Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Društvo

NOVIPAZAR/PRIŠTINA/

PODGORICA

- Bivši imam

jedneoddžamijaunutar

barskogdžemataAdemMu-

stafićnije 17. aprila 2016. go-

dinepoginuouborbenim

dejstvima ISILdžihadista,

kako su izvještavali pojedini

mediji, niti jebio „istaknuti

terorista i zločinac“nego

tragični zatočenikvjerskog

radikalizma.

Prema Pobjedinim istraživa-

njima i svjedočenjima brojnih

sagovornika koji su na razne

načine bili upoznati sa njego-

vimaktivnostimaunutartako-

zvanog kalifata, Mustafić je

ubijen jer je često protestovao

zbog nečovječnog odnosa di-

jela istovjernika prema žena-

ma, aposebnođevojčicamaod

devet do 13 godina.

„Herojske“ pogibije

Sredinom aprila, prije nešto

više od dvije godine, pokušao

je da od zvjerskog silovanja

zaštiti dvije đevojčice, pote-

gao je oružje, ali su silovatelji

bilibrži.ISILpropagandistisu

uskladusauobičajenomprak-

som, ubistvo„preinačili“uhe-

rojskužrtvuuimeAlahaižrtvi

odali pripadajuće počasti.

Sličnihprimjerabizarnogma-

nipulisanjabiloje jošmnogo, a

bivši informatičar u jednom

od centara u okolini Rake,

NerminK. objašnjava:

Tijela ubijenih neposlušnika

su noću izmještana u blizini

zonaoružanihsukoba, dabi se

sjutradan, sa prvimborbenim

dejstvima, obznanilo da je

(neko)poginuonalinijifronta.

Navodno herojske pogibije

obznanjivane suposredstvom

društvenihmreža,auglavnom

na taj način su obavještavane i

porodice žrtava.

pogubljenja

neposlušnika

Naš sagovornik tvrdi da je če-

sto i lično učestvovao u plasi-

ranju (dez)informacija uni-

formne sadržine. To mu je,

kaže, bio posao unutar ISIL

propagandističke agencije Al

Hajat, đe je proveo skoro tri

godine i bioplaćenu skladu sa

prethodnopotpisanimugovo-

rom. Dezinformaciju o sudbi-

niMustafićaplasiraojenjegov

kolega, takođe informatičar

pougovoru, rodomsaKosova,

kojipremanjegovimsaznanji-

ma, sada živi uMalmeu.

Po Nerminovom mišljenju,

metodi pogubljenja neposluš-

nika, a zatim plasiranja (dez)

informacija, ostali su isti, bez

obzira na brojne vojne poraze

džihadista. On je uvjeren da se

na isti način, posredstvom

društvenih mreža, obavješta-

vaju i familije žrtava, samo što

je unovimokolnostima otežan

transport tijela u zemlje pori-

jekla, pa sepokopi obavljajuna

preostaloj teritoriji takozva-

nog kalifata.

r. ToMiĆ

PODGORICA

- Predsjednik

podgoričkogOsnovnog suda

ZoranRadovićodbio je za-

htjevnovinarkiMilkeTadić-

Mijović iMilenePerović-

Korać za izuzeće sudije

DraganaŠćepovića izpo-

stupkakojeonevodepred

timsudomprotivdržaveCr-

neGore, Pobjede i njenog

nekadašnjegurednikaSrđa-

naKusovca.

Nakon uvida u spise predme-

ta, navodauzahtjevuza izuze-

će i izjave sudije, predsjednik

OsnovnogsudaZoranRadulo-

vić je zaključio da ne postoji

niti jedan razlog za izuzeće

sudije Šćepovića, te se odba-

cuje kaoneosnovan.

- Sumnja u nepristrasnost su-

dije i njegovuobjektivnost kao

razlog za izuzećemora biti re-

alna i objektivizirana, a ne za-

snovana na ličnoj percepciji

tog postupka, kao što je u kon-

kretnom slučaju sumnja tuži-

telja Milene Perović i Milke

Tadić, pa je njihov zahtjev za

izuzeće odbijen, jer ne postoji

nijedan dokaz koji govori u

prilog pristrasnosti sudije -

ističe seu rješenjuoodbaciva-

nju za izuzeće sudije.

IzuzećesudijeŠćepovićatuži-

teljke su zatražile tokom roči-

šta na kojem je Šeki Radončić

svjedočio. Nezadovoljne tim

svjedočenjem Milka Tadić-

Mijović i Milena Perović-Ko-

raćnapustile suročište i zatra-

žile izuzeće sudije Šćepovića.

Novinarke „Monitora“ tužile

sudržavuCrnuGoru, Pobjedu

i SrđanaKusovca zbog teksto-

va i knjige „Miško Kesedžija i

njegove bize“, autora Marka

Vešovića i Šekija Radončića

objavljenih u Pobjedi od juna

2011. do aprila 2012. godine.

Nijesu tužileautore, pa seŠeki

Radončić na suđenju pojavio

kao svjedok.

Tužiteljke tvrdedasudoživje-

le duševne bolove i patnje

zbog tekstova u kojima su, ka-

ko ističu, nazivane „ološima“,

„džukelama“, „kerovima“,

„zulumćarskomekipomnovi-

nara“, „šupljoglavima“, „pro-

fesionalnim falsifikatorka-

ma“, „lovačkim kerovima“,

„medijskim siledžijama u su-

knjama“...

Tokom svjedočenja Šeki Ra-

dončić je sudu predočio tek-

stove i specijalni prilogMoni-

tora, „Iz mog ugla“, (18.

oktobar 2002. godine), koji su

činili tekstovi - polemikeMar-

ka Vešovića sa akademikom

Milanom Lakićem, Slavkom

Perovićem, Jevremom Brko-

vićem,NovakomKilibardom...

vođenim u Monitoru, dok je

glavna urednica tog nedjeljni-

ka bila Milka Tadić-Mijović.

Ti tekstovi su, kako je tokom

svog svjedočenja kazao Šeki

Radončić, neuporedivo više

negou Pobjedi obilovali „stra-

snim, sočnim, produhovlje-

nimstilskimfigurama i izrazi-

ma simbola otpora fašizmu

MarkaVešovića“, što je citat iz

pogovora za taj specijalni pri-

log koji je napisala Tadić-Mi-

jović. Radončić je kazao i da je

onanakon toga, sa „moralnom

gromadom prof. dr Markom

Vešovićem, profesorom knji-

ževnosti na sarajevskomUni-

verzitetu, napravila i inter-

vju“.

Novinarke su tog dana u sud-

nici, tražeći izuzećesudije, ka-

zale da „svjedok vodi proces, a

ne sudija“.

Kadaće suđenjebiti nastavlje-

no još nije poznato. Šeki Ra-

dončić nije završio svjedoče-

nje,takodaćeponovomoratiu

sudnicu.

r.D.

PODGORICA

- Sigurnoj

ženskoj kući seove godine

zapomoćobratilo 175osoba

žrtavaporodičnognasilja,

ali i poredbrojnihkampa-

nja, spremnost građanada

prijavenasilje jenaniskom

nivou, saopšteno je iz teor-

ganizacije.

Programmenadžerka u SŽK

Jovana Hajduković kazala je

da se toj organizaciji, prošle

godine, zapomoćobratilo450

osoba.PremapodacimaUpra-

ve policije, kako je navela,

podnesene su 1.272 prekršaj-

ne prijave i 200 krivičnih pri-

java za nasilje uporodici.

- Kada govorimo o podacima

iz ove godine, do danas, SŽK

se za pomoć obratilo 175 oso-

ba. Iako je proteklih godina

realizovanonizkampanja,ko-

je se tiču sprečavanja nasilja u

porodici, vidimo da je iz godi-

ne u godinu broj prijava veći,

ali lična spremnost građana

da prijave nasilje je još uvijek

na niskom nivou - kazala je

Hajduković, pernio jePRcen-

tar. Prema njenim riječima,

nasilje u porodici je globalni

problem i nije nešto što se de-

šava samo u Crnoj Gori već i

širomEvrope.

- Skoro 62 miliona žena u

Evropi trpi nasilje, što znači

da je svaka treća žena žrtva

nasilja.

n.k.

Povodi:

Ko je bio bivši imamAdemMustafić, iz Bara, koji je stradao u Siriji

Tragični zatočenik

vjerskog radikalizma

Prema Pobjedinim istraživanjima i svjedočenjima brojnih sagovornika koji su na

razne načine bili upoznati sa njegovimaktivnostima unutar takozvanog kalifata,

Mustafić je ubijen jer je često protestovao zbog nečovječnog odnosa dijela

istovjernika prema ženama, a posebno đevojčicama od devet do 13 godina

AdemMustafić

InformacIjeopogIbIjI ImamajedneoddžamIjaunutarbarskogdžematanetačne:

Bar

Konferencija za novinare Sigurne ženske kuće

Pomoć zatražilo 175osoba

Mapamreže

Uokviru projekta ,,Krenimo

zajedno“, na ulicama glav-

nog grada iscrtana jemapa

mrežepodrške žrtvama po-

rodičnog nasilja sa strelica-

makojepovezuju institucije

sistemapodrške.

- Cilj jebiodapozovemogra-

đane da prijave nasilje i zato

jeporukakampanjebila„Pro-

govori, mi te čujemo“, ka i da

pozovemoinstitucijenamul-

tisektorsku saradnju - obja-

snila jeJovanaHajduković.

PODGORICA

-Otpuštena

nastavnica informatikeu

Osnovnoj školi ,,Štampar

Makarije“uPodgoriciMir-

janaVidakovićorganizovala

je juče ispredoveustanove,

kako je reklanovinarima,

štrajkglađu, negodujući što

jenedavno ,,nezakonito

ostalabezposla“.

Nastavnica je ispričala da je

izabrala jučerašnji dan za

štrajk zato što joj je rođendan,

ali i Dan pobjede nad fašiz-

mom. Rekla jeda je ,,ovoetički

čas“.

-Iranijihgodinasamsasvojim

đacima slavila misiju antifa-

šizma, a ne slučajno fašistič-

kim smatram upravo ponaša-

njeipostupkedanašnjeuprave

premameni –kazala je ona.

Požalila se i da je problem što

joj je uprava škole, kako tvrdi,

ukinula pravo na zdravstveno

osiguranjedanprijenegojoj je

uručeno rješenje o otkazu,

uprkos, kako dodaje, ,,činjeni-

ci da je bolovanje, koje joj još

teče, otvorila prije nego što joj

je uručenotkaz“.

Vršiteljka dužnosti direktori-

ce škole Milica Stanković ka-

zala je, međutim, novinarima

da nastavnici u ovom slučaju

nije uskraćenonijednopravo.

- Profesorici Vidaković više

puta je upućivan poziv da do-

đeuškoluipodignedokumen-

takakobieventualnomoglada

se prijavi na biro rada i ostvari

pravona zdravstvenoosigura-

nje, do okončanja sudskog po-

stupka – rekla je ona.

Ponovila je da je odluku o ot-

kazudonijela jer jemoralapo-

stupiti po zakonu, te je negira-

la optužbe nastavnice da je

žrtvamobinga.

Sindikat prosvjete, s druge

strane, koji je pred Osnovnim

sudomuimeVidakovićpokre-

nuo tužbu protiv Stanković i

škole i koji očekuje da nastav-

nica bude vraćena na posao,

smatra da bi bržemrješavanju

problema u ovom slučaju do-

prinio izlazak prosvjetne in-

spekcije na teren kako bi pro-

vjerila navode o postojanju

mobinga.

-Za sada, ipak, nemamo infor-

maciju da je bilo što po tom

osnovu preduzeto – kazao je

za Pobjedu predsjednik pod-

goričkog Sindikata Slobodan

Savović.

Vidaković je nedavno ostala

bezposlanakonštojeStanko-

vić po okončanju disciplin-

skog postupka ustanovila da

je bez odobrenja krajem ja-

nuara iz škole iznijela dio ra-

čunarske opreme i na taj na-

čin počinila težu povredu

radne obaveze iz Granskog

kolektivnog ugovora za

oblast prosvjete - nesavjestan

odnos prema imovini poslo-

davca. Nastavnica negira kri-

vicu tvrdeći da je krajem ja-

nuara odnijela računar želeći

da sačuva podatke koji su joj

ranije nestajali.

i.kr

.

Vidaković traži da

jevratenaposao

MirjanaVidaković

Otpuštena nastavnica organizovala protest

Predsjednik Osnovnog suda odbio zahtjev za izuzeće sudije

SudijaŠćepović

ostajeupredmetu

Osnovni suduPodgorici