Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Politika

Jedan metak. U centru glavnog grada, naočigled

brojnih prolaznika, stotinjak metara od zgrade Upra-

ve policije, nepoznati zločinac ranio je Oliveru Lakić,

novinarku ,,Vijesti“. Ispred ulaza u zgradu, praktično

pred vratima stana u kojem žive novinarka i njena

porodica.

Jedan metak. Lakić je bila živa meta. Niko, ma što

napisao, rekao ili čak namjeravao da kaže ili napiše –

bio novinar ili običan čovjek – ne smije biti meso za

odstrijel.

Jedan metak. Upozorenje? Zastrašivanje? Osveta?

Politički motivisan napad? Pitanja će se množiti,

optužbe će pljuštati od pozvanih i samozvanih kako

vrijeme teče a istraga traje.

Ali, nije bio jedan metak, već rafal u crnogorsko

društvo. Neznani zlikovac na Bulevaru Svetog Petra

Cetinjskog nije promašio, već pogodio tačno gdje je

planirao u namjeri – da ubije normalnost življenja.

Sada valja očekivati da će biti glasni neki što će, pod

maskom brige za javno dobro, u svemu samo tragati

za ličnom koristi, grupnim ili partijskim interesom.

Biće i onih, a već ih ima i jesu veoma glasni, koji će za

sve okriviti ljude na vlasti, prvenstveno novoizabra-

nog predsjednika Đukanovića, premijera Markovića

– ljude iz vrha.

No, to je teret vlasti i odgovornost vlasti za upravlja-

nje sistemom: oni koji su na državnom vrhu, imaju

najveću odgovornost i obaveze.

I tako to, nažalost, biva – kad nema zvanično utvrđe-

ne istine, roje se prave laži, sa svih strana. Dok istrage

tapkaju u mjestu i dok samozvanci sprovode privatne

istrage. U eri masovne privatizacije naje ikasnije smo

privatizovali istinu: svako ima svoju – partije, intere-

sne grupe, mediji...

Nijesu institucije slabe tek tako, kao proizvod vre-

menske nepogode – ljudi su slabi i bez odgovornosti.

Koliko je odgovaralo inspektora, policijskih načelnika,

tužilaca zbog čijeg nečinjenja ili neznanja do danas

su ostali nerazjašnjeni brojni zločini? Koliko je ta

nekažnjivost za nečinjenje, ohrabrivala kriminalce da

ponovo djeluju?

I najnoviji napad na Oliveru Lakić se može tumačiti

kao odgovor na pasivnost, nečinjenje ili ćutanje nad-

ležnih iz državnog aparata.

U tom loncu predugo obitavamo. Sada je sve prevre-

lo, svjedoci smo odbijanja da se mijenjaju loše navike

i loša praksa; svjedoci smo da nema snage i volje da

se popravlja i mijenja sistem u kojem je – da se ne

lažemo, uz aminovanje prijatelja iz Evrope – sloboda

izražavanja odavno pretvorena u slobodu nekažnje-

nog optuživanja.

Društvo u kojem batinaši često nekažnjeno djeluju

pod maskama državnih uniformi, klanovskih ili partij-

skih dresova, ali i u kojem se riječ pretvara u batinu ili

reketiranje – postaje društvo bez odgovornosti.

Zato se mora reći – dosta!

Iz ovog, naizgled bespuća, ima samo jedan logičan,

pravedan i ljekovit put za Crnu Goru. Nužno je u

državni aparat, kao u mjerne instrumente u mašina-

ma, ugraditi nultu stopu tolerancije na nasilje, krimi-

nal, korupciju. Da policija i tužilaštvo profesionalno

odradi posao i riješi oružani napad na novinarku

Lakić, identi ikuje počinioca, privede ga pravdi i dobi-

jemo – jedino mjerodavnu – sudsku istinu.

I da, konačno, uspostavimo lanac odgovornosti, bez

obzira na instituciju ili partiju... Oni koji ne mogu, ne

smiju ili ne žele da rade svoj posao – od policajca,

inspektora do tužioca; od državnog službenika do

ministra – moraće da budu otpušteni, smijenjeni ili da

odgovaraju za nečinjenje.

A ljudi na vrhu države, ako ne mogu da mijenjaju

nesposobne, moraće da znaju – mijenjaće ih haos

promjena u državi. Haos, pa makar i promjena, teško

može označiti povratak društva u normalnost.

Piše: DraškoĐURANOVIĆ

Komentar

Dosta!

Neznani zlikovac na Bulevaru Svetog Petra

Cetinjskog nije promašio, već pogodio

tačno gdje je planirao u namjeri da ubije

– normalnost življenja. Najnoviji napad

na Oliveru Lakićmože se tumačiti kao

odgovor na pasivnost, nečinjenje ili ćutanje

nadležnih iz državnog aparata. Iz ovog,

naizgled bespuća, ima samo jedan logičan,

pravedan i ljekovit put za Crnu Goru

istočnoj strani Sinjajevine

vi poligon

Govoreći o primjedbama

koje postoje u javnosti i opa-

snostima po ekosistemna

prostoru Sinjajevine, Radić

vjeruje da se radi o pretjeri-

vanju.

- Ekolozi će uvijek da kažu

da vojska ugrožava prirodu.

Ugrožavaju je i automobili.

Automobili truju vazduh koji

dišemo, pa je li neko došao i

rekao ,,ajde da ne koristimo

automobil“. Mislimda Vlada

treba da se pobrine da raz-

govara sa svima koji vide

probleme u toj odluci i da

nađe neko rješenje - smatra

naš sagovornik.

- Kada prodate parcele i

napravite kuće do vrha

brda, onda to nikome ne

smeta zato što donosi

novac. A vojska je

potrošač budžeta i tu je

mnogo veći manevar-

ski prostor da se poka-

že kako, eto, ljudska

aktivnost narušava

eko sistem - navodi

Radić.

Radić:Nestojipričao

lošemuticajunaprirodu

Mještani katunskih naselja na

ovoj strani Sinjajevine ranije

su se oštro usprotivili gradnji

vojnog poligona, strahujući

zbog negativnog uticaja na

vode koje izviru u ovoj plani-

ni koje koriste za piće i ostale

potrebe u domaćinstvu. Mje-

štani su ranije najavili i prote-

ste ukoliko dođe do gradnje

poligona.

Istina, neke obuke mogu da se

rade u drugim zemljama, u Sr-

biji recimo, ali cijelavojnaobu-

ka nemože da se radi vanCrne

Gore, već obuka mora da teče

daljeizatojeCrnaGoramorala

danađemjesto zapoligon - na-

veo je on.

UNVOAlfacentarkažudaoče-

kuju da Ministarstvo odbrane

najavljenom projektu pristupi

veoma ozbiljno i temeljito, na

prvommjestu vodeći se intere-

sima države i građana.

- Ti prostori opština Šavnik,

Mojkovac i Kolašin na područ-

ju Sinjajevine nikada neće biti

kao ranije. Iluzorno je govoriti

da neće doći doporemećaja ži-

votne sredine i postojećih eko

staništa. Osimpribavljenih sa-

glasnosti od lokalnih samou-

prava u ovim gradovima, po-

t r e b n e p r o j e k t n e

dokumentacije i elaborate, ci-

jeli proces se trebaučiniti tran-

sparentnijim za svu zaintere-

sovanu javnost. U ovom

momentu je prilično konfuzna

informacija o prirodi vježbov-

nih aktivnosti i svrhi izgradnje

ovog poligona - kazao je Alek-

sandar Dedović, direktor Alfa

centra.

Smatra da ovaj proces nije na

najbolji način iskomuniciran

sa širom javnošću, što je, kako

dodaje, ipak morala biti jedna

od naučenih lekcija iz protekle

decenije.

Vlada je na sjednici prošle ne-

djelje utvrdila da se poligon ne

bi koristio odmaja do oktobra,

kada je aktuelan izdig na katu-

nima.

KOMUNIKACIJA

S obziromna to da na teritoriji

Crne Gore ne postoji druga lo-

kacija u državnoj svojini koja

odgovara potrebama poligona,

a da su na ovom zemljištu iz-

građeni objekti-katuni koji ni-

jesu stalno naseljeni i koji se

koriste isključivo u ljetnjem

periodu,Ministarstvoodbrane

se obratilo opštinama Mojko-

vac i Kolašin radi pronalaženja

dogovora oko načina korišće-

nja predmetnog zemljišta.

- U tom cilju predloženo je da

se ova lokacija koristi zajedno,

s timdaVojskaCrneGorenebi

koristila poligon za bojeva ga-

đanja uperiodu odmaja do ok-

tobra, kada su aktivna katun-

ska naselja. Postupajući po

zahtjevu Ministarstva odbra-

ne, opština Mojkovac dala je

mišljenje da ne postoje smet-

nje da se od 1. oktobra do 15.

maja ova lokacija koristi za ar-

tiljerijska bojna gađanja, s tim

da Vojska Crne Gore preduz-

me sve neophodne mjere za

zaštitu objekata katunskih na-

selja, materijalnih dobara, ži-

vota i zdravlja ljudi -pišeuVla-

dinoj informaciji.

J.ĐURIŠIĆ N.ZEČEVIĆ

Građanski pokret Ura i Demokratski front zaratili zbog svjedočenja predsjednika PZP-a

„AbazovićkurirCIA,Medojević

dobijaapanažuodDPS-a“

PODGORICA

-Demokrat-

ski front i Građanski pokret

Ura zaratili su juče saopšte-

njimanakon izjava lideraPo-

kreta zapromjeneNebojše

Medojevića, koji je tokom

svjedočenjauVišemsuduu

slučajupokušaja terorizma

saopštioda je ,,DritanAba-

zovićkurir američkeobavje-

štajne agencijeCIA“.

Iz Ure su odgovorili da jeMe-

dojevića platio DPS da uoči

predsjedničkihilokalnihizbo-

ra razbije opoziciju.

- Bespredmetno je komentari-

satinebulozneizjaveprofesio-

nalnih opozicionara, ali zbog

interesa javnosti i građana i

radi istine, moramo reagovati

na ovakve podmukle napade -

kazao je generalni sekretar

GrađanskogpokretaUraMile-

ta Radovanić, reagujući na

Medojevićev stav da je CIA

preko svog kurira Abazovića

podmetnula platformu u

Nikšiću nakon lokalnih izbora

2012. godine.

- Medojević je još jednom

pokazao zaštomu niko ne

vjeruje jer sepotvrdiloda

se radi o patološkom laž-

ovu, licemjeru i gubitni-

U polemiku se uključio i posla-

nik DF-a Milutin Đukanović,

koji je kazao da je kao Srbin

i kao nekadašnji kandidat za

gradonačelnika Nikšića 2012.

godine „povrijeđen i kao

čovjek i kao političar najnovi-

jim saopštenjemUre“.

- Prvenstveno iz razloga jer se

danas izmišlja, podmeće i fal-

MilutinĐukanovićtvrdida

jepovrijeđenkaoSrbin

si ikuje ono što se desilo u Nik-

šiću 2012. godine. Pošteno bi

bilo da Dritan Abazović, koji se

samhvalio da je on sastavljao

tadašnju platformu, javno pri-

zna da je pogriješio i da su nas

on i Darko Pajović ucjenjivali

tada bez ikakvog smislenog

razloga - kazao je on.

ku, koji se hvata za slamku.

Umjesto da obesmisli aferu

,,državni udar“, Medojević je

nevješ- to pokušao iskoris-

titi, kako to voli da kaže, ,,raz-

bijanje medijske blokade“, pa

je scenu upotrijebio za prik-

upljanje političkih poena i to

širenjemneistina,pravljenjem

konstrukcija i izmišljanjima

nalik svojim mentorima iz

,,Minut dva“ - istakao je Rado-

vanić.

NaglašavadaNebojšaMedoje-

vićnaperfidannačinpokušava

da pokrene unutaropoziciono

prepucavanje i polemiku.

- Jasno je da se sve ovo radi u

interesu spašavanja vladajuće

partije, kao što se radi godina-

ma unazad. Uradio je to ne-

davno kada je svojom projek-

tovanom i dobro osmišljenom

izjavom tjerao glasače bošn-

jačke nacionalnosti od po-

drškeMladenuBojaniću,

a sada je, izgleda, dobio

novi zadatak i ap-

anažu - tvrdi Ra-

dovanić.

R.P.

NebojšaMedojević

DritanAbazović

AleksandarRadić