Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC–

Srednjamje-

šovita škola „VuksanĐukić“

obilježila je juče svoj pra-

znik. Na svečanost u sali

Centra zakulturudošli su

mojkovački prosvjetni rad-

nici, političari i predstavnici

lokalneuprave.

KADROVI

Direktor škole Dejan Vuković

kazao je da je ta ustanova na-

stala razvojemŠkoleučenikau

privredi,kojajeosnovana1951.

godine, prvenstveno za potre-

be sada nepostojećeg kombi-

natadrvneindustrije„Vukman

Kruščić“.

- Za proteklih gotovo sedam

decenija iz naše škole su izašle

generacije dobrih, stručnih i

uspješnih ljudi. Prepoznatljivi

sumnogi od njih u sferi nauke,

umjetnosti, sporta...Oninijesu

zaboravili svoju školu, mnogi

od njih pomažu rad naše obra-

zovne ustanove. Ponosni smo

na prijatelje škole –preduzeće

„Trudbenik“, koje svake godi-

ne nagrađuje lučonoše. Udru-

ženje ekonomista nagrađuje

najboljeizteoblasti...Porodice

bivših zaposlenih u školi, pro-

fesora istorije, Radovana Ra-

kočevića i profesora fizikeMa-

ta Ikervarija, godinama su

nagrađivale najbolje učenike

izsvojihoblasti.PorodicaIker-

vari od jesenas umjesto nagra-

de uplaćuje sredstva za ek-

skurziju siromašnih učenika

- rekao jeVuković.

On seosvrnuo i naproteklih 12

mjeseci rada škole, ističući da

su učenici postigli izuzetno

značajne rezultate u takmiče-

njima u znanju, i to na držav-

nomnivou.

-UčenikFilipKnežević će vje-

rovatno ići na svjetsko takmi-

čenje iz geografije, zajedno sa

Milošem Sošićem. I atletičari

škole supostigli sjajne rezulta-

te - kazao jeVuković.

PRAKSA

Govoreći o upisnoj politici on

je kazao kako oni koji hoće da

uče imaju priliku i da brzo,

kroz dualno obrazovanje, do-

đu do posla, ukoliko nijesu od-

lučili da studiraju.

- Mi školujemo kadrove po-

trebne Crnoj Gori. Učenici

ugostiteljskog smjera, kuvari i

konobari, a oni su traženi na

našem tržištu rada, u đačkom

restoranu imaju priliku da po-

kažu svoje ambicije i znanje.

Od jeseni će moći da se, kroz

program dualnog obrazova-

nja, mimo onog što uče u škol-

skimklupama i našemrestora-

nu , prakt i čno obuče za

profesiju koju su odabrali, ra-

deći u hotelima, restoranima i

sličnim objektima. Tokom te

prakse imaće i platu. Program

dualnog obrazovanja je naišao

na veliko interesovanje učeni-

ka, ali i poslodavaca kojima

smoposebnozahvalni.Nakra-

ju,toješansazabudućekuvare

i konobare za zaposlenje, ali i

prilikadaugostiteljiriješepro-

blem nedostatka adekvatne

radne snage - zaključio je Vu-

ković.

R.Ć.

Mojkovac:

Srednja škola „Vuksan Đukić“ proslavila svoj dan

Školujukadrovekoji

sudržavi potrebni

Za proteklih

gotovo sedam

decenija iz naše

škole su izašle

generacije

dobrih, stručnih

i uspješnih ljudi.

Što se upisne

politike tiče oni

koji hoće da uče

imaju priliku i da

brzo, kroz dualno

obrazovanje,

dođu do posla,

ukoliko nijesu

odlučili da

studiraju – kazao

je direktor škole

DejanVuković

BERANE-

Danpobjedenad

fašizmom9.maj obilježen je

jučeuBeranamapolaga-

njemvijenacanaSpomenik

slobodeu spomen-parkuJa-

sikovac, što suodvojenouči-

niledelegacijeSUBNOR-a i

OBNOR-aBerane iOpštin-

skogodboraSocijaldemo-

krata.

PotpredsjednikOBNOR-aPe-

tar Labudović govorio je o ve-

likim žrtvama i stradanju na-

roda sa tih prostora tokom

rata. Nakon delegacije OB-

NOR-a, sjenama žrtava na Ja-

sikovcupoklonili suse i člano-

vi SUBNOR-a i antifašista

Berane.

Sekretarka za opštu upravu i

društvenedjelatnostiDanijela

Marković je kazala da narod

tog kraja ne smije zaboraviti

borce koji su živote ostavili u

borbi protiv fašizma.

-Nemožemo,nitismijemoza-

boraviti strahote koje je faši-

zam i njegova ideologija osta-

vio za sobom, a koje sumnogi

preživjeli u koncentracionim

logorima smrti, kao što je bio

Jasenovac, Gradiška, Banjica,

Aušvic i drugi. Bez obzira na

postojanje tih ideja i u ovom

vremenu, naš beranski kraj i

Polimlje uvijek su bili i biće

slobodarskog i nepobjedivog

duha, o čemu svjedoči i ovaj

spomenik i žrtve rodoljuba

strijeljanih na ovommjestu -

kazala jeMarković.

V.J.

BERaNE:

Obilježen Dan pobjede nad fašizmom

Sjećanjena rodoljube

NEZABORAVITIŽRTVEFAŠIZMA:

Jučeuspomen-parkuJasikovac

CETINJE–

Polaznici radio-

nice „Kakodočekati turi-

stu“, učeniciOsnovne škole

„Njegoš“danas u 10časova

naDvorskomtrgupokaza-

će što sunaučili dočekujući

grupe turista. Osimdijelje-

njapromotivnogmaterija-

la, bićeorganizovana i de-

gustacijapršute, sira,

suhomesnatihproizvoda,

cetinjskihproizvođača i

prijateljaTurističkeorga-

nizacijeprijestonice.

Djeca su u okviru radionice

kroz teorijski i praktični dio

upoznatioturističkojponudi

grada, kaoinavikama ipotre-

bama turista koji posjećuju

prijestonicu. Takođe, infor-

misani su o aktivnostima i

zadacima lokalne turističke

organizacije ali i postavkama

u muzejskim jedinicama.

Osim istorijskih činjenica

bitnihzaCetinje, obradili su i

teme vezane za savremene i

novije turističke proizvode i

mogućepotencijaleprijesto-

nice.

J.Đ.

Cetinje

DjecanaDvorskom

trgudočekuju turiste

Za proteklih gotovo

sedamdecenija iz naše

škole su izašle gener-

acije dobrih, stručnih i

uspješnih ljudi – kazao

jeDejanVuković

HERCEGNOVI -

Tročlana

produkcijska ekipa jednog

odvodećih i najuticajnijih

svjetskihmedijauoblasti

turizma i putovanja– „Tra-

vel čenel“ uCrnoj Gori sni-

ma epizodu serijala „Road

less traveled“ (Put kojimse

rjeđe ide). Snimanjepete

sezone suzapočeli uHer-

cegNovom, zakoji voditelj

DžonatanLegkažeda je

bajkovit i pun iznenađenja.

– Grad je predivan, a poseb-

no mi se sviđa kako je razu-

đen sa svim ovim stepenica-

ma. Ono što me posebno

oduševilo je što je na vrhu

svakog stepeništa, na sva-

kom nivou, novo iznenađe-

nje, predivni vrtovi, crkve,

vidici. Ovo je grad pun izne-

nađenja. Vidjeli smo divne

tvrđave, a to je za nekoga ko

dolazi iz Amerike koja je

„nova zemlja“ i nema ništa

slično tome, posebno zado-

voljstvo.Mi

sanjamootvrđa-

vama kao o nečem iz bajki,

takoda vi suštinski imatepet

bajki u jednomgradu - poru-

čion jeLeg, koji senadada će

opet posjetitiHercegNovi.

Serijal se zasniva na pred-

stavljanju destinacija kroz

lokalni idenditet, jedinstve-

no nasljeđe podneblja, ali i

svojevrsnu avanturu, nudeći

„Travel čenel“ snima epizodu o Crnoj Gori, reporteri oduševljeni našomzemljom

Pet bajki uHercegNovom

oDUŠEvLjENIcRNoMGoRoM:

Ekipa „Travel čenela“ uHercegNovom

GRADPUNIZNENAĐENJA:

HercegNovi

PoNoSNINaREZULTaTE:

Sa svečanosti

U pratnji ekipe je turistički

vodič Ana Žarić, koja kaže

da je namjera da pred-

stave specifičnosti Crne

Gore.

– Pokušavamo da zaokru-

žimo priču, da vide našu

čitavu obalu, ali i sjeverne

predjele zemlje. Predviđen

je obilazak južnog dijela

obale, a organizovaćemo i

„standardnu Montenegro

turu“. Ići će da vide Cetinje

gdje će upoznati crno-

gorsku istoriju, zatim se

spuštamo serpentinama

do Kotora, a posljednjeg

dana idemo na sjever

Crne Gore. Tročlana ekipa

najpoznatijeg TV kanala o

putovanjima doživljaj Crne

Gore zaokružiće raftin-

gom - kazala je Žarić.

Cetinje,

Kotor, rafting

Tarom

često gledaocima spontane

situacije tokomputovanja.

Menadžerza razvoj i diversi-

fikaciju u Turističkoj organi-

zaciji grada Dalibor Vuković

kaže da će saradnja sa eki-

pom„Travale čenela“ biti na-

stavljena.

Ž.K.