Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Skupštinski

odbor za ekonomijuplanira

dado 15. junapripremi pri-

jedlog za smanjenjepapiro-

logije za zapošljavanje se-

zonske radne snage, što,

kako suocijenili, predstavlja

problemturističkoj privredi.

Inicijativu je na jučerašnjoj

sjednici pokrenuo Mićo Or-

landić (SD), a predsjednikOd-

bora dr Predrag Sekulić (DPS)

saopštio je da će već danas biti

zatraženasveobuhvatnainfor-

macija odMinistarstva rada.

- Turistički poslenici umjesto

da brinu o gostu veliko vrije-

megubenaskupljanjupapiro-

logije neophodne za zapošlja-

vanje sezonaca. Ova radna

snaga je takvog karaktera da u

toku sezone za jedno radno

mjestomorajupotri,četiripu-

tadavadedokumentaciju.Oni

ukazujuna tajproblem, amibi

trebalo da vidimo ima li pro-

stora da na novi način uredi-

mo ovu oblast i smanjimo pa-

pirologiju - kazao jeOrlandić i

dodao da je bitno da što spre-

mnije uđemo u predstojeću ili

makar narednu turističku se-

zonu, pa što prije treba da se

dođe do boljeg rješenja.

Sekulić jeocijeniodabi pojed-

nostavljivanje propisa dopri-

nijeloboljempunjenjubudže-

ta države.

- Ponekad kad nemaju vreme-

na da završe papire turistički

radnici idu na sivo tržište rad-

nesnage-kazao jeSekulić ido-

dao da bi dobro bilo da se čuje i

mišljenjePoreskeuprave, kako

bi u narednih 10 do 15 dana

imali cjelovitu informaciju.

Odbor je predložio Skupštini

da usvoji izmjene zakona o

sprečavanjupranjanovca,koji

je usaglašen sa preporukama

iz direktive EU. Direktor

Upravezaborbuprotivpranja

novca Vesko Lekić je ocijenio

da se izmjenama umanjuju ri-

zici od pranja novca i finansi-

ranja terorizma.

Odbor je podržao i finansijske

izvještaje za prošlu godinu

Agencijezaelektronskemedi-

je, Agencije za ljekove, Regu-

latorneagencijezaenergetiku

i Agencije za nadzor osigura-

nja.

M.P.M.

PODGORICA

–Javna ra-

spravaoPredloguzakonao

javno-privatnompartner-

stvu, koju je juče raspisalo

Ministarstvo finansija, tra-

jaćedo 18. juna.

Predviđeno jeda se javno-pri-

vatnopartnerstvomožeuspo-

staviti u uslugama od javnog

interesa, izvođenju javnih ra-

dova, upravljanju, rekon-

strukciji, izgradnji i održava-

nju javne infrastrukture. Ovo

partnerstvo može se usposta-

vitikodputevaipratećihobje-

kata,željezničkihpruga,aero-

d r o m a , e l e k t r o n s k i h

komunikacionih mreža i/ili

elektronske komunikacione

strukture i povezaneopreme i

pružanje elektronskih komu-

nikacionih usluga, objekata

zdravstvenih, obrazovnih i

ustanova kulture, komunalne

infrastrukture,radiobavljanja

komunalnih djelatnosti, ra-

dio-frekvencija, širokopoja-

snihservisa, sportskihi rekre-

ativnih objekata i objekata

kulture, žičare, socijalnog sta-

novanja, turizma i ugostitelj-

stva, javnog osvjetljenja, slo-

bodne ekonomske zone i

industrijskog parka, energet-

ske efikasnosti... Predmet jav-

no- privatnog partnerstva

mogu biti i socijalne i druge

usluge, a naročito: admini-

strativne, društvene, zdrav-

stvene, obrazovne, usluge so-

cijalne i dječje zaštite, oblasti

socijalnog osiguranja, pravne,

hotelijerske i ugostiteljskeus-

luge.

Zakonom je predviđeno i da

Vladaosnujeagencijuza inve-

sticije sa sjedištemu Podgori-

ci. Odlukuoosnivanju agenci-

je Vlada treba da donese u

roku od 60 dana od stupanja

na snagu zakona.

Predviđeno je takođeda je jav-

ni naručilac dužan da u po-

stupku dodjele ugovora o jav-

no-privatnom partnerstvu

preduzimamjereza sprečava-

nje prevare, korupcije, favori-

zovanja ponuđača i efikasno

sprečavanje, utvrđivanje i ot-

klanjanje sukoba interesa. Cilj

je sprečavanje narušavanja

konkurencije na tržištu i obe-

zbjeđenja transparentnosti

postupka dodjele i jednakog

postupanja prema svimponu-

đačima.

Predloženim zakonom se, iz-

međuostalog, definišuuslovi i

postupak predlaganja i odo-

bravanja projekata javno-pri-

vatnog partnerstva, način iz-

bora privatnog partnera, kao i

druga pitanja od značaja za tu

oblast.

- Javno-privatno partnerstvo

je dugoročni ugovorni odnos

između javnog i privatnog

partnera zasnovan na podjeli

resursa i rizika u cilju poveća-

nja kvaliteta i dostupnosti jav-

nih usluga i izvođenja javnih

radova - navodi se u predlože-

nomtekstu zakona.

M.P.M.

PODGORICA

–Specijalizovani njemački turistički

časopisUptrendmagazinobjavio je tekst oprojektu

Ministarstvaodrživog razvoja i turizmapodnazi-

vom ,,KrugokoKorita“, koji je realizovanuokviru

programaRazvoj panoramskihputeva.

- Krug okoKorita je prvi potpuno označenpanoramski

put u Crnoj Gori koji vodi od glavnog grada Podgorice

kroz planinski predioKuča, sve do ivice kanjona Cijev-

ne. Izvanredan je za jednodnevni izlet, a samo sudva ili

tri sata dovoljna da uronite u jedan sasvimdrugi svijet,

jerćevaspanoramskiputprovestikrozpejzažrazličitih

predjela, kultura i religija – navodi se u tekstu i dodaje

da se putovanje u Crnu Goru isplati i kupačima i plani-

narima.

-Crnogorskaobaladuga je300kilometara, odčega je70

kilometara plaža, a odmah iznad nje uzdižu se planine

do nadmorske visine od 2.500 metara - zaključuje se u

tekstu.

N.K.

PODGORICA

–Ministar-

stvo finansija juče je saop-

štiloda suprihodi budžeta

uaprilubili 154miliona eu-

ra, što je 23,3odstovišene-

gou istomperioduprošle

godine, a 10,3odsto iznad

plana.

- Svekategorijeprihoda zabi-

lježile su rast u odnosu na isti

period prethodne godine.

PDVjerekordersa10,5milio-

naeura ili 26,4odstoviše. Pri-

hododdoprinosaje5,1milion

ili 14 odsto, a od akciza 800

hiljada ili pet odsto - navodi

se u saopštenjuMinistarstva.

Prema preliminarnim poda-

cima, od januara d o aprila

prihodovano je 481,4miliona

što je 13,9 odsto više nego u

uporednomperiodu, a 1,4od-

stoodplaniranih.Naplatapo-

reza na dobit viša je 25 odsto,

na dodatu vrijednost 16,4 od-

sto, a na dohodak 9,7 odsto.

Naplata akciza ostala je na

prošlogodišnjemnivou, ali je

prvi put od početka godine u

aprilu zabilježen rast od pet

odsto.

- I doprinosi su zabilježili

rast od11,4odstouodnosuna

isti period prethodne godine

i 5,2 odsto planiranih. U

istom periodu i neporeski

prihodi bilježe rast, tako da

su takse više 18,3 odsto, na-

knade 25,4 odsto i ostali pri-

hodi 11 odsto - kazali su iz

Ministarstva i dodali da su

donacije udvostručene.

I Uprava carina je juče saop-

štila da je u aprilu naplatila

61,64 miliona eura prihoda,

19,19 odsto više nego u istom

periodu prošle godine, saop-

štili su njeni predstavnici. Iz

Uprave carina su kazali da

prema strukturi naplaćenih

prihoda dominira PDV pri

uvozu, koji je iznosio 42,53

miliona, što je27,01odstoviše

negouprethodnoj godini.

Po osnovu akciza naplaćeno

je 16,75miliona, što je4,51od-

sto višeuodnosunaprethod-

nu godinu.

- Ostvarena naplata po osno-

vu carine, odnosno poreza na

međunarodne trgovine i

transakcije, iznosila je 2,19

miliona, što je 9,33 odsto više

nego u istom periodu prošle

godine.Odporezanakafuna-

plaćeno je 160.580, a od osta-

lihprihoda2.870-navodi seu

saopštenju.

M.P.M.

našukorist, pa jepredmet pro-

šao na Viši sud, koji je potvrđi-

vao prvostepene odluke i naj-

zad Vrhovni sud, koji je

poništiosveprethodnodonije-

te odluke iz meni sasvim ne-

shvatljivih pobuda – kazao je

nedavno ĆabaMađar, od koga

juče nijesmo uspjeli dobiti ko-

mentar jer se nalazi na liječe-

nju.

U više navrata je novinarima

kazao da je dva puta donijeto

rješenje ukorist njegove poro-

dicedoksupostojaleopštinske

komisije za restituciju.

-Obaputajetužilacprigovorio

zbog formalnihpropustaupo-

stupku. Nažalost, kada su ti

propusti otklonjeni, opštinske

komisije su prestale da rade i

prešlo se na regionalni nivo.

Komisija u Baru, koja pokriva

primorski region, zatrpana je

predmetima, pa samim tim i

neefikasna - kazao je Mađar i

pojasnio da je predmet obu-

stavljen jer se 2006. godine,

kao stranka u postupku, poja-

vila i opštinaCentar Sarajevo.

SmatradaopštinaSarajevone-

ma pravo da potražuje ni imo-

vinu, ni novac jer je sa opšti-

nomHerceg Novi imala samo

ugovor o korišćenju.

-Naprosto,državnaimovinase

nije mogla tada prenijeti, zato

je i država Crna Gora uknjiže-

na kao vlasnik – kazao je ne-

davno Mađar navodeći da je

posljednja instanca sud u

Strazburu.

Ž.K.

Prvi na

južnom

Jadranu

Hotel „Plaža“ u Zelenici sa-

građen je 1902. godine, po

projektudrAntalaMađara,

penzionisanog konjičkog

o icira iz Budimpešte. Po

savjetu ljekara u ovaj kraj

je došao iz zdravstvenih

razloga, ali kako sumu če-

sto stizale posjete iz Ma-

đarske, odlučio je da do-

gradi vilu u pansion i time

otpočeo do tada u ovom

kraju novu djelatnost – tu-

rizam. Hotel je imao30so-

ba sa 60 kreveta, kuhinju,

svečanu salu. Do Prvog

svjetskog rata bolje je bio

popunjen zimi nego ljeti.

Tek između dva svjetska

rata ljetnji turizam na Pri-

morju odnosi primat. Za

vrijeme Prvog i Drugog

rata u hotelu je boravila

vojska, a potom je nacio-

nalizovan 1948. godine.

Novska opština je 1961.

prodala hotel sarajevskoj

opštini Centar i od tada je

bio dječije odmaralište.

Godinamajenapušten,za-

pušten i ruiniran.

Skupština saDRI potpisuje

sporazumupetak

PredstavniciSkupštineiDRIupetak11.majapotpisaćesporazum

o saradnji, najavio je Sekulić. Podsjetio je da je u aprilugeneralni

sekretar Skupštine dostavio izvještaj o realizaciji preporukaDRI

o trošenju novca u 2016. Nekoliko dana kasnije DRI je Odboru

dostavila na upoznavanje konačni izvještaj revizije uspjeha

upravljanja projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obra-

zovanja i nauke.

Odbor za ekonomiju pokreće inicijativu za promjenu zakona o strancima

Odpapiraza sezoncenemaju

kadda seposvetegostu

Odbor bi što prije

trebalo da razmotri

ima li prostora

za smanjenje

papirologije za

zapošljavanje

stranaca i uputi

prijedlog za izmjene

Oduzeto

šest licenci

zagorivo

Predsjednik Odbora RAE

Branislav Prelević je saop-

štio da su u sektoru obav-

ljanja djelatnosti nafte i ga-

sa odobrene 23 licence, a

oduzetošest. Bez licence je

ostao Zetatrans za skladi-

štenje, distribuciju i trgovi-

nu gorivima, Montenegro-

bonus za skladištenje,

May-Sionza trgovinu i tran-

sport, a ,,Njeguš“ za tran-

sport.

Počela javna rasprava o zakonu o javno-privatnompartnerstvu

Osniva seagencijaza investicije

Ministarstvo nansija i Uprava carina zadovoljni naplatom iz aprila

Prihodi deset odstoveći odplana

Njemački turistički časopis o

panoramskimputevima u Crnoj Gori

KrugokoKorita

USD

1.18790

JPY 130.24000

GBP

0.87445

CHF

1.18950

AUD

1.59230

CAD

1.52990

Kursna lista

Hotel Plaža

Sa sjedniceOdborazaekonomiju