Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Politika

Odluka OODPS-a

PremijerkaTerezaMej

čestitalaĐukanoviću

DANILOVGRAD

Sa pro-

mocije odborničke liste „Za

dobrograđanaDanilovgra-

da. Pobjednički! Koalicija

DPS, LP –MiloĐukanović“,

koja je sinoć održana u

graduna Zeti, lider najjače

crnogorske partijeMilo

Đukanović poručio je da se

na lokalnim izborima 27.

maja glasa za evropski kva-

litet života svihgrađana.

– Ovo je još jedna prilika da

se kazne namjere destruk-

tivnih snaga koje žele pošto-

poto da ponište sve ono što

je Crna Gora do sada radila

i uradila na realizaciji kapi-

talnih državnih projekata

i samim tim zaustave naš

put ka evropskoj porodici

naroda. To su iluzije i mi zato

moramo i ovoga puta poka-

zati da je DPS sa koalicionim

partnerima spremna za nova

iskušenja i nove izazove na

tomplanu. Imamo potencija-

la da se suočimo sa svakod-

nevnimproblemima i da ih

rješavamo u kontinuitetu –

rekao je Đukanović i naglasio

da je Danilovgrad uvijek bio

moćno uporište punoj a ir-

maciji DPS-a i sveukupnog

razvoja Crne Gore.

Lider DPS-a je kazao da je

podrška iz Bjelopavlića i

Katunske nahije, iz sredine

umnih ljudi koji vjeruju u

ljepšu i srećniju budućnost,

uvijek bila podređena držav-

nim interesima. Za Đukano-

vića odborničku listu u ovom

gradu krasi spoj mladosti i

iskustva, spoj sinergije ljud-

skih potencijala, koji će uz

podršku Vlade doprinositi

razvoju demokratije i pri-

vrednomprosperitetu.

Predsjednik DPS-a smatra

da se njegova partija nije

umorila od bolnih socio-eko-

nomskih reformi i političkih

raznolikosti.

– Naprotiv, ona je spremna

UDanilovgradu predstavljena odbornička lista „Za dobro građana

Danilovgrada. Pobjednički! Koalicija DPS, LP – Milo Đukanović“

Đukanović: Odličan

spojmladosti i iskustva

da istraje na najvažnijim

poslovima i zadacima koji će

doprinijeti boljimuslovima

za život i većem standardu.

Poslije dugog tumaranja po

nemirnomBalkanu, Crna Gora

je na vrijeme napravila stra-

teški zaokret i vratila se kući –

Evropi, tamo gdje kulturološki

i civilizacijski pripada, kako

bi stremila društvu najrazvi-

jenijih zemalja Evrope. Da bi

nastavili timputem, neophod-

no je ostvariti još jednu pobje-

du, ubjedljiviju od prethodnih

– kazao je Đukanović.

On je naglasio da nema dile-

me da će Danilovgrad ovjeriti

sve prethodne uspjehe jer,

kako je rekao, ovdašnja lokal-

na uprava može se pohvaliti

mnogo višim stepenom rea-

lizacije značajnih infrastruk-

turnih i drugih projekata od

brojnih uprava u zemlji, nude-

ći mnogo povoljnije uslove

i bene ite za razvoj biznisa i

kapitalne investicije privatnih

preduzetnika, koji su odlučili ili

odlučuju da svoju egzistenciju

vežu za ovu sredinu.

Nosilac liste, diplomirana

pravnica Zorica Kovačević se

zahvalila Đukanoviću za sve

što je uradio za Danilovgrad i

njene građane i kazala da će

oni to znati da cijene na pred-

stojećim izborima zaokruživa-

njembroja sedam.

Predsjednik opštine Branislav

Đuranović podsjetio je na

ogromnu podršku Vlade i

državnih subjekata u realiza-

ciji plana i programa lokalne

uprave i nagovijestio nove

projekte u oblasti infrastruk-

ture.

Na promociji su govorili i

dr Anđela Mitrović, Sandra

Keković, Vladimir Vojvodić,

dr Jovan Marković i Darko

Mrvaljević. Odborničku listu

čine i dr Miograd Đurović,

mr Slađana Pavlović, Veselin

Mitrović, Olivera Pavićević,

Radomir Šćepanović, Brani-

slav Stanišić, Nada Bogićević,

Svetozar Domazetović, Zoran

Bošković, Nikola Vukićević,

Stanislava Bošković, mr Goran

Zeković, Veljko Stanišić, Marija

Piper, Zdravko M. Đurović,

Matija Đuričković, dr Katarina

Raspopović, Saša Velimirović,

Branislav Đukanović, Dani-

jela Šuković, Dejan Stojović,

Bojan Brajović, Vuko Kalezić,

Miodrag Ćupić, Maja Lakić i

Marko Bobičić.

B. KADIĆ

PODGORICA

- Predsjednik

OpštinskogodboraDemo-

kratskepartije socijalista i

nosilac liste te strankena lo-

kalnimizborimauUlcinju

LjoroNrekić jedini jekandi-

dat zapredsjednika teopšti-

ne, saznajePortalUl-info.

Tu odluku je jednoglasno do-

nioOpštinski odbor na sjedni-

ci koja je održana sinoć.

Ovu odluku će narednihdana,

u skladu sa statutom DPS-a,

potvrditi Predsjedništvo

stranke.

R.P.

Nrekić jedini

kandidat za

predsjednika

opštineUlcinj

PODGORICA

- Premijerka

VelikeBritanijeTerezaMej

čestitala jepredsjedniku

MiluĐukanoviću izborna

dužnost predsjednikaCrne

Gore.

UčestitkiMej se kaže:

- Dok obilježavamo 140. go-

dišnjicudiplomatskihodnosa

između naših zemalja, radu-

jem se daljem jačanju naših

bilateralnih odnosa, kao i

izgradnji saradnje u okviru

NATO-a, gdje Crna

Gora ima dragocjenu

ulogu. Posebno sam

zahvalna Crnoj Gori

za solidarnost nakon

incidenta u Salsberiju.

Nadamse da će naše

države nastaviti

da rade zajedno

protiv destabi-

l i z u j u ć i h

ruskih akcija

širom našeg

kontinenta.

Pozdravljam

Vašu snažnu

posvećenost

euroatlantskoj vokaciji Crne

Gore. Ekonomske reforme,

jačanje vladavine prava, bor-

ba protiv korupcije i izgradn-

ja snažnih i nezavisnih insti-

tucija vitalne su za budući

prosperitet Crne Gore, kao i

za vaš napredak u evropskim

integracijama. Mi ćemo nas-

taviti da podržavamo Crnu

Goruna tomputu.

Naš Samit za Zapadni Balkan

u Londonu u julu je potvrda

naše posvećenosti našimsus-

jedima na Zapadnom Bal-

kanu. To će biti prilika da

unaprijedimo naše za-

jedničke ciljeve bezbjed-

nosti, prosperiteta i

demokratije širom

regiona.

Radujem se

saradnji sa

V a m a u

na redn im

mjesecima,

dok radi-

mo na pri-

p r e m i

Samita“.

R. P.

Prvi prostor za vježbe Vojske Crne Gore biće izgrađen n

Vojskadobijap

PODGORICA

- Formiranje

vježbovno-strelišnogpoli-

gona zapotrebeVojskeCrne

GorenaSinjajevini bio jenu-

žan i prirodanpotez, jer voj-

skanemožeda funkcioniše

bez adekvatneobuke, ocije-

nio jevojni analitičarAlek-

sandarRadić.

VladaCrneGoreodlučila je, na

sjedniciodržanojprošlenedje-

lje, da na planini Sinjajevini

formira poligon za potrebe

Vojske Crne Gore. Zadužila je

Ministarstvo finansija da u sa-

radnjisaMinistarstvomodbra-

ne, u roku od mjesec dana od

dana donošenja ovog zaključ-

ka, preduzme sve potrebne

radnje za rješavanje imovin-

sko-pravnih odnosa na lokaciji

Sinjajevina, kako bi se onamo-

gla koristiti za ovunamjenu.

Prema saznanjima Pobjede,

idejajedasenapravipoligonza

obuku i gađanje sličan onome

naPasuljanskimlivadamauSr-

biji,kojijejedanodnajboljihna

ZapadnomBalkanu.

- Poligon je nepravilnog geo-

metrijskog oblika dimenzija

10x25 km i čitavo zemljište na

kojem se nalazi je u državnom

vlasništvu - kazao je Pobjedi

izvor izMinistarstva odbrane.

UCrnoj Gori je za vrijeme biv-

še SFRJ kao vojni poligon za

bojevagađanjakorišćen lokali-

tet Radovče.

FINANSIJE

Radić, u razgovoruzaPobjedu,

kaže da je bilo jasno da će se u

jednom trenutku u Crnoj Gori

napraviti poligon jer nije bilo

načina da Vojska finansijski

podnese vježbanje u drugim

zemljama.

- To je bilo izvjesno da poligon

mora da se stvori jer nema na-

čina da se finansijski podnese

za Vojsku Crne Gore trošak

vježbiudrugimzemljama.Čak

i najpovoljniji aranžman za

izvođenjeobukeunekoj odze-

malja regiona opet zahtijeva

troškove koji su na nivou

budžetaVojskeCrneGorepre-

visoki - objašnjavaRadić.

Kaže da se radi oneophodnom

potezu Vlade i Ministarstva

odbrane.

- Što vojska radi umiru? Spro-

vodi obukusvojih

jedinica.Na

-

ravno da morate osposobiti

ljude, što znači da mora da po-

stoji poligonza taktičkuobuku

na nivou čete, bataljona i poli-

gonna komemože da se izvodi

borbena obuka uključujući i

bojevogađanjesanajvećimdo-

metomkoji imaCrnaGora, a to

su, recimo, haubica D-30 122

mmi gađanje samaljutkama sa

helikoptera ,,gazela“ - navodi

Radić.

DIOVJEŽBI MOŽEUSRBIJI

Ideja je, kaže on, bila da se na

poligonu Pasuljanske livade u

Srbiji vježba gađanje, ali doda-

jeda svaka takva vježba izisku-

je dodatne troškove.

- Potrebno je vojnicima isplati-

ti dnevnice, odvesti ihdo tamo.

Novi predsjednik Crne Gore 20. maja u Vladinomdomu na

Cetinju polaže zakletvu pred poslanicima

Svečana sjednica

uVladinomdomu

PODGORICA

– Inauguraci-

janovogpredsjednikaCrne

GoreMilaĐukanovićaodr-

žaće se 20.majauVladinom

domunaCetinjuuprisustvu

poslanika, najvišihdržavnih

zvaničnika i predstavnika

diplomatskogkoraakredito-

vanimunašoj zemlji.

- Zakazao sam sjednicu Skup-

štine za 20. maj 2018. godine, u

12 sati, na kojoj će u skladu sa

Ustavom naše države izabrani

predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović položiti zakletvu i

stupiti na dužnost predsjedni-

kaCrneGore–kazao je zaPob-

jedu predsjednik parlamenta

IvanBrajović.

Onpreciziradajepozivzasjed-

nicu, koja ćebiti održanauVla-

dinomdomu na Cetinju, pored

poslanika upućen i najvišim

državnim zvaničnicima, kao i

predstavnicima diplomatskog

kora akreditovanim u Crnoj

Gori.

- Kako aktuelnom predsjedni-

ku Filipu Vujanoviću mandat

ističe u nedjelju 20. maja, novi

predsjednik će stupiti na duž-

nost istog dana polaganjemza-

kletve pred poslanicima 26. sa-

ziva - naglasio jeBrajović.

Šef države, po Ustavu, počinje

funkciju polaganjem zakletve

predposlanicima.

Tekst zakletve glasi: „Zaklin-

jemse svojomčašću da ću duž-

nost predsjednika Crne Gore

obavljati savjesno i odgovorno

za dobro svih građana naše do-

movine. Kaopredsjednikdrža-

ve posvetiću se očuvanju neza-

visnosti i suvereniteta Crne

Gore i njenoj afirmaciji kao

građanske, demokratske, eko-

loške i države socijalne pravde,

zasnovane na vladavini prava“.

Iako se u dijelumedija i opozi-

cije spekulisaloda će predsjed-

nička inauguracijabitipolitički

spektakl, državni vrh se od-

lučio za svečanu sjednicu u

Vladinom domu, osim diplo-

matskog kora, ne poziva strane

državnike. Kako Pobjeda

saznaje,pozivizasvečanusjed-

nicu, koja je inače sedma prvog

redovnog (proljećnjeg) zasije-

danja, na kojoj će Đukanović

započeti svoj petogodišnji

mandat kao predsjednik Crne

Gore,nijesuupućeninijednom

šefu država ili vlada sa kojima

naša država ima prijateljske

odnose, pa će u Vladinom do-

mu na Cetinju tom prilikom

biti poslanici, državni zvanič-

nici i diplomatski kor.Milo

Đukanović je na predsjednič-

kim izborima održanim 15.

aprila ubjedljivo pobijedio os-

talih šest kandidata. Dobio je

povjerenje 180.272 birača, od-

nosno53,90procenataonihko-

ji su izašli na izbore, što je naj-

bolji izborni rezultat koji je

ostvario neki predsjednički

kandidat od uvođenja višestra-

načja unašoj zemlji.

Z.DARMANOVIĆ

LjoroNrekić

TerezaMej

Lokacija budućeg vojnog poligona