Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Ekonomija

HERCEGNOVI

–Hotel „Pla-

ža“uZelenici, prvi turistički

hotel uCrnoj Gori, odnosno

na južnomJadranu, presu-

domVrhovnog sudaCrne

Gorepripao je opštini Cen-

tar Sarajevo.

Presuda

Sudski postupak je vođen 12

godina, po tužbi opštine Cen-

tar Sarajevo protiv države Cr-

ne Gore koja je bila upisana

kao vlasnik. Porodica Mađar

bila je umješač na strani drža-

ve,unastojanjudavratioduze-

tu imovinu. Hotel u Zelenici

izgradio jedrAntalMađarpri-

je 115 godina, a objekat je 1948.

godine nacionalizovan.

Advokat porodiceMađar Dra-

ganLepetićkažeda jeVrhovni

sud presudio protiv sopstvene

države.

- Protiv te presude samuložio

žalbu Ustavnom sudu, koji je

jedini nadležan za poništenje

presude Vrhovnog suda, čime

samo iskoristili sve pravne lje-

kove. Nije moje da kritikujem

odluke suda, iako se ne slažem

sa ovakvom. Čekam sada pre-

sudu Ustavnog suda - kazao je

Lepetić.

Ističe da je odluka Vrhovnog

suda iskomplikovala situaciju

jer je porodica Mađar vodila

postupak za povraćaj imovine

predKomisijomza restituciju.

-KomisijauBaru jeposljednje

ročište imala u novembru

prošle godine, ali odluku još

nije donijela, iako je zakonski

rok bio mjesec dana. Prošlo je

skoro šest mjeseci, pisali smo

urgenciju, ali odluke nema -

navodi Lepetić.

Umeđuvremenu je, kaže, op-

ština Centar tražila izvršenje

prekojavnogizvršiocaiuvede-

na je uposjedhotela.

- Sada vidimo izmedija da ho-

će da proda imovinu, iako po-

stoji privremena mjera, kako

me je obavijestio ĆabaMađar,

jer je zabranjen promet dok se

neokonča restitucija - kazao je

Lepetić.

restitucija

PorodicaMađarjepostupakza

vraćanje imovine pokrenula

odmah po usvajanju zakona o

restituciji 2002. godine.

-KrenulismoodOsnovnogsu-

da, koji je tri putapresuđivaou

PODGORICA

-Turskamožebiti značajan

partnerCrnoj Gori uoblastimaukojimaona

nepostiže zadovoljavajuće rezultate, kao što

subraunfild investicije, start apkompanije i

proizvodnedjelatnosti, saopštio jepotpred-

sjednikPrivrednekomore IvanSaveljić.

On je na poslovnom forumumakedonsko-tur-

skih i crnogorskih preduzeća kazao da su tur-

skekompanijepokazale interesovanje zaLuku

Bar i sjeverCrneGore, kao i zaulaganjaudrvo-

preradu i drvnu industriju.

-Veoma smozainteresovani za turskaulaganja

- poručio je Saveljić.

Naforumujebiloriječioekonomskimiinvesti-

cionimpotencijalimaCrneGore imogućnosti-

ma za uspostavljanje privredne saradnje crno-

gorskih preduzeća sa makedonskim, čiji su

osnivači turske kompanije uMakedoniji.

- Prijemjesec smo imali 850kompanija koje su

registrovane u Crnoj Gori sa turskim kapita-

lom, dokjeprijenekolikodanatajbrojporastao

na 950. Nadamo se da ćemo cifru od hiljadu

kompanija dostići ubrzo - rekao je Saveljić.

On je dodao da je trend interesovanja turskih

kompanija za ulaganja posebno izražen od cr-

nogorskesamostalnosti i jošvišeulaskomCrne

Gore uNATO.

Prema riječima Saveljića, investicije iz Turske

u Crnu Goru do 2006. godine nijesu zabilježe-

ne, a najveći priliv ulaganja je bio 2012. godine,

kada je turski Tosčelik kupio Željezaru, dok su

lani investicije iz Turske iznosile 23,8miliona.

Predsjednik Makedonsko-turske komore

(MATTO) Ajdovan Ademovski podsjetio je da

ta privredna asocijacija postoji oko deset godi-

na i da imje cilj da postanu regionalna komora.

On je istakaoda turske investicijeuMakedoni-

ju iznose 1,8milijardi eura.

- Preporučujemo našim članicama i matičnim

turskimkompanijama da ulažu i da se pod hit-

no preduzme akcija za investicije uCrnuGoru

- rekao jeAdemovski.

Predsjednica Unije poslodavaca Svetlana Vuk-

sanovićnavela jeda izmeđuCrneGore, Turske

i Makedonije postoje prijateljstvo i dobri poli-

tički odnosi, a da se kroz poslovne forume pro-

dubljuju i ekonomski.

Poslovni forum je organizovala PKCGu sarad-

nji saMinistarstvom vanjskih poslova, Amba-

sadomCrneGoreuMakedoniji,Unijomposlo-

davaca iMATTO.

s. P.

PODGORICA

-Ugovor o sa-

radnji između francuske in-

stitucijeBiznisFrans i

Udruženja francusko-crno-

gorskihpreduzeća, koji je

jučepotpisan, trebalobi da

doprineseboljoj saradnji sa

francuskimkompanijama

koje suzainterosovane za

ulaganjau turizam, ekologi-

ju, poljoprivredu i infra-

strukturu.

Direktor Biznis Fransa Pjer

Linjo, čiji mandat pokriva Cr-

nuGoru,Grčku,Albaniju,Ma-

kedoniju,Kipar i Srbiju, kazao

je da ugovor ima za cilj da

Udruženje francusko-crno-

gorskihpreduzećabudepred-

stavnik Biznis Fransa u Crnoj

Gori.

- Tako ćemo sarađivati sa

Udruženjem kako bi došla

francuska preduzeća koja bi

htjela da se prošire na crno-

gorsko tržište - rekao je Linjo,

koji je potpisao ugovor u ime

BiznisFransa. Linjo jenakon-

ferenciji za novinare ocijenio

da saradnja između crnogor-

skih i francuskih preduzeća

nije toliko razvijena.

-Privrednicimi govoredanije

toliko isplativouvoziti sa fran-

cuskog tržišta jer su količine

koje se uvoze male u odnosu

na cijene koje treba platiti pri-

likom transporta. Uvoznici iz

Crne Gore govore da je lakše

sarađivatisaonimakojivećra-

de u Beogradu - objasnio je

Linjo. PredsjednikUdruženja

francusko-crnogorskih pre-

duzeća Rajko Uskoković je

ocijenio da je Biznis Frans

pravi partner odkoga ćeučiti i

obrazovati se po visokim

evropskimstandardima.

s. P.

TIVAT

–UTivat je juče sletio

prvi avionBrisel erlajnzana

liniji Brisel –Tivat. Planirano

jeda avioni ovebelgijske

kompanije, kojaposlujeu

Lufthanza grupi (LG), dook-

tobrapolijeću svake srijede iz

Briselau 14.55, auTivat slije-

ćuu 17.10 sati. Povratak je

predviđenu 18 sati, adolazak

uBrisel u20.25. Cijenapo-

vratnekarte iznosi 130eura.

Povodomotvaranja ove avio li-

nijejučesunaaerodromuTivat

konferenciju za novinare odr-

žali viši direktor prodaje za

centralnu, istočnu i zapadnu

Evropu „Lufthanze“ Peter Pu-

lem i izvršni direktor Aerodro-

maCrneGoreDaniloOrlandić.

- Avio kompanija BA, član Star

aliansa, najvećeg udruženja

avio-kompanija na svijetu, Eu-

rovings grupe i LG uvela ovu

liniju kao rezultat velike potra-

žnje za putovanjima ka CG. LG

ima 300direktnih letova izCG,

BiH, Hrvatske i Slovenije do

svojih glavnih aerodroma u

Njemačkoj, Austriji, Švajcar-

skoj i Belgiji, a odatle do 300

destinacija u više od 100 zema-

lja - kazao je Pulem i dodao da

su letovi iz Brisela uglavnom

prodati čime se potvrđuje sve

veća zainteresovanost turista

zaCrnuGoru.

- Siguran samda će linijaBrisel

–Tivat biti uspješna, s obzirom

na dobra iskustva sa linijom

Brisel – Podgorica – rekao je

Orlandić i najavio 2,5 miliona

putnika na oba aerodroma u

ovoj godini.

Otvaranjem ove linije Tivat je

postao jedna od pet destinacija

u regionu do kojih BA leti iz

Brisela u toku ljetnjeg reda le-

tjenja. Pored Tivta, to su Split,

Zadar, Dubrovnik i Zagreb.

Po tradiciji, u znak dobrodošli-

ce prvi avion BA na pisti je do-

čekan mlazevima vodenih to-

pova.

s.K.

PODGORICA

- Prihvatanje

evropskih vrijednosti, karak-

terističnih za najrazvijenije

zemlje Evrope i svijeta, put je

kojim treba da se kreće crno-

gorska ekonomija i društvo u

cjelini, ocijenili su iz Monte-

negro biznis alijanse (MBA).

- Taj put treba da podrže i na

tome se angažuju svi relevan-

tni faktori, kakobi se taj cilj što

prije ostvario - navodi se u sa-

opštenju.

MBA, prema riječima njenih

predstavnika, nastoji da u tom

smislubude što aktivnija kako

bi privatni sektor bio u prilici

da se lakše prilagodi zahtjev-

nimuslovimaukojimafunkci-

oniše biznis najrazvijenijih

zemaljaEvrope i svijeta.

s. P.

PODGORICA

- Promet na

Montenegroberzi u aprilu bio je

1,18miliona ili 16,4 odstomanji

u odnosu na mart. U odnosu na

isti mjesec prošle godine pro-

met je manji 59 odsto.

- Trgovinom akcijama 30 kom-

panija, ne uključujući dionice

fondova i obveznice, ostvareno

je 933,06 hiljada eura prometa

ili 79 odsto od ukupnog, i zaklju-

čeno 189 transakcija. Trgovi-

nom akcijama fondova skloplje-

no je 69 poslova, što predstavlja

oko 26 odsto od ukupnog broja

poslova i ostvaren promet od

26,79 hiljada - navodi se u Bilte-

nu berze. Najveći rast cijene u

aprilu od 1,4 hiljade odsto zabi-

lježile su akcije kompanije Gori-

capromet Podgorica, dok su

dionice preduzeća Lovćen osi-

guranje pale 19 odsto.

M.P.M.

Poslovni forummakedonsko-turskih i crnogorskih preduzeća

MBA nastoji da što više sarađuje sameđunarodnim institucijama

Usvajati vrijednosti

najrazvijenijihekonomija

UCrnoj Gori 950 firmi

sa turskimkapitalom

OdlukomVrhovnog suda država izgubila „Plažu“

Montenegroberza u aprilu

Promet 1,18

miliona eura

Ugovor Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i Biznis Fransa

Interesantni sektori

povezani sa turizmom

Francuska

škola

Ambasadorka Francuske

u Podgorici Kristin Tudik

je najavila i otvaranje fran-

cuske škole u Podgorici 3.

septembra.

- Crna Gora je do sada bila

jedna od rijetkih zemalja

Evrope u kojima nije bilo

francuske škole. Postojanje

francuske škole je dodatni

plus za poslovni ambijent

jer omogućava preduzetni-

cima da se ne preispituju o

školovanju svoje djece, što

je često bio razlog njihove

odluke da svoje poslove

razvijaju u drugim zemlja-

ma. Od septembra to više

neće biti slučaj – poručila je

Tudik.

Uspostavljena avio linija Brisel – Tivat

Povratna

karta 130eura

Potpisivanjeugovora

Prvi avionBAdočekanvodenimtopovima

Najstariji hotel

naPrimorju

pripaoSarajev