Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

Predsjednik

Upravnog odbora Univerzi-

teta Crne Gore prof. dr Duško

Bjelica, u pokušaju da negira

navode našeg teksta „Bjelici

sporni Veljović, Bogojević i

Jovanović“, samo je potvrdio

informacije koje smo objavili.

A objavili smo da je zakazao

sjednicu Upravnog odbora, da

će na njoj raspravljati o statu-

su pojedinih dekana, da im je

i pisao tražeći od njih izjašnje-

nje... Sve to i sam je potvrdio u

reagovanju.

Nije, naravno, potvrdio da

mu trojica dekana nijesu po

volji. To nije ni uputno javno

priznati.

Tvrdi da mu je u ovoj priči

jedino važan zakon i da je to

isključivi razlog zbog kojeg

će sporni dekani biti tema

Upravnog odbora. Odnosno,

Jovanović neće, „spasio“ se,

pošto je u utorak, ipak, iza-

bran u zvanje.

Lijepo je kad je neko toliko

posvećen zakonitosti svog

angažmana. Ali tolika posve-

ćenost podrazumijevala bi,

valjda, i principijelnost.

Zakon je jednak za sve i niko

nije iznad zakona, poručio

je Bjelica. Da li je baš tako na

Univerzitetu Crne Gore kojim

on, kažu neki „zli jezici“, vedri

i oblači.

Jer bilo je slučajeva da dekan

ostane na čelu fakulteta

do izbora u zvanje. Bjelica

tada nije pisao pisma tražeći

izjašnjenje. I nije zakazivao

sjednice Upravnog odbora

kako bi se stalo na put takvom

nezakonitom angažmanu.

I ne samo to. Kada je Bjelica

u tolikoj mjeri posvećen

zakonu, što je sa većinom

procedura za izbor u naučno

zvanje?! Koliko je to profesora

izabrano u roku predviđenim

zakonom. A ti nastavnici pre-

daju, ispituju studente i ocje-

njuju?! Gdje tu bijaše zakon?

Bjelica je očigledno kivan na

autorku teksta. U redu. Vjero-

vatno ima svoje razloge. Tvrdi

kako nije prvi put da manipu-

lativno i tendenciozno okarak-

terišem rad Upravnog odbora

Univerziteta Crne Gore.

- I naravnomene - dodao je

on.

Predsjednik Upravnog odbo-

ra Univerziteta Crne Gore

svjesno i svojevoljno odbija

bilo kakvu profesionalnu

komunikaciju sa mnom. Ali

i sa Pobjedom, evo skoro tri

godine. On zna zašto.

Trudili smo se da imamo nje-

gov stav u pričama koje smo

radili, nudili mu intervjue, ali

uzalud.

Moguće zbog toga što on,

kako tvrdi, sve probleme želi

da rješava u okviru UCG, a ne

umedijima.

Zaboravlja, međutim, pred-

sjednik UO UCG, da postoji i

odgovornost prema javnosti.

To podrazumijeva da bi

trebalo da skupi hrabrosti

i odgovori na novinarska

pitanja, a ne da komunikaciju

s medijima svodi na saop-

štenja.

Poručio je Bjelica kako

„odgovorno tvrdi da se na

UCG niko ne bavi nikakvim

odstrelima ljudi, niti ima bilo

kakvog revanšizma, koji se

pominje u tekstu jer takve

konstatacije su netačne i ne

stanuju na UCG“.

- To su zlonamjerna pod-

metanja koja su pitka za

konstantnomanipulativno

raubovanje pojedinaca koji

imaju za cilj da UCG pred-

stavljaju drugačijim. Takve

stvari neki mediji „prosto

gutaju“ iako su, tvrdim,

netačne i zlonamjerne. Sve

odluke UO UCG su javno

dostupne i na sajtu su UCG i

u Biltenima UCG. To je lako

provjeriti. Ali, može imbiti –

piše Bjelica.

Čudno. Ne znam koji je tekst

čitao predsjednik UO UCG. U

tekstu objavljenomu Pobjedi

to ne piše?!

A zle namjere i netačnih

navoda nije bilo ni u ranijim

našim tekstovima. Povodom

dešavanja na UCG napisala

sam ih, kao autorka ili koau-

torka nepunih 20. I svi su se,

uglavnom, odnosili na velike

i za javnost značajne proble-

me na koje smo kao novinari

dužni da ukažemo.

Odluka Upravnog odbora

da poništi odluku Vijeća

Mašinskog fakulteta za izbor

dekana, razgovor sa kandida-

tom čija je kandidatura bila

dovedena u pitanje, jer je pod

nerazjašnjenimokolnostima

nestao dio dokumentacije

koju je predao. Uključivala

sam se i u priču zbog „pobu-

ne“ na PMF-u zbog novog

modela studiranja 3+2+3, kao i

kada su studenti Filozofskog i

Filološkog fakulteta u Nikšiću

tražili poništavanje izbora za

njihove povjerenike, te kada

je CGO predstavio rezultate

istraživanja o plagijarizmu...

U fokusu i Pobjede, ali i

mene kao urednice rubrike

društvo, bio je i obračun

Vlade sa bivšom rektorkom

RadmilomVojvodić. Bjelica je

tada, kada je, tvrde neki, bilo

izvjesno da Vojvodić gubi

taj rat, stao na stranu Vlade,

iako je do tada bio jedan od

najbližih saradnika rektorke...

U jednom trenutku čak je

podnio i neopozivu ostavku,

ali se ubrzo predomislio i

ipak ostao na čelu Upravnog

odbora. Nekolikomjeseci

kasnije rektorka je smijenje-

na...

O svemu tome pisala je

Pobjeda, a autorka nekih

tekstova bila sam i ja. Bjelica

nikada nije pristao da govori

za naše novine, ali nas nikada

nije ni demantovao.

On bi, očigledno, najradije da

svoje probleme na UCG rje-

šava sam, daleko od javnosti.

Nažalost, problemi su toliki

da se ne mogu sakriti, niti

je prihvatljivo da javnost o

njima ne bude obaviještena.

Pa, kada nova uprava UCG

nije baš voljna da komunicira

sa medijima, novinari nemaju

izbora nego da pišu priče na

osnovu informacija nezva-

ničnih izvora. Pravo javnosti

da zna je naš prioritet.

KaćušaKRSMANOVIĆ

PODGORICA

UpravaPrav-

nog fakultetaUniverziteta

CrneGoreuPodgorici odlu-

čila jedaove studijske godi-

ne ,,odmrzne“ odlukuoobu-

stavi upisa studenatana

Odjeljenjupravnihnaukau

BijelomPolju, koja sepri-

mjenjivaladvije godine, a

moći ćeda seupiše 50bruco-

ša.

Senat UCGprihvatio je taj pri-

jedlog na sjednici koja se odr-

žala ove sedmice, a dekan

Pravnog fakulteta Velimir Ra-

kočević kazao je za Pobjeduda

su ponovo aktivirali prijem

brucoša, jer je to u skladu sa

Vladinomstrategijomorazvo-

ju sjevera.

OBRAZLOŽENJE

-Niprošlenipretprošlegodine

nije bilo upisa. Svjesni smo da

ako zatvorimo fakultet u jed-

nom gradu da to nije dobro i

odlučili smo da brucošima

stvorimo uslove da mogu da

studiraju kod kuće i da se ne

izlažu dodatnim troškovima

odlaskomizBijelog Polja. Tre-

ba da damo šansu mladima da

studiraju kod kuće i da ostanu

tu, da nemamo migracije sa

sjevera –objasnio je on.

Istakao je da je važno što je

UCGprihvatioovunjihovuod-

luku, te kaže da će je opravdati

sa aspekta kvaliteta.

-Jakojebitnodasemladimlju-

dima stvore uslovi da na sjeve-

ru mogu da dobiju kvalitetnu

edukaciju. Lako jeneštougasi-

ti, ali ga trebaodržavati imi će-

mo imomogućiti uslove studi-

ranja kao što imaju studenti u

Podgorici –poručio je on.

Podsjetio je da bjelopoljsko

odjeljenjePravnihnaukafunk-

cioniše od 2004. godine, te da

se u tamošnjoj ustanovi redov-

PODGORICA

Penzije ćebiti

redovne i stabilne. Bilobi do-

broda suznatnoveće, ali ako

uporedimovisinuprosječne

penzijeuCrnoj Gori sapenzi-

jamauokruženju, prosječna

penzijauCrnoj Gori jeveća i

iznosi 285 eura - poručio jemi-

nistar rada i socijalnog stara-

njaKemal PurišićnaSkupšti-

ni Savezaudruženja

penzioneraCrneGore.

On je najavio da će Vlada i ubu-

duće kroz različite programe

podrške, subvencije za najugro-

ženije,programerekreacijeiod-

mora, raspodjelu robnih viško-

va , na s t av i t i da pomaže

penzionere uCrnoj Gori, pri če-

mu će se voditi računa o likvid-

nosti Fonda PIO i obezbjeđenju

redovnosti u isplati penzijskih

davanja.

PODRŠKA

- Vlada i resorno ministarstvo,

pored toga što kreiraju penzij-

sku politiku koja ima cilj da

obezbijedi stabilan i održiv na-

čin finansiranja penzija, vode

posebnupažnjuozaštiti penzi-

onera i poboljšanju njihovog

materijalnog položaja - kazao

je Purišić podsjećajući da je u

prošloj godini za program po-

moći penzionerima s najnižim

primanjima obezbijeđeno

300.000eura, dok jezasubven-

cionisanjeodmora i oporavkau

Ulcinju i na Žabljaku opredije-

ljeno456.600 eura.

Za nabavku zimnice pod po-

voljnijim uslovima, kako je re-

kao, obezbijeđeno je više od

300.000 eura.

- Izdvojena su i značajna finan-

sijska sredstva za izgradnju

stambenih jedinica namijenje-

nih za populaciju penzionera -

kazao jePurišić.

Ministar je naveo da su do sada

u Podgorici izgrađene i uselje-

nedvijezgradeodpo 100stam-

benih jedinica i jednaod88sta-

nova.

- U opštini Bijelo Polje rade se

istotakodvijezgradezapenzio-

nere, prva sa deset, a druga sa

osam stanova - kazao je mini-

star.

Saopštio je da su u Nikšiću na-

pravljene takođe dvije zgrade.

-Prvaod12,adrugaod75stano-

va, doksegradi još jednazgrada

od 75 stanova. Na Cetinju se

gradi zgrada sa 40 stanova. U

Pljevljima se pravi 20 stambe-

nih jedinica, dok jenaŽabljaku,

kako navodi ministar Purišić,

riječ o 3 stana za potrebe penzi-

onera - kazao jeministar.

Purišić je istakao da je u opšti-

nama gdje lokalna samouprava

opredijeli zemljište za penzio-

nere i oslobodi ga plaćanja ko-

munalija, Ministarstvo rada i

socijalnog staranja će sa Fon-

dom PIO i lokalnom upravom,

Odgovor predsjedniku Upravnog odbora

Univerziteta Crne Gore Dušku Bjelici

Potvrda

umjesto

demantija

„Pala“ još jedna odluka bivše uprave Univerziteta Crne Gore

Poslijedvijegodine

uBijelomPoljuopet

će seupisivati pravo

Pravni fakultet uBijelomPolju

Svjesni smo da nije dobro ako zatvorimo

fakultet u jednomgradu i odlučili smo da

brucošima stvorimo uslove damogu da

studiraju kod kuće i da se ne izlažu dodatnim

troškovima odlaskom iz Bijelog Polja

- rekao je za Pobjedu dekan Pravnog

fakulteta Velimir Rakočević

Održana druga redovna Skupština Saveza udruženja penzionera Crne Gore, nadležni poruč

Purišić: Penzijećebiti

Uprošloj godini za

programpomoći

penzionerima s

najnižimprimanjima

obezbijeđeno je

300.000 eura, dok je

za subvencionisanje

odmora i oporavka u

Ulcinju i na Žabljaku

opredijeljeno

456.600 eura

IDALJEĆEBITIPROGRAMAPODRŠKE:

Sa jučerašnjeSkupštinepenzionera

VelimirRakočević