OliveruLakić ispredulaza

zgradenaBulevaruSvetog

PetraCetinjskog.

Istražitelji su došli do sazna-

nja da je napadač nosio crni

šuškavac i crne bermude.

Srednje je građe, visokoko 175

cm, proćelav.

Pobjegao je krozportun izme-

đu ,,Gurmana“ i ,,Alpe bara“ u

dvorišni dio i nastavio prema

zgradama gdje je neosvijetlje-

no i nema kamera.

Lakićjeranjenaudesnipotko-

ljeni dio noge, pa je zbog ošte-

ćenja mišića zadržana na

Odjeljenju vaskularne hirur-

gijeKliničkog centra.

Ona je neposredno prije nego

jenapadnutabilaulokalu„Fo-

rum“ u centrugrada sa kolegi-

nicom Jelenom Jovanović,

odvezla je do Starog aerodro-

ma i vratilasekući.Čimsepar-

kirala i izašla iz automobila

napadačjojjeprišaoiispalioiz

revolvera hitac u nogu. Pribli-

žio joj se nametar i pucao.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno, od Lakić i Jovano-

vić juče suuzete izjave.

PROTEST

Povodomnapadananovinarku

Lakić juče je održan protest

ispred zgrade Vlade, kojem je

prisustvovalooko200građana.

Direktor dnevnog lista ,,Vije-

sti“ Željko Ivanović kazao je

da je motiv napada na kolegi-

nicu Lakić njeno pisanje i iz-

vještavanje togmedija.

- Motiv napada je pisanje La-

kić i izjava premijeraĐukano-

vićaodprijemjesecdanadasu

,,Vijesti“ fašistički medij. Po-

kušava da nas pokori 30 godi-

na, ali nećeuspjeti utome -ka-

zao je Ivanović.

Protestu, koji je održan povo-

domnapada na novinarkuLa-

kić, prisustvovale su kolege iz

ostalih crnogorskih medija,

predstavnici nevladinog sek-

tora i političkihpartija.

Ivanović je istakao da je zabri-

nut, ne za ,,Vijesti“ i njegove

kolege, već za crnogorsko

društvo.

-Mislimda ovodruštvoklizi u

jednu rupu, beznađe i ne vi-

dim snagu kod institucija i

predstavnikavlastidaseuhva-

te u koštac sa timproblemima

- kazao je Ivanović.

Kako je naveo, da su nalogo-

davci prvog napada na Lakić

izvedeni pred lice pravde, ne

bi se desio napad i sve ono što

se dešavalo poslije 2011. godi-

ne. On je dodao i da su novi-

narkuLakić juče sa šefomDe-

legacije EU Aivom Oravom

posjetili uKliničkomcentru.

-Onasedobroosjeća,hrabraje

i svjesna svega što se desilo.

Reklajedanijeiznenađenapo-

slije svega što se desilo. Zamo-

lilamejeidaprenesemzahval-

nost kolegama koji su došli i

kolegama koji su izvještavali -

kazao je Ivanović.

PredsjednikKomisije za istra-

ge napada na novinare Nikola

Marković saopštio je da u tom

tijelu godinama upozoravaju

da će se, ako se ne riješe stari

napadi na novinare, desiti no-

vi.

- Nažalost, to se potvrdilo. Ni-

jedan od napada na ,,Vijesti“

nije rasvijetljen uopšte ili nije

rasvijetljen na valjan način -

naveo jeMarković.

Kako jedodao, ni raniji napadi

na Lakić nijesu rasvijetljeni, a

u istragama su otkrivene broj-

ne sumnjive radnje i propusti.

Redakciju ,,Vijesti“ juče supo-

sjetili ministar unutrašnjih

poslovaMevludin Nuhodžić i

potpredsjednik Vlade i mini-

star pravde Zoran Pažin. Raz-

govarali su sa upravomi zapo-

slenima povodom brutalnog

napada na njihovukoleginicu.

ODGOVORDRŽAVE

-Ovajnapadpredstavlja težak

udar na temeljne demokrat-

ske vrijednosti CrneGore. Za-

to je neophodno da počinioci

ovogsramnogčinadobijusna-

žan i nedvosmislen odgovor

države, ali i čitavog društva.

Odgovornost izvršne vlasti je

ovdje jasna – organima be-

zbjednosti je naloženo da

ovom slučaju posvete sve ras-

položive resurse, da ulože sav

trud i sva znanja da se počini-

lac ovog gnusnogdjela štopri-

je pronađe i privede pravdi.

Instrukcije koje su date su ve-

omajasneiVladaovdjeočeku-

je brze i konkretne rezultate –

navodi se iz kabineta ministra

Pažina.

Dodaje se da to očekuju ne sa-

mo novinari već i čitava Crna

Gora.

-Kaodruštvone smijemostati

samonahapšenjuodgovornih

za ovaj napad. Nedopustiva je

praksa,ituseupotpunostisla-

žem sa kolegama gospođe La-

kić, da sudovi izričukaznebli-

zu zakonskog minimuma za

krivična djela koja predstav-

ljajubrutalanataknadruštve-

nevrijednosti–rekaojePažin.

On jenaveoda ćekaobivši du-

gogodišnji sudija i sadašnji

ministar pravde inicirati dija-

log sa predstavnicima sudske

vlastisciljemdanašepravosu-

đe prepozna ovo značajno

društvenopitanje.

- Kazne koje sudovi izriču za

nasilje nad novinarima mora-

ju slati snažnu i nedvosmisle-

nu poruku države da je napad

na novinare zapravo napadna

pravo Crne Gore da slobodno

misli i slobodno govori i da

svakomko se na to usudi slije-

di najoštrija kazna – rekao je

Pažin.

Dodao je da je Crna Gora jed-

noglasno osudila ovaj napad

na slobodu govora i pokazala

nultu toleranciju za nasilje

kaoreakcijunarazličitoilikri-

tičkomišljenje.

- Moramo, međutim, kao

društvo i svi pojedinačno po-

kazati i mnogo više razumije-

vanja za različita i kritičkami-

šljenjai,zajedno,kakodjelima

tako i riječima, doprinositi

kreiranju povoljnog ambijen-

tazasloboduizražavanja–ka-

zao jePažin.

Podsjećamo, Lakić je napad-

nuta u jednom od najpromet-

nijih djelova grada, gdje je u

tom trenutku, u neposrednoj

blizini, bilo više desetina gra-

đana.Prostorokozgradeuko-

joj živi Lakić je pokriven nad-

z o r n i m k a m e r a m a , u

neposrednoj blizini je poslov-

nica ,,Telemaha“, prodavnica

,,Plantaža“, a na dva kraja

zgradesuugostiteljskiobjekat

,,Gurman“ i lokal ,,Alpe bar“.

M. L. –A.G.

Policijauzela izjavuod

Lakić i njenekoleginice

Istražitelji imaju opis napadača i došli su do saznanja

da je on nosio crni šuškavac i crne bermude

Đukanović:

Do istrebljenjaću

seboriti protivsvakogkriminalca

Izabrani predsjednik Crne Gore i lider Demo-

kratske partije socijalistaMiloĐukanović poru-

čio je da će se do istrebljenja boriti protiv svih

vidova kriminala i protiv svakog kriminalca u

CrnojGori.

UintervjuuzaRadioDanilovgrad,onjekazaoda

je prekjučerašnji napad na novinarku ,,Vijesti“

Oliveru Lakić napad na slobodu izražavanja i

demokratiju.

- To jenapad i naonošto jestrateški cilj CrneGo-

re – daudoglednovrijemebudedio slobodnog

i razvijenog evropskog društva. Speci ičnost

ovog nasilja od sinoć je u tome što je načinom

njegovogizvršenjajasnodaseniježelje-

la nanijeti šteta samo novinarki Lakić.

Ovimse željela posijati sumnja i nani-

jeti moralna i politička šteta određe-

nim javnim ličnostima, djelovima dr-

žavnog sistema, pa i samoj državi

CrnojGori - dodao jeĐukanović.

Zatoje,kakojekazao,imperativdaseu

najkraćemmogućemrokuot-

krije ko se to u Crnoj Gori

osjeća toliko moćnim da

ovakvimsredstvimananosi

štetu državi i mijenja sliku

kojaoCrnoj Gori postoji da-

nas u međunarodnom

okruženju.

-Državamoraodlučnomisin-

hronizovanom akcijom be-

zbjednosnih i pravosudnih organa suzbiti oči-

glednu bahatost kriminalnih struktura. To je

obaveza države prema očekivanju građana da

imsegarantujemiran i bezbjedanživot. Sinoćni

incidentdodatno jeosjetljiv jer je riječo jednom

veoma speci ičnomataku namedijskog posle-

nika–naveo jeĐukanović.

Zaoptužbekojedolazeodjednogdijelajavnosti,

a usmjerene su prema njemu, Đukanović kaže

dajetoočekivanojersuse,kakojerekao,prvisa

iskonstruisanimoptužnicamaoglasilionikojisu

i najsumnjiviji.

–Logično,oniželedazloupotrebomjednogkrimi-

nalnogakta,napadananovinarku,ućutkajusve

koji govoreonjihovomkriminalu. Imojaporu-

ka njima je – ništa od toga! Boriću se protiv

onih koji hladnokrvno likvidiraju ljude u pod-

ne u centru grada i onih koji dižu u vazduh

automobilesasvojimprotivnicima,nemareći

za moguće nedužne žrtve, i protiv heroja iz

mrakakoji prislonepištolj nanogunovinarke,

da bi joj hirurški precizno nanijeli kon-

trolisanu, ali nekomdrugomko je

politička meta, nekontrolisanu

štetu. Boriću se jednakoprotiv

svih onih koji misle da ih nji-

hovmedijski biznis dovolj-

no dobro štiti od svega

nezakonitog i nemoral-

nog što čine – poručio je

Đukanović.

Osude sa svihadresa

PredsjednikCrneGoreFilipVujanovićnajoštrije jeosudiona-

padnanovinarkuLakićdoživljavajućigaikaonapadnaslobo-

du medija, koja je jedan od važnih temelja demokratskog

društva.

Vujanovićočekujee ikasnu istragukojomće seotkriti izvršioci

i eventualni nalogodavci uznjihovonajstrožijekažnjavanje.

I Ministarstvo za ljudska i manjinska prava osuđuje napad na

Lakić i izražavazabrinutost zbogtogdogađaja.

E ikasnureakcijunadležnihuotkrivanjuiprocesuiranjuizvršio-

caočekuje i zaštitnik ljudskihprava i slobodaŠućkoBaković.

NapadnanovinarkuLakićosudilisuiMedijskisavjetzasamore-

gulaciju, Unija lokalnih javnih emitera, Agencija za elektronske

medije,Akcijazaljudskaprava,Sindikatinformativne,gra ičkei

izdavačkedjelatnosti,MedijskaasocijacijaJugoistočneEvrope,

MANS, Institut alternativa, LGBT forum ,,Progres“, RT Budva,

predsjednik Odbora Socijaldemokrata Glavnog grada Đorđe

Suhih, kao i političke partije – DNP, Liberalna partija, Socijalde-

mokratskapartija i Radničkapartija.

Takođe, napadnaLakićosudili suOrganizacijazaevropskube-

zbjednost i saradnju (OEBS), generalni sekretar SavjetaEvrope

(SE) Torbjorn Jagland, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj

Gori AivoOrav, komesarka za ljudska prava pri Savjetu Evrope

DunjaMijatović i otpravnica poslova Ambasade SAD-a Džudi

Kuo.

Stanišić:

Akonalogodavci nebudupronađeni,

zakazaćukontrolnosaslušanjenadležnih

PredsjednikOdbora za bezbjednost i odbranu

ObradMišoStanišićkazaojezaPobjedudaosu-

đujenapadnanovinarkuOliveruLakić, tedaće,

ukoliko se ne otkriju nalogodavci, „u dogledno

vrijemezakazatikontrolnosaslušanjerukovodi-

lacanadležnihslužbi i institucija“.

- Napad na novinarku Lakić za svaku je osudu i

zabrinutost. To je pucanj na slobodno i nezavi-

snonovinarstvo,nademokratijuiposebnodrža-

vuCrnuGoru - rekao jeStanišić.

OnjeistakaodaželidaseLakićštoprijeoporavi.

- Uvjeren samda će nadležni organi uraditi sve

da se akteri ovog nedjela, kao i njihovi nalogo-

davci, štoprijeuhapse i procesuiraju.Ukolikose

to ne desi, Odbor za bezbjednost i odbranu će

postupiti u skladu sa Zakonomo parlamentar-

noj kontroli nad službama bezbjednosti i u do-

gledno vrijeme zakazati kontrolno saslušanje

rukovodilaca nadležnih službi i institucija - ka-

zao jeStanišić.

I.K.

DPSće inicirati strožekazne

zanapadenanovinare

Demokratska partija socijalista najoštrije osuđuje napad na

novinarkuOliveru Lakić i poručuje da će inicirati strožije ka-

znezanapadnanovinare.

- Ohrabrujemo napore nadležnih organa da brzom i e ika-

snom istragomotkrijupočinioceovognapada, njihovemoti-

veinalogodavce.Takođe,osuđujemopokušaj tendenciozne

politizacije ovog i sličnih slučajeva, koji ne doprinosi radu

istražnihorganaipredstavljabanalnopolitikantstvo-saopšti-

li su izDPS.

Saprotesta juče ispredVlade

Istražitelji pregledaju snimke sa nadzornih kamera u okolini mjesta gdje je pucano na novinarku „Vijesti“